Views
3 years ago

2013-26

 • Text
 • December
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 17 december 2013 MERRY CHRISTMAS POWER TRAIN SOLUTIONS AND A HAPPY NEWYEAR! KERSTACTIE REINTJES Benelux BVBA Luithagen haven 2 Unit F B2030 Antwerpen Phone: +32 3541 9233 Fax: +32 3541 0212 www.reintjes.be Op al onze meertouwen 15% korting van 15 december tot 15 januari zolang de voorraad strekt. Rietveld hydraulics Wij Wij danken dankenu uvoor voorhet hetvertrouwen en ende deaangename samenwerking in in 2010. 2013. Langs deze weg wensen wij u goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Langs deze weg wensen wij u goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Rietveld hydraulics b.v. Nederveenweg 2, 5161 PA Sprang-Capelle, T +31(0)416 316 452, info@rietveld-hydraulics.nl Vosseschijnstraat Kaai 140 2030 ANTWERPEN Tel. +32/3/541.40.05 Fax +32/3/226.66.07 info@GHFrancois.be www.ghfrancois.be Wij wensen al onze relaties een vrolijke kerst en een voorspoedig 2014 De Gerlien van Tiem wenst u hele gezellige feestdagen en een gezond & succesvol 2014 Wij danken u voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar. Laten wij samen bouwen aan een voortvarend 2014. U vindt ons aan de Waal bij kilometerpaal 903 De Gerlien van Tiem, voor schippers die de vaart erin willen houden. Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 F +31 487 51 59 42 E info@gerlienvantiem.com gerlienvantiem.com

De Binnenvaartkrant 29 17 december 2013 Hoe te handelen bij schenkingen en vrijstellingen? Pakjesavond is voorbij maar de regering wil graag dat we de hele maand december blijven schenken. Om het begrotingstekort te beperken en de crisis te bezweren zijn door de regering maatregelen genomen om ons spaargeld te laten rollen. In de eerste plaats is de zogeheten eenmalige vrijstelling voor een schenking door ouders aan kinderen dit jaar verruimd. De vrijstelling geldt als de kinderen tussen de 18 en 40 (was: 35) jaar oud zijn en het vrijgestelde bedrag is nu € 24.676,-. Onder voorwaarden kan dit bedrag worden verhoogd tot éénmalig € 51.407,- als het kind met het geld een eigen woning aankoopt of de eigen woningschuld aflost of een dure studie of opleiding volgt. Van de schenking dient wel een notariele akte te worden opgemaakt. Tot 31 december 2014 geldt een extra schenkingsvrijstelling van €.100.000,- voor schenkingen die gebruikt worden voor aankoop van de eigen woning of het aflossen van een eigenwoningschuld. Dit wordt ook wel de ‘gouden schenking’ genoemd. De vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan hun kinderen schenken, maar kan ook toegepast worden als er geen familierelatie is. In ieder geval moet een schriftelijk stuk worden opgesteld waaruit de schenking blijkt. Hierin dient een opschortende voorwaarde te worden opgenomen, omdat de schenking fiscaal pas tot stand komt als de aankoop van de eigen woning, of aflossing van de eigenwoningschuld daadwerkelijk plaats heeft gevonden, dus vóór het einde van 2014. Degenen die een eigenwoningschuld gaan aflossen moeten bij hun hypotheekbank informeren of boetevrij aflossen zonder beperking is toegestaan. Let op: indien u in het verleden al een schenking heeft gedaan aan uw kind waarbij een beroep op de eenmalige vrijstelling is gedaan, moet het destijds geschonken bedrag in mindering worden gebracht op de vrijstelling. Als twee partners/ouders ieder een schenking doen aan dezelfde persoon worden de schenkingen samengeteld en kan de vrijstelling niet twee keer worden toegepast. De schenkingsvrijstelling is niet van toepassing als de ene partner een schenking krijgt terwijl de woning op naam van de andere partner staat. Overigens is het wijzigen van huwelijksvoorwaarden sinds 2012 aanzienlijk eenvoudiger geworden, doordat alleen een notariele akte wordt vereist en niet langer toestemming van de rechter. In alle gevallen dient in de schenkingsaangifte een beroep op de vrijstelling te worden gedaan. Ook schenken aan ANBI’s (dit zijn algemeen nut beogende instellingen, ofwel ‘goede doelen’) blijft aantrekkelijk omdat binnen bepaalde grenzen 125 procent van het geschonken bedrag kan worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting. Een jaarlijks en gedurende tenminste vijf jaar herhaalde schenking aan een goed doel is fiscaal aftrekbaar. Hier geldt opnieuw dat een notariële akte vereist is voor fiscale aftrekbaarheid. Recent is een initiatiefwetsvoorstel voor het wijzigen van de huwelijksgoederengemeenschap ingediend. De indieners vinden dat de wet zou moeten aansluiten op de praktijk dat steeds meer stellen binnen een relatie geld en goederen voor zichzelf willen houden en dat bij een Notarissen Brian de Randamie en Helen Verstoep belichten de belangrijkste veranderingen eventuele scheiding niet gedeeld behoeft te worden. In het wetsvoorstel staat dat vóórhuwelijks geld en tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen niet behoeven te worden gedeeld. Voorstanders zeggen dat het helemaal juist is dat de automatische gemeenschap van goederen wordt afgeschaft. Tegenstanders wijzen op de verplichting tot boekhouden door de echtgenoten; vergeten zij dit dan ontbreekt bij echtscheiding vaak het bewijs ‘wat van wie’ is en kost de financiële afwikkeling bij echtscheiding meer tijd en moeite dan de huidige wettelijke gemeenschap. Ouders die schenken aan hun kinderen willen graag dat de schenking aan hun eigen kind ten goede komt en niet automatisch in het gemeenschappelijk vermogen van hun kind en zijn/haar huwelijkspartner. Dan kan een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte worden opgenomen. Zo’n clausule is al jaren gebruikelijk in testamenten. Als u wilt weten of uw testament een uitsluitingsclausule bevat kan de notaris dit voor u nagaan. Steeds geldt: houdt uw testament up-to-date en laat het één maal per vijf jaar controleren op juridische gevolgen en fiscale houdbaarheid. Dit najaar is het levenstestament onder de aandacht van de media gebracht. Dit is eigenlijk geen testament, want het beoogd niet ná overlijden te werken maar juist tijdens leven. In een notariële volmacht kan een algemeen gevolmachtigde worden aangewezen die de volmachtgever kan vertegenwoordigen als de volmachtgever daar zelf om geestelijke of lichamelijk reden niet meer toe in staat is. Zo kan men zelf de touwtjes in handen houden en behoeft niet te worden afgewacht totdat de rechter een bewindvoerder of curator benoemt. In onze bijdrage van 2012 hebben wij gewezen op de nieuwe mogelijkheden die de zogeheten flex-BV biedt. Het wegvallen van de kapitaalbescherming heeft ertoe geleid dat ondernemers sneller de weg naar de notaris kiezen om een besloten vennootschap op te richten. Dit kan binnen een paar dagen, tegen kosten die over het algemeen de helft bedragen van de tarieven van vóór invoering van de wetswijziging. Op basis van het nieuwe BV-recht kunnen stemrechtloze aandelen worden gecreëerd, die bijvoorbeeld aan werknemers van de vennootschap worden uitgegeven; deze aandelen geven wel recht op een deel van de winst. Verder kan gedacht worden aan het certificeren van aandelen om stemrecht en winstrecht te scheiden. Certificering heeft als voordeel dat aan de certificaathouders het vergaderrecht op de aandeelhoudersvergadering kan worden ontnomen, hetgeen niet mogelijk is bij stemrechtloze aandelen. Het oprichten van een stamrecht- BV waarin een ontslagvergoeding bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan worden ‘geparkeerd’ is fiscaal niet langer aantrekkelijk. Besluit men het stamrecht in 2014 in één keer op te nemen dan wordt 80 procent van de uitkering belast met inkomstenbelasting. Bij uitkering in latere jaren is de gehele uitkering belast. Met deze maatregel beoogt de regering meer geld in de economie te brengen. Voor uitkering van dividend of een andere kapitaalsuitkering door een besloten vennootschap geldt een nieuwe verplichting voor het bestuur, die de uitkeringstest wordt genoemd. Vanaf 1 januari 2014 is bij uitkering van dividend het tarief voor de inkomstenbelasting (box 2-heffing) slechts 22 procent, in plaats van het huidige tarief van 25 procent. Een recente proefprocedure heeft aangetoond dat bij erven van vermogen dat is vrijgekomen uit een onderneming die tijdens leven van de ondernemer is verkocht, geen fiscale tegemoetkoming geldt. De zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt namelijk alleen als ondernemingsvermogen wordt geerfd. Toepassing van de faciliteit leidt ertoe dat bij overlijden van de ondernemer over een aanzienlijk deel van het ondernemingsvermogen geen erfbelasting wordt geheven. Mede namens onze medewerkers wensen wij u gezellige en ontspannen feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014. Brian de Randamie en Helen Verstoep notarissen in Rotterdam

Binnenvaartkrant