Views
3 years ago

2012-22

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Oktober
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Marine
 • Schepen
 • Gaat

De Binnenvaartkrant 10

De Binnenvaartkrant 10 23 oktober 2012 marinetec | Holland Het management van ABC nodigt graag zijn klanten en sympathisanten uit om het jubileumfeest bij te wonen. Onthaal en apero Onthulling nieuwe motor-serie Muzikale animatie Einde jubileumfeest en registratie kan via de website met de registratiecode

De Binnenvaartkrant 11 23 oktober 2012 De belangrijkste vervoersmodus Promotie Binnenvaart Vlaanderen bestaat twintig jaar. Tijdens haar jubileumcongres bracht de organisatie de actuele problemen van de sector in kaart, maar vooral ook de vele kansen die er liggen. Samenwerking wordt gezien als een van de belangrijkste sleutels tot succes. In Antwerpen wordt volop gewerkt aan het versterken van de binnenvaart als vlotste verbinding met het achterland. “De binnenvaart is de belangrijkste vervoersmodus in onze haven”, zei havendirecteur Eddy Bruyninckx. “Het is onze strategische partner bij uitstek.” Tegen 2020 wil de Antwerpse haven het aandeel van binnenvaart in de modal split op 42 procent krijgen. Groeimarkten zijn containers en vloeibare bulk. Het havenbedrijf gaat onder meer een speciaal projectteam inzetten om de binnenvaartstromen binnen het havengebied beter aan te kunnen sturen. Er komen ook nieuwe wachtplaatsen voor binnenschepen en er wordt een shuttledienst tussen de terminals in de haven opgezet. Verder staat er dit najaar een uitgebreide proef met lichterplanning op de agenda. De klokt tikt NV De Scheepvaart wil tegen 2020 klaar zijn met de verruiming van het Albertkanaal tussen de haven van Antwerpen en Wijnegem. De bocht van Merksem zou al binnen twee jaar verruimd moeten zijn, vertelde algemeen directeur Chris Danckaerts. Voor het sluizencomplex in Wijnegem wordt binnenkort de plan-MER opgestart. Tegen 2020 wil De Scheepvaart ook alle bruggen over het kanaal verhogen. Danckaerts: “We moeten vijf tot zes bruggen per jaar aanpassen. De klok tikt.” Om de deadline van Johan Sauwens: “Dúrf te investeren in vaarwegen” Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (CD&V) stond twintig jaar geleden als toenmalig minister van Openbare Werken mee aan de wieg van de binnenvaartpromotie in ADVERTENTIE 2020 te halen moet de vaarwegbeheerder 300 tot 400 miljoen euro vinden. “We verwachten dat er vanaf 2014 meer Europese middelen beschikbaar komen. Daarnaast kijken we uit naar alternatieve vormen van financiering.” NV De Scheepvaart doet ook onderzoek naar de verruiming van de bedieningstijden van de sluizen op het kanaal en wil bijkomende watergebonden terreinen ontwikkelen. Ook elders in het land moeten knelpunten worden weggewerkt, zoals de ontoereikende binnenvaartaansluiting van de Zeebrugse haven. “Je zou kunnen zeggen dat veertig jaar geleden de kans gemist is om tegelijk met de haven ook een goede binnenvaartverbinding aan te leggen”, zei Eric Van den Eede van Waterwegen en Zeekanaal. “We kijken uit naar het politieke debat hierover.” Van den Eede vindt het “geruststellend” dat de nieuwste studies over de verruiming van het Schipdonkkanaal de eerder voorspelde problemen met watertoevoer en verzilting ontkrachten. Via het Schipdonkkanaal krijgt de haven van Zeebrugge toegang tot de Seine-Schelde-verbinding. In Frankrijk trok de regering onlangs een cruciaal onderdeel van de verbinding, het nog te graven Canal Nord, in twijfel. “De regering onderzoekt momenteel de impact en financiering van het kanaal”, zei Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal. “Ondertussen gaat VNF wel gewoon door met de voorbereiding van de werkzaamheden.” VEILIGE ONDERGROND VANAF 18.-/M 2 CONTROL YOUR SAFETY Marine Grip Neem contact op met T. +31(0) 315 230741 • M. +31(0) 612 221542 • Ter discussie staat de tolheffing op het toekomstige kanaal. Van den Eede ziet niets in “differentiëring van de tarieven”, waardoor grote gebruikers eventueel meer zouden betalen dan nieuwe, potentiële klanten. “Grosso modo beseft men dat de gebruiker zal moeten bijdragen aan deze nieuwe infrastructuur. Maar laten we klanten die de binnenvaart sinds jaar en dag trouw zijn niet penaliseren. Elke differentiëring heeft winnaars en verliezers.” Twintig jaar binnenvaartpromotie in Vlaanderen MARINE&CO info@marine-co.nl www.marine-co.nl Tijdens het congres werd ook stilgestaan bij de problemen van de binnenvaart: overcapaciteit, lage vrachten, te weinig geschoold personeel, de terughoudendheid van banken. Christian Herbosch van de VOKAcommissie binnenvaart stipte de “onfaire concurrentie” uit Nederland aan. Aflossen hoeft er niet, de sociale lasten liggen lager. De Nederlandse ‘binnenvaartambassadeur’ Arie Verberk legde uit hoe Nederlandse banken bij het financieren van schepen de regel ‘20 procent eigenkapitaal-80 procent lening’ de afgelopen jaren in de wind hebben geslagen. “Wilde je 4 miljoen lenen? Dan zei de bank: maak er maar 4,2 miljoen van. Dan kun je er ook nog die leuke Mercedes bij financieren.” Veel Nederlandse schippers lossen momenteel niet af, maar betalen alleen rente. Hun Belgische collega’s, die wel aflossen, vinden dat niet eerlijk. Louis Vanhoyweghen pleitte voor meer onderlinge solidariteit. “Schippers concurreren altijd maar met elkaar, waardoor de Vlaanderen. “Wij maakten in die tijd de eerste plannen voor het goederenvervoer. Al snel bleek dat het vrachtvervoer op onze wegen ons vroeg of laat helemaal zou vastzetten. De binnenvaart moest een prominentere rol krijgen.” “In die tijd stond de toerbeurt onder druk en had de sector geen goed imago. Binnenschippers legden het hele land soms plat. We moesten toe naar een positieve discriminatie van de vaarweg, door verladers, schippers en bevrachters samen te brengen.” Eerste containerkade De afgelopen jaren heeft de binnenvaart in Vlaanderen zich sterk ontwikkeld. Sauwens gelooft in de toekomst van de sector: “Toen in Limburg de mijnen werden gesloten dachten we dat de trafiek op het Albertkanaal zou stilvallen. Maar juist het Albertkanaal is één van de sterkste groeiers. Het afschaffen van de toerbeurt is belangrijk geweest voor de binnenvaart. Het meest trots ben ik op de bouw van de eerste containerkade. Toen die destijds geopend werd, lachte men ons uit. Vandaag is containervervoer een van de grootste succesfactoren van de binnenvaart.” vrachtprijs steeds verder zakt”, aldus de directeur van de binnenvaartcoöperatieve CBO. UNIZO-bestuurder Karel Van Eetvelt stelde voor om tijdens de opleiding meer aandacht te besteden aan de bedrijfsmatige aspecten van een onderneming. “Als in een markt 10 procent van de spelers niet weten hoe je een kostprijs berekent, kunnen die de hele markt verzieken.” En die 10 procent zijn er wel degelijk, bleek uit de woorden van Verberk. “Het heeft me vele tientallen gesprekken met schippers gekost voor ik een gevoel bij de gemiddelde marktprijs kreeg. Geen enkele schipper geeft toe dat hij onder de kostprijs vaart. Veel schippers willen alleen maar varen. Dat is geen ondernemerschap.” In Nederland hebben de brancheorganisaties een koepelvereniging opgericht. Dat is goed voor de professionalisering van de branche, zei Verberk. “Samen kan je meer macht maken.” Herbosch is blij dat ook de Vlaamse binnenvaartorganisaties met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen sinds kort zo’n koepel hebben. “We hebben nu één aanspreekpunt voor de overheid en de vaarwegbeheerders. We gaan ook opleiding en studiedagen aanbieden.” Karin De Schepper van Inland Navigation Europe gaf een toelichting bij de kijk van de Europese Commissie op de binnenvaart. De Commissie formuleerde in haar Witboek Transport de ambitie om tegen 2030 30 procent meer goederen via water en spoor te vervoeren. Via het CEF- Fonds zijn er vanaf 2014 subsidies beschikbaar. De Schepper: “Het mooie van CEF is dat het niet alleen bedoeld is voor infrastructuur. Je kunt uit dit fonds ook steun krijgen voor zaken als vlootvergroening. Dus dien vooral voorstellen in, samen met uw overheden.” De Belgische zinkproducent Nyrstar toonde zich tijdens het congres een nieuwe, overtuigde klant van de binnenvaart. De afgelopen maanden hebben proefvaarten de koudwatervrees weggehaald, zei Stefan Gielen. “De totale kost van de binnenvaart is voor ons competitief aan wegtransport.” Arie Verberk spoorde de sector aan om goed met verladers samen te werken. “Maak duidelijk dat je groen bent en dat je daar ook in wilt blijven investeren.” PBV-directeur Hilde Bollen stelt zowel op Europees als op Vlaams niveau veel politieke belangstelling voor de binnenvaart vast. “Die moeten we vasthouden.” Hilde Bollen leidt Vlaamse promotie Hij had er moeten bij zijn, Filip Martens, de voorzitter van Promotie Binnenvaart Vlaanderen die vorig jaar onverwacht overleed. PBV stond aan het begin van haar jubileumcongres stil bij al het werk dat Martens voor de binnenvaart heeft verzet. “Hij was een sterke, gedreven man, die iets moois gemaakt heeft van de promotie van de binnenvaart”, zei oud-minister van Openbare Werken Johan Sauwens. “We hopen hem eer aan te doen door te blijven nadenken over de toekomst van de binnenvaart.” Tijdens het congres werd bekend dat Hilde Bollen is aangesteld als directeur van PBV. Bollen werkt al twintig jaar voor de organisatie. Sauwens hoopt dat de Vlaamse overheid blijft investeren in vaarwegen. “In de jaren ‘80 heeft Vlaanderen enorm gespaard op investeringen in snelwegen, spoor en vaarwegen. Dat is heel dom geweest. We moeten in Vlaanderen meer durven investeren inde toekomst, dus ook in binnenvaartwegen. Laten we ook de verbindingen met onze buurlanden verder optimaliseren. Een traject als Seine- Schelde moeten we durven doen. Daarom is het ook goed dat Europa zich meer gaat bemoeien met de binnenvaart.” Johan Sauwens in gesprek met Wim De Vilder tijdens het PBV-jubileumcongres. (foto Sarah De Preter)

Binnenvaartkrant