Views
3 years ago

2017-04

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Februari
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Gaat
 • Onze
 • Goed
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 24

De Binnenvaartkrant 24 14 februari 2017 Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS www.miniworldrotterdam.com 30% Lezersaanbieding (op vertoon van deze advertentie) Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl HÉT PLATFORM IN DE BENELUX VOOR DE GEHELE MARITIEME SECTOR 9.10.11 MEI 2017 EVENEMENTENHAL GORINCHEM De Benelux is dé hotspot van de binnenvaart, maritieme toeleveranciers en visserij in Europa. We hebben de grootste binnenvaartvloot van Europa en een zeer diverse samenstelling van zeeschepen. Daarnaast beschikken we over één van de grootste havens ter wereld en zijn we de logistieke schakel naar vele binnenhavens in Europa. Tijdens Maritime Industry komt de complete maritieme sector bij elkaar in het hart van de waterregio om te netwerken, de basis te leggen voor nieuwe samenwerkingen en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen uit de branche. BOEK UW STAND BINNEN ENKELE KLIKS ONLINE VIA: WWW.EVENEMENTENHAL.NL/MARITIME

De Binnenvaartkrant 25 14 februari 2017 Havenbedrijf mag charterschepen weigeren DOOR EVERT BRUINEKOOL Begin dit jaar is er voor de tweede keer een zaak aangespannen door een charterschipper en de BBZ, vereniging voor Beroepschartervaart, tegen het Havenbedrijf Amsterdam. Aanleiding was het weigeren van een ligplaats in de haven. Volgens de rechter is het Havenbedrijf daartoe bevoegd. De schipper kreeg een groep gasten aan boord die na twee uur varen in Amsterdam wilden overnachten. Met deze activiteit bleek het schip niet welkom te zijn in de haven. Havenverordening In een bestuursrechtelijke en een civiele procedure heeft de BBZ geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen. De rechtszaken hebben echter geen bruikbare jurisprudentie opgeleverd. “We weten dus niet wat de rechter vindt van het aanbieden van overnachtingen”, vertelt Pam Wennekes van de BBZ. “Beide rechtszaken draaiden namelijk uit op een oordeel over de bevoegdheid van het Havenbedrijf Amsterdam om schepen te weigeren. De aanleiding voor het wegsturen was voor de rechters niet interessant.” “Het Havenbedrijf heeft van de gemeente de opdracht gekregen om het havenbeleid uit te voeren. In de Havenverordening staat dat er alleen watergebonden activiteiten mogen plaatsvinden. Het Havenbedrijf vindt dat dit betekent dat een schip alleen gasten aan boord mag nemen als dat deel uitmaakt van een cruise”, stelt Wennekes. “De BBZ vindt dat je de verordening ook anders kunt interpreteren.” Charterschepen kunnen gewoon in de haven afmeren als er vooraf gereserveerd wordt en de reserveringskosten worden betaald. Dan ook al moet het doel bekendgemaakt worden; op basis daarvan beslist het Havenbedrijf of het schip een ligplaats kan krijgen. Centrale plek De BBZ is van mening dat het Havenbedrijf alle charterschepen de stad uitjaagt. De BBZ wil een goede, centrale plek in de stad voor Nu niet meer toegestaan: een charterschip aan de Javakade. (archieffoto E.J. BruinekoolFotografie) alle schepen en een duidelijke omschrijving van wat er nu wel en niet mag. Afmeren van bezoekende schepen is van levensbelang voor de branche, vindt de BBZ, en het aanbieden van overnachtingen aan boord moet wat de vereniging betreft als nevenactiviteit mogelijk zijn. Dat daar voorwaarden aan worden verbonden, vinden ze geen probleem. Het Havenbedrijf Amsterdam geeft als reactie: “We zijn een werkhaven; onze kades zijn voor schepen die vracht vervoeren of voor riviercruiseschepen. Naar verwachting is begin volgend jaar de Pontsteiger gereed. Deze zou plek moeten bieden aan elf zeilcharterschepen. Dit zou een geschikte locatie zijn voor de bruine vloot. De voorwaarde blijft echter dat zij geen hotelactiviteiten ontplooien in verband met de omgeving.” “De Sumatra- en de Surinamekade, waar de zeilcharterschepen tot voor kort lagen is bestemd voor wachtende vrachtschepen. De charterschepen die daar lagen en hotelactiviteiten ontplooiden zorgden voor overlast in de omgeving en voor klachten bij het havenbedrijf.” Gaan dijkversterking en uitbreiding containerhaven Venlo samen? DOOR NOUD VAN DER ZEE De overstromingen van 1993 en 1995 waren een waarschuwing. Toch is de bescherming tegen hoog water op de Maas nog altijd niet overal op orde. In 1996 zijn veel tijdelijke dijken aangelegd. Deze dijken bleken permanent nodig en vallen sinds 2005 onder de Waterwet. Sindsdien zijn het primaire waterkeringen die eens in de zes jaar getoetst worden op veiligheid. Uit de laatste veiligheidstoets bleek dat niet alle dijken berekend zijn op hun taak. Dat komt door de grotere hoeveelheden water die de Maas in de (nabije) toekomst moet afvoeren als gevolg van de klimaatverandering. Omgevingsmanager Astrid Stokman van het Waterschap Limburg zegt: “De komende klimaatverandering leidt in Limburg tot langere opeenvolgende droge periodes en heviger regenbuien. Zoals in juni vorig jaar. En dat zal aanpassingen vergen in onze maatschappij en in ons waterbeheer.” Grotere hoeveelheden regen kunnen leiden tot frequenter en extremer hoogwater op de Maas. En dus neemt het risico op overstromingen in Limburg toe. Communicatieadviseur Marijke van der Steen vult aan: “Door de klimaatverandering is de veiligheidssituatie in het gedrang gekomen. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Daarom zijn veiligheidsnormen scherper gesteld. Het moet veiliger in Limburg. Nu zijn we onderverzekerd.” Versterken en verhogen Het Waterschap Limburg wil samen met gemeenten, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat maatregelen nemen om inwoners en economie in de toekomst een veilige plek te bieden. Het versterken, en dus ook het verhogen van dijken betekent dat dijken minder snel overstromen. Maar de bedding van de rivier wordt daardoor kleiner, terwijl de Maas ruimte nodig heeft om het water veilig af te voeren. Naast het versterken van dijken wordt daarom in het Deltaprogramma verkend waar de bedding van de Maas behouden kan blijven en of er extra ruimte gecreeerd kan worden. Enkele maanden geleden heeft de regering besloten geld beschikbaar De Venlose containerterminal. (foto Noud van der Zee) te stellen om op vier locaties te onderzoeken of het verleggen van dijken soelaas kan bieden. En of er een regenbuffergebied gerealiseerd kan worden. Waterschap Limburg werkt aan plannen voor vier projecten: • Nieuw Bergen, Arcen en Well • Venlo, Velden, Steyl en Baarlo • Thorn, Wessem en Heel • Belfeld, Beesel, Kessel en Buggenum Elk dijkversterkingsproject doorloopt drie fases: verkennen, het plan uitwerken en realiseren. Het Waterschap Limburg zit nu in de verkenningsfase. In dit stadium praat de organisatie met bewoners, ondernemers, gemeenten en vertegenwoordigers van dorpsraden en belangengroepen. Astrid Stokman: “Deze manier van werken is nieuw voor ons… zo vroeg en uitgebreid praten met de omgeving. We hopen zo waardevolle informatie te krijgen. Dat kan ons in het proces verder helpen.” Venlo Waterschap Limburg gaat over de dijkversterking en verlegging. Met de Provincie Limburg, de gemeenten en Rijkswaterstaat werkt het samen aan ‘het behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied’. Aan de oostzijde van de Maas wordt voor ‘Kopproject Venlo’ de gebiedsontwikkeling verkend. Binnen het Venlose project valt de dijk bij Blerick-Groot Boller in de containerhaven. Die bestaat voor een deel uit een zogeheten groene dijk. Bij de ingang van de containerhaven staat een harde kademuur. Die dijk beschermt dit gebied en ook het uit te breiden bedrijventerrein waar containerterminal TCT Venlo gevestigd is en waar een uitbreiding op stapel staat. Er wordt over gedacht om de jachthaven aan de noordzijde van de haven te verplaatsen naar de overkant van de Maas. Het economisch belang van de containerhaven in Venlo is groot. De dijkversterking heeft nauwe raakvlakken met de geplande uitbreiding. Samen met het gemeentebestuur van Venlo en de gebruikers van de haven bekijkt Waterschap Limburg hoe de ontwikkeling van de haven en de dijkversterking elkaar niet dwarsbomen maar juist hand in hand kunnen gaan. DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE ‘s-Gravenweg 37A 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl REDACTIE Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 redactie@binnenvaartkrant.nl Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 redactie@binnenvaartkrant.nl Sarah De Preter M +31(0)6-22701893 redactie@binnenvaartkrant.nl ACQUISITIE Eline Geneugelijk (Account Manager) Ken Rijkers (Commercieel Manager) SECRETARIAAT Karin Hell (Office Manager, Boekhouding) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) LAYOUT Steven Chiang San Lin AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten.

Binnenvaartkrant