Views
11 months ago

2019-25

2 WWF:

2 WWF: natuurontwikkeling combineren met beter bevaarbare rivieren Grootschalige natuurontwikkelling langs rivieren kan ervoor zorgen dat de binnenvaart minder (vaak) last heeft van droogteperiodes. Dat is de opzet van het plan Ruimte voor Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds en vijf andere natuurbeschermingsorganisaties. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat nam het plan 27 november in ontvangst. Het plan is uitgewerkt in overleg met andere partijen, onder meer uit de binnenvaart (BLN-Schuttevaer), zand- en grindwinning, recreatie en landbouw. “Door kribben en indijking stromen Nederlandse rivieren zo snel dat de bodem geleidelijk uitslijt. Schepen dreigen daardoor bij laag water op harde delen te stuiten, zoals kabels en betonranden. Het natuurlijker inrichten van de rivieren met nevengeulen en periodiek overstromende uiterwaarden vertraagt de stroming en voorkomt dat de rivierbedding verder uitslijt.” Aldus het Wereld Natuur Fonds. Meer ruimte Ruimte voor Levende Rivieren gaat verder dan het succesvolle Ruimte voor de Rivier. Dat programma was gericht op bescherming tegen hoogwater. Door verruiming van rivieren is er de afgelopen 25 jaar 12.000 hectare extra natuur bijgekomen. Het nieuwe plan creëert nog meer ruimte langs de rivieren door natuurontwikkeling op een slimme manier te combineren met onder meer landbouw, natuur, delfstoffenwinning en woningbouw, stelt WWF-Nederland. “Dit helpt de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. Én het brengt het natuurlijke rivierproces weer op gang, wat belangrijk is voor beschermde trekvissoorten als de paling, zalm en steur en herstel van kenmerkende ooibossen.” Bodemerosie Door langdurige perioden van droogte is het probleem van bodem erosie urgenter geworden: het uitslijten van de rivierbedding. Lage waterstanden vormen in toenemende mate een belemmering of zelfs risico voor de binnenvaart. Doordat harde delen bij sluizen, bruggen, kribben en kades niet meeslijten met de rivierbedding, vormen die steeds hogere drempels voor schepen. Ook voor de natuur is het een probleem dat de bodem wegslijt en de rivier steeds lager in het land komt te liggen. Daardoor stromen uiterwaarden en al aangelegde nevengeulen die voor extra afvoercapaciteit dienen bij hoogwater, minder vaak over. Het gevolg is dat de natuur verdroogt en vissen onvoldoende stromend water hebben om te overleven. De oplossing is de rivier verbreden zodat die trager gaat stromen. Dit biedt ook kansen voor meer natuur en recreatiegebieden langs de rivie ren. Voor bijvoorbeeld de Bovenrijn, de Waal en de kop van de IJssel zijn volgens het plan over een lengte van 140 kilometer neven geulen en verlaagde zomerdijken nodig. Daardoor lopen uiter waarden weer vaker onder en stromen nevengeulen mee bij gemiddelde waterstanden die ruim tweederde van het jaar voorkomen. In die periode wordt ook het meeste zand verplaatst op de bedding. Optimaal bevaarbaar Het scenario om erosie van de rivier bedding tegen te gaan door het verbreden van de rivier is met Rijkswaterstaat, Deltares en HKV ontwikkeld. Daarnaast hebben de natuurorganisaties in samenwerking met BLN-Schuttevaer de belangen van de scheepvaart in kaart gebracht, zodat daar rekening mee wordt gehouden in de plannen. Dominic Schrijer, voorzitter van BLN-Schuttevaer: “Het mooiste van deze samenwerking is wel dat, door met creativiteit en deskundigheid te kijken naar rivierontwikkeling, we kansen kunnen pakken om de rivieren levendig te houden en optimaal bevaarbaar en dat is een mooi resultaat.” 3 december 2019 Extra mankracht voor WSV Mathias Stein, hier op uitnodiging van de BDB te gast in Duisburg, waar de parlementariër kennismaakte met de vaarsimulator SANDRA. (foto BDB) De Duitse vaarwegbeheerder WSV kan komend jaar 172 extra personeelsleden in dienst nemen. Het gaat om de grootste personeelsuitbreiding voor de WSV sinds jaren. Die is hard nodig om de verouderde vaarweginfrastructuur te kunnen renoveren en nieuwe waterbouwprojecten te plannen en aan te besteden. Ook krijgen jongeren die een opleiding volgen bij de WSV eindelijk weer het vooruitzicht op een vaste baan. SPD-parlementariër Mathias Stein, die voorzitter is van de commissie binnenvaart in het Duitse parlement, is tevreden. Toch vindt Stein dat het verkeersministerie meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de WSV. Verkeersminister Andreas Scheuer had in zijn conceptbegroting voor 2020 geen geld voorzien voor extra banen bij de vaarwegbeheerder. Pas na een stevig begrotingsdebat in het parlement is daarvoor alsnog budget uitgetrokken. Hiaten “Zoals zo vaak de laatste jaren heeft het parlement de kolen weer eens uit het vuur moeten halen”, aldus Stein. “We hebben grote hiaten op de Duitse kanalen, de Rijn en andere vaarwegen. Deze gaten kunnen dankzij de extra WSV-medewerkers deels worden gedicht. De vaarwegbeheerder heeft echter 400 extra personeelsleden nodig om zijn taken volledig te kunnen uitvoeren.” Mathias Stein wil zich er samen met de Duitse binnenvaartorganisaties en vakbonden voor inzetten dat die extra mensen er ook komen. “Het kan geen standaardtaak van het parlement worden om de noodzakelijke uitbreiding bij de WSV te realiseren. Die verantwoordelijkheid ligt bij het verkeersministerie.” CONGESTIE ZEETERMINALS GEDAALD; CONTARGO VERLAAGT TOESLAG Nog 30 miljoen extra voor onderhoud vaarwegen Nadat minister Cora van Nieuwenhuizen al 100 miljoen euro had vrijgemaakt voor achterstallig onderhoud aan de infrastructuur, komt er nu nog 165 miljoen euro bij. De vertragingen op de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen zijn enigszins afgenomen. Daardoor heeft Contargo besloten de congestietoeslag per 1 januari te verlagen. Wachtende containerschepen in de Prinses Margriethaven op de Maasvlakte. (archieffoto Tekst & Toebehoren) “De situatie op de containerterminals in de westelijke zeehavens heeft zich lichtjes verbeterd”, schrijft de binnenvaartcontaineroperator op zijn website. Hierdoor kan de congestietoeslag voor containervervoer via de havens van Rotterdam en Antwerpen per 1 januari 2020 omlaag van 19,50 naar 15,00 euro per container/per richting. “Door meer gebruik te maken van dedicated binnenschepen, het instellen van meerdere fixed windows op terminals in Rotterdam en het aanpassen van onze vaarschema’s zijn we erin geslaagd ons containervervoer te optimaliseren. We zijn dan ook blij de congestietoeslag nu te kunnen verlagen.” Aldus Contargo. De gemiddelde wachttijd voor de afhandeling van Contargo’s binnenschepen in de zeehavens bedroeg op het moment van de aankondiging 26 uur in Antwerpen en 27 uur in Rotterdam. Dat was de afgelopen jaren vaak het twee- tot driedubbele. De huidige vertragingen zijn weliswaar minder erg, maar ze bezorgen de binnenvaartcontainerrederijen nog steeds veel problemen en kosten. Daarom stelt Contargo: “Het blijft ons doel om samen met alle betrokkenen de doorlooptijden in de westelijke zeehavens verder te verbeteren en hierdoor onze congestietoeslag verder te verlagen.” Het gaat om projecten die al wel op de planning stonden maar nu versneld zullen worden aangepakt. Voor de vaarwegen betekent het dat het extra budget omhoog gaat van 85,6 naar 115,6 miljoen euro. Hoofdvaarwegennet De door Rijkswaterstaat vrijgemaakte 30 miljoen euro is bestemd voor maatregelen op het hoofdvaarwegennet: verbetering en vervanging van damwanden en bedieningsinstallaties van sluizen en baggerwerkzaamheden.

3 Binnenvaart kan stikstofcrisis helpen oplossen De maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van stikstof terug te dringen, zouden gunstig kunnen uitvallen voor de binnenvaart. Vervoer over water veroorzaakt immers minder uitstoot. “We zijn er op het ministerie mee bezig”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en Waterstaat 28 november tijdens overleg met de Tweede Kamer. “We gaan niet zitten wachten op de Commissie Remkes (die in opdracht van het kabinet werkt aan maatregelen, red.), maar onderzoeken wat we zelf kunnen bijdragen aan de stikstofreductie.” Met een campagne daags voor het Algemeen Overleg Maritiem in de Tweede Kamer vestigde Koninklijke BLN-Schuttevaer de aandacht op de bijdrage die de binnenvaart kan leveren aan de oplossing voor het stikstofprobleem. In paginagrote advertenties in het Algemeen Dagblad en Nieuwsblad Transport was de boodschap: ‘Stikstofcrisis? We’ve got this’ om te laten zien dat de binnenvaart een derde van alle goederen in Nederland vervoert en slechts 1 procent van de totale stikstof produceert én dat er nog volop ruimte is op de vaarwegen. Van Nieuwenhuizen had die boodschap begrepen: als de binnenvaart een positieve rol kan spelen om de stikstofcrisis op te lossen, kan daar mogelijk ook extra overheidsgeld voor beschikbaar komen. Dat ziet ook Remco Dijkstra van de VVD zitten. Hij vindt de 15 miljoen euro die de minister heeft toegezegd voor de Green Deal (voor zeevaart, binnenvaart en havens) niet voldoende. “We moeten de binnenvaart echt helpen om duurzamer te worden.” Dat vond ook D66’er Rutger Schonis: “De sector heeft zelf de financiële middelen er niet voor. Als we nu niet investeren, is de scheepvaart in 2050 niet zaamd.” verduur- Harken Van Nieuwenhuizen zei dat ze die 15 miljoen euro “met veel pijn en moeite op de begroting van Infrastructuur en Waterstaat bij elkaar had weten te harken”. Als het lukt meer financiële middelen voor de binnenvaart te krijgen, zal ze dat niet nalaten, beloofde ze. “We zijn aan het kijken of we de Green Deal een boost kunnen geven nu we de stikstofproblematiek moeten aanpakken.” De subsidieregeling van de 15 miljoen euro, bestemd voor het vergroenen van schepen, wordt waarschijnlijk halverwege 2020 opengesteld. Van Nieuwenhuizen: “We onderzoeken verder naar de financiering van verduurzaming. De banken zijn aan boord in de Green Deal, maar het zijn geen filantropische instellingen. We kijken naar een verduurzamingsfonds.” Dat moet Europees worden opgezet. Daarvoor gaat de minister langs bij Frans Timmermans, die sinds 1 december in Brussel verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid. Hij werkt aan een Europese Green Deal, waarbij, 75 procent van wat nu over de weg gaat in de toekomst over water en spoor zou moeten gaan. Invoering internationaal verbod varend ontgassen duurt langer Het internationaal verbod op varend ontgassen wordt waarschijnlijk pas 1 januari 2021 ingevoerd. Dat bleek 28 november tijdens het Algemeen Overleg Maritiem van minister Cora van Nieuwenhuizen met de woordvoerders van de Tweede Kamer. Er werd altijd van uitgegaan dat het verbod de eerste helft van volgend jaar al van kracht zou worden. Van Nieuwenhuizen verwacht het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit begin volgend jaar aan het parlement te kunnen voorleggen. Dan is het nog wachten op de ratificatie door Duitsland en Zwitserland. Eind 2020 of begin 2021 wordt het internationale verbod dan van kracht, aldus de minister. Sem Laçin van de SP is teleurgesteld. Hij wil dat Van Nieuwenhuizen zo snel mogelijk een eind maakt aan het varend ontgassen. “Ik heb Duitsland en Zwitserland niet aan een lijntje”, verweerde zij zich. “Ik kan spoed bepleiten, maar ik kan hen niet dwingen. Zij beslissen zelf.” Laçin wil dat Nederland dan desnoods uiterlijk 1 juli 2020 een nationaal verbod invoert. “We gaan niet op Duitsland en Zwitserland wachten.” Volgens Van Nieuwenhuizen is belangrijke voortgang geboekt in de taskforce Varend Ontgassen. Daarin werken alle overheden, brancheorganisaties en bedrijven samen. Zo is er nu eindelijk duidelijkheid over de vergunningverlening voor ontgassingsinstallaties. Die liep steeds stuk op de complexe materie: ladingdampen Vermiste vissers in kotter gevonden Op zondag 1 december zijn de twee lichamen gevonden van de opvarenden van de op de Noordzee gezonken UK-165. Duikers troffen de lichamen in de kotter aan. Zij werden vermist sinds het schip donderdag 28 november zonk ten westen van Texel. Tijdens een grootscheepse reddingsactie – die later een bergingsactie werd – was vergeefs gezocht door de Kustwacht, KNRM en tal van collegavissers. Het wrak, dat op 12 tot 14 meter diepte ligt, was door de mijnenjager Zr. Ms. Makkum gelokaliseerd met behulp van sonarapparatuur. Het schip ligt niet in een doorgaande vaarroute. Jan van Belzen stopt bij CBOB Jan van Belzen stopt op 1 januari 2020 als voorzitter van de CBOB. Daarmee eindigt ook zijn functie als vicevoorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Zijn keuze heeft te maken met de uitbreiding van zijn ambtelijke taken als burgemeester van Barendrecht en zijn wens meer tijd aan BLN-Schuttevaer liet met een promotiecampagne zien dat de binnenvaart een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor het stikstofprobleem. (foto BLN-Schuttevaer) werden als afval beschouwd en niet als restlading. Daardoor mocht er nauwelijks iets met de opgevangen gassen gebeuren. Ze verwacht daarnaast dat meer schepen dedicated met een vaste ladingsoort zullen gaan varen. Dan is ontgassen niet nodig. Dat scheelt kosten. Laçin vindt het onacceptabel dat er diverse provinciale verboden zijn, maar dat niet wordt opgetreden als tankers varend ontgassen. Bijvoorbeeld op de Lek in Zuid- Holland, waar bewoners herhaaldelijk klagen over de overlast door de giftige stoffen. “De Omgevingsdienst Midden-Holland is door de rechter opgedragen te handhaven, maar doet dat niet. In september is een Tsjechische tanker wél beboet. Dus het kan gewoon.” Op de internationale wateren gelden de provinciale verboden niet. Handhaving is op de andere vaarwegen lastig aangezien provincies en omgevingsdiensten zelf geen patrouillevaartuigen hebben en overtredingen op heterdaad geconstateerd moeten worden. Bij een onlangs uitgevoerde pilot door de inspectie ILT zijn ook drones en zogeheten e-noses ingezet. Deze elektronische meetsensoren kunnen verontreiniging van de lucht vaststellen. “Die themaactie heeft laten zien dat het verbod echt nodig is”, aldus de minis ter. “Wat gemeten is, daar word je niet blij van. We zullen op een rijtje zetten wat mogelijk is en hoe we met het toezicht om zullen gaan. ILT handhaaft risicogericht… Dat er een risico is, is duidelijk.” zijn echtgenote te besteden; ze zijn onlangs getrouwd. Frederik Hovestadt, vicevoorzitter van de CBOB, wordt waarnemend voorzitter. Beoogd opvolger is Marco Oosterwijk, wethouder namens de SGP in Ridderkerk. Tot aan zijn officiële verkiezing door de CBOB-leden zal hij alvast meedraaien met het bestuur. 3 december 2019 Sims Als mijn kinderen speelden met het computerprogramma Sims voelden ze zich oppermachtig in de wereld waarin hun digitale vriendjes leefden. Kinderen vinden het fantastisch om die mensjes over het scherm te leiden. Mensjes met een soort handvat boven hun hoofd, een 3-dimensionaal diamantje vol gegevens en tools. Van de week zag ik een foto van een willekeurige groep Chinezen in China die allemaal één of meerdere tags hadden met Chinese tekens. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet kan lezen wat er staat, maar het zal zeker voor sommigen relevante informatie zijn. Het was een beeld van bewakingscamera’s zoals de Chinese overheid er één voor elke twee inwoners heeft hangen, althans in sommige steden. Niet alleen gezichtsherkenning, ook de emoties en alle eraan geplakte info: met wie ze bevriend zijn op Facebook en welke pakketjes ze hebben ontvangen. En als de optelsom van al die informatie het vermoeden wekt dat je slechte gedachten hebt en dus waarschijnlijk snode plannen, dan verdwijn je in de kerkers van de Chinese overheid. Een bizarre mengeling van George Orwell’s 1984 en Steven Spielbergs Minority Report. We laten niets aan het toeval over, zal de Chine se overheid denken. Natuurlijk voor het grote goed: de bescherming van de mensen in China. Maar wie beschermt je tegen zo’n overheid? Enfin, ik denk met enige weemoed terug aan de discussie over AIS, waarbij een buitenstaander zomaar kan zien waar een schip heen onderweg was. Weg privacy, dachten veel schippers toen. Het kan dus nog een tikkie erger. De Nederlandse overheid doet dit nog niet zo uitzinnig, maar als het belangrijk is voor onze veiligheid, zal het vast wel een keer komen, geholpen door Chinese software. Ik hoor de argumenten al. We hebben geen keus; we moeten kunnen zien wanneer iemand radicaliseert om te voorkomen dat hij of zij een aanslag pleegt. Vroeger had je zo’n toekomst beeld van machines die machtiger worden dan de mensen die ze hebben verzonnen. Dat was de grote bedreiging in de toekomst. Als je nu ziet hoe mensen versmelten met hun smartphone, besef je dat het niet langer een bedreiging is. Het is al gebeurd. Smartphones verzenden permanent signaaltjes over waar we zijn, met wie we zijn en wat we doen en een beetje slim algoritme vertelt wat we denken op basis van WhatsApp-berichten. Mensen veranderen eigenlijk langzaam in een soort databases vol algoritmen. Uiteindelijk zie je het verschil niet meer tussen een autonoom va rend schip met kunstmatige intelligentie en een schip met bemanning van vlees en bloed. Allemaal figuurtjes met labeltjes vol informatie op een beeldscherm. Sims is met de jaren steeds realistischer geworden, we groeien naar elkaar toe. Wij zijn Sims geworden. EÉN POT NAT DOOR MICHEL GONLAG

Binnenvaartkrant