Views
6 months ago

2020-26 Kerst

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schepen
 • Kerstspecial
 • Nieuwe
 • Schip
 • Feestdagen
 • Weer
 • Binnenvaartkrant.nl

18 Schippers moeten

18 Schippers moeten voortaan betalen voor afvalgifte in Antwerpen op Vlaamse vaarwegen 15 december 2020 De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen voeren op 1 januari een afvaltarief in voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval. Daarmee geven de instanties volgens eigen zeggen invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI), “waarvan het principe dat de vervuiler betaalt één van de grondbeginselen is”. Afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval in de haven van Antwerpen en langs de Vlaamse vaarwegen was nu nog gratis. Het was niet inbegrepen in de haven- of vaarrechten. Daar komt nu verandering in door de invoering van een tarief “voor een beperkt aantal en wel overwogen scheepsafvalstoffen die vallen onder deel C van het CDNI”. Ze worden dus niet via de CDNIbijdrage (deel A: olie- en vethoudend scheepsafval) verrekend. Daarmee volgen Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg het voorbeeld van Rijkswaterstaat, dat in Nederland in 2013 een abonnement invoerde voor afgifte op rijksvaarwegen. Registreren Vanaf 1 januari dienen binnenvaartondernemers zich bij de afvalparken in de haven van Antwerpen en langs de Vlaamse waterwegen te registreren om hun overig scheepsbedrijfsafval af te kunnen geven. Voor de Schepen in Antwerpen. (archieffoto Tekst & Toebehoren) milieustraatjes langs de Vlaamse waterwegen zal er een overgangstermijn lopen tot eind februari 2021. De afvalstoffen waarvoor betaald moet worden, zijn verf- en solventhoudend scheepsafval, grofvuil en huishoudelijk vergelijkbaar restafval. De overige scheepsbedrijfsafvalstoffen die gesorteerd worden ingeleverd voor recy cling, waaronder papier, karton, glas en hout, blijven gratis. Want, schrijven Haven bedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg in de bekendmaking, “door een goede sortering en scheiding van de diverse herbruikbare en recycleerbare scheepsafvalstoffen kunnen de binnenvaartondernemers hun restfracties en bijkomende kosten beperken.” Tarieven De tarieven zijn volgens de autoriteiten kostendekkend. Voor verf en oplossingsmiddelen betalen schippers voortaan 1,20 euro per kilo. Voor grofvuil 25 euro per m³. En voor met huishoudelijk vergelijkbaar restafval 2,50 euro per vuilniszak van 60 liter. “Met de invoering van deze afvaltarieven schakelen we samen met de binnenvaart een niveau hoger naar een duurzamer afvalen materialenbeheer waarbij we de scheepsafval stoffen maximaal nuttig willen toepassen richting een circulaire economie.” Aldus Haven bedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg. Houd bij Integraal Rivier Management vast aan waterverdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal De ASV heeft haar zienswijze op het integraal Rivier Management naar minister Cora van Nieuwenhuizen gestuurd omdat de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen de minister na aan het hart ligt. Bovendien merken wij (wij zullen dat later toelichten) dat er al dusdanige posities ingenomen lijken te zijn, dat daarmee bepaalde geluiden (die van de schipper) onder zouden kunnen sneeuwen. Het kan niet zo zijn dat de minister onvoldoende op de hoogte gesteld wordt van alle zienswijzen. Het moet niet aan ons liggen tenslotte, dat u niet maximaal op de hoogte gesteld zou zijn. Om onze visie te verduidelijken schetsen we hierbij een beeld van de gang van zaken: In februari 1993 is de eindrapportage Nota 3 van de toekomstvisie Waal Hoofdtransportas uitgebracht. Deze nota is geschreven in opdracht van de minister om de Waal geschikt te maken voor het bevaren met grotere éénheden, bijvoorbeeld ook de 6-baksduwvaart bij bijna alle waterstanden. De vaarwegbreedte moest om dat mogelijk te maken naar de 170 meter worden verbreed en de bochten moesten minder scherp worden gemaakt. Dat is toen besloten en er werden werken aan de Waal uitgevoerd waaronder de bodemkribben bij de scherpste bochten. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afvoer, het debiet van de Waal, groter is geworden ten opzichte van het Pannerdens Kanaal. En dus ook de IJssel. Hoewel er meer water door de Waal loopt, is de rivier zodanig veel verbreed dat we bij een geringe afvoer toch een te lage waterstand hebben op de Waal. Circa 0,45 meter minder diepgang dan in de oude situatie. Dat is ongeveer 20 procent. Dit is heel kwalijk voor de Waal als hoofdtransportas. Wat hiervan de uitwerking is geweest in de zomer en najaar van 2018, hoeven wij hier niet meer te schetsen. INGEZONDEN BRIEF Wij staan nu voor een fundamentele keuze: maken we de Waal weer smaller met als gevolg een betere diepgang voor de scheepvaart, of laten we de huidige breedte in stand met als gevolg dat de Waal in droge periodes bijna onbevaarbaar wordt net als de IJssel en de Neder-Rijn? In onze perceptie zijn er niet veel méér mogelijkheden. Wij zijn als ASV van mening dat het in het algemeen belang wenselijk is dat de afgesproken water verdeling tussen Waal 2/3 en Pannerdens Kanaal 1/3 zoveel mogelijk in stand blijft en dat niet zoals in het najaar van 2018 de verdeling 82 procent Waal en 18 procent Pannerdens Kanaal is. Dit is slecht voor De IJssel en het IJsselmeer qua verzilting en voor de Neder-Rijn en de Lek qua waterstand en vaardiepten. De stroomsnelheid op de Waal is door de ingrepen van 1993 en door de langsdammen toegenomen met gemiddeld 1 kilometer, wat resulteerde in 20 procent meer stroomsnelheid en dito verzanding. Bijkomende zaak is dat door de gewijzigde kolentransporten naar Duitsland en de vermindering van de ertstrafieken naar de Moezel en Beneden-Rijn de vermeende noodzaak van de 6-baksduwvaart sterk is afgenomen. Wij geven u dan ook in overweging deze zaak zeer kritisch te bezien en onze overwegingen bij uw besluitvorming te betrekken. Zoals eerder aangegeven heeft het indienen van bovenstaande zienswijze nogal op wat problemen gestuit. In het voorjaar van 2020 kwamen er berichten over een onderzoekscommissie naar de toekomst van de Nederlandse rivieren en de maatregelen die genomen moeten worden om zowel de natuur en de cultuur te beschermen met inachtneming van de hoogwaterveiligheid en natuurlijk ook de bevaarbaarheid en dan meer specifiek de bevaarbaarheid bij laag water. Omdat (ASV-denktank lid) Ger Veuger ook al vanuit de periode dat hij bestuurslid was van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer veel interesse en bemoeienis had met onze rivieren, is het logisch dat Ger Veuger hiervoor aangemeld is. Hij was dan ook aanwezig in Fort Lent bij de eerste samenkomst van 6 februari 2020 van ”Integraal Riviermanagement” oftewel IRM. Het was een flinke groep mensen die daar bij elkaar kwam. Veel mensen van RWS en veel van het ministerie van I en W, de waterschappen, de provincies, drinkwaterbedrijven, veel onderzoeksbureaus en ook nog wat scheepvaartgerelateerde organisaties en bedrijven. De kaders werden duidelijk uiteengezet en de eerste discussies brandden los en dat was ook de bedoeling. Toen kwam corona en veranderde de planning: er werden mensen geselecteerd en daar was de ASV niet bij. Gelukkig hadden we nog de tegenwoordigheid van geest om snel een zienswijze in te dienen maar dat stuitte op grote obstakels. Want hoewel Ger Veuger namens de ASV was aangemeld en de contactpersoon is, kon hij plotseling geen zienswijze indienen. De voorzitter van de ASV moest ingeschakeld worden en die heeft in arren moede drie bestuursleden gecharterd om de benodigde handtekeningen te zetten en met het vereiste uittreksel van de Kamer van Koophandel kwam het ter elfder ure nog net goed en is onze zienswijze geregistreerd onder nummer 71884658. Dit alles heeft geresulteerd in het besluit om dan maar direct de minister te benaderen hierover. Namens Bestuur en Denktank van de Algemeene Schippers Vereeniging, Sunniva Fluitsma Woordvoerder ASV Gerberdien le Sage Voorzitter ASV Ger Veuger Denktank lid ASV-expert nautisch/technische zaken

19 Muider spookschip eindelijk geborgen DOOR EVERT BRUINEKOOL Het gezonken en halfvergane scheepswrak van driemaster Elisabeth Smit in Muiden is na jaren geruimd, samen met een gezonken beunbak. HEBO Maritiemservice verwijderde de wrakken afgelopen week. Op maandag 7 december startte de ruiming in de Vechtmonding. “Gemeente Gooische Meren en de eigenaar zijn overeengekomen dat er niet meer gewacht hoeft te worden op de behandeling van het hoger beroep dat de eigenaar van de schepen aanhangig heeft gemaakt”, stelt Gwendolyn de Boer, woordvoerster van Gooische Meren. Andere schepen Wethouder Jorrit Eijbersen van Gooische Meren, die niet aanwezig was bij de start van de ruiming: “Het is tijd om echt afscheid te nemen van de Elisabeth Smit. Het is fijn dat er overeenstemming is De berging begon onder het toeziend oog van oud-eigenaar Harry Smit. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) bereikt en dat het verwijderen ook snel kan beginnen. We zorgen er zo voor dat de entree van Muiden weer kan stralen.” De kosten – circa 80.000 euro – neemt de gemeente voor haar rekening. Er liggen nog een witte klipper, een gezonken praam en enkele kleinere vaartuigen. Voor deze vaartuigen wordt eerst nog de beroepszaak afgewacht. Jarenlang gebeurde er niets, doordat de locatie omstreden was. De plek valt het onder het gezag van gemeente Muiden, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland en het waterschap. In 2002 zonk de Elisabeth Smit op deze plek, waarna in 2015 de eerste mast eraf viel. HEBO Maritiemservice werkte met twee schepen aan de klus: de HEBO-Lift 5 en de HEBO-Cat 9. “De HEBO-Cat 9 gaat stukje voor stukje het schip wegknijpen en in een beunbak laden”, vertelde CEO Marius Punt bij de start. Na drie dagen werden de zwaardere delen 15 december 2020 met de HEBO-Lift 5 uit het water getild en vervolgens naar Rotterdam gebracht. Mijnenveger Het schip werd in 1944 gebouwd als Hr. Ms. Marken en voer tot 1957 als mijnenveger. Het lag vervolgens tientallen jaren in het Merwedekanaal nabij Utrecht. In 1977 kocht Harry Smit het schip. Hij bouwde het om tot de 60 meter lange driemaster en bracht het in 1981 opnieuw in de vaart als charterschip onder de naam Elisabeth Smit. Harry Smit verkocht de barkentijn in 1996 aan Pam van Lohuizen. In de rechtszaken met de gemeente Gooische Meren ontkende Lohuis de eigenaar te zijn en was niet aanwezig bij de ruiming. Smit de bouwer van het schip stond geëmotioneerd te kijken naar de sloop: “Het was niet nodig geweest dat het schip zo ten onderging. Ze was twintig jaar geleden te redden geweest nadat ze gezonken was.” Winkelketens kiezen voor WDPort of Ghent vanwege binnenvaart WDP breidt zijn multimodale locatie WDPort of Ghent uit met een distributiecentrum van circa 150.000 m 2 voor de winkelketens X2O Badkamers, Overstock Home en Overstock Garden. Het totale investeringsbedrag bedraagt circa 80 miljoen euro. Het trimodale karakter (water, spoor en weg) van de locatie in Gent was cruciaal voor de keuze, meldt WDP: “De drie van oorsprong Belgische retailers, zetten voluit in op internationale groei en willen van hieruit hun supply chain optimaliseren en deze op een milieuvriendelijke wijze uitbouwen dankzij de directe connectie met de nabij gelegen containerterminal aan het Kluizendok. Transport over water verkleint de ecologische voetafdruk immers aanzienlijk en houdt vrachtwagens weg van de drukke wegen.” WDP WDP start met de ontwikkeling aan het Kluizendok na het verkrijgen van de bouwvergunning. Die verwacht de in logistiek vastgoed gespecialiseerde projectontwikkelaar in de loop van het voorjaar van 2021. Daarna zal de oplevering gefaseerd gebeuren over een periode van anderhalf jaar. De bouw komt tot stand via een joint venture tussen WDP en de aandeelhouders van de retailbedrijven, op basis van een 29-71 deelnemingsverhouding. Kluizendok Het WDPort of Ghent is een strategisch platform voor logistieke activiteiten aan het Kluizendok in Gent. Bedrijven kunnen er hun activiteiten optimaliseren en verduurzamen door multimodale logistiek. De directe nabijheid van de containerterminal biedt keuze uit vervoer over water richting zee en binnenwateren, de weg (E34, E17 en E40) en het spoor. De centrale ligging van North Sea Port – en Gent in het bijzonder – in West-Europa zorgt ervoor dat bedrijven en hun handelspartners het Europese achterland optimaal en efficiënt kunnen bedienen, aldus WDP. Het Kluizendok is een van de multimodale knooppunten in Vlaanderen met goede verbindingen naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Werk aan Wilhelminasluis is klaar Provincie Noord-Holland heeft op vrijdag 4 december 2020 de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis en de naastgelegen Wilhelminabrug en Beatrixbrug officieel afgerond. Het gerenoveerde sluizencomplex in het centrum van Zaandam is een belangrijke schakel voor de scheepvaart in Noord-Holland. “Het Zaanse sluizencomplex kan er zeker weer honderd jaar tegen”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof van Mobiliteit en Bereikbaarheid. “Dat de werkzaamheden midden in het centrum van Zaandam zijn uitgevoerd, maakt het project extra bijzonder en ik ben trots op het resultaat. We zijn jaren bezig geweest en er was veel geduld nodig van de omgeving. Daarom wil ik alle inwoners van Zaandam, de direct omwonenden en de (vaar)weggebruikers, bedanken voor het begrip dat zij hebben getoond.” Renovatie De renovatie was nodig omdat de Wilhelminasluis na ruim honderd jaar verouderd was qua afmetingen en in een slechte bouwkundigeen technische staat. Projectleider Ronald Visser van Provincie Noord-Holland: “Het was zeker niet altijd een makkelijk project. Zo’n oude sluis herbergt vaak technische uitdagingen, die je pas tegenkomt als je aan het werk bent.” Bij de renovatie is de komsluis vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor beroepsen recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces nu sneller en efficiënter. Ook de naastgelegen Beatrix- en Wilhelminabrug zijn vernieuwd en de openbare ruimte langs het sluizencomplex is opnieuw ingericht. (foto Ed Wolf) Tijdens het project lagen de provincie en de aannemer met elkaar in de clinch. Na tegenslagen ontstond in 2014 verschil van inzicht over de technische uitvoering en planning van het project. Het werk kwam stil te liggen. Onderhandelingen over het ontwerp, de voortgang en de bijbehorende hogere kosten konden de impasse niet doorbreken. Heijmans en Noord-Holland legden hun geschil uiteindelijk voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Met de uitspraak in 2018 konden ze alsnog verder en het werk werd in 2019 hervat. Vaart in de Zaan! Door de coronamaatregelen was een feestelijke opening niet moge lijk. Als alternatief heeft de provincie samen met aannemer Heijmans een ‘Social Sofa’ aangeboden aan de inwoners van Zaandam. Deze buitenbank heeft een ontwerp van de Wilhelminasluis in mozaïek en staat bij het Zaantheater. Op 4 december hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans de Social Sofa en een plaquette van het sluizencomplex onthuld. Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! Dat maakt de Zaan beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen. Noord-Holland zet hiermee in op een verschuiving van vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Binnenvaartkrant