Views
2 years ago

2016-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Februari
 • Akte
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Mannheim
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Platform

De Binnenvaartkrant 14 2

De Binnenvaartkrant 14 2 februari 2016 Prins Mauritshaven moet hét watersportservicecentrum voor Maasplassen worden Wessem krijgt Nautische Boulevard Maandag 25 januari hebben gemeente Maasgouw, Provincie Limburg en een aantal ondernemers hun handtekening gezet onder het ‘Maatregelenplan’. Dat is de eerste officiële stap in de ontwikkeling van de Nautische Boulevard die moet komen in de Prins Mauritshaven in Wessem. Bij die gelegenheid werd ook Bedrijvenvereniging Nautische Boulevard, Prins Mauritshaven opgericht. De 5 kartrekkers zijn Euroresort, Schreurs Wessem, Stukstette Beheer, Van Kessel VOF en M. Van Kuyk Yachting. Het doel van de bedrijvenvereniging is het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven op en rond het bedrijventerrein Prins Maurits. Het was de gemeente Maasgouw die in 2013 het initiatief nam om in het kader van Herstructurering Natte Bedrijventerreinen de ontwikkeling van Wessem (dat deel uitmaakt van Maasgouw) ter hand te nemen. Samenwerking Dit project moest via de weg van de geleidelijkheid uitgroeien tot hét watersportservicecentrum voor de meer dan 7.500 recreanten met een vaste ligplaats in het Maasplassengebied in Midden-Limburg. Dan moest er wel samengewerkt worden met het bedrijfsleven. Een aantal ondernemers, onder wie Maria Hendrikx en Simone van Kessel, pakte de handschoen op. Zij richten de Bedrijvenvereniging Nautische Boulevard op. Door zich te bundelen staan de ondernemers sterker. “In collectief verband bereiken ze meer, door samenwerking”, zegt secretaris Simone van Kessel. Voorzitter Maria Hendrikx vult aan: “Bedrijven die op dit bedrijventerrein zitten hebben al veel in huis en kunnen elkaar aanvullen.” De horeca aan de haven zal ook profiteren van de nieuwe activiteiten, die meer waterrecreanten zullen trekken. (foto Noud van der Zee) Verouderd Toch vraagt het bedrijventerrein Prins Mauritshaven om een ombouw. Het is verouderd en gedateerd. Hier is een inhaalslag nodig door het uitvoeren van een revitaliseringsplan. De infrastructuur moet versterkt worden en daar zijn meerdere projecten en initiatieven voor nodig. Maasgouw en Limburg willen hier voor de Maasplassen een beeldbepalende Nautische Boulevard realiseren. Dat vraagt om een integrale aanpak. Dat is voor Van Kessel reden om een waarschuwende vinger in de lucht te steken: “Dat mag niet betekenen dat de ontplooiingsmogelijkheden van het hier gevestigde, niet-watergebonden bedrijfsleven belemmerd wordt. Verworven rechten mogen niet aangetast worden.” ‘Alles voor de boot’ wordt het uitgangspunt voor de haven nieuwe stijl. Die moet zich tot een centrum van nautische bedrijvigheid ontwikkelen en alles bieden wat de watersporter en recreant nodig heeft: bootverhuur- en verkoop, winterstalling, reparatie, ligplaatsen, winkels en horeca. Daarvoor komt de watersporter op de Maasplassen in de toekomst naar Wessem. Een grote klus wordt het aantrekken van bedrijven, die nu nog niet of nauwelijks aangetroffen worden. Voorzitter Hendrikx: “We denken aan een zeilmaker, een elektricien, een interieurbouwer, een botenverhuurder en een doehet-zelf-werkplek.” Praktisch Bedrijvenvereniging Nautische Boulevard, de provincie en de gemeente willen de komende tijd eendrachtig samenwerken en pakken het praktisch aan: de beschikbaarheid van snel internet voor het bedrijfsleven, een logo voor de boulevard, duidelijke entrees voor het gebied (met vlaggen) en een collectieve beveiliging zijn in aantocht. Ook een goede bewegwijzering naar en op het bedrijventerrein is nuttig en draagt bij aan een goed imago van het terrein. Hendrikx: “De aankleding van de boulevard en de aanleg van glasvezel zijn voor ons de belangrijkste items voor de komende maanden. Half april moeten ze gerealiseerd zijn.” Open dagen op nautische scholen Niet-nautische bedrijven kunnen vrijwillig vertrekken of verplaatst worden, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij de ondernemers. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met Maasgouw, Limburg en Rijkswaterstaat. Ook de Bedrijvenvereniging is bij dit proces betrokken. Als het daadwerkelijk gebeurt, komt er ruimte vrij voor uitbreiding van bestaande nautische bedrijven en voor nieuwkomers. Nu de bedrijvenvereniging is opgericht om werk te maken van de vele boogde activiteiten, vergt dit ook veel inzet van mensen en middelen. Vooral van de kartrekkers. De gemeente Maasgouw heeft voor 2016 en 2017 een gebiedsmanager Nautische Boulevard aangesteld: Dirk van den Hombergh begeleidt de vereniging en bedrijven één dag per week. Meebetalen Meerdere projecten van de bedrijvenvereniging worden betaald en georganiseerd op basis van het beginsel ‘cofinanciering’. De uitvoering van het Maatregelenplan bedraagt 100.000 euro, waarin de Provincie Limburg 40.000 euro bijdraagt uit het fonds Nautisch Programma van Eisen Maasplassen. De gemeente Maasgouw en de 5 nautische ondernemers die het voortouw hebben genomen, hebben zich verplicht elk 30.000 euro mee te betalen. Bijdragen zijn ook verkregen van de niet-nautische bedrijven, gevestigd in of aan de Prins Mauritshaven. De plannen voor de Nautische boulevard Wessem zijn onderdeel van een omvangrijk programma om de Maasplassen versneld tot een topwatersportgebied te ontwikkelen. Lees ook het artikel ‘3,3 miljoen euro voor Maasplassen’ op bladzijde 9. Artist impression van de entree van de Waage Naak bij de Nautische Boulevard. (foto Exit Communicatie Weert) In februari vinden diverse open dagen plaats op zowel het STC, het Maritiem College IJmuiden en Maritiem College De Ruyter. Die van de Maritieme Academie Harlingen was afgelopen weekend. Het doel van deze dagen is jongeren te enthousiasmeren voor de nautische wereld en hen te laten VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl kiezen voor een maritieme opleiding. Een binnenvaartopleiding zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Het BVB zal voorlichtingsmateriaal aan de scholen verstrekken om de binnenvaart in de kijker te spelen en de bezoekers meer te vertellen over de mogelijkheden. Het STC heeft samen met leerlingen voor de open dag een video laten maken om de Rijn- en Binnenvaartopleidingen in beeld te brengen. Deze is te zien via het youtube-kanaal van STCGroupNL: https://youtu.be/oqunQfaIP-U Praktische informatie: STC vrijdagavond 12 februari van 18.00 tot 21.00 en zaterdag 13 februari van 10.00 tot 16.00 uur diverse locaties Alle Rijn- en Binnenvaartopleidingen zullen vertegenwoordigd zijn. Maritiem College IJmuiden zaterdag 13 februari 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur Maritiem en Logistiek College De Ruyter zaterdag 6 februari Scheepvaartdag. Iedereen is welkom van 10.30 tot 15.00 uur op de Edisonweg in Vlissingen. Europort 2015 was groot succes De beursorganisatie van Europort brengt altijd de belangrijkste beurscijfers uit van de laatste editie. Uit de informatie blijkt dat de editie van 2015 zeer succesvol is verlopen. Ruim 30.000 bezoekers kwamen naar de beurs die in november plaats vond in de Ahoy. Ook het BVB was er vertegenwoordigd. We stonden in een gezamenlijke stand met BTB, BND en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Ruim 24% van de bezoekers is werkzaam in de binnenvaartbranche. Belangrijkste doelen voor hun komst naar de beurs zijn voor de meeste bezoekers het versterken van bestaande relaties en het leggen van nieuwe contacten. In 2017 is de beurs weer, dan van 7 tot en met 11 november.

De Binnenvaartkrant 15 2 februari 2016 Veel onduidelijk over binnenvaartexamens en vaarbewijzen door rommelige staatshervorming Belgische schipper is de dupe Op 15 maart houdt de federale examencommissie voor de binnenvaart in België op te bestaan. De bevoegdheid voor het organiseren van examens en het verstrek ken van vaarbewijzen is over geheveld naar de gewesten. Het is echter onduidelijk hoe die dat gaan organiseren. Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) hoopt vandaag (2 februari) meer te weten te komen tijdens een overleg bij het Vlaams Gewest. Terwijl de doorsnee-Belg wel gewend is aan enig gerommel tussen het gewestelijke en het federale niveau, deed de presentatie van Peter Claeyssens (FOD Mobiliteit en Vervoer) vrijdag 22 januari toch zeker de buitenlandse deelnemers aan de VBR-jaarvergadering de wenkbrauwen fronsen. De communicatie over binnenvaartbevoegdheden in België lijkt zoek en de schippers dreigen daar de dupe van te worden. Staatshervorming De overdracht van de bevoegdheid voor technische voorschriften en de verkeersregeling op het water (de ‘natte kant’ van de binnenvaart) naar de gewesten, is een onderdeel van de zesde staatshervorming. Bij wet van 6 januari 2014 hebben de wijzigingen hun beslag gekregen. Ook gevaarlijke goederen (ADN) en technische veiligheid zijn overgeheveld naar de gewesten. De verschuiving betekent onder meer dat de gewesten nu ook kunnen inspecteren of aan boord de technische voorschriften worden nageleefd. Aangezien ze verantwoordelijk zijn voor het beleid op dit vlak hebben Vlaanderen en Wallonië nu ook een vertegenwoordiger in de CCR. Alles wat met toegang tot de markt te maken heeft, is een federale bevoegdheid gebleven, net als het herbekijken van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de binnenvaart – opgenomen in het regeerakkoord van 2011. Amper overleg Aangezien de binnenvaartbevoegdheden verdeeld zijn over het gewestelijke en het federale niveau, schrijft de wet verplicht overleg voor. In juli 2015 verrasten de gewesten het federale niveau door – zonder overleg – ook de bevoegdheid over het afgeven van vaarbewijzen en het organiseren van de examens te claimen. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft nog overwogen om dit aan te vechten bij de Raad van State, maar zag daar uiteindelijk vanaf. Peter Claeyssens schetste een onthutsend beeld van de overdracht van bevoegdheden. (foto Sarah De Preter) De toegang tot het beroep is immers een gewestelijke bevoegdheid geworden. Het gevolg is wel dat de federale examencommissie per 15 maart ophoudt te bestaan. Vooralsnog is niet bekend hoe Vlaanderen hier opvolging aan gaat geven. De federale ambtenaren voor de examens zijn niet overgegaan naar de gewesten. Er zijn vermoedens dat Vlaanderen dit gaat uitbesteden. Door de onduidelijke situatie dreigt volgens Claeyssens een leemte te ontstaan. “De omstandigheden dwingen ons om nu al af te remmen en half februari te stoppen met de theorie-examens, om alle kandidaten nog de kans te geven hun praktijkexamen te doen.” Veel onduidelijkheid De communicatie tussen het federale en het gewestelijke niveau verloopt volgens Claeyssens moeizaam. Op administratief niveau is er nagenoeg geen enkele communicatie. Wel heeft het Vlaams Gewest al consulenten op de FOD Mobiliteit en Vervoer afgestuurd om in te kaart te brengen hoe men de taken daar in het verleden heeft aangepakt. Alle ICT zit nog tot eind 2017 op federaal niveau. Een punt van zorg is de overdracht van gegevens van schippers. Moeten zij straks zelf allerlei zaken gaan kopiëren? En hoe zit het met de geldigheid van documenten? In Wallonië gebruikt men het Belgische logo, in Vlaanderen het Vlaamse. Claeyssens hoopt dat de wisselwerking tussen de gewestelijke en de federale administraties snel op gang komt. De situatie is namelijk ook pijnlijk en vervelend voor de ambtenaren die overgegaan zijn naar de gewestelijke administraties. Hij raadt de binnenvaart aan niet te veel op administraties te schieten met vragen en klachten. “Wend u tot de politiek. Op kabinetsniveau vindt wél overleg plaats.” Voorzitter Van Duynslaeger pleit voor aanstellen vergroeningsconsulent VBR blijft zoeken naar nieuwe bestuurders VBR-voorzitter Jo Van Duynslaeger blikte vrijdag 22 januari met gemengde gevoelens terug op 2015, een jaar met een licht herstel van de vrachten maar ook met veel onzekerheid. Te weinig jonge schippers voelen zich geroe pen om de belangen van de sector te behartigen. Hoe moet het dan verder met de 9 binnenvaartorganisaties in België? In België is het onderscheid tussen binnenvaartorganisaties die de belangen van particulieren behartigen en de belangenbehartigers van de rederijen nagenoeg vervaagd. De VBR is volgens Van Duynslaeger uitgegroeid tot een beroepsvereniging die alle binnenvaartbelangen vertegenwoordigt, ongeacht het feit of men personeel in dienst heeft. Maar om die taak te kunnen blijven waarnemen, is meer mankracht nodig. Bijscholing Voor het vierde jaar op rij riep de VBR-voorzitter jongeren op zich aan te sluiten, verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan de toekomst van de vereniging en de sector. Helaas waren bij de jaarvergadering nauwelijks jongeren aanwezig. VBR-voorzitter Jo Van Duynslaeger: Waarom is er nog geen commissie die zich bezighoudt met marktobservatie. (foto Sarah De Preter) Veel Belgische binnenvaartondernemers hebben in 2015 weer wat reserves opgebouwd en konden meer aflossen bij hun bank. Die banken klagen echter over een gebrek aan professionaliteit in de sector. Veel schippers zouden onvoldoende ondernemer zijn en daardoor geen kredieten loskrijgen. Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) wil daarom – met geld uit het sloopfonds – een bijscholingsprogramma optuigen. Verder pleitte Van Duynslaeger voor een vergroeningsconsulent in de sector – naar Nederlands voorbeeld. De vergroening van de Belgische vloot komt traag op gang. Enerzijds door de lage brandstofprijzen en het feit dat een milieuvriendelijk schip niet leidt tot een betere vrachtprijs. Anderzijds doordat menig schipper door de bomen het bos niet meer ziet wat regelgeving en beschikbare technieken betreft. “Een vergroeningsconsulent kan leden informeren over de mogelijkheden en hen ondersteunen bij het indienen van dossiers bij banken en overheden.” Volgens Van Duynslaeger staat hiervoor een initiatief in de steigers bij het KBV. Concurrentiepositie Het Instituut voor Transport langs de Binnenwateren (ITB) zet momenteel een campagneplan op rond de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaart. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat Belgische binnenvaartondernemers veel hogere loonkosten hebben dan hun buitenlandse collega’s. Van Duynslaeger: “Alle watergebonden sectoren, behalve de binnenvaart, genieten in België van een loonkostenvermindering omwille van de sterke internationale concurrentie. De aanbevelingen uit de studie moeten dan ook snel in wetteksten worden omgezet.” Kostprijswet Verder stipte hij aan dat België nog steeds geen commissie binnenvaart heeft die zich bezighoudt met marktobservatie. De oprichting daarvan werd aangekondigd in de wet van 2014, die er kwam naar aanleiding van de schippersacties. Sinds 2014 heeft België een wet die het onder de kostprijs gebruiken of in gebruik geven van een schip verbiedt. De wet geldt voor alle binnenschippers die geheel of gedeeltelijk in België varen, ongeacht hun vestigingsplaats. Eenzelfde verbod bestaat in Frankrijk al jaren. De EBU heeft tegen de wet een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Van Duynslaeger noemt het ‘bevreemdend’ dat tegen de Franse regeling géén klacht is ingediend. Ook heeft de Commissie geen bezwaren geuit bij de totstand koming van de wet. Het standpunt van de Commissie is nog niet bekend. “Het kan niet zo zijn dat het verbod in het ene land wel zou gelden en in het andere niet. Het rendabel kunnen exploiteren van een schip is een wezenlijke vereiste voor een gezonde markt. Vrachtdumping ontwricht de markt.”

Binnenvaartkrant