Views
3 years ago

2011-02

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Twee
 • Werkendam

De Binnenvaartkrant 40

De Binnenvaartkrant 40 18 januari 2011 www.cornetgroep.nl WERKENDAM TEL.: 0183-505475 Wij wensen het mts Nerodia veel succes en een behouden vaart. Gespecialiseerd in leidingwerk • VOOR PREFABRICAGE VAN SCHEEPSLEIDINGWERK EN ALGEMEEN LEIDINGWERK • REPARATIE EN INSTALLATIE Wij wensen het mts Nerodia en haar bemanning veel succes en een behouden vaart. Technisch Buro H&U BV wenst het mts Nerodia en de bemanning een behouden vaart Wij verzorgden de volledige afbouw en leverden een Caterpillar hoofdmotor type 3512, 2x Caterpillar type C12 voor aandrijving ladingpompen en boegschroeven en 2x John Deere genoratorsets. Afbouw nieuwbouw schepen, inbouw/onderhoud voortstuwingsinstallaties, generatorsets en boegschroefmotoren, ijzerwerk en schades boven de waterlijn. SNEL * FLEXIBEL * GOEDE SERVICE Jacobus Lipsweg 91 * 3316 bp DorDrecht teL. 078-6171517 * FaX 078-6170221 e-MaiL: iNFo@aNKopipiNg.NL * web: www.aNKopipiNg.NL Markweg Zuid 4d Industrieterrein Dintelmond 4794 SN Heijningen Havennummer 5503 Tel. 0167-523721 info@technischburohu.nl technischburohu.nl technisch buro technisch buro scH&U heepsdieselmotoren afbouw • nieuwe schepen Uw specialist in reparatie & installatie van elektronische en Mechanische Motorbedieningen Wij wensen het mts Nerodia samen met haar bemanning een goede en behouden vaart! SCHROEFASREMMEN ELECTRONISCHE MOTORBEDIENINGEN STUURWERKEN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN Marchantstraat 10 - 3332 CL Zwijndrecht T 078 619 20 03 - F 078 619 15 39 E-mail info@dcsint.nl - www.dcsint.nl OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX

De Binnenvaartkrant 41 18 januari 2011 “Een waterweg die wij graag beter benutten” Door Jan Johan ten Have “De regionale economie is gebaat bij een goed bevaarbaar Winschoterdiep”, zegt wethouder Klaas van Leeuwen van de gemeente Oldambt. Hij pleit daarmee voor uitbaggeren van het kanaal, dat onvoldoende diep is voor de beroepsvaart. En hoewel er bij het Rijk 34 miljoen klaar ligt, is er nog altijd geen definitief groen licht voor het uitbaggeren. Reden is een verschil van inzicht tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincies Groningen en Friesland over het ‘samenhangend pakket van maatregelen’, waaronder het uitbaggeren van het Winschoterdiep valt. Het probleem wordt geschetst door woordvoerder Wim Trip van Provincie Groningen. Er is volgens hem sprake van achterstallig onderhoud aan het Winschoterdiep, zowel qua diepgang als boordvoorzieningen. Momenteel kunnen sommige schepen niet volgeladen op het kanaal varen. Dat is inefficiënt en ongewenst. Ook gemeentes, zoals Hoogezand- Sappemeer en Oldambt, zijn ontevreden over de huidige situatie. Het Winschoterdiep is een klasse IVvaarweg. Provincie Groningen wil een vaarbak creëren met een breedte van ongeveer 20 meter en een vaardiepte van 4,10 meter tussen Groningen en Hoogezand 3,90 meter tussen Hoogezand en het A.G. Wildervanckkanaal richting Veendam en 3,70 meter tot en met De Rensel. Het uitdiepen en opknappen van het Winschoterdiep maakt deel uit van de aanpak van achterstallig onderhoud aan de Fries-Groningse kanalen, te weten de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en de ‘overige vaarwegen’ Van Harinxmakanaal en Winschoterdiep-De Rensel. Motie In een motie van 3 december vroeg CDA-kamerlid Sander de Rouwe minister Schultz van Haegen om de gereserveerde 34 miljoen – waaronder de 7,8 miljoen voor vervanging van beschoeiingen en 8 miljoen voor het uitbaggeren van het Winschoterdiep – per direct beschikbaar te stellen en opnieuw met de provincies in overleg te treden over de uitvoering van gemaakte afspraken. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De reactie van de minister behelsde dat beide provincies afgelopen zomer schriftelijk lieten weten zich niet te kunnen vinden in het ‘samenhangend pakket van maatregelen’. Dit pakket bestaat volgens woordvoerder Laura Kwakernaak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit de jaarlijkse rijksbijdrage voor regulier onderhoud aan de Fries-Groningse kanalen, het inlopen van achterstallig onderhoud op deze vaarwegen en de beheersituatie en de wijze van aansturing van het beheer en onderhoud. Voordat het geld beschikbaar komt, moet eerst hernieuwd bestuurlijk overleg plaatsvinden. Kwakernaak laat weten dat dit overleg er naar verwachting begin 2011 komt. Wel is inmiddels 7,8 miljoen euro beschikbaar voor vervanging van de “ beschoeiingen. “De minister heeft met het beschikbaar stellen van de ruim 7 miljoen, zonder dat er nog overeenstemming bestaat over het totale pakket, aangegeven dat van de zijde van het Rijk bereidheid bestaat te zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare en gedragen oplossing en zij hoopt dat die bereidheid wederzijds is”, zegt de woordvoerder. Het Winschoterdiep. (foto’s Jan Johan ten Have) Beschoeiingen Het geld voor de vervanging van beschoeiingen is inmiddels beschikbaar. Op dit moment is één bestek aanbesteed en gegund. De combinatie BeensGroep uit Genemuiden en Van Halteren Infra uit Bunschoten voert dit werk uit. Globaal wordt de beschoeiing tussen Hoogezand en Zuidbroek aan beide zijden vervangen door stalen damwand. Dit gebeurt met behulp van een aantal grote kraanschepen. Regionale economie is gebaat bij een goed bevaarbaar Winschoterdiep ” Met een grote trilblok worden de damplanken op diepte getrild. Op 25 januari wordt het volgende bestek aanbesteed. Dat is voor de beschoeiing rondom Scheemda en Winschoten aan de noordzijde. Beide werken moeten gereed zijn voordat het baggerwerk kan starten. Baggeren Zodra het budget voor het baggeren vrijkomt, kan de aanbesteding hiervoor van start gaan. Bij het baggeren wordt ongeveer 700.000 kuub slib en onderwaterbodem verwijderd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad wordt de baggerspecie verspreid over aanliggende percelen, gebruikt bij de aanleg van industriegebied of (tijdelijk dan wel definitief) gestort in depots. Naar verwachting duurt het complete werk ongeveer twee jaar. De Oost-Groningse gemeente Oldambt, met hoofdplaats Winschoten, is veel gelegen aan een betere bereikbaarheid voor de beroepsvaart. Volgens wethouder economie Klaas van Leeuwen zijn er verschillende bedrijven die inmiddels gebruik maken van transport over water, zoals een glasproducent en recyclingbedrijf op bedrijventerrein Hogebrug in Winschoten. Een recyclingbedrijf aan de Eextahaven in Scheemda heeft kenbaar gemaakt bovengemiddeld geïnteresseerd te zijn in transport over water, onder meer voor schroot naar Hoogovens. “Met het Winschoterdiep ligt er een waterweg die wij graag beter gaan benutten”, zegt Van Leeuwen. “Vanuit zowel duurzaamheidsoogpunt als economische overwegingen willen wij steeds meer acquireren op watergebonden bedrijvigheid. Ook bieden wij op Hogebrug ruimte voor kleinschalige werven, bijvoorbeeld voor reparatie.” “Het is niet zo dat ondernemers hier in rijen van drie liggen te wachten op een ‘natte’ vestigingslocatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat zowel bestaand als nog te vestigen bedrijfsleven inhaakt op de mogelijkheden van transport over water. Het is onze taak om erover na te denken hoe de wereld er over vijf jaar uitziet.’’ Als Van Leeuwen nog verder vooruit kijkt, ziet hij ook mogelijkheden in een kanaalverbinding van het Winschoterdiep met de Duitse Ems, tussen Bad Nieuweschans aan de Nederlandse en Weener aan de Duitse kant. Daarvoor zou een geheel nieuwe kanaalverbinding tussen beide plaatsen aangelegd moeten worden en bovendien het Winschoterdiep tussen Winschoten en Bad Nieuweschans bevaarbaar moeten worden gemaakt voor beroepsvaart. “Aan de Duitse kan wordt hierover al stevig nagedacht”, weet Van Leeuwen, die ook kansen ziet: “Het kan interessant zijn voor transport over binnenwater met het oog op de geplande groei van de Noord- Duitse Wilhelmshaven.” Dit alles is echter toekomstmuziek. Vooralsnog pleit Van Leeuwen voor een snelle aanpak van de bevaarbaarheid van het Winschoterdiep vanuit de zorgplicht van de lokale overheid: “De Rensel op bedrijventerrein Hogebrug is een officiële haven. De gemeente is verplicht om deze voor de watergebonden bedrijvigheid op diepte te houden. Dat doen wij keurig, maar het knelpunt zit in het Winschoterdiep. Schepen kunnen nu slechts beperkt beladen Winschoten bereiken. Dat is een slechte zaak. De regionale economie is gebaat bij een goed bevaarbaar Winschoterdiep.” De Eextahaven in Scheemda. Toekomst De wethouder weet dat de overheid bedrijven niet kan dwingen over water te transporteren en wil dat ook helemaal niet. “Maar als je naar de toekomst kijkt, zie je bijvoorbeeld een afname van arbeidspotentieel in Nederland. Wegtransport is een stuk arbeidsintensiever dan natte logistiek en de kans is groot dat schaarste aan arbeidskracht binnenvaart ook een stuk aantrekkelijker maakt, naast andere voordelen zoals duurzaamheid en bijdrage aan oplossing van het fileprobleem.”

Binnenvaartkrant