Views
2 weeks ago

2023-11

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schippers
 • Samen
 • Gaat
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Schip
 • Onze
 • Binnenvaart

2 23 mei

2 23 mei 2023 “SchippersVereniging Schuttevaer sluit de gelederen” Landelijk voorzitter Erik Schultz van SVS is positief over de kadervergadering op 6 mei: “De gelederen zijn weer gesloten, van alle afdelingen.” DOOR EVERT BRUINEKOOL Met het bestuur van afdeling Utrecht, dat niet aanwezig was, gaat het hoofdbestuur binnenkort contact opnemen. Dat afdelingsbestuur stapte half april op uit onvrede over de positie die (de afdelingen van) SchippersVereniging Schuttevaer en de B-leden innemen sinds de fusie van KBN-Schuttevaer en CBRB tot Koninklijke Binnenvaart Nederland vorig jaar. Op 6 mei sprak het hoofdbestuur met afdelingsbestuurders over de uitkomsten en aanbevelingen in een rapport over het fusieproces en de zaken die nog niet goed geregeld zijn. Het aftreden van het bestuur van Utrecht is een signaal geweest dat we niet goed gecommuniceerd hebben “Het aftreden van het bestuur van Utrecht is wel een signaal geweest voor het hoofdbestuur dat we niet goed gecommuniceerd hebben”, aldus Schultz. Hier wil het hoofdbestuur verandering in brengen, onder andere met het delen van de nieuwsbrief. Ook wordt het logo van SVS aangepakt en gaat de vereniging zorgen voor een handleiding voor de besturen, zodat de wijzigingen zoals die nu zijn overeengekomen voor iedereen duidelijk zijn. De website van de KBN zal binnen afzienbare tijd opnieuw worden opgezet, opdat de ledengroepen zich duidelijker kunnen presenteren – ook die van SVS. Te lang “We hebben er gewoon te lang over gedaan om het samengaan te stroomlijnen. Achteraf gezien hadden we er misschien een halfjaar langer over moeten doen om het beter te regelen”, zegt Schultz. “We zijn met veel dingen bezig en het belangenbehartigingswerk moet ook doorgaan.” “We hebben met een presentatie laten zien hoe het zou moeten werken en dat de afdelingen en bestuursleden de ogen en oren van het nautisch technische domein zijn. Of dat nu A of B-leden zijn, is niet zo relevant. De vereniging Schuttevaer werkt gewoon in een samenspel en dan kan er veel. We hebben de vormen gevonden waar het wel mogelijk is om het regionale werk te blijven doen namens KBN.” B-leden Voor de B-leden verandert er niets; die houden dezelfde invloed als onder Koninklijke BLN- Schuttevaer. Dat loopt via de vergadering. De bestuurders – en dat kunnen nog steeds B-leden zijn – in de lokale afdelingen kunnen in de uitvoering gewoon nautisch-technische zaken bespreken met regionale vaarwegbeheerders. “Als je de stukken leest, is dat onderhandelen en praten niet verboden. Daarnaast kunnen zij hun declaraties voor de kosten gewoon indienen, daar “Duidelijke stip aan de horizon zorgt voor vliegwieleffect” Vervolg van pagina 1 inzetten voor een Europees verbod, als onderdeel van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In 2017 besloten de betrokken lidstaten het te verbieden, maar deze wijziging van het verdrag moest nog wel door de Rijnoeverstaten worden geratificeerd. Datum ligt vast Frankrijk en Zwitserland hebben dat nog niet gedaan. Frankrijk heeft de ratificatieprocedure echter bijna afgerond, meldt Harbers. De ratificatieoorkonde dient alleen nog door de Franse ambassadeur te worden gedeponeerd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. Dit zal op korte termijn plaatsvinden. Zwitserland is als laatste klaar met de ratificatie: eind van dit jaar. Het verdrag bepaalt dat het verbod zes maanden na ratificatie door de laatste verdragsstaat in werking treedt. Hoewel Frankrijk en Zwitserland dus nog niet alle stappen hebben genomen, legt minister Harbers nu al de datum van 1 juli vast. Daarmee wil hij alle partijen duidelijkheid geven over wanneer het verbod ingaat, zodat zij daarvoor de nodige voorbereidingen moeten treffen. Overigens kan het verbod ook eerder in werking treden… als Frankrijk en Zwitserland de ratificatie eerder afronden. “Nederland zet zich al jaren in om een verbod op varend ontgassen in het CDNI-verdrag te krijgen. Het is heel goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over het moment waarop het verbod ingaat”, zegt minister Harbers. “De komende maanden gaan alle betrokken partijen samen kijken hoe we richting 1 juli volgend jaar de stappen kunnen nemen die nodig zijn, om schepen vanaf die datum op een andere manier te ontgassen.” Eerste twee fases tegelijk In het CDNI-verdrag staat dat het verbod gefaseerd ingaat: in fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10 procent ethanol. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder andere ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10 procent benzeen. Betrokken partijen in Nederland willen deze twee fases combineren, omdat men een groot deel van de in fase 1 genoemde stoffen al vervoert met schepen die geen andere stoffen vervoeren, waardoor ontgassen ook niet nodig is. Bovendien ontstaat er ook een sterkere prikkel om te investeren in ontgassingsinstallaties als deze twee fases gecombineerd worden. Daarom heeft minister Harbers besloten deze fases tegelijk in te laten gaan. “Hierdoor loopt Nederland voor op de afspraken die met de andere landen zijn gemaakt. Ik zal daarom in overleg treden met mijn collegaministers in de verdragsstaten om deze samenvoeging ook in andere verdragstaten te realiseren.” Het ministerie geeft aan de komen de tijd in gesprek te blijven met de sectorpartijen en de provincies. Vóór de komende zomer moet er een roadmap liggen met concrete acties en afspraken om op 1 juli tot een effectief verbod te komen. Nationaal verbod Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland is daar in de laatste bijeenkomst van het Bestuurlijk Overleg over varend ontgassen op 9 mei al een begin mee gemaakt. Die vooruitgang zou hebben bijgedragen aan de beslissing van minister Harbers. KBN is verheugd dat er nu duidelijkheid is over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland. De brancheorganisatie heeft steeds opgeroepen tot het afkondigen van een nationaal verbod, ongeacht het verloop van de resterende ratificatieprocessen. “Een duidelijke stip aan de horizon zorgt voor een vliegwieleffect voor de totstandkoming van de benodigde infrastructuur en zal een groot deel van de ontgassingen stoppen door dedicated en compatibel varen.” Totaalverbod In fase 3 volgt het verbod op het ontgassen van onder andere aceton, ethanol en methanol. Dit verbod gaat drie of vier jaar na fase 1 in. KBN had liever een gelijktijdige invoering voor een totaalverbod – dus alle drie de fases van het CDNI-verdrag – gezien, maar is blij met de gelijktijdige invoering van fase 1 en 2 en de duidelijkheid over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland. KBN is nog steeds van mening dat varend ontgassen in de praktijk vaak onnodig is. Ladingen zouden vaker compatibel vervoerd kunnen worden of in geval van grotere hoeveelheden van bepaalde stoffen, is dedicated transport een mogelijkheid. “Wij zijn er na gesprekken met een aantal van onze leden van overtuigd dat hier nu al substantiële veiligheids- en milieuwinst mee te bereiken is, ook voor stoffen uit fase 2 en 3.” Met tankvaartleden en enkele grote petrochemische verladers is KBN in gesprek om hier al op Onderschrift (foto) korte termijn werk van te maken.

23 mei 2023 3 YOU CAN CALL ME AI hebben we procedures voor afgesproken. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het geen verenigingskosten zijn. De Belastingdienst is in die zaken gewoon heel duidelijk.” Het predicaat ‘Koninklijk’ is overgegaan naar KBN. Dat zit ook een deel van de SVS-leden dwars. Volgens Schultz is zo’n beslissing aan de koning. “Prinses Beatrix is nog wel steeds onze beschermvrouwe.” “We zijn niet van plan om alles de nek om te draaien, we moeten alles doen om de nautisch-technische zaken samen te regelen. Het is nu meer gestructureerd in een grotere vereniging, KBN. We moeten het samen doen, we hebben ook de lokale afdelingen en leden nodig, het zijn de ogen en oren voor ons.” Buitenspel De afgetreden bestuursleden Anné Middendorp en Freek van IJken van DE SUBSIDIE IS BINNEN – PROJECT TOEKOMSTBESTENDIG BEROEPSONDERWIJS BINNENVAART KAN VAN START Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) geeft subsidie voor Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart. Dit project heeft als doel om het beroepsonderwijs voor de binnenvaart te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst. Om dat te realiseren werken álle Nederlandse binnenvaartscholen, ASV, KBN, Wereld van de Binnenvaart en ruim twintig bedrijven samen. Nu de subsidie voor Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart is toegekend, gaat dit vier jaar durende project op 1 juli 2023 officieel van start onder leiding van Nova College, dat als formele aanvrager optrad. Wereld van de Binnenvaart Namen de deelnemende partijen maakte Wereld van de Binnenvaart de toekenning bekend. De stichting, verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie namens de branche, schrijft dat de deelnemers “trots zijn om samenwerkingspartner te zijn in dit project waarin we met elkaar gaan werken aan modern, toekomstbestendig en aantrekkelijk onderwijs, zowel theoretisch als praktisch, voor de binnenvaart. Samen dragen wij bij aan een Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart.” Samenwerkingspartners De samenwerkingspartners voor Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart zijn: Vof Navis Aquilo, Bosman Shipping Group, Rederij Cement Tankvaart, VOF Seine en Zn, Sendo Shipping, Thyssenkrupp Veerhaven, VT Group, Universe Shipping, Barge Snoei Ambitie, Inge Shipping, DARI Scheepvaart, Wijgaart shipping, HTS Intermodaal, Stichting VMC, Interstream Barging, Vario Groep, Mercurius Shipping Group, Rederij De Jong, Dirigo bv, Stolt Nielsen, A. de Groot Olietransport, Algemeene Schippers Vereeniging, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Wereld van de Binnenvaart, Nova College Scheepvaart, STC-group, ROC Friese Poort Urk, Scalda, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden, Berechja College, RSG Stad en Esch. Landelijk voorzitter Erik Schulz: “We hebben de vormen gevonden waar het wel mogelijk is om het regionale werk te blijven doen namens KBN.” (foto E.J. Bruinekool Fotografie) SVS-afdeling Utrecht zijn niet gerustgesteld: “A-leden zijn lid van KBN, ofwel niet meer van SVS. Ze betalen immers geen contributie aan SVS.” In het organogram van KBN hangt SVS er volgens hen los bij en worden regiovertegenwoordigers niet genoemd. Daarnaast is de vereniging SVS een eigen rechtsorgaan geworden. Van de ondernemersvereniging KBN kunnen B-leden, die door de fiscus niet gezien worden als ondernemers, niet meer deel uitmaken. SVS heeft circa 450 B-leden en had ruim 1.000 A-leden, die nu contributie aan KBN betalen en niet aan SVS. De vereniging krimpt dus fors in. B-leden hebben vervolgens ook geen recht op belangenbehartiging door KBN want daar zijn ze geen lid van, stellen B-leden Freek van IJken (schipper in loondienst), Anné Middendorp (zzp-schipper) en Klaas Jan ter Stege (loondienstschipper). Hetzelfde geldt volgens hen voor informatie die niet met hen wordt gedeeld door de KBN. “Wij hebben gestemd voor een grote sterke nieuwe organisatie dat zijn wij niet geworden, B-leden zijn buitengesloten.” Ze vragen zich dan ook af hoe SVS met alleen B-leden een volwaardig onderdeel kan zijn van ledengroep Schuttevaer binnen de KBN als diezelfde B-leden geen lid zijn van KBN. Fanclub Ze voelen zich slechts lid van ‘de fanclub’ en vragen zich af wat het voordeel daarvan is. Ze mogen wel gratis advies uitbrengen over nautische en technische onderwerpen aan de KBN-ledengroep Schuttevaer en in hun vrije tijd – na overleg met het kantoor – deelnemen aan gesprekken met vaarwegbeheerders. “Maar we moeten wel rond zien te komen van onze eigen contributie waarmee we ook voor de landelijke ledenadministratie arbeidskracht kunnen inkopen bij KBN”, stelt Van IJken. “Daarnaast kunnen we voor het advieswerk tegen 21 cent per kilometer onkosten declareren.” Van IJken, in 2022 nog tot erelid benoemd wegens zijn inzet, is teleurgesteld: “Een heel mooie, in 1863 opgerichte schippersbelangenorganisatie gaat in rap tempo ten onder.” Ter Stege voegt toe: “Als vrijwilliger moet je energie krijgen van en plezier beleven aan je vrijwilligerswerk. Wanneer dit niet zo is en je voelt je aan de kant gezet en niet gewaardeerd, is de lol er gauw af.” Hij is, als schipper met allround ervaring, al 22 jaar actief in de examencommissie van het CCV voor schipperspatenten en radardiploma’s. Hij zag Schuttevaer altijd als de belangenbehartiger op het water voor alle gebruikers. Middendorp vraagt zich af: “Wie gaat de varende B-leden vertegenwoordigen? Dit zijn ook vaarweggebruikers.” Eén pot nat Ik heb problemen met AI. Ben ik de enige die bij die afkorting van Artificial intelligence telkens het woordje AL leest? Zeker als het aan het begin van een zin staat. Prompt zit dan You can call me Al van Paul Simon in m’n hoofd. Pas als er weer eens iets bedreigends over kunstmatige intelligentie volgt in diezelfde zin, begrijp ik dat ik hem opnieuw moet lezen. En dan beginnen de problemen pas echt. We worden bedreigd door onze eigen vindingrijkheid, vindt de ene helft van de mensheid over AI. De andere helft verwijst lacherig naar de introductie van de computer in veel werkprocessen. Ook toen waarschuwden onheilsprofeten voor het verlies aan werkgelegenheid en kijk nou in deze zowat volledig gedigitaliseerde samenleving: er is voortdurend een tekort aan arbeidskrachten. Het saaie werk van toen wordt inderdaad niet meer of minder gedaan, maar er is een machtige hoeveelheid ander saai werk bij gekomen, al kun je je afvragen of het leven nou zoveel interessanter is geworden nu we een groot deel van de dag zitten te staren naar een 6 inch-schermpje. Op dat schermpje heb je binnenkort een app met ChatGPT. ChatGPT is een AI-onlineprogramma dat antwoord geeft op al je vragen, mits het antwoord op internet staat. Dat programmaatje reageert razendsnel en griezelig accuraat. Het schrijft binnen luttele seconden brieven voor je, of een column om maar wat te noemen. En dat doet het in correct Nederlands. Ik heb ChatGPT losgelaten op de binnenvaart en welke invalshoek je ook kiest, steeds krijg je een aardig stukje over de binnenvaart. Zonder dat je daar direct om vraagt, lees je rake bewoordingen over de duurzaamheid van de sector als een groot voordeel ten opzichte van andere transportmodi. Frappant dat ChatGPT almaar herhaalt dat de binnenvaart volledig moet digitaliseren. Dat klinkt een tikkeltje zelfzuchtig van een AIprogramma. Digitaliseren is niet hetzelfde als automatiseren maar de werkwoorden horen beide in de hoek van efficiency. En automatiseren doe je het best door alles over te laten aan slimme machines, die nooit moe zijn, nooit staken, alleen falen als wij ze niet goed onderhouden. Dus als je de mens uit de vergelijking haalt, zet je een belangrijke stap naar optimale efficiency. De schipper is zijn lading geworden. Hijzelf doet er niet meer toe. Onvermijdelijk, maar leuk is anders. Wat zegt (You can call me) AI er zelf over? “Al met al heeft automatisering de binnenvaartsector getransformeerd en belooft het de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid verder te verbeteren.” Dodelijk saai, al was ik bij de eerste drie woorden al de weg kwijt. Michel Gonlag

Binnenvaartkrant