Views
4 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 30 maart 2010 Wij feliciteren Swintrans Shipping B.V. van harte met het mts Vanquish. Piping & Industry

De Binnenvaartkrant 27 30 maart 2010 Tewaterlating Wotan trekt veel bekijks Noordzeekanaal krijgt VTS Onder het toeziend oog van vele tientallen belangstellenden gleed de motortanker Wotan op woensdag 17 maart het water van het Winschoterdiep in bij de Groninger Scheepsbouw Combinatie (GSC) in Waterhuizen. Een half uur later dan gepland – terwijl het Ave Maria opnieuw was ingezet – kwam het schip van 84,75 bij 9,50 meter in beweging. Reder Ludwig Harms uit Elsfleth doopte het schip voorafgaand aan de tewaterlating. De Wotan is voor Harms de eerste van twee – en waarschijnlijk zelfs drie – tankers die aan het Winschoterdiep worden gebouwd. Voor- en achterschip van de Wotan zijn gebouwd bij Groningen Shipyards, terwijl zusteronderneming GSC verantwoordelijk was voor de bouw van de middensecties en het casco tot één geheel laste. Het casco van de type C- tanker werd meteen naar Groningen Shipyards gesleept voor de afbouw. Het is de bedoeling dat het schip in week 20 wordt opgeleverd. (tekst en foto Jan Johan ten Have). Rijkswaterstaat legt samen met Haven Amsterdam een scheepvaartbegeleidingssysteem (Vessel Traffic Services) aan rond het gehele Noordzeekanaal. Met walradarproject, een systeem van onderling verbonden radarmasten, wil Rijkswaterstaat de veiligheid, de doorstroming en de informatievoorziening aan de vaarweggebruikers verbeteren. “Tevens voldoet het systeem hiermee in 2011 aan de (inter)nationale richtlijnen en ontwikkelingen voor het scheepvaartverkeer.” Aldus Rijkswaterstaat. Naast het radarnetwerk wordt ook het marifoonsysteem voor communicatie met de scheepvaart vernieuwd. Er worden camera’s geplaatst en koppelingen gemaakt met het informatiesysteem voor uitwisseling van gegevens. Het walradarsysteem geeft een actueel verkeersbeeld van de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied. Het gebied beslaat de IJ-geul vanaf 40 kilometer uit de kust tot en met het Buiten-IJ en de toegang tot het Amsterdam-Rijnkanaal, inclusief de zeehavens van Amsterdam, Corus, Velsen, Beverwijk en Zaanstad, het Noordzeesluizencomplex bij IJmuiden, het Noordzeekanaal met de zijkanalen, het IJ in Amsterdam, de mondingen van de havenbekkens en het Oranjesluizencomplex te Schellingwoude. De zichtbare werkzaamheden starten naar verwachting komende zomer. Het walradarsysteem gaat bestaan uit 26 radarmasten. De huidige radarmasten in IJmuiden en Schellingwoude worden hergebruikt en opgewaardeerd. Deglasvezelkabel die de systemen onderling verbindt is inmiddels aangelegd. Alle werkzaamheden zijn in het najaar van 2011 gereed. Dan is het gehele walradarsysteem voor de scheepvaart operationeel. Historische bron komt digitaal beschikbaar voor iedereen Sont Tol Registers komen tot leven DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN De Sonttol (Deens: Øresundstold, Zweeds: Öresundstullen) werd in 1429 ingesteld. Alle buitenlandse schepen die door de Sont voeren, moesten tol betalen aan de Deense kroon. Een schip dat weigerde te betalen werd beschoten. Om te voorkomen dat er een andere vaarroute werd genomen, was er ook tolheffing in de Grote en de Kleine Belt. In 1857 betekende het Verdrag van Kopenhagen het einde van de Sonttol-heffing door Denemarken. Het werk om de in boeken geregistreerde tolheffingen te digitaliseren, is in volle gang. Dr. Jan Willem Veluwenkamp van de Rijksuniversiteit Groningen houdt zich bezig met het Sonttol-initiatief en is projectleider van The Ascent of the Frisians (De opkomst van de Friezen). De projecten lopen in samenwerking met het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar. De tolregisters behoren tot de voornaamste bronnen van Nederlandse en Europese, economische en maritieme geschiedenis. Met namen van schippers, hun woonplaats, vertrekhaven, lading, en de bestemming van zo’n 1,7 miljoen doorvaarten tussen 1497 en 1857. Nederlanders Vanaf 1580 bestonden de Sontschippers opvallend genoeg voor de helft uit Nederlanders. Dr. Veluwenkamp: “De prominente rol van de Nederlandse schippers is te verklaren door het feit dat Nederland de internationale handel domineerde. Nederlandse kooplieden dreven internationale tussenhandel en hadden een grote voorsprong op hun Engelse, Franse, Duitse en andere concurrenten. Doordat zij beter waren geïnformeerd en tegen een lagere prijs betere waar leverden. Om hun goederen te vervoeren maakten zij in hoofdzaak gebruik van Nederlandse schepen en Nederlandse schippers.” De originele Sont Tol Registers worden bewaard in het Rijksarchief in Kopenhagen. Ze bevatten een enorme hoeveelheid gegevens. Maar het is een voor onderzoekers en wetenschappers omslachtig te raadplegen berg papier. Met de digitalisering is daar verandering in gekomen. Ruim een jaar geleden startte het project om de registers op internet te publiceren. “De Sont Tol Registers zijn in originele vorm heel lastig bruikbaar”, zegt Jan Willem Veluwenkamp. “Nu ze in de vorm van een databank en niet alleen maar als plaatjes op het internet komen, kunnen historici waar ook ter wereld er gebruik van maken. Zonder langdurig archiefonderzoek te hoeven doen. De bron komt op deze manier werkelijk tot leven. Zo hebben de talrijke mensen die als liefhebberij naar voorouders zoeken er nu een sterk onderzoeksinstrument bij.” “De conditie van de originele boeken is uitstekend. Toen die gemaakt werden, was papier nog papier! Ze zijn altijd netjes bewaard en goed leesbaar. Bovendien was in een eerder stadium al door Tresoar een microfilm van het geheel aangekocht. De scans zijn van die films getrokken.” “Wel is het zo dat een aantal jaren Sont Tol Registers uit vooral de begintijd zijn verdwenen. De reeks loopt van 1500 tot 1850. Van die 350 jaar zijn er 300 jaar bewaard gebleven en beschikbaar.” Buitengaats In de 18e eeuw was het aantal Friese schippers buitengaats opvallend groot. Waren dat van oorsprong binnenvaartschippers? Was er binnenlandse malaise of grote concurrentie? “Dit is een van de hoofdvragen van het onderzoeksproject dat wij naast Sonttol uitvoeren: de opkomst van de Friezen. Dit onderzoek, The Ascent of the Frisians getiteld, vormde de aanleiding voor het Sonttol-project. Wij zoeken de verklaring van die opkomst in enerzijds veranderingen in de vraag naar zeetransport als gevolg van veranderingen in de Nederlandse handel (nieuwe goederen, nieuwe bestemmingen), anderzijds door veranderingen in de Friese economie. Bijvoorbeeld de landbouwcrisis van 1650-1750.” “De Friese schipperij verzorgde een groot deel van het zeetransport, voor de Nederlandse handel die de internationale handel lange tijd domineerde. Toch is er verder weinig bekend over de structuur en ontwikkeling van de Friese schippersgemeenschap. Het is tijd daar verandering in te brengen. Bovendien zal kennis van de Friese schipperij bijdragen aan het inzicht in de economische ontwikkeling van Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.” “Een paar jaar geleden vatte het project het plan op onderzoek te doen naar de Friese schipperij in de periode 1500-1800. De Sont Tol Registers vormen een vitale bron voor deze geschiedenis, maar zijn zo omvangrijk en gedetailleerd dat zij in oorspronkelijke vorm niet goed te gebruiken zijn. Voor ons onderzoek was het nodig ze in een database te brengen. Om te zorgen dat ook andere onderzoekers van die database gebruik kunnen maken, hebben wij besloten de Sont Tol Registers integraal op het internet te zetten.” Sociale werkplaats Sociale werkplaats Breed in Nijmegen werd benaderd om deze omvangrijke klus te klaren. Dr. Jan Willem Veluwenkamp legt uit waarom. “Wij hebben het werk openbaar aanbesteed. Daarbij ging onze voorkeur uit naar een sociale werkvoorziening, omdat die een lagere prijs vragen dan een puur commercieel bedrijf. En omdat wij groot belang hechten aan de doelstelling van sociale werkvoorzieningen.” “Het was prijstechnisch nog gunstiger geweest buiten Europa te zoeken. Maar wij verwachtten dat een grote fysieke afstand tot de aannemer, de noodzakelijke intensieve communicatie en opleiding en begeleiding van de medewerkers in de weg zou staan. Van eerdere, soortgelijke projecten wisten wij bovendien dat sociale werkvoorzieningen heel goed in staat zijn dit werk te doen.” “Aanvankelijk ontbrak daar de expertise, maar dat gold ook voor andere marktpartijen. Wij leiden de medewerkers op, zoals wij dat in alle gevallen zouden moeten doen. Niet iedereen is geschikt, maar ook binnen de sociale werkvoorziening zijn voldoende mensen te vinden die dit werk met plezier leren en uitvoeren.” Die medewerkers moeten een database van 1,7 miljoen doorvaarten verwerken. Een proces waarbij spraaksoftware een grote rol speelt. “Breed introduceerde de installatie van spraaksoftware, omdat daardoor meer mensen het werk kunnen doen. Mensen die door lichamelijke beperkingen niet goed met een toetsenbord overweg kunnen. Dat biedt dus kansen voor zowel de sociale werkvoorziening als het project. Circa zestig medewerkers van Breed zijn nu de gegevens uit de Sont Tol Registers aan het invoeren in de database. Wij hebben regelmatig overleg met Breed en bewaken samen de kwaliteit van het project.” Tweeënhalf jaar zal de digitalisering van de registerboeken in beslag nemen.

Binnenvaartkrant