Views
4 months ago

2022-05 Leveranciers Special #2

 • Text
 • Binnenvaartkrantnl
 • Schip
 • Gaat
 • Procent
 • Goede
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Onze
 • Maart
 • Binnenvaart

2 1 maart

2 1 maart 2022 Fusie CBRB en BLN: “Voor eenheid en een krachtig geluid” Komende week beslissen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer over de voorgenomen fusie van de organisaties. Bij groen licht kan de nieuwe brancheorganisatie, die Koninklijke Binnenvaart Nederland gaat heten, op 1 april worden opgericht. DOOR MARTIN DEKKER In een exclusief interview vertellen CBRB-voorzitter Paul Goris en Rob Leussink, interim-directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer wat volgens hen het belang van de fusie is voor de binnenvaart en wat de komende stappen zijn. Het is logisch als ESO en EBU ook één organisatie zouden worden De afzonderlijke, bijzondere ledenvergaderingen van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en BLN-Schuttevaer vinden vrijdag 11 maart plaats. Wegens de coronamaatregelen – ook al gelden die dan niet meer – zijn ze hybride: leden kunnen live aanwezig zijn of online deelnemen. Vier dagen eerder, op 7 maart, heeft ledengroep Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer (KSV) een eigen vergadering. De leden van CBOB, de andere ledengroep binnen BLN-Schuttevaer, stemden op 18 februari al in met de aanpassing van hun statuten. Optimistisch Goris en Leussink zijn optimistisch over de uitkomst. De laatste zegt: “We verwachten een positieve uitslag. Onze leden zijn volgens mij niet meer zo geïnteresseerd in de details van het fusieproces op zich, maar wel in de sterke gezamenlijke brancheorganisatie die straks ontstaat. Daar gaat het om. Van onze achterbannen horen we dat ze er klaar voor zijn om een beslissing te nemen.” “Het heeft tijd gekost om alles voor te bereiden en uit te werken. Dat was nodig en goed. Het is een zorgvuldig proces geweest en in aanloop naar de fusie trekken we in heel veel dossiers ook al samen op als organisaties. Voor de collega’s op de kantoren is de sprong dan ook niet meer zo groot; die werken al dicht naast en met elkaar. We hebben ook al mensen die voor beide organisaties werken.” “Die krachtenbundeling is het belangrijkst”, vindt ook Goris. “BLN-Schuttevaer en CBRB deden al veel Paul Goris is beoogd voorzitter van de nieuwe organisatie. (foto CBRB) met elkaar, maar in de eerste jaren dat ik bij het CBRB kwam (Goris is sinds 2015 voorzitter, red.) zag ik dat men ook weleens tegen elkaar in werkte. In de loop der jaren zijn de standpunten steeds meer naar elkaar toe gegroeid. Als je tegenover mensen zit in Den Haag, in Brussel of je overlegt met lokale en regionale bestuurders, merk je dat je stem veel harder klinkt als je met één stem voor de binnenvaart spreekt. Ook al ben ik me ervan bewust dat er nog andere groeperingen zijn en ondernemers die niet aangesloten zijn.” “Er zullen ook best tegenstanders zijn”, beseft Goris. “Die heb je altijd. Omdat ze het samengaan in het “Extra kosten werken averechts voor klimaat” Vervolg van pagina 1 binnenvaartondernemers er sneller toe zal bewegen om over te stappen op schone, alternatieve brandstoffen of te investeren in schonere aandrijfsystemen. Het 'Fit for 55'-pakket moet helpen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te verminderen (ten opzichte van het niveau van 1990). Geen alternatieven Het Europese Inland Waterway Transport Platform (IWT) vindt de voorgestelde accijns tegenstrijdig aan het bestaande klimaatbeleid van de Europese Commissie. Dat is er juist op gericht om lading van de weg naar water en spoor te krijgen, omdat die minder CO 2 uitstoten. Dat doel komt onder meer terug in de Europese Green Deal en het NAIADES III-pakket voor de binnenvaart. Voor een overgangsperiode van tien jaar wil de Europese Commissie nultarieven hanteren voor “duurzame biobrandstoffen en biogas, koolstofarme brandstoffen, hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, geavanceerde duurzame biobrandstoffen en biogas en elektriciteit”. Maar, zegt het Europese IWT Platform die alternatieven zijn nog nauwelijks beschikbaar voor de binnenvaart. “De Commissie wil het gebruik van hernieuwbare alternatieve en duurzame brandstoffen aanmoedigen door fiscale stimulansen en het gebruik van fossiele brandstoffen vanaf 2023 bestraffen door het heffen van belastingen. Dit zou impliceren dat er voldoende duurzame alternatieve brandstoffen beschikbaar zijn, wat echter nog niet het geval is. Daarom moet het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen realistisch zijn en hand in hand gaan met de beschikbaarheid van voldoende alternatieve hernieuwbare oplossingen.” De heffing leidt zodoende alleen maar tot extra kosten – zonder voordelen voor het klimaat. Sterker nog: de prijsverhoging van vervoer over water kan leiden tot een 'reverse modal shift': dat verladers lading naar de weg (terug) over hevelen. Dat is dan zelfs juist nadelig voor het klimaat aangezien de binnenvaart een lagere CO 2 -uitstoot heeft dan het wegvervoer. “Hoewel de binnenvaartsector de doelstellingen van de EU Green Deal en de strategie voor duurzame Het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. (foto EC Audiovisual Service / Etienne Ansotte) en slimme mobiliteit steunt, constateert zij dat het ‘Fit for 55’-pakket” niet aansluit bij haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, aldus het IWT Platform. Akte van Mannheim Het IWT Platform wijst er ook op dat een accijnsheffing op brandstof voor de binnenvaart in strijd is met de Akte van Mannheim. Die garandeert vrije scheepvaart op de Rijn en op grond van artikel 3 mogen de lidstaten geen tolgelden, belastingen of rechten heffen over Rijnvaartactiviteiten die met de scheepvaart samenhangen. Als de nieuwe belasting op gasolie tóch doorgaat, moeten alle opbrengsten worden gebruikt om de sector te ondersteunen bij de omschakeling, pleit het IWT Platform. Bijvoorbeeld in de vorm van een verduurzamingsfonds.

1 maart 2022 3 VLADIMIR verleden ook nooit hebben zien zitten bijvoorbeeld of moeite hebben met veranderingen. Aan ons de taak, met het hele team, te bewijzen dat het goed is dat er een eenheid is en er een krachtig geluid namens de binnenvaart klinkt. En dat we een aantrekkelijke organisatie zijn… voor onze leden, en ook voor degenen die nu nog geen lid zijn.” Koninklijk Het is de bedoeling dat de Koninklijke Binnenvaart Nederland op 1 april wordt opgericht. Daarna volgt het inrichten en opzetten van de nieuwe organisatie: de personele samenstelling, het vinden van een nieuw, gezamenlijk kantoor, enzovoort. “Er komt veel bij kijken en het zal niet allemaal in één keer kunnen”, zegt Leussink. “Al hebben we natuurlijk al heel wat voorwerk gedaan: e-mailadressen, nieuw logo en huisstijl…” Zeker is in elk geval dat de nieuwe vereniging het predicaat ‘koninklijk’ weer mag voeren. Dat weegt met name voor de KSVachterban zwaar. Het koninklijk huis heeft die aanvraag goedgekeurd. Het bestuur van KBN wordt samengesteld uit de beide verenigingen. Goris is beoogd voorzitter, Leussink voorgedragen als directeur. KBN telt straks circa 2.100 leden: bijna 1.800 van BLN-Schuttevaer en rond CBOB-LEDEN STEMMEN VOOR FUSIE De leden van de CBOB hebben voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement gestemd, en maakten daarmee de weg vrij voor toetreding tot Koninklijke Binnenvaart Nederland. De bijzondere CBOB-ledenvergadering was op vrijdag 18 februari en vond wegens corona digitaal plaats. 94,4 procent van de leden stemde voor. Voorzitter Marco Oosterwijk: “Ik ben heel content met het de 300 van CBRB. “Het aantal dubbelingen valt mee. Dat zijn er ongeveer 60”, zegt Leussink. Aan de contributie verandert in het eerste jaar sowieso niets qua systematiek. Leussink: “We hebben gekeken of er grote verschillen zijn… Dat valt op zich hartstikke mee. Alleen de methodiek is anders. We hebben afgesproken dat we daar later naar gaan kijken.” Meer invloed Door de fusie verstevigen CBRB en BLN- Schuttevaer de positie en de invloed van de branche, zo benadrukt Leussink nog eens het belang van het samengaan. “Er spelen grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vergroening en digitale transitie. In de belangenbehartiging van de binnenvaart moeten we daar goed mee omgaan. Dat kost veel energie en menskracht. Door bundeling van onze krachten denken we de juiste mensen daarvoor in te kunnen zetten en ook in het Europese krachtenveld een sterkere rol te kunnen spelen.” Over de professionele vertegenwoordiging van de binnenvaart zegt Goris: “Afzonderlijk zijn we als organisaties best kwetsbaar doordat we maar over een paar mensen beschikken die verstand hebben van vaak ingewikkelde dossiers. Je moet echt een specialist voor duurzaamheid hebben en grote percentage voorstemmers. In de achterliggende periode heeft een zorgvuldig proces plaatsgevonden wat heeft bijgedragen aan de uitkomst van vandaag.” De Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart is nu al een ledengroep van BLN-Schuttevaer. Die aparte status behoudt de vereniging straks binnen KBN, net als Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer. Rob Leussink, nu interim-directeur van BLN-Schuttevaer, wordt voorgedragen als directeur van KBN. (foto BLN-Schuttevaer) iemand die snapt wat speelt bij digitalisering. Zodat we de plek die de binnenvaart in de logistieke ketens inneemt, ook digitaal kunnen vormgeven. Ook voor de rol die onze branche in de modal shift heeft, hebben we mensen nodig die snappen hoe dat werkt. Net zo goed als we specialisten nodig hebben voor de arbeidsmarkt. Er spelen zoveel belangrijke thema’s.” Momenteel hebben CBRB en BLN-Schuttevaer samen circa 25 medewerkers. Leussink: “We hebben extra menskracht nodig. We zoeken nog drie, vier mensen.” Europees Leussink: “KBN is er voor alle ledengroepen. We gaan zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Zo kunnen leden terecht bij een helpdesk, die adequaat antwoord geeft op vragen waar ze mee zitten. Van liggeld tot prijsindexering. Die ondersteuning is er nu al, en die gaat niet meer weg. Vooral voor varende ondernemers, die geen eigen walorganisatie hebben, is dat handig.” Goris hoopt dat de fusie een voorbeeld zal zijn op Europees niveau: “Het is logisch als ESO en EBU (waarvan hij zelf voorzitter is, red.) in de niet zo verre toekomst ook één organisatie zouden worden. Als bezwaar hoor je dan soms dat bij de ene vooral rederijen en bevrachters zijn aangesloten en bij de andere het zwaartepunt op schippers ligt. Maar heb je het over supply chains, dan lopen die over heel de wereld en zien de binnenvaart als een schakel in die keten. Kijk je dan naar de rol van de Europese binnenvaart daarin, dan heb je het over mensen die één schip hebben of meerdere schepen en mensen die zorgen dat er vracht in die schepen komt… Dat zit toch heel dicht bij elkaar. Als we daarin een kunst matige verdeling overeind proberen te houden, zijn we niet goed bezig. Nationaal niet en zeker ook niet internationaal.” Als je Vladimir Poetin nu ziet, moet je toch denken aan die hilarische film over de dood van Joseph Stalin (The Death of Stalin – UK 2017). De dictator ligt in zijn datsja na een beroerte bewusteloos in een plas van zijn eigen urine en zijn belangrijkste ministers staan om hem heen en weten niet welke dokters ze moeten laten komen om hem te redden. Alleen Stalin kan immers die beslissing nemen (en de beste artsen heeft hij bovendien laten vermoorden). Het gevolg is dat Stalin sterft. Zo ver is het nog niet met Poetin, maar hij heeft alvast het juiste sfeertje gecreëerd. Wist je dat zijn opa de privékok van Stalin was? Helaas heel begrijpelijk dat zo’n verknipt mannetje stikjaloers is op die leuke president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Een vrolijke acteur die erin is geslaagd een grappige televisieserie bijna letterlijk in het echt na te doen door met driekwart van de stemmen en nauwelijks enige politieke ervaring president te worden van het grootste binnen Europa gelegen land. Dat is de omgekeerde wereld en echt veel knapper dan dat de dood van de Georgische grote leider van de Sovjet-Unie wordt nagespeeld door Britse acteurs. Maar Poetin kan er niet mee leven dat de buurman populairder is dan hij en beschuldigt de leider van buurland Oekraïne van ‘nazisme’ terwijl de goede man twee Joodse ouders heeft. Hoe doorzichtig wil Poetin die leugen eigenlijk maken als ‘excuus’ om lekker ouderwets met een flink leger een land binnen te vallen? Het kan hem gewoon niet veel schelen. Zijn waardeloze imago lijdt daar niet meer onder. Maar nu de gevolgen, die zijn dus wel serieus. Europa koopt nog steeds heel veel gas in Rusland en financiert dus die overval op Oekraïne. Zonder de verkoop van grondstoffen zou Rusland echt niet zoveel in de melk te brokkelen hebben. De gespeelde verontwaardiging van Westerse leiders – Poetin heeft toch altijd een door en door betrouwbare indruk gemaakt – belooft weinig daadkracht. Ze willen niet van het Russisch gas af. En Oekraïne hoort sowieso historisch gezien bij Rusland? Nederland is het Europese distributiecentrum voor olie en gas uit Rusland. Misschien zou de haven van Rotterdam een flinke veer moeten laten als het van een serieuze boycot zou komen. Maar zo ver komt het niet. Wel zal waarschijnlijk de energieprijs verder stijgen door de onrust. En wie vaart daar wel bij? Juist, Poetin lacht zich dood. Als je die Doema-leden zag rillen voor hun leider, denk ik niet dat ze in dat geval op zoek gaan naar een dokter. Kom nou, Poetin is Stalin niet. Michel Gonlag

Binnenvaartkrant