Views
4 years ago

2016-23-Geld en Verzekeringen

 • Text
 • Kredietunie
 • Binnenvaart
 • Procent
 • Schepen
 • Eigen
 • Verzekeringen
 • Geld
 • Overvliet
 • Vijf
 • Projecten

De

De Binnenvaartkrant 29 Geld en verzekeringen 2 8 november 2016 Zorgverzekering 2017: laat u door SAA Overvliet adviseren Einde aan pensioen in eigen beheer Omdat zorgverzekeraars jaarlijks de premies en voorwaarden aanpassen van de zorgverzekering loont het om deze tegen het licht te houden. SAA Overvliet heeft specifiek voor de binnenvaart een zorgaanbod ontwikkeld met unieke voorwaarden. Om een zorgverzekering goed te kunnen beoordelen is expertise nodig. Denk hierbij aan inzicht in wat onder de basisverzekeringen valt, welke zorgkosten afgedekt kunnen worden met aanvullende dekkingen en het verschil tussen natura-, restitutie- en budgetpolissen. SAA Overvliet heeft deze expertise in huis. Zorgpakket specifiek voor de binnenvaart SAA Overvliet over haar zorgaanbod voor de binnenvaart: Het niet hebben van de juiste dekkingen en een verhoogd eigen risico leveren aanvankelijk een besparing op, maar kunnen bij ziekte leiden tot fors hogere zorgkosten. In geval van ziekte kunnen bijvoorbeeld de hogere reiskosten niet gedekt zijn of worden lagere vergoedingen uitgekeerd. Binnenvaartzorgpolis Het speciaal voor de binnenvaart ontwikkelde zorgaanbod van SAA Over vliet bestaat uit een basisdekking aangevuld met aanvullende dekkingen welke van belang zijn voor mensen die werkzaam zijn in de binnenvaartbranche. In één van de aanvullende dekkingen is bijvoorbeeld opgenomen dat de kosten voor de verplichte keuring van het Rijnvaart Patent/Groot vaarbewijs worden vergoed. In 2016 biedt SAA Overvliet al een korting van 8,5 procent op de basispremie en 16 procent op de aanvullende dekkingen aan. Er is hierdoor al een speciale Binnenvaartzorgpolis vanaf € 98,36 per maand. Medio november worden de premies voor 2017 bekend gemaakt. Wij verwachten dat de aantrekkelijke korting van kracht zal blijven. Arbeidsongeschikt Op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft SAA Overvliet met De Goudse Verzekeringen voor binnenvaartschippers unieke afspraken gemaakt. Door afspraken over een lage risico-indeling kan SAA Overvliet een scherpe premie aanbieden. Voor de leden van Koninklijke BLN- Schuttevaer geldt bovendien een extra korting van 10 procent op de premie. Het loont zeer zeker de moeite om óók uw bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering eens onder de loep te nemen om te bezien of een besparing in premie en verbetering in voorwaarden mogelijk is. www.overvliet.nl Het wetsvoorstel tot “uitfasering” van het pensioen in eigen beheer heeft tijdens Prinsjesdag het licht gezien. Bent u directeur-grootaandeelhouder met een pensioenvoorziening in eigen beheer, dan is dit wetsvoorstel voor u van groot belang. Volgens het wetsvoorstel is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. U krijgt de keuze tussen: 1. Niets doen en daarmee het “bevriezen” van opgebouwde pensioenaanspraken. 2. Afstempelen Met toestemming van uw partner gedeeltelijk afzien van pensioen (“afstempelen”). Op die manier wordt de relatief lage fiscale (balans)waardering van de pensioenvoorziening omgezet in een spaarsaldo, waarvoor in beginsel op AOW-gerechtigde leeftijd een 20-jarige uitkering moet worden aangekocht (“oudedagsverplichting”). 3. Afkoop van uw pensioenrecht Wanneer u kiest voor afstempelen is het vervolgens mogelijk om in de jaren 2017 tot en met 2019 over te gaan tot volledige afkoop van het spaarsaldo en gebruik te maken van een belastingkorting. Wat is voor u de beste keuze? Deze keuze is afhankelijk van uw totale inkomenspositie na pensionering, het belastingtarief op de pensioenuitkering en de liquiditeitspositie van de BV. Dit is in alle gevallen maatwerk. Daarbij is het ook van belang om aandacht te geven aan de positie van de partner en de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Bij keuze voor variant 2 ontstaat (extra) ruimte om dividend uit te keren. Een eventuele keuze voor variant 3 vergt een fors bedrag aan liquide middelen om de belasting over de afkoopsom te kunnen betalen. Persoonlijk advies Wilt u meer informatie over pensioen in eigen beheer? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de ESJ-kantoren. U vindt ons onder meer in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Kijk op www.esj.nl. WIJ LOODSEN UW SCHIP VEILIG DE HAVEN IN SAA ESJ is uw toegangsdeur tot maritieme expertise. Wij zijn meer dan een accountant of belastingadviseur. Wij begrijpen ondernemers en leveren creatieve en innovatieve oplossingen op maat. Aan boord of aan de wal, op het moment dat het u schikt. Zo zorgen wij mede voor uw behouden vaart. Breda, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oosterhout, Roosendaal, Amsterdam, Rotterdam, Curaçao Tel: +31 (0)88 03 20 600, WWW.ESJ.NL TAX AUDIT & ASSURANCE ACCOUNTANCY ONDERNEMERS WETEN WAAROM CORPORATE FINANCE

De Binnenvaartkrant 28Geld en verzekeringen 3 8 november 2016 Kredietunie financiert al vijf projecten Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie bijeen, afgelopen zaterdag in Zwijndrecht. (vlnr) Gerlo Hobbenschot (secretaris), Johan van Wolfswinkel (vicevoorzitter), Jaco Baars (penningsmeester), Elbert Vissers (voorzitter), Krijn de Blaeij (kredietcommissie) en Jan Blonk (coaches). Het gaat goed met de Binnenvaart Kredietunie. Vijf projecten lopen en er worden nieuwe obligaties uitgegeven, waarvoor ook weer belangstelling is. De Kredietunie hield afgelopen zaterdag in Zwijndrecht haar algemene leden vergadering. Het beschikbare kapitaal is binnengekomen uit obligaties en leningen. Er zijn nu nieuwe obligaties uitgegeven en volgens het bestuur is daar genoeg animo voor onder de bestaande leden. Leden zijn enerzijds kapitaalverstrekkers uit de sector en anderzijds de afnemers die projecten aanmelden waarvoor het kapitaal nodig is. Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) U.A. is een coöperatieve vereniging. Kans voor starters De BKN is ontstaan vanuit de behoefte aan financieringen van investeringen waar de banken ‘nee’ verkopen, meestal onder de 250.000 euro. Door toch kredieten onder de 250.000 euro ter beschikking te stellen, hoopt de Kredietunie te bereiken dat (jonge) ondernemers worden geholpen om te voorkomen dat goede, kleinere schepen worden gesloopt. Het bestuur: “Je moet de jeugd de kans geven om te starten.” De initiatiefnemers en de huidige bestuursleden werken als vrijwilligers voor de Binnenvaart Kredietunie, hoewel afgelopen zaterdag werd besloten tot een jaarvergoeding van 100 euro voor de bestuursleden plus een kilometervergoeding van 19 cent. Er is inmiddels tussen de 500.000 en één miljoen euro geïnvesteerd, verdeeld over vijf projecten, waarvan het merendeel de aanschaf van kleinere schepen betrof. Details daarover wil het bestuur niet geven in verband met de privacy van de betrokkenen. Het gaat in alle gevallen om kleinere schepen. Voorzitter (en oud-wethouder van Zwijndrecht) Elbert Vissers: “Het betreft een hypotheekverstrekking. Het kan zijn dat alleen de aanschaf van een nieuwe motor financiering behoeft, maar dat daarvoor de hypotheek over het hele schip door de Kredietunie wordt overgenomen van de bank.” Achtergestelde lening Er was enige discussie over hoe de kredietunie staat tegenover een bank als die medefinancier is, met name als de betreffende ondernemer wil doorstromen en grotere bedragen (dan 250.000 euro) moet lenen om een groter schip aan te schaffen. Over het algemeen eist een bank namelijk als eerste te worden afbetaald en zou de Kredietunie genoegen moeten nemen met een achtergestelde lening. De Kredietunie is aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Georgina Friederichs is directeur van de Samenwerkende Kredietunies (ook wel ‘De Koepel’ genoemd) en gaf zaterdag bij de ledenvergadering aan dat het via ‘Stapeldesk Credits’ ook mogelijk is om met crowdfunding een stapelfinanciering te realiseren, zonder dat de Kredietunie de zekerheden verliest. Ook zijn er in de BMKB-regeling (Borgstelling MKB-Kredieten) mogelijkheden voor staatsgarantie voor 50 procent van leningen aan het MKB. Zelfs pensioenfondsen zouden vanuit het oogpunt van risicospreiding geïnteresseerd zijn in financieringen van het MKB via de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Risicospreiding Risicospreiding onderscheidt de Binnenvaart Kredietunie van ‘crowdfunding’. Hoewel de rentepercentages van de obligaties bij de Kredietunie bescheiden zijn met 2,5 procent voor drie jaar, 2,75 procent voor vijf jaar en 3 procent voor zeven jaar tegen meer dan 6 procent bij crowdfunding, is de kans dat je je geld kwijtraakt bij de Kredietunie bijzonder klein, omdat het risico over alle projecten wordt verspreid. Alle geldstromen lopen via de centrale kas. Mislukt een project bij crowdfunding, dan is het ingelegde geld weg. Bovendien is bij crowdfunding geen sprake van coaching. En coaching verhoogt de kans op succes van een bedrijf. Coach Typerend voor de Kredietunie is het werk van de coach. Een aantal professionals is beschikbaar om projecten te begeleiden. De indiener van een project heeft de vrijheid om een coach te kiezen, maar een coach is bij de Kredietunie een voorwaarde voor financiering. Afgelopen zaterdag was er tijdens de algemene ledenvergadering in het kantoor van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht wel enige discussie over het moment waarop een coach met z’n werk moet beginnen. Het kan een voordeel zijn als die al problemen voorkomt door in de aanvraagfase te starten. Dat is echter niet de werkwijze van de Binnenvaart Kredietunie. Georgina Friederichs bevestigde dat de andere Kredietunies precies zo werken. Er zijn Kredietunies van vissers en bakkers, vergelijkbaar met die in de binnenvaart. De overige Kredietunies zijn meer regionaal georganiseerd. ‘Geen afvalbak’ In totaal werden tot nu toe 25 aanvragen voor een financiering ingediend, waarvan er vijf werden gehonoreerd en twee zeer waarschijnlijk ook doorgaan. Elbert Vissers: “De Kredietcommissie is erg streng, maar vergeleken bij het landelijk gemiddelde nog vrij soepel.” Landelijk bedraagt het aantal gehonoreerde aanvragen 10 à 15 procent. In de binnenvaart tot nu toe 30 procent. Op de vraag of de aanvragen bij de Kredietunie belanden na overal te zijn afgewezen, antwoordde het bestuur ontkennend: “Het is geen ‘afvalbak’. De reden dat bij de Kredietunie wordt aangeklopt is heel divers. Er zijn mensen die geen financiering kregen bij de banken en dan naar ons toe komen, maar heel veel komt rechtstreeks door mond-op-mond-reclame en kiest meteen voor de Kredietunie, bijvoorbeeld ook vanwege de coach.” De vijf projecten die lopen, lopen prima volgens het bestuur. “Betaling van aflossingen en rente vindt op tijd plaats.” 100 procent financiering is niet mogelijk bij de Kredietunie. Er is een eis van eigen inbreng omdat de betreffende ondernemer ook ‘commitment’ moet tonen. Het bestuur raadt als dat eigen vermogen te laag is, de ondernemer aan bij vrienden en familie om steun voor de plannen te vragen. Elbert Vissers: “Er was er één die vervolgens zo veel geld van zijn familie kreeg, dat wij niet meer nodig waren.” Beurs-World Trade Center. Beursplein 37 Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 Mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl

Binnenvaartkrant