Views
2 years ago

2019-13 Electric Hybrid & Marine - Duurzaamheid & Innovatie - Maasbrachter Havendagen

 • Text
 • Gaat
 • Eerste
 • Marine
 • Vaart
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Onze
 • Jaar
 • Juni

2 18 juni

2 18 juni 2019 KOLFF INFIELD SERVICE KOMT BIJ U OP LOCATIE !!! 0651149722 Europweit tätige Personalagentur vermittelt Personal für alle Flussschiffe Tel. 00421 918 828 726 00421 948 699 352 E-mail: tmlg.info1@gmail.com www.kolffinfieldservice.nl www.tmlg.eu www.rynskypatent.sk Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky en Lady Diletta (2020) zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies: 1e / 2e Kapitein (m/v) Machinist Matrozen (m/v) Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten VistaSky und Lady Diletta suchen wir motivierte Kandidaten für folgende Positionen 1. / 2. Kapitän (m/w) Maschinist Matrosen (m/w) Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke, waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen reizen voor verschillende touroperators op de rivieren Rijn, Moezel, Neckar, Main en Donau. Ons managementteam beschikt over mensen met langjarige praktijkervaring in de riviercruisevaart. We bieden een managementfi losofi e, die er altijd naar streeft de bemanning van het schip te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel. Tegelijkertijd promoten we het eigen initiatief en zelfstandig werken van de bemanning aan boord. Het herkennen van ambities en het aanbieden van daarbij passende toekomstperspectieven is een essentieel onderdeel van onze werknemersfi losofi e. Wij bieden: • Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasting • Faire brancheconforme salarissen • Geregelde vrije tijd in overleg • Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau. Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord. Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil unserer Mitarbeiterphilosophie. Wir bieten: • Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer • Faire branchenübliche Gehälter • Geregelte Freizeitregelung nach Absprache • Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf? Stuur dan uw sollicitatie inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje per mail naar claudia.ehrich@river-man.ch Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden? Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an:claudia.ehrich@river-man.ch Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96 www.river-man.ch

3 Green Deal: iedereen moet aan de bak “We zijn eruit! We hebben een Green Deal voor de Zeevaart, Binnenvaart en Havens. En wat voor één!” Zo kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 11 juni het langverwachte en moeizaam tot stand gekomen pakket aan met doelstellingen en afspraken om de scheepvaart schoner en duurzamer te maken. Die dag ondertekende de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Green Deal met meer dan veertig partijen uit de zeevaart, binnenvaart, havens en aanverwante branches (zoals banken, verladers en kennisinstellingen). Naast IenW hebben ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie en provincies zich aan de afspraken gebonden. In het document staan tientallen acties om de uitstoot van CO 2 en andere schadelijke stoffen door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen. “Het was niet vanzelfsprekend”, erkende Van Nieuwenhuizen. “Tot afgelopen vrijdag was niets zeker. We hebben er samen voor geknokt en zie hier het resultaat. Onze ambitie voor de binnenvaart is minimaal 40 procent minder CO 2 ­uitstoot in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal in 2050.” Al eerder is voor de binnenvaart het doel om in 2024 de CO 2 ­uitstoot met minimaal 20 procent te reduceren en de schadelijke luchtemissies met 10 procent. In 2030 moeten er tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien zijn van “een zero­emissie aandrijflijn”. Maar, zo schrijft Van Nieuwenhuizen, aan de Tweede Kamer: “Een belangrijk uitgangspunt van de Green Deal is dat de transitie naar een duurzame scheepvaart haalbaar en betaalbaar moet zijn met oog voor de businesscase van de ondernemer.” Verduurzamingsfonds Iedereen moet aan de bak. Het pakket aan maatregelen vraagt actie van de overheid, de maritieme sector en van andere betrokken partijen, zoals havens. Het gaat om afspraken over onder meer brandstofbesparing, het bijmengen van biobrandstoffen en innovaties voor het bundelen van lading en kortere wachttijden bij sluizen. De Nederlandse overheid gaat zich in internationaal verband hard maken voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart. IenW zal de haalbaarheid daarvan onderzoeken – in samenwerking met de overige CCRlidstaten. De uitkomst moet uiterlijk in 2020 bekend zijn. Dat fonds moet het eigenaren gemakkelijker maken om te investeren in maatregelen die zorgen voor minder uitstoot van hun schip. Het verduurzamingsfonds moet laagdrempelig (zowel financieel als administratief) en breed toegankelijk zijn voor ondernemers uit alle De Milieuboot uit Vlaanderen zoekt: SCHIPPERSECHTPAAR voor aangenaam seizoenswerk tot eind oktober segmenten van de binnenvaart. Een cruciaal onderdeel van het onderzoek is waar het geld voor het fonds vandaan moet komen: “bijvoorbeeld door jaarlijkse bijdragen van binnenvaartondernemers, bijdragen van de EU/nationale overheden of middelen vanuit financiële instellingen”, staat in de Green Deal te lezen. IenW zal vooruitlopend op dat Europees verduurzamingsfonds voor binnenvaartschepen een subsidieregeling opstellen ter hoogte van 15 miljoen euro (voor de periode tot 1 januari 2022). Dat geld is bedoeld om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren. Er komt ook een nieuw duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op havengeld en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. In overleg met de banken wordt verder gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet naar elektrisch aangedreven motoren. Eerste stap Naast de brancheorganisaties van vervoerderszijde (Centraal Bureau voor de Rijn­ en Binnenvaart, Koninklijke BLN­Schuttevaer, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Vereniging van Waterbouwers) zetten ook de koepel Nederland Maritiem Land, de scheepsbouwers van Netherlands Maritime Technology en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens hun handtekening. Paul Goris (voorzitter CBRB), Dominic Schrijer (voorzitter BLN Schuttevaer) en Eric Janse de Jonge (voorzitter NVB) stellen eendrachtig Onder leiding van lesgevers maken groepen jongeren of volwassenen 2 maal per dag een educatieve boottocht van 3u. Zij leren daarbij meer over water, waterlopen en milieuzorg. U bent een uitstekende schipper en beschikt over de nodige ervaring om het goed uitgeruste schip (verbouwde spits), waarop u samen met uw partner een seizoen lang verblijft, veilig te besturen en te onderhouden. U vindt het geen probleem om soms ook in het weekend te werken. Regelmatig zijn er vrije dagen en vakantieperiodes. Het werk is aangenaam en minder zwaar dan een hedendaagse doorsnee schippers job, waardoor ook oudere werknemers in aanmerking komen. We bieden een goede verdienste en een voorlopig dienstverband tot oktober 2019, maar een langdurige samenwerking is het perspectief. Kandidaturen: zo snel mogelijk via baita@milieuboot.be, telefonisch via Guido Moens op 00 32 (0)475 25 24 65 Info op www.milieuboot.be Minister Cora van Nieuwenhuizen zei bij de ondertekening: “Het was niet vanzelfsprekend.” (foto ministerie van IenW) enorm verheugd te zijn met de Green Deal: “Dit is een goede en robuuste eerste stap op het pad naar vergroening. Het is nu belangrijk dat alle partijen zich houden aan de afspraken.” De drie organisaties benoemen in een reactie enkele belangrijke afspraken: “Gelijkwaardigheid van motoren en acceptatie van nabehandelde motoren die voldoen aan de eisen voor een schone motor.” En: “Afschaffing van regionale milieu­eisen zoals de CCR2­verordening in Rotterdam. Een integrale aanpak zoals de Green Deal heeft immers een grotere impact dan een lokale regeling.” Opgelucht is BLN­Schuttevaer ook dat de binnenvaartorganisaties erin geslaagd zijn een aantal zaken buiten de Green Deal te houden. “Zoals een op termijn verplichte Stage V normering en een nu al verplichte bijdrage van onde rnemers aan een Europees fonds.” Breekpunten De derde Nederlandse binnenvaartorganisatie, de ASV, heeft de overeenkomst niet ondertekend, ondanks een positief gesprek met minister Van Nieuwenhuizen op diezelfde dag. De belangrijkste breekpunten voor de ASV zijn nog steeds van toepassing, zo licht de schippersorganisatie toe: veel wordt naar de toekomst geschoven en diverse plannen moeten Europees worden aangepakt. “In het onderdeel ‘Acties overheid’ had de overheid ons op deze punten de overtuiging kunnen geven daadwerkelijk deze breekpunten uit de wereld te willen helpen. De instelling van een ad­hoc fonds van 15 miljoen is uiteraard welkom, maar een druppel op de gloeiende plaat.” De overheid is de ASV in een paar zaken wel tegemoetgekomen, erkent de vereniging. “Ook betreffende het onderwerp ‘motoren’ en uitstoot, maar niet betreffende het voortbestaan van de vloot, milieuzones, het gebruik (misbruik) van een labeling­systeem en de invulling van het fonds: in eerste instantie een dotatie door de overheid, maar daarna?” De ASV is positief over de houding en inzet van minister Van Nieuwenhuizen. De schippersorganisatie heeft “heel veel vertrouwen in de inzet van deze Minister om stappen te zetten richting het oplossen van de genoemde struikelblokken, specifiek richting CCR/CESNI. (…) De ASV heeft inmiddels meerdere malen met de Minister mogen spreken. De doortastende wijze van handelen, de oprechte interesse en zorg geven de ASV de indruk dat áls er een verschil gemaakt kan worden dat verschil door deze Minister (en voor zover mogelijk met onze hulp) gemaakt kan worden. De ASV heeft hoop dat deze Minister een stimulans biedt zodat er weer vertrouwen in de binnenvaartsector komt en waardoor we kunnen werken aan een prachtige, schone, volwaardige binnenvaart in al zijn geledingen.” Wonder 18 juni 2019 Volgens Amerikaanse ingenieurs zijn de Nederlandse Deltawerken een modern wereldwonder. Voor Nederland was het Deltaplan vooral een heel duur plan om het land te beschermen tegen het zeewater, maar natuurlijk ook een heel succesvol plan. Afgezien van buiten hun oevers tredende rivieren hebben we sinds de Deltawerken werden afgerond hier droge voeten. Als de term ‘Deltaplan’ ergens voor wordt gezet, weet je dat het om veel geld gaat, maar ook dat het noodzakelijk wordt gevonden en volgens de bedenkers heel succesvol zal zijn. Zo ligt er nu het Deltaplan Mobiliteit 2030. Alfaplan had ik sterker gevonden. Dat had heel charmant (en noodzakelijk) kunnen worden vervangen door Plan B, want dit Deltaplan is veel te wijdlopig. Dat zie je ook aan de berichtgeving erover. Het is een mandje met chaotisch ongesorteerde nieuwsfeitjes. Alle media pikken daar het meest prikkelende feitje uit: hoera we worden straks door onze auto na het ontbijt opgehaald om ons naar het station te brengen, zodat we met een (helemaal niet overvolle) trein naar een fietsenstalling gaan, vanwaar we met een geleende e­bike naar kantoor fietsen (haha, door weer en wind, zie je het al voor je?). En daar sta je dan met je e­bike voor het stoplicht, want volgens medeopsteller van het plan TLN gaan de verkeerslichten op groen voor ‘een colonne vrachtwagens’. De lobby van het wegvervoer is weer dubieus. Volgens TLN zijn de wegen, de spoorwegen én de vaarwegen nu al verstopt. Die zijn niet in hun eerste leugen gestikt. Dankjewel CBRB voor de nuchtere bijdrage van de binnenvaart tussen al dat gefantaseer en gezweef van de overige opstellers: slimme bediening van bruggen, waar nodig in combinatie met het verhogen van bruggen op kritische punten en/of het verdiepen van vaarwegen. Tel dat op bij inlopen van achterstallig onderhoud van de vaarwegen en je hebt een plan B. Het is voor de meeste van de 25 organisaties die dit plan opstelden duidelijk moeilijk te verteren dat de binnenvaart zonder bizarre kunstgrepen zoveel zou kunnen betekenen voor de mobiliteit in Nederland, ruim vóór 2030. 2030 is trouwens heel dichtbij. Er wordt bijvoorbeeld al 20 jaar gesteggeld over oplossingen voor de wachttijden bij containerterminals in zeehavens. Over twintig jaar is het bijna 2040. Great Brexit wil 0,0 aan klimaatverandering bijdragen in 2050. Dat is wat minder dichtbij, maar het laat wel zien hoe de wind waait. Als we op het voorkomen van de klimaatverandering niet meer de nadruk leggen, is na 2030 sowieso een wereldwonder nodig om de mobiliteit in Nederland niet te laten verzuipen. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant