Views
8 months ago

2021-11 Special edition #2

 • Text
 • Bedrijven
 • Marine
 • Boord
 • Bedrijf
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Onze

2 26 mei

2 26 mei 2021 Europese samenwerking voor duurzaam achterlandvervoer De DeltaPort-havens aan de Neder-Rijn (Rheinberg-Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich) doen mee aan een Europees onderzoeksprogramma naar het verduurzamen van de logistiek: MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs). In totaal doen aan dit project 45 bedrijven, havens en onderzoeksinstellingen deel. Het wordt geleid door het Havenbedrijf Rotterdam en krijgt 25 miljoen euro subsidie van de Europese Unie. Proef met lijndiensten voor palletvervoer bouwmaterialen De Vlaamse Waterweg gaat samen met partners lijndiensten opzetten voor het vervoer van bouwmaterialen met palletschepen. Voor dit project, Via Palletto genaamd, worden nog deelnemers gezocht. Via Palletto wordt gefinancierd door het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vanuit de bouwsector ondersteund door de federaties van bouwmaterialenhandelaars en -producenten: Fema en Feproma. De deelnemende bedrijven zijn Catena Consult, BRIXadvice, Shipit Multimodal Logistics en Er zijn tien deelprojecten met schone, duurzame energie vormen voor de transportsector. Ook intelligente besturing is een thema. De samenwerkende partijen willen de komende vijf jaar een logistiek model ontwikkelen voor duurzame, synchromodale netwerken in het achterland van de havens. Blue Line Logistics. Het project heeft tot doel meer bouwmaterialen van de weg naar de vaarweg te verschuiven. Veel producenten van bouwmateriaal zijn vlak bij een vaarweg gevestigd omdat ze hun grondstoffen vaak door binnenschepen laten aanvoeren. Alternatieve brandstoffen Er wordt momenteel al veel onderzoek gedaan naar alternatieve brandstoffen voor de transportsector. Deze hebben allemaal hun voor- en nadelen. Sommige zouden interessant kunnen zijn voor de binnenvaart, andere voor vervoer binnen havens of de doorvoer van goederen naar het binnenland. MAGPIE, het Engelse woord voor ekster, gaat vooral kijken naar brandstoffen die nog niet in de praktijk getest zijn. Naast de productie van de brandstoffen wordt ook het vervoer, de distributie en opslag ervan onderzocht. Een voorbeeld is de inzet Lading bundelen Het is de bedoeling om verschillende soorten lading te bundelen. Ze worden overgeslagen op vooraf bepaalde routes en afgesproken stopplaatsen. De focus ligt voor de oost-west-as op het Albert kanaal en de Kempische kanalen, de Schelde, het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Gent-Oostende, de Leie en de Schelde met bijbehorende aantakkingskanalen. Op de noord-zuid-as gaat het om de Schelde, het Zeekanaal Brussel- Schelde en het Kanaal Brussel- Charleroi. Het vervoer per schip kan alleen rendabel worden als er voldoende kritische massa bijeen wordt gebracht, zo is het idee. Het uiteindelijke streven is vaste lijndiensten op te zetten in samenwerking met de bouwsector en binnenvaartrederijen. “We willen met dit project vooral ervaring opdoen en een netwerk uitbouwen. De binnenvaart is van elektrische locomotieven met een accu. Masterplan Een van de doelen is het opstellen van een masterplan over de wijze waarop vervoer in, van en naar de havens in 2050 CO 2 -neutraal kan gebeuren. En wat hiervoor de komende jaren nodig is. Het te ontwikkelen logistieke model voor duurzame synchromodale netwerken in het achterland van de havens focust op de achterlandcorridors tussen Rotterdam en het betrouwbaar, duurzaam en goed in te passen in de logistieke keten. Naarmate de kennis toeneemt, zullen de kosten van binnenvaartvervoer afnemen. Het zal steeds rendabeler worden.” Deelnemers gezocht De initiatiefnemers zijn op zoek naar deelnemers aan het project: bouwbedrijven en logistiek dienstverleners. Op dit moment richt men zich op handelaren van bouwmaterialen die hun voorraden en leveringen willen optimaliseren. De doelstelling is zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen om een intentieverklaring DeltaPort-verzorgingsgebied. De projectpartners gaan onder meer kijken hoe regionale hubs met een spoor- en binnenvaartaansluiting in een netwerk met elkaar verbonden kunnen worden. Zo zou ook de ‘last mile’ van de weg naar het water en spoor kunnen. Vrachtwagenvervoer moet hierbij deel gaan uitmaken van efficiënte multimodale oplossingen in plaats van te concurreren met het spoor of de binnenvaart. te ondertekenen en mee te varen met Via Palletto. Volgens Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg is het geenszins de bedoeling om bestaande goederenstromen op het water anders te organiseren. “We willen juist nog meer vracht naar de waterweg te krijgen.” “Zo maken we samen werk van de modal shift van de weg naar het water”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Meer informatie is te vinden op www.devlaamsewaterweg.be Uitkomst TNO-onderzoek naar instandhouding en vervanging infrastructuur: Jaarlijks miljarden euro’s extra nodig De kosten voor instandhouding van de bestaande infrastructuur gaan de komende decennia flink stijgen. Nu besteedt Nederland ruim 1 miljard euro per jaar aan vernieuwing en vervanging van bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en kades. Dat bedrag moet geleidelijk omhoog naar 3 à 4 miljard in 2040-2050 en zelfs tot 4 à 6 miljard per jaar daarna. Dat schrijft TNO in het voor taskforce De Bouwagenda uitgevoerde onderzoek Instandhouding civiele infrastructuur. Proeve van landelijk prognoserapport vervanging en renovatie. “Hier bovenop komen voor instandhouding van de bestaande infrastructuur kosten voor beheer en onderhoud van circa 7 miljard euro per jaar.” Nu steekt Nederland ruim 1 miljard euro per jaar in vernieuwing en vervanging van bruggen, viaducten, aquaducten, sluizen, stuwen en kades. Dat moet omhoog naar 3 tot 4 miljard en later zelfs naar 4 tot 6 miljard euro. (foto Cloudvisual) Verouderd Het eindrapport is 10 mei door Bernard Wientjes van taskforce De Bouwagenda aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructur en Waterstaat, Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van Groningen (namens de provincies) en de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens (namens de gemeenten). Deze overheden beheren samen het grotste deel van de Nederlandse infrastructuur voor transport en water. “Een groot deel van onze bruggen, sluizen en andere civiele constructies is ‘op leeftijd’”, aldus De Bouwagenda. Dit is een samenwerkingsverband vanuit alle geledingen van de bouwsector:- overheid, kennisinstellingen, bedrijsleven en belangengroepen. “Vanaf 1950 is er veel nieuw gebouwd, om de sterke groei van het weg- en scheepvaartverkeer te kunnen verwerken. Sluizen en kades zijn vaak al van vóór de Tweede Wereldoorlog. Met een technische levensduur variërend van zestig tot honderd jaar, breekt de tijd aan voor vervanging of renovatie van al wat destijds is gebouwd.” Soms komen beheerders van bruggen en kades pas in actie na een ongeluk of na incidenten, merkt De Bouwagenda op. Voorbeelden zijn de instortende kademuren in Amsterdam en de aan metaalmoeheid lijdende Merwedebrug. “Steeds meer overheden worden zich bewust van de risico’s van verouderde infrastructuur.” In totaal is er de komende dertig jaar circa 50 miljard euro meer nodig. “Naast geld is het ook nodig dat er voldoende ingenieurs zijn opgeleid en dat overheden en bouwbedrijven de capaciteit hebben om de stroom aan werkzaamheden te plannen en uit te voeren”, waarschuwt TNO. “De civiele infrastructuur in Neder land is meer dan 300 miljard euro waard. Maar deze infrastructuur veroudert en er rijden meer en zwaardere vrachtwagens over dan waarop bij de bouw was gerekend. Hoe lang gaan onze bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en kades nog mee?”, was de startvraag voor TNO. Onbekend Het is ingewikkeld om te voorspellen hoe lang civiele kunstwerken, met een geplande levensduur van 60 tot 120 jaar, vanaf nu nog meegaan. Daardoor wagen maar weinig beheerders zich aan een prognose voor vervanging en renovatie van hun hele areaal. Zodoende was niet bekend welke kosten en investeringen er de komende decennia mee gemoeid zijn. En of de overheid voldoende geld daarvoor reserveert. Momenteel staat de vervangingsopgave onvoldoende op de politieke en maatschappelijke agenda, constateert TNO. “Redenen hiervan zijn gebrek aan kennis, gebrek aan politieke prioriteit voor de bestaande infrastructuur en een sterk versnipperd beheer.” Dat moet veranderen. “Onbekend maakt onbemind”, stelt TNO. “Toch is het nodig om meer zicht te krijgen op de toekomst van onze infrastructuur. Dit voorkomt onvoorziene kosten en stremmingen van verkeer en scheepvaart.”

3 Ook maritieme sector kan profiteren van 150 miljoen euro Subsidie voor onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit Bedrijven en kennisinstellingen in de maritieme sector kunnen gebruik maken van extra ondersteuning voor onderzoek en innovatie. De in maart door het kabinet aangekondigde subsidieregeling daarvoor is op 17 mei geopend. Er is 150 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag moet gedeeld worden met de auto-industrie en de luchtvaart. “Als gevolg van teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sectoren onder druk”, lichtte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de regeling toe. Het kabinet stelt het geld beschikbaar om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. “We moeten ons bij het ondersteunen van ondernemers en onderzoekers in deze crisis richten op de korte én de lange termijn”, aldus Keijzer. “Daarbij is er wat het kabinet betreft een duidelijke focus op innovatie: waar liggen de kansen op toekomstige banen en inkomsten?” “Met deze gerichte financiële ondersteuning kan de mobiliteitssector nog tijdens de coronacrisis beginnen met de ontwikkeling van nieuwe slimme en duurzame oplossingen. Dat draagt niet alleen bij aan het concurrentievermogen van Nederland, maar ook aan economisch herstel op de lange termijn. Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven.” Samenwerking De regeling is gericht op het stimuleren van samenwerking tussen het mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn volgens het kabinet van groot belang voor het innovatievermogen. Ze kunnen ook een bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave van de sector. Samenwerkingen van minimaal twee bedrijven, of een bedrijf en een kennisinstelling, kunnen sinds 17 mei een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die voert de regeling namens het ministerie van EZK uit. Een adviescommissie zal de projecten beoordelen en naar verwachting in oktober een advies uitbrengen aan het ministerie van EZK over de selectie van projecten. Op basis van dit advies besluit het ministerie welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Een project moet gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en minimaal 5 miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De subsidie is bedoeld voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Maritiem Masterplan Nederland Maritiem Land gaf al eerder aan dat het geld gebruikt kan worden om “een volgende Rijkswaterstaat weet stremming Gerrit Krolbrug snel op te lossen Binnen drie etmalen hadden Rijkswaterstaat en de ingeschakelde aannemers de stremming bij de Gerrit Krolbrug opgelost. De brug over het Van Starkenborghkanaal was na de aanvaring door een Duitse tanker in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 mei totaal ontwricht. Op maandagavond 17 mei lag de Groningse brug in geopende toestand niet meer in de weg en konden schepen weer passeren. Ook de twee parallel liggende fiets-/loopbruggen zijn weer in gebruik. Of het brugdeel nog te repareren is, wordt waarschijnlijk begin juni bekend. De Gerrit Krolbrug in Groningen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig ontzet toen een Duitse tanker ertegenaan voer. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een bemannings lid van het schip antwoordde vlak na de aanvaring op de vraag van een omwonende dat ze de brug niet hadden gezien. De Tsjechische kapitein is door de politie verhoord. Hij had was niet onder invloed van alcohol of drugs, maar kreeg wel een proces-verbaal. Omvaren Door de aanvaring klemde de brug in de muur. “Met veel inspanning hebben we het brugdek vrijgemaakt”, meldde Rijkswaterstaat. Er was nog een tegenslag toen op zondag water in de drijver stroomde die gebruikt werd om de brug op te laten rusten. Nadat dat euvel was verholpen, kon het brugdeel ‘opzij’ worden gelegd. Voor het weghijsen van de brug werden twee kranen ingezet. Met behulp van de drijver en een hydraulische cilinder lukte het om het brugdeel aan de zuidzijde op zijn draaipunt te leggen. Zodoende kwam de vaarweg vrij. Door de stremming moesten tientallen schepen aan weerszijden van de brug daardoor één of meerdere dagen wachten. Op zaterdag waren enkele beroepsschepen Staatssecretaris Mona Keijzer. (foto Rijksoverheid / Martijn Beekman) stap te zetten in de omslag naar een emissieloze maritieme sector”. De koepel lanceerde in 2020 daarvoor een Maritiem Masterplan, dat als vliegwiel kan werken voor verduurzaming na de coronacrisis. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&Dregeling maakt dat bedrijven kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, drogeladingschepen, tankers en schepen voor de overheidsvloot. Voor het weghijsen van de brug werden twee kranen ingezet. (foto Simon Marrink) via een alternatieve route dwars door de stad Groningen omgevaren, onder meer via het Reitdiep. Daar mogen schepen tot 67 x 8,20 meter varen. De schepen trokken veel bekijks van omstanders. Vervanging De bijna honderd jaar oude Gerrit Krolbrug was sowieso al toe aan vervanging. Rijkswaterstaat werkt al een aantal jaren aan de plannen daarvoor. Op dit moment voeren Rijkswaterstaat, gemeente en provincie gesprekken met ondernemers, bewoners, schippers- en andere belangenorganisaties over de wensen en eisen aan de nieuwe Gerrit Krolbrug. Op basis van de uitkomst daarvan zullen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie gezamenlijk een voorkeursvariant kiezen. Die leggen ze vervolgens voor aan de Groningse gemeenteraad en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De ingebruikname van de nieuwe Gerrit Krolbrug staat gepland voor 2026. Er wordt onderzocht welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn tot die tijd, afhankelijk van de uitkomsten van de inspecties of de huidige brug nog te repareren valt. 26 mei 2021 Eric Clapton Onderhoud en modernisering van de vaarwegen zijn noodzakelijke voorwaarden voor positieverbetering van de binnenvaart. Dat wil niet zeggen dat de positie van de binnenvaart verbetert door onderhoud en modernisering van de vaarwegen. Je hebt dure, perfect passende hardloopschoenen nodig om records in de atletiek te kunnen breken maar niet iedereen die dergelijke schoenen kan kopen, kan ook Olympisch kampioen hardrennen worden. Als je een Gibson-gitaar hebt, ben je nog geen Eric Clapton. Maar ja, zelfs Eric Clapton was geen Eric Clapton geweest zonder gitaar (vul de rest zelf maar in: geen Shakespeare zonder pen en papier, geen Karel Appel zonder pot verf, geen Johan Cruijff zonder bal, geen Willem- Alexander zonder Máxima). Fantastisch dus dat mevrouw Frieda Brepoels, bestuursvoorzitter van de Vlaamse Waterweg, inze op het onderhoud van ‘onze waterwegen’. Daarmee wil ze eraan bijdragen dat het aandeel van de scheepvaart in het goederenvervoer wordt vergroot van 13 naar 20 procent. Persoonlijk denk ik dat daar nog wel een paar procentjes bij mogen. Het is fijn (en noodzakelijk) dat de Vlaamse beheerder van de vaarwegen investeert in de toekomst van de binnenvaart. Het geeft je het gevoel dat er vertrouwen is in de toekomstige rol van de binnenvaart. Maar wel met beide beentjes op de grond blij ven. Laten we eerlijk zijn: er wordt geen pond meer vervoerd per schip omdat de sluizen op afstand worden bediend vanuit een hypermoderne centrale. Frieda wil ook wel een stapje verder gaan in de stimulering van de binnenvaart, onder andere door financiering van de kaaimuren. ‘Kaaimuren’ is Vlaams voor plaatsen waar overslagterminals zich kunnen vestigen. Ook zo’n typisch geval van hardloopschoenen, maar even onmisbaar als onderhoud van vaarwegen voor de toekomstige groei van de binnenvaart. Deze hardloopschoenen worden gefinancierd met relancemiddelen. Daar moest ik even twee keer naar kijken (op Google Translate). ‘Relance’ is Frans voor ‘herstart’. Autonoom varen en innovaties die de binnenvaart vooruit moeten helpen vindt ze ook belangrijk, maar die mag het bedrijfsleven zelf financieren. Je moet natuurlijk niet alle uitdagingen wegnemen bij de mensen die wel willen trainen voor die Olympische medaille. Frieda begrijpt heel goed dat ze die topsporters wel een kans moet geven. Bijvoorbeeld door vergroting van de waterweg tot schepen van 1.350 ton in het kanaal naar Charleroi. Frieda is te prijzen hoor, ze identificeert zich met de binnenvaart als ze zegt dat ‘we in moeilijke tijden onze slagkracht hebben getoond’. Echt tof hoor. Maar ja, ze blijft een gitaarbouwer, ze wordt nooit Eric Clapton. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant