Views
3 years ago

2016-19-STL Kalkar

 • Text
 • Marine
 • Kalkar
 • Jaar
 • Imperial
 • September
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Bedrijf

De Binnenvaartkrant 27

De Binnenvaartkrant 27 Shipping-Technics-Logistics Kalkar 16 13 september 2016 Launch: Anfang 2017 Lancering: begin 2017 IMPERIAL FREIGHT MANAGEMENT SYSTEM IHRE FRACHTBÖRSE FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT Das IMPERIAL Freight Management System (IFMS) ist Ihr effizientes Bindeglied zwischen Schiffsraum und Ladung. Die moderne Plattform gestaltet Ihre Transportabläufe unkompliziert und vorteilhaft für Sie und erleichtert somit Ihren Arbeitsalltag. UW VRACHTBEURS VOOR DE BINNENVAART Het IMPERIAL Freight Management System (IFMS) is uw efficiënte verbindingsschakel tussen scheepsruimte en lading. Het moderne platvorm zorgt ervoor dat uw transportafwikkelingen ongecompliceerd en voordelig verlopen en vergemakkelijkt daarmede uw dagelijkse werkzaamheden. IMPERIAL Shipping Holding GmbH | www.ifms-freight.com

De Binnenvaartkrant 26Shipping-Technics-Logistics Kalkar 17 13 september 2016 Bits en bytes op het water STAND 408 Met het IMPERIAL Freight Management System (IFMS) introduceert Imperial een volledig nieuwe procesbenadering in de binnenvaart. Voor de traditiebewuste, maar in de modal split krimpende vervoerstak staat dat ongeveer gelijk met een kleine revolutie. Wie nu op de kantoren van de scheepsdisponenten van Imperial Logistics International binnenkomt zal als eerste worden verrast door de oversized flatscreens aan de muren. Daarop wordt niet alleen het laatste nieuws van de dag weergegeven, maar de open ladingen en de daarbij passende binnenschepen van Imperial. Het feit dat deze informatie voor elke disponent in elk kantoor voor elk van de talrijke scheepvaartmaatschappijen van Imperial transparant en direct beschikbaar is, is volgens CEO Carsten Taucke niet minder dan een ‘kleine revolutie’. Taucke, die tientallen jaren geleden in zijn eigen opleiding kennismaakte met de traditionele processen bij een binnenvaartrederij, verbaasde zich erover dat dezelfde inefficiente en vastgeroeste processen vele jaren later nog steeds in gebruik waren. In een interview met een vakjournalist in juli gaf Taucke een voorbeeld: “Als een klant in Rotterdam 1.200 ton zaaizaad wilde laten vervoeren, belde de rederij haar binnenschipper op, die met zijn schip van 2.000 ton in Duisburg lag. Leeg en veel te groot kwam die dan van Duisburg naar Rotterdam afzakken, waar op hetzelfde moment het passende schip 300 meter verderop op werk lag te wachten. Alleen wist niemand van dat schip.” IFMS in het kort IMPERIAL Freight Management System Een dergelijke verspilling van middelen kan niemand zich tegenwoordig nog veroorloven. In de tijd dat hij als hoofd van de Imperial Shipping Group werkte, heeft Taucke het digitaliseringsproject IMPERIAL Freight Management System (IFMS) van de grond getild. Het is nu klaar voor de praktijk en de processen in de binnenvaart kunnen nu ingrijpend veranderen, eerst binnen en later ook buiten Imperial. Het basisprincipe van dit nieuwe internetplatform verschilt weinig van het principe van andere online-beurzen: het moet een ondersteunend medium zijn tussen tonnage en lading, maar tegelijkertijd ook zo snel, efficiënt, flexibel, veilig, automatisch en transparant mogelijk. In de eerste fase biedt Imperial alle ladingen en schepen van de eigen dochterondernemingen aan op een interne marktplaats. De markt is zichtbaar op de eerder genoemde flatscreens op de kantoren van de disponenten. De ‘ticker’ op de schermen laat zien welke lading en schepen binnen de komende drie, vier tot tien of meer dan tien dagen liggen te wachten of vrijkomen. Afhankelijk van hoeveel tijd er nog over is, wordt de informatie rood, geel of groen gemarkeerd weergegeven. Toen Imperial de eerste details van het online platform bekend had gemaakt, ontstonden er met name bij de binnenschippers veel vragen. Zullen onze tarieven onder druk komen te staan? Neemt de concurrentiedruk toe? Is er tussen het schip en de disponent binnenkort helemaal geen persoonlijk contact meer? Over deze angsten kunnen Jens Kleiner, Chief Financial Officer van de divisie Imperial Transport Solutions helder zijn. Naast een betere doorloop kunnen de binnenschippers via de IFMS-app met niet meer dan een paar keer klikken hun locatie online melden, documenten verzenden en aangeven wanneer ze leeg zijn. Kleiner: “Daarmee hebt u toegang tot een veel groter volume lading dan voorheen. Lees verder op pagina 18 >> IFMS staat voor IMPERIAL Freight Management System en is een webgebaseerd ecommerce-platform waarop scheepsruimte en lading aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het systeem is bedoeld om de dispositie van schepen te optimaliseren en op die manier schepen efficiënter te benutten. In de eerste fase worden alleen de schepen in de Imperialvloot en het interne ladingvolume van alle Imperial-locaties op een interne marktplaats bijeengebracht. Via beeldschermen kunnen disponenten in de kantoren van op alle Imperial-locaties in real time informatie inzien over de te vervoeren lading en de beschikbare schepen. Vanaf begin 2017 is het IFMS toegankelijk voor binnenschippers en vanaf medio 2017 zal het platform ook worden ontgrendeld voor externe verladers. In principe werkt het IFMS op dezelfde manier als de ladingbeurzen die al lange tijd worden gebruikt in het wegvervoer. Daarnaast vereenvoudigd het IFMS ook de afwikkeling van transporten, omdat de geregistreerde schepen erg eenvoudig via een mobiele app informatie kunnen doorgegeven, zoals laad- en losdocumenten. Zodra Imperial zijn totale jaarlijkse goederenvolume van 50-60 miljoen ton in het IFMS heeft ingevoerd, zal ongeveer 20 procent van het totale jaarlijkse volume van de Duitse binnenvaart in het IFMS worden verwerkt. Quantensprung in der Digitalisierung STAND 408 Mit dem IMPERIAL Freight Management System (IFMS) stellt Imperial die Abläufe in der Binnenschifffahrtssparte grundlegend um. Für den traditionsbewussten, aber im Modal Split abnehmenden Verkehrszweig kommt das einer kleinen Revolution gleich. Wer diese Tage einen Blick in die Büros der Schiffsdisponenten von Imperial Logistics International wirft, dem fallen an den Wänden zuerst die neuen überdimensionalen Flachbildschirme auf. Sie zeigen nicht die Breaking News vom Tage, sondern offene Ladungen und die dazu passenden Binnenschiffe von Imperial. Dass diese Informationen für jeden Disponenten in jedem Büro für jede der zahlreichen Schifffahrtsgesellschaften von Imperial transparent und sofort verfügbar sind, vergleicht Imperial-CEO Carsten Taucke mit einer „kleinen Revolution“. Taucke, der die traditionellen Abläufe in einer Binnenreederei vor Jahrzehnten in seiner Ausbildung selbst noch kennengelernt hatte, musste sich nur wundern, dass es viele Jahre später die gleichen mitunter ineffizienten und verkrusteten Prozesse immer noch gab. In einem Gespräch mit Fachjournalisten im Juli nannte Taucke ein Beispiel: „Wenn ein Kunde in Rotterdam 1.200 Tonnen Saatgut abzufahren hatte, rief die Reederei ihren Hauspartikulier an, der mit seinem 2.000-Tonnen-Schiff in Duisburg lag. Leer und völlig überdimensioniert schipperte das von Duisburg nach Rotterdam, wo gleichzeitig das passende Schiff 300 Meter entfernt auf Beschäftigung wartete. Nur wusste niemand von diesem Schiff.“ Praxisreif Eine solche Ressourcenverschwendung werde man sich nicht länger leisten können. Noch in seiner Zeit als Chef der Imperial Shipping IFMS in Kürze Group brachte Taucke das Digitalisierungsprojekt IMPERIAL Freight Management System (IFMS) auf den Weg. Nun ist es praxisreif und die Abläufe in der Binnenschifffahrt dürften sich tiefgreifend verändern, zunächst innerhalb und später auch außerhalb von Imperial. Das Grundprinzip dieser neuen webbasierten Online-Plattform unterscheidet sich kaum vom Prinzip anderer Onlinebörsen: Sie soll ein systemunterstützendes Bindeglied sein zwischen Tonnage und Ladung, dabei möglichst rasch, effizient, flexibel, sicher, automatisch und transparent. In der ersten Phase stellt Imperial zunächst alle Ladungen und Schiffe der eigenen Tochtergesellschaften auf einen internen Marktplatz. Sichtbar wird der Marktplatz auf den schon erwähnten Flachbildschirmen überall in den Disponentenbüros. Der „Ticker“ zeigt auf den Bildschirmen an welche Ladungen und Schiffe innerhalb der nächsten drei, vier bis zehn und in mehr als zehn Tagen anstehen oder frei werden. Je nachdem, wie viel Zeit noch ist, sind die Informationen rot, gelb oder grün unterlegt. Nachdem Imperial erste Details der Online- Plattform veröffentlicht hatte, erhoben sich besonders bei den Hauspartikulieren viele Fragen. Werden unsere Tarife gedrückt? Steigt der Wettbewerbsdruck? Gibt es zwischen Schiff und Dispo bald überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr? Diese Befürchtungen kann Jens Kleiner, Chief Financial Officer der Division Imperial Transport Solutions, klar zerstreuen. Neben einer verbesserten Umlaufgestaltung können die Partikuliere über die IFMS-App mit ein paar Klicks ihre Position online melden, Dokumente versenden und ihre Leerstellung angeben. Kleiner wörtlich: „Damit haben sie Zugang zu einem weitaus größeren Ladungsvolumen als bisher. Bucht der Schiffer seine Reise über den IFMS-Marktplatz, hat er mehr Anwendungsmöglichkeiten. Lesen Se wieter auf Seite 18 >> IFMS steht für IMPERIAL Freight Management System und bezeichnet eine webbasierte E-Commerce-Plattform auf der Schiffsraum und Ladung zusammengeführt werden. Das Ziel besteht darin, die Schiffsdisposition zu optimieren und Schiffe damit besser auszulasten. Im ersten Schritt wurde zunächst nur die zu Imperial gehörende Flotte und das interne Ladungsvolumen aller IMPERIAL-Standorte auf einem internen Marketplace zusammengeführt. Über Bildschirme in den Büros informieren sich Disponenten aller Imperial -Standorte in Echtzeit über die abzufahrende Ladung und die zur Verfügung stehenden Schiffe. Ab Anfang 2017 wird IFMS für die Partikuliere geöffnet und ab Mitte 2017 soll die Plattform auch für externe Verlader freigeschaltet werden. Im Prinzip funktioniert IFMS wie Laderaumbörsen, die im Straßengüterverkehr seit langem eingesetzt werden. Darüber hinaus vereinfacht IFMS auch die Transportabwicklung an Bord, denn die registrierten Schiffe können über eine mobile App Informationen wie zum Beispiel Positionen oder Lade-Löschdokumente sehr einfach übermitteln. Wenn IMPERIAL sein gesamtes jährliches Ladungsvolumen von 50 bis 60 Millionen Tonnen in IFMS eingespeist hat, werden etwa 20 Prozent des gesamten Jahresvolumens der deutschen Binnenschifffahrt im IFMS erfasst sein.

Binnenvaartkrant