Views
2 years ago

2019-18

24 “Uitbreiding haven

24 “Uitbreiding haven Godorf heeft alleen maar voordelen” Er komt steeds meer weerstand tegen de plannen van de Keulse politiek om de uitbreiding van de haven van Godorf definitief los te laten. Onder meer de regionale industrieen handelskamer en diverse binnenvaartorganisaties hebben van zich laten horen. Ook het Keulse havenbedrijf HGK waarschuwt voor negatieve gevolgen als de uitbreiding niet doorgaat. Volgens Michael Auer, voorzitter van de ondernemingsraad van HGK, zijn er juist redenen te over om de haven Godorf in het zuiden van Keulen wel te vergroten. Een paar jaar geleden heeft HGK de haven Keulen-Deutz aan de stad verkocht om er een woon- en werkwijk van te maken. “Wij wilden destijds de stedelijke ontwikkeling niet in de weg staan. De verkoop van de terreinen in Deutz was echter gekoppeld aan onze eis om elders in de haven nieuwe terreinen voor goederenoverslag te ontsluiten. Bijvoorbeeld in Godorf. Door het groeiende aantal inwoners in Keulen moeten steeds meer goederen worden aangevoerd. Daar heb je overslagplaatsen voor nodig. In heel Duitsland neemt echter het ligplaatsaanbod voor de binnenvaart af.” Economie en milieu Ligt de haven van Keulen-Deutz zowat midden in de stad, die van Godorf ligt aan de rand van Keulen. Deze ligging maakt Godorf volgens Auer zeer geschikt als goederenhaven. De HGK wil er een vierde havendok met geïntegreerde containerterminal bouwen om de industrie en eindklanten in het zuiden van de stad beter te kunnen bedienen. Hierdoor zouden veel minder vrachtwagens op de ring rond Keulen en door de stad moeten rijden. Het project biedt ook kansen om nieuwe werkgelegenheid te creëren. “Bij Ford in Keulen verdwijnen de komende jaren veel banen. In Godorf kunnen er nieuwe ontstaan. Dat versterkt onze economie. Keulen is altijd al een centrum voor handel en industrie geweest en kan dit alleen blijven als de infrastructuur wordt onderhouden en uitgebreid. Bovendien kunnen we in Godorf het spoor en de binnenvaart inzetten, wat goed is voor het milieu.” Kerktorendenken Milieuorganisaties zijn tegen de havenuitbreiding in Godorf, die ten koste zou gaan van het natuurgebied Sürther Aue. Maar dit soort ‘kerktorendenken’ helpt volgens Auer bij complexe vraagstukken niet verder. “Natuurlijk moet bij een uitbreiding in Godorf aan milieucompensatie worden gedacht, en dat hebben we ook al gedaan door op andere plekken nieuwe terreinen aan te wijzen met een natuurbestemming.” 27 augustus 2019 Michael Auer, voorzitter van de ondernemingsraad van HGK. (Foto: HGK) Totaalverbod varend ontgassen in 2024 Sinds april 2019 mag conform het ADN een breder spectrum aan stoffen niet meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Daarnaast zal vanaf 2020 het CDNI-verdrag2 gefaseerd worden ingevoerd, toewerkend naar een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij kondigt tevens handhavingsacties aan. “Het ADN1 stelt voorwaarden aan varend ontgassen. Tot voor kort gold dit alleen voor toxische stoffen die alleen ontgast mochten worden indien bij technische problemen de afgifte bij een ontgassingsinstallatie niet mogelijk was”, aldus de minister in de brief. A-ROSA gaat elektrisch varen op de Rijn In 2021 vaart het eerste zogenoemde E-Motion Ship van cruiserederij A-ROSA uit. Het krijgt een dieselelektrische aandrijving. Een accu van 1,2 megawattuur wordt in een netwerk gekoppeld met een generator om de energie voor het boordnet en de voortstuwing te kunnen leveren. Wanneer het schip, dat op de Rijn gaat varen, een stad nadert, wordt overgestapt van de dieselmotor op de elektromotor die zijn energie uit de accu haalt. Ook in havens kan op deze wijze emissievrij worden gevaren. De accu kan worden Sinds 1 april geldt dit voor veel meer vervoerde stoffen. De minister kondigt een toezichtsactie aan in het najaar. opgeladen aan walstroominstallaties. A-ROSA-directeur Jörg Eichler: “De populariteit van een cruisereis wordt mede bepaald door de indrukken die de reizigers opdoen in de natuur en de steden die ze bezoeken. Bij A-ROSA zijn we er ons van bewust dat bestaande en nieuwe ecologische uitdagingen moeten worden aangepakt. Alleen zo kunnen wij een schone omgeving achterlaten voor toekomstige generaties. Een duurzame en respectvolle omgang met het milieu houdt onze cruisevaarten ook in de toekomst aantrekkelijk.” Taskforce Er wordt overlegd met de Taskforce Varende ontgassen over hoe een realistisch verbod op varend ontgassen kan worden vormgegeven. Gekeken is door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe moet worden omgegaan met het begrip ‘dichtbevolkte gebieden’. Gebieden met 1 tot 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg zijn benoemd als minder dichtbevolkt. Gebieden met meer dan 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg kunnen als dichtbevolkt worden beschouwd. “Omdat ontgassingen een aantal uren in beslag nemen, is een langere aaneengesloten vaarweg waar ontgast kan worden noodzakelijk. Langere aaneengesloten trajecten zijn op basis van de bevolkingsdichtheid in Nederland slechts beperkt beschikbaar en liggen voor een belangrijk deel buiten de hoofdcorridor Amsterdam- Rotterdam-Antwerpen waarop tot nu toe voornamelijk varend ontgast wordt”, aldus de minister in de brief. “Het CDNI wordt vanaf 2020 (na ratificatie door Duitsland en Zwitserland) gefaseerd ingevoerd toewerkend naar een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. Daarom zal met de sector verkend worden welke ontgassingsfaciliteiten er op korte termijn en op welke locaties ge- Berlijnse haven bouwt groene duwboot Het havenbedrijf in Berlijn (BEHALA) laat een emissieloze duwboot bouwen. De ‘Elektra’ gaat eind volgend jaar in de vaart en wordt ingezet voor goederenvervoer tussen Berlijn en Hamburg en binnen Berlijn. De energie voor de voortstuwing wordt geleverd via gasvormige waterstof, brandstofcellen en accu’s. Het schip wordt gebouwd op scheepswerf Hermann Barthel in Derben. Bij de ontwikkeling zijn naast BEHALA ook BAL- LARD Power Systems (brandstofcellen), Anleg (waterstoftanks), Scheepselektronica Rostock, EST- Floattech (accu’s) en rederij Imperial betrokken. Het project staat onder leiding van de afdeling ontwerp en exploitatie maritieme systemen wenst zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat ontgassen niet toegestaan is in dichtbevolkte gebieden. (…) Ik streef ernaar het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen. In samenwerking met de Taskforce Varend Ontgassen werk ik aan het realiseren van voldoende capaciteit voor de verwerking van dampvormige restlading afkomstig van tankschepen in daarvoor geschikte verwerkingsof terugwininstallaties.” Toezichtsactie “De verkennende toezichtsactie heeft het doel om de sector bewust te maken van de consequenties van de invulling van het begrip ‘dichtbevolkt’ én het verbod op ontgassen dat gefaseerd vanuit het CDNI zal worden opgelegd. De toezichtsactie wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat en maakt gebruik van nieuwe toezichttechnieken zoals drones, e- noses en specifieke camera’s om te testen in hoeverre deze technieken behulpzaam zijn bij toekomstige handhavingsacties." (...) In de ons omringende landen wordt net als in Nederland tot op heden, op basis van meldingen en incidenten toezicht gehouden op varend ontgassen (op toxische stoffen) naar de atmosfeer. Sinds het van toepassing worden van het vernieuwde ADN geldt het ontgassingsverbod voor alle gevaarlijke stoffen.” van de TU in Berlijn. Parallel aan de bouw van de Elektra wordt in het vaargebied van de duwboot infrastructuur voor het afnemen van stroom en waterstof gerealiseerd. Het project kost 13 miljoen euro, waaraan het Duitse verkeersministerie 8 miljoen bijdraagt. (Foto: TU Berlin)

25 27 augustus 2019 Bezorgde inwoners richten actiegroep op: ‘’Nee tegen de vloedgolf van de Maas” Bij extreem hoogwater in de Maas kunnen de dorpen rond Gennep, Plasmolen, Middelaar, Milsbeek en Ottersum onder water worden gezet. De kans is klein dat het zich ooit voordoet, maar de gevolgen kunnen voor de inwoners ingrijpend zijn. De onrust bij 7.000 burgers groeit. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 160 miljoen euro ter beschikking gesteld voor dit ingrijpende plan voor de Lob (stuwmeer) van Gennep. De inzet is meer veiligheid bij hoogwater, het gebied aantrekkelijker maken voor recreanten en zorgen dat de ‘Lob’ meer water kan bergen dan nu. In de (25 jaar oude) plannen wordt de “Lob” groter, zodat dichtbevolkte gebieden verder stroomopwaarts- van Den Bosch tot het Hollands Diep- minder gevaar lopen. Schuif in de dijk De bewoners rond Gennep werden in mei geïnformeerd over dit plan ‘Lob van Gennep’. De Lob van Gennep is een laag liggend landschap van 20 vierkante kilometer met vijf dorpen en 2.800 woningen, boerderijen en bedrijven. De dijken, die de vijf dorpen langs de Maas tussen Gennep en Mook beschermen, worden de komende jaren van een halve tot anderhalve meter verhoogd. Als het water van de Maas bij extremere omstandigheden nog hoger gaat staan, kan een schuif in de dijk worden opengezet en stroomt het water het achterland in en wordt het achter de dijk vastgehouden. De informatiebijeenkomsten over de Lob van Gennep hebben tot de nodige onrust geleid onder de bevolking. Er is een actiegroep ‘Nee tegen de vloedgolf van de Maas’ opgericht. Schadevergoeding De actiegroep is ervan overtuigd dat de zaak onder het mom van veiligheid, mooier wordt voorgesteld dan hij is. Als dit plan doorgaat, wordt het gebied straks ingesloten door hoge dijken. Het risico bestaat dat een modderstroom het gebied in komt. De mensen krijgen 24 tot 48 uur de tijd om te evacueren. Het vee moet blijven. De mogelijke consequenties dringen nu pas door tot de bevolking. Mensen zijn boos. Dit kan een ramp worden voor de mensen van dit gebied. Volgens dijkgraaf Patrick van den Broeck van Waterschap Limburg stroomt het gebied in de huidige situatie ook vol. Pas bij zeer extreem hoogwater zorgt het project ervoor dat de Lob onder water komt te staan. Burgemeester Gradisen van Mook en Middelaan wil weten hoe het zit met de vergoeding van de schade aan de inwoners, mochten hun dorpen onverhoopt onder water gezet worden. In de maand september komt er een nieuwe serie informatiebijeenkomsten. Zo laat het projectbureau Lob van Gennep weten. (foto: Shutterstock) Einde nadert voor De Scheepjes Het is een troosteloze aanblik om de twee spitsen in de Rotterdamse Leuvekolk te zien liggen. Het voormalige eetcafé De Scheepjes zonk vorig jaar april op de bodem, werd vrijwel meteen met pompen weer boven water gehaald, maar de twee spitsen waren dusdanig beschadigd dat ze geen toekomst meer hadden. De twee Belgische spitsen speelden natuurlijk allang geen rol meer als kleine schepen in het vervoer, maar hadden toch in hartje Rotterdam wel enige nostalgische waarde toen ze gezellig waren ingericht als eetcafé en partycentrum. De gemeente heeft andere plannen met de Leuvekolk, een afgesloten water aan de Blaak tegenover het Maritiem Museum aan de Leuvehaven. De rechter heeft inmiddels beslist dat de schepen moeten worden verwijderd. Een spectaculaire oversteek naar de Leuvehaven zit er niet meer in. Ze zullen in stukken worden gezaagd of gedemonteerd. De scheepjes in de Leuvekolk, zoals ze er momenteel bij liggen

Binnenvaartkrant