Views
3 years ago

2014-19

 • Text
 • September
 • Jaar
 • Onze
 • Antwerpen
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Gaat

De Binnenvaartkrant 26 9

De Binnenvaartkrant 26 9 september 2014

De Binnenvaartkrant 27 9 september 2014 Kooiman installeert SCR-katalysatoren en scrubbers De SCR-katalysator achter een ABC in de Caronia. (foto Xavier Hazenbosch) DOOR JOHAN DE WITTE Dit voorjaar installeerde Scheepswerf Kooiman achter de tweemaal 1500 pk ABC in mcs Caronia en 1200 MAK van mcs Fenny van de VOF Gebroeders Heuvelman een Selective Catalytic Reduction (SCR) katalysator. Maarten Boone is de man bij Kooiman die kennis heeft van scrubberen SCR-systemen voor zee- en binnenvaart. ‘Afwegen, uitzoeken en berekenen vergt voor ondernemers veel tijd.’ Boone informeert, is op de hoogte van subsidies en met het technisch verschil van diverse emissiereducerende systemen. ‘In gesprekken met binnenvaartondernemers merken we regelmatig dat het onderwerp leeft maar men nog wel met vragen rondloopt. Van het platform Groenervaren waar we contact mee hebben, horen we ook deze geluiden. Als Kooiman-groep proberen we de klant te ontzorgen, adviseren en goed te kijken welke oplossing past in zijn situatie.’ Van 12 g/kWh naar 2,8 g/kWh NOx De gangbare SCR-katalysators, roetfilters en scrubbers reduceren enorm veel schadelijke stoffen. Volgens metingen heeft de SCR bij de (CCR0) MAK aan boord van mcs Fenny de emissie van NOx (stikstofoxiden) teruggebracht van 12 g/kWh naar 2,8 g/kWh. Dit is ruim voldoende voor subsidie, die een verbetering van 6,5 g/kWh vereist. Het ureumverbruik hierbij is ongeveer 5 procent van het brandstofverbruik en kost gemiddeld 30 cent de liter. Het groene imago van vervoer over water blijft erbij in stand of verbetert zelfs. Investeren in milieu dwingt tot anders denken. Het kost geld en tijd voor inbouw, niettemin is er subsidie en met gebruikmaking van de MIA-regeling voor SCR-katalysator of roetfilter, zelfs investeringsaftrek! Huidige en toekomstige emissienormen Een korte titel die niettemin veel studie vraagt en waarbij voortdurend op politieke actuele besluitvorming moet worden gefocust. Maarten Boone heeft hiervan een studie gemaakt en zijn bevindingen neergelegd in een lijvig rapport, waaruit een verkorte weergave. ‘Hoewel het vervoer over water een relatief lage uitstoot per ton per kilometer kent, is sinds 2004 een richtlijn opgesteld. Richtlijn, 2004/26/EG stelt dat ook binnenvaartschepen, treinen en locomotieven moeten voldoen aan emissienormen. Deze richtlijn is een uitbreiding op de “moeder-”richtlijn 97/68/EG, die in 1997 werd aangenomen voor het terugdringen van emissies door niet wegverkeertoepassingen. De emissienorm van richtlijn 2004/26/EG was gepland te worden uitgevoerd in drie stappen voor landtoepassingen; fase IIIA, fase IIIB en fase IV tussen 2006 en 2014. Echter voor binnenvaarttoepassingen zijn de fase IIIB en IV nog niet van toepassing. De huidige fase IIIA is van kracht sinds 2008 en is beter bekend als de CCR2-norm. De CCR-normen worden opgesteld door de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR). Alle dieselmotoren in binnenvaartschepen varend op Europese vaarwegen moeten CCR gecertificeerd zijn volgens de eisen die gelden op het moment van het plaatsen van een nieuwe of vervangende motor. Uitgesteld De fase CCR3 (EU fase III-B) die gepland was voor 2012 is echter niet doorgegaan. Motorenfabrikanten zeiden niet op tijd te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Daarom is besloten de invoering van deze fase over te slaan en in de volgende fase gelijk naar fase CCR4 (EU fase 4) over te gaan. Deze was gepland voor 2016 maar ook hiervan is al bekend dat deze uitgesteld gaat worden met minimaal drie jaar en waarschijnlijk zelfs vijf jaar. Het uitstel van de nieuwe, strengere, eisen lijkt in eerste instantie goed nieuws, maar voor de sector betekent het dat het duurzame imago weleens onder druk kan komen te staan en nadelig is voor de concurrentiepositie. Zonder actie troeft het wegvervoer in 2020 de binnenvaart af! In januari 2014 is de EURO6-norm van kracht geworden voor het wegvervoer. Overigens wil de Europese Commissie dat alle motoren in de binnenvaart vanaf 2030 voldoen aan de, oorspronkelijk voor 2016 geplande, EU fase IV emissie-eisen (CCR4). Waar nu de CCR-emissieeisen alleen gelden in geval van nieuwbouw of hermotorisering moeten dan ook de bestaande motoren worden vervangen of met behulp van voor- of nageschakelde technieken zó schoon worden gemaakt dat de emissies aan de eisen voldoen. Maar dit is vooralsnog de wens. Het zal nog moeten blijken of dit ook haalbaar is. In ieder geval zullen hier Europese subsidies voor nodig zijn. De CCR4-eisen die in een volgende fase zullen worden ingevoerd zijn niet meer haalbaar door middel van aanpassingen aan de motor alleen. De oplossing moet gezocht worden in nabehandeling van de uitlaatgassen, eventueel in combinatie met het overschakelen op andere brandstoffen. Aldus een deel uit het rapport van Maarten Boone dat helder is over wetgeving, emissie en toepassingen voor zee- en binnenvaart. Samenvattend Drijfveren voor investeren in emissie reductie zijn onder andere dat een SCR-installatie (soms volledig) gesubsidieerd wordt. Daarnaast verlaagt een schonere motor het havengeld met 15 tot 30 procent in veel Nederlandse en Belgische havens, middels het Green Award-keurmerk. Eveneens zijn er ondernemers die niet volgen maar “vooruitlopen”! Port of Rotterdam, met 450 miljoen ton overslag en 32.000 scheepsbewegingen, kijkt ook samen met de branchepartijen naar LNG-verbruik, bunkermogelijkheden en met de “verrekijker” naar 2040, waar verduurzaming en het terugdringen van emissie aan de horizon gloort. Voor de zeevaart echter is 2015 bepalend om aan de normering te voldoen. Geen uitstel (zie het artikel Schot voor de boeg elders in deze krant). Naar verwachting zal wettelijke implementatie voor de zeevaart de brandstofprijsproblematiek in de gehele transportbranche beïnvloeden. Het succes van de eerste regeling heeft er toe geleid dat de provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam opnieuw middelen beschikbaar stellen voor een schonere binnenvaart. De subsidieregeling milieumaatregel “SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014” kent een voorlopig subsidieplafond van 3,3 miljoen euro. Daarnaast heeft de provincie een traject in gang gezet waarbij middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn aangevraagd om deze toe te voegen aan de regeling. Ingeval deze aanvraag wordt toegekend wordt dit plafond omhoog gebracht naar 4,8 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot 1 oktober 2014.

Binnenvaartkrant