Views
9 months ago

2020-20

 • Text
 • September
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Onze
 • Schip
 • Haven
 • Maritieme
 • Kalkar
 • Samen
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant.nl

2 Prinsjesdag: 1,9

2 Prinsjesdag: 1,9 miljard euro extra voor infrastructuur De komende jaren trekt het kabinet versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Dat hebben minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven op Prinsjesdag bekendgemaakt. “Hiermee investeren we niet alleen in betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, maar bieden we ook onze bouwsector zicht op werk in deze moeilijke economische tijden.” In het kader van duurzaamheid hoeft de binnenvaart vanaf volgend jaar geen energiebelasting meer te betalen op walstroom. 1,3 miljard voor vaarwegen In de begroting van 2021 wordt in totaal 1,3 miljard euro geïnvesteerd in vaarwegen. In de begroting van 2020 was dat ongeveer COV vraagt (weer) aandacht voor Waal, Grave en Zeeuwse Delta “Extra geld is nog niet voldoende” Het kabinet investeert, vanuit het nieuwe Nationaal Groeifonds en het steunpakket voor corona, ook in de vaarweginfrastructuur. Daar is het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) blij mee, schrijft het in een reactie. Wannt het is hard nodig: de natte infrastructuur in Nederland “is verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of vernieuwd te worden om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water optimaal te kunnen benutten”. Daarvoor is het noodzakelijk te investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud. De in het COV samenwerkende partijen – Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart, Vereniging van Waterbouwers en evofenedex – roepen de regering daarnaast op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. “Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden.” Dinsdag 15 september presenteerde kabinet Rutte III zijn laatste begroting. (foto Rijksoverheid) 1 miljard euro. De hogere uitgaven in 2021 worden onder andere gebruikt voor extra onderhoud van de huidige infrastructuur. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ruim een half miljard euro versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt Nationaal Groeifonds Het kabinet wil de komende vijf jaar 20 miljard euro investeren in een Nationaal Groeifonds. Dat is bestemd voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie én infrastructuur. De brancheorganisaties zijn blij dat een deel van dit geld gebruikt wordt om de infrastructuur te verbeteren. “Investeren in de vaarwegen helpt de files op de wegen te verminderen, is milieuvriendelijk en heeft een vliegwieleffect voor regionale economieën.” In de begroting van 2021 wordt in totaal 1,3 miljard euro geïnvesteerd in vaarwegen. Dat is circa 300 miljoen meer dan dit jaar. Dat extra geld is vooral nodig voor het in stand houden van de kunstwerken op de vaarwegen. In 2021 wordt ook geïnvesteerd in de verruiming van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede. De brancheorganisaties wijzen nog maar eens op de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen: “Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud, welke is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, bovenop de extra 265 miljoen die Van Nieuwenhuizen eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid.” In 2021 is voor de vaarwegen 409 miljoen euro begroot voor beheer, onderhoud en vervanging. Dit is 50 miljoen meer dan in 2020. In 2021 wil het Rijk onder meer maatregelen treffen om de breedte en diepte van vaarwegen te handhaven en om sluizen, bruggen en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren. Ook staat baggeren van grote rivieren als de Bovenrijn/Waal, Nederrijn/Lek en de Twentekanalen op de planning, plus verkeersmanagement in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering. Waal Het COV wil dat de overheid snel meer geld investeert in de bevaarbaarheid van de Waal. Het probleem is al langer bekend: door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart stelt. De ‘harde laag’ bij men zo snel mogelijk aan de slag kan met opdrachten. Baggeren Minister van Nieuwenhuizen: “Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als vóór corona. Dus zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen.” Ook het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn/Lek, Bovenrijn/Waal en de Twentekanalen vindt eerder plaats. Ook investeert IenW de komende jaren 200 miljoen extra in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. Van Nieuwenhuizen: “Er zijn langere perioden van droogte en ook vaker hevige buien met wateroverlast als gevolg. Beschermen tegen water was ons motto, nu moeten we ook kampioen water vasthouden worden.” Een schip op de Waal bij Nijmegen. (foto Adobe Stock) Nijmegen zal worden aangepakt, maar dat loopt vertraging op. Daarmee blijft het een groot knelpunt voor de binnenvaart. Aandacht vraagt het COV ook voor de sluizen in de Zeeuwse Delta. Uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat in 2019 de passeertijden bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis verder zijn opgelopen. “Het Rijk wil op hoofdtransportassen in 85% van de tijd voldoen aan de streefwaarde van 30 minuten voor een sluispassage. In werkelijkheid wordt slechts in 65% voldaan aan deze streefwaarde. Dat toont aan dat capaciteitsuitbreiding bij deze sluizen dringend nodig is”, aldus het COV. Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om als daar de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden, “zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte”. 22 september 2020 Aandeel binnenvaart groeit in havens North Sea Port In de havens van North Sea Port blijft het vervoer van goederen naar het achterland via de binnenvaart toenemen. Met een stijging van 4 procent kwam het aandeel vorig jaar uit op 58 procent. Dat blijkt uit het tweede onderzoek dat de haven verrichtte bij bedrijven in het hele grensoverschrijdende havengebied van Gent, Vlissingen en Terneuzen. Voor de tweede maal voerde North Sea Port onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven (in 2019) gebruiken om goederen naar en uit het achterland te vervoeren. Daaruit blijkt dat 58 procent van de lading in binnenvaartschepen wordt vervoerd, zo meldt het havenbedrijf op zijn site. Het gaat zowel om het laden als het lossen van binnenvaartschepen. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder. Containers “Daarmee wordt onze inzet op een groei naar duurzame vervoersmodi beloont met een stevige plaats in de Europese top van de zeehavens”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port. Het aandeel van het wegvervoer nam af tot 28 procent (min 2 procent). Het spoor kende een stijging van 1 procent naar 10 procent. Transhipment was goed voor 4 procent (min 3 procent). North Sea Port probeert de modal shift van de weg richting binnenvaart en spoor te bevorderen. De havens beschikken over een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. “Deze cijfers uit het modal splitonderzoek laten zien dat in North Sea Port bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer via binnenvaart – in het bijzonder voor het vervoer van containers”, aldus Daan Schalck. Seine-Scheldeproject Het vervoer over de binnenwateren zal nog toenemen als het Seine-Scheldeproject klaar is, zo is de verwachting. Daardoor kunnen grotere binnenvaartschepen (tot een laadvermogen van 4.500 ton) tot in Parijs varen. North Sea Port zet overigens niet alleen in op binnenvaart. Ook het spoor wordt belangrijk gevonden. Daarvoor richt de havenbeheerder zich samen met bedrijven en andere partners op nieuwe verbindingen tussen Vlissingen en Antwerpen, tussen Terneuzen en Zelzate en voor het aanpakken van een aantal knelpunten in het havengebied zelf.

3 Fosfineprotocol wordt nog slecht nageleefd Havenmeester Milembe Mateyo van Amsterdam gaf uitleg tijdens de ASV-vergadering. Het nieuwe protocol bij gegaste lading met fosfinepillen wordt nog niet goed nageleefd. Dat bleek zaterdag 19 september tijdens de ASV-najaarsvergadering in Zwijndrecht. Meerdere schippers meldden de afgelopen tijd ontsmette lading te hebben vervoerd, zonder dat ze daarover waren geïnformeerd. Niet over het soort gas, de manier waarop dat was toegepast en niet over de gemeten concentraties. In memoriam Leen van der Waal: een Europar lementariër met hart voor de binnenvaart Oud-Europarlementariër Leen van der Waal is kort voor zijn 92e verjaardag in zijn woonplaats Ridderkerk overleden. Leen van der Waal was van 1985 tot 1997 namens de Staatskundig Gereformeerde Partij lid van het Europees Parlement (overigens ook namens GPV en RPF die later samen in de ChristenUnie op zijn gegaan), waar hij zich ontpopte als een hartelijk pleitbezorger voor de Europese binnenvaart. Toen hij begon in 1985 - als eerste en toen nog enig EP-lid voor de kleine christelijke partijen - ging zijn eerste rapportage voor het parlement over de reële bandverklaring van de Rijnvaartakte (in verband met de toen nog toekomstige verbinding tussen Rijn en Donau) en hij sloot zijn leven als Europarlementariër af met een advies over een multilaterale binnenvaartovereenkomst tussen de EU en Tsjechië, Polen en Slowakije (die toen nog geen EU-lid waren). De binnenvaart had bijna veertien jaar zijn aandacht gehad. De huidige CU-Europarlementariër Peter van Dalen begon zijn carrière als beleidsmedewerker van Leen van der Waal in Brussel. Liberalisering Opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur die twintig jaar bij Esso had gewerkt, raakte Leen van “Meld dat meteen”, zei de Amsterdamse havenmeester Milembe Mateyo. “De gassingsleider is verantwoordelijk. U kunt het ook bij ons Meldpunt Haven doorgeven of via marifoonkanaal 14. Dan komt een van onze inspecteurs gevaarlijke stoffen langs. Als de gassingsleider in gebreke is, krijgt hij een proces-verbaal.” Mateyo was te gast bij de ASV. De nu geldende, tijdelijke, maatregel werd op haar initiatief – ook in de andere Nederlandse zeehavens – ingevoerd nadat vorig jaar de bemanning van motorschip Fox doodziek werd. Dat kwam door een te hoge concentratie van het gifgas in de lading zonnebloemmeelpellets die in Amsterdam uit een zeeschip was overgeslagen. Samen met de andere rijkshavenmeesters en de Inspectie Leefomgeving en Transport werkt Mateyo aan verdere regelgeving. Wettelijk is er nog niets geregeld over met gif ontsmette lading. Die wetgeving is wel in de maak. Daarvoor wordt aangehaakt bij de bestaande wetgeving voor gewasbescherming. Bovenste laag De ASV wil dat de procedure strenger wordt. Woordvoerder Sunniva Fluitsma: “Als een binnenvaartschip wordt geladen met lading die met gifgas is behandeld, moet de schipper daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. Als de lading in het schip zit, moet de concentratie aan boord worden gemeten. De bemanning moet een certificaat krijgen, met de meetresultaten.” Dat laatste zit nog niet in de planning, bleek uit de woorden van Mateyo. Maar de schipper moet wel een instructie krijgen van de gassingsleider, zodat hij alle informatie heeft. Als extra maatregel wordt voortaan de bovenste laag (minimaal 1 meter) van de lading uit het zeeschip in duwbakken geladen. De bakken worden afgemeerd (In Amsterdam bijvoorbeeld in de Neptunushaven) en het gasniveau van die lading wordt meermaals gemeten om er zeker van te zijn dat de concentratie niet – zoals bij de Fox het geval was – weer oploopt. Op de voorpagina van De Binnenvaartkrant in de zomer van ’97. der Waal als hoofd scheepvaart en binnenvaart bij Esso-Benelux beleidsmatig betrokken bij zeevervoer, binnenvaart, wegvervoer, opslag en vervoer door de pijpleiding. Dat was dan ook het onderwerp waar hij in het Europees Parlement regelmatig over rapporteerde. Hij werkte lang samen met de Vlaamse Europees Transportcommissaris Karel van Miert, met wie hij een uitstekende band had. Van Mierts opvolger Neil Kinnock wees het voorstel van Leen van de Waal (en Frits Castricum van de PvdA) af om een permanente denktank in te stellen voor ‘de binnenvaart na 2000’. Volgens Van der Waal was bij zijn vertrek in 1997 het hoofdstuk binnenvaart ‘qua regelgeving’ afgesloten na de liberalisering en dus het afschaffen van de toerbeurten. Hij was overigens de eerste politicus die ronduit beaamde dat de sloop- en oudvoor-nieuw-regeling van 1989 (en de jaren daarna) het wisselgeld was voor de binnenvaart om de marktordening in de sector af te schaffen. “Het ging maar om 17 procent van het vervoer over water maar de toerbeurt bepaalde lange tijd het beleid in de binnenvaart. (…) maar ik noem het geen omkoping. De kosten van het nodige evenwicht konden niet op de sector zelf worden afgewenteld.” Hij vond wel dat de binnenvaart niet helemaal zonder bescherming kon en stelde voor een permanente, flexibele oud-voornieuw-regeling op te tuigen. Daar is na zijn vertrek in het Europees Parlement nog jarenlang over gediscussieerd. Die aandacht bleef zijn wens: “De binnenvaart moet hoog op de prioriteitenlijst blijven staan”, zei hij in een interview in de Binnenvaartkrant in juli 1997. Op de vraag of het na de liberalisering ‘ieder voor zich, god voor ons allen’ is in de binnenvaart, antwoordde hij diplomatiek: “Ik heb veel vertrouwen in de ondernemers in de binnenvaart, die op de nieuwe situatie zullen inspelen Bundeling communicatie arbeidsmarkt BLN, CBRB, BVB en de Stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) voeren voortaan de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit via het platform ‘Wereld van de Binnenvaart’, ondersteund door de maritieme opleidingen. Naast de website wereldvandebinnenvaart.nl zullen social media worden ingezet om de boodschap bij de doelgroep te krijgen. Ook bij beurzen, open dagen op scholen en andere promotie-acties zal de sector onder de naam ‘Wereld van de Binnenvaart’ naar buiten treden. De gebundelde partijen doen voor de financiering een beroep op organisaties en bedrijven. Voor wie mee wil investeren in de binnenvaart arbeidsmarkt: www.wereldvandebinnenvaart.nl en www.wereldvandebinnenvaart.be Meer informatie via: info@wereldvandebinnenvaart.nl en die gaan samenwerken, maar ook in de betrokkenheid van de politiek. (…) We kunnen het wegvervoer nu eenmaal niet onbegrensd laten groeien. De sector zelf zal niet onderling moeten touwtrekken maar met één mond spreken.” Hij heeft zich tijdens de periode in het EP ingezet voor vrij vervoer over de binnenwateren in Europa en volgens het RPF-jaarboek is het aan zijn ‘ijveren’ te danken dat er nu sprake is van vrij verkeer over de binnenwateren tussen Oost en West. 22 september 2020 Water Minister Van Nieuwenhuizen maakt zich in de begroting voor 2021 sterker tegen wateroverlast en voor water opsparen dan voor het gebruik van de vaarwegen door de scheepvaart. De binnenvaart wordt weer afgescheept met het inlopen van wat achterstallig onderhoud. Als je heel lang wacht met iets doen en dan plant om het over een paar jaar toch maar te doen, dan lijkt het al snel mooi als je het alsnog wat eerder doet. Maar dat neemt niet weg dat je het al lang had moeten doen. Dat het geld voor iets nu doen dat je eerder hebt nagelaten te doen moet komen uit het Nationaal Groeifonds en het steunpakket voor corona is eigenlijk nog schandaliger. Jammer dat de lobbyorganisatie voor de vaarwegen moet praten met een mondkapje voor om iedereen in Den Haag te vriend te houden. Waar is de tijd gebleven dat een gast gewoon even bij de minister langsging en kon zeggen: “Luister meisje, het heeft nu lang genoeg geduurd met dat gemodder op dit ministerie. Het is tijd om te gaan baggeren. Als je niet genoeg ruimte geeft voor de scheepvaart, loopt er zand in de motor van de economie. Daar zijn je collega’s ook niet happy mee. En in een tijd dat met geld wordt gesmeten, is het wel erg kleinzielig om een beetje achterstallig onderhoud aan sluizen voor te stellen. Toon nou eens een beetje lef en zet een paar flinke stappen vooruit in plaats van dat onzekere achteruit geschuifel wat je voortdurend moet goedpraten met dooddoeners, zoethoudertjes en clichés waar we zo zoetjes an in de binnenvaart echt onze buikjes van vol hebben.” Ja, dat was een goeie tijd. Je kan niet ontkennen dat onze minister de binnenvaart kent en ook regelmatig laat blijken hoe blij ze daarmee is. Je schiet er niks mee op want je verdient er geen cent extra mee. Het Centraal Overleg Vaarwegen helpt haar kennis opfrissen met een puike, maar net iets te brave kwinkslag. Cora’s collega Wopke van Financiën is de weg kwijt (Cora is de minister van Infrastructuur), want naar eigen zeggen ‘stuurt hij in de mist’. Het COV zegt daarop: “De binnenvaart beschikt over radar en kan ook met slecht zicht een goede bijdrage leveren aan het economisch herstel.” Nou, dat is toch tof. Het duurt even voor het kwartje valt, want met een beetje achterstallig onderhoud aan sluizen de scheepvaart juist serieus extra oponthoud bezorgen, draagt niet bij aan het economisch herstel. Maar ja, als zich volgend jaar een nieuwe minister aandient, zal je altijd zien dat je van de regen in de drup komt en vervolgens hebben we het alleen nog maar over wateroverlast. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant