Views
2 years ago

2010-04

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 46

De Binnenvaartkrant 46 16 februari 2010 Wij feliciteren familie Trouwbost van harte met het mbs Onderneming. AIRCONOMICS

De Binnenvaartkrant 47 16 februari 2010 Jan Plezier II te water bij scheepswerf Talsma Bij scheepswerf Talsma in Franeker ging zaterdag 6 februari het passagiersschip Jan Plezier II te water. Talsma bouwde dit 39 meter lange en 6,50 meter brede passagiersschip in opdracht van het Meppeler Rondvaartbedrijf. Scheepswerf Talsma werkte zestien weken aan de bouw en een deel van de afbouw alvorens het schip te water werd gelaten. “De eigenaars van het schip nemen zelf de rest van de afbouw voor hun rekening”, vertelt Martin van der Ploeg van scheepswerf Talsma. “De vorige Jan Plezier hebben wij ook gebouwd. De Jan Plezier II is in hoofdlijnen vergelijkbaar met dat schip.” Het Meppeler Rondvaartbedrijf verzorgt onder meer dagtochten in Noord-Nederland. Daarnaast is de Jan Plezier II inzetbaar voor feesten en partijen; er kunnen aan boord volledige diners en koude en warme buffetten worden verzorgd tot zo’n honderd personen. (foto Jan Johan ten Have) Oostkolk sluis Born ook gestremd Door Jo Bindels Het is de binnenvaart rauw op het dak gevallen: de oostkolk van sluis Born in het Julianakanaal is sinds woensdag 10 februari 00.00 uur gestremd wegens achterstallig onderhoud aan de sluisdeuren. De constructie van de sluisdeur vertoont scheuren als gevolg van metaalmoeheid. De stremming van de oostkolk gaat enkele maanden duren. Volgens Rijkswaterstaat zijn de sluisdeuren van de oostkolk aan het einde van hun levensduur en vertonen ze scheurvorming in de metalen constructie. Uit de periodieke inspectie bleek dat de conditie sterk achteruit is gegaan. Rijkswaterstaat heeft vanwege de veiligheid besloten de sluisdeuren direct te repareren. De middenkolk is inmiddels ook al gestremd na schade aan de aanvaarveiligheidsconstructie. Rijkswaterstaat verklaarde dat bij onderzoek is gebleken dat ook daar de deuren scheurtjes vertonen. Om die reden komt deze sluis niet meer in gebruik vóór de geplande verlenging van de kolk, die van start gaat in mei. Die werkzaamheden gaan tot circa mei 2011 duren. Koninklijke Schuttevaer is bij monde van Nico Evens, voorzitter van de afdeling Limburg/Oost-Brabant, ontstemd over de gang van zaken. Rijkswaterstaat heeft de binnenvaart bij herhaling toegezegd dat de oost- en westkolk in optimale staat van onderhoud zouden verkeren voordat begonnen werd met de verlenging van de middenkolk. “Belofte maakt schuld. Dat geldt ook voor de overheid”, stelt Evens. Eén kolk De westkolk (oude sluis) is nu tijdelijk de enige sluis die het scheepvaartverkeer ter beschikking staat. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder te beperken. Daarom is de schutlengte tijdelijk verruimd tot 135 bij 13,50 meter en de toegestane diepgang van 2,80 meter naar 3,00 meter. Om dit mogelijk te maken wordt in Maasbracht met één sluis of hevelend geschut. Zo wordt het water op peil gehouden en de translatiegolf beperkt. Dat is de golf, die het kanaal inloopt doordat het water hierin ten gevolge van een kortstondige toevoer of onttrekking door het schutten een (extra) verplaatsing over een bepaalde afstand ondergaat en dus de verruimde diepgang van 3,00 meter tijdelijk niet gehaald wordt. Er ligt een dringend verzoek van Rijkswaterstaat aan de scheepvaart de snelheid 3 kilometer voor de sluis te reduceren tot 8 à 9 kilometer per uur en geen hinderlijk zuiging en waterbeweging te veroorzaken. Als de drempel van de resterende westkolk (oude sluis) word geraakt tijdens het invaren van de sluis is er een groot risico dat ook deze sluis word gestremd, met alle catastrofale gevolgen van dien. Er worden wachttijden tot zes à zeven uur verwacht. Koninklijke Schuttevaer raadt schippers aan de economische schade te melden bij hun organisatie. Bewijsmateriaal als tachograafuitdraai en gps versterkt hun positie. EUBO gooit knuppel in hoenderhok De EUBO adviseert zijn leden geen kolenreizen meer aan te nemen onder de tarieven die uit een door directeur Anton van Megen gehouden enquête naar voren kwamen. Dat waren de tarieven zoals binnenvaartondernemers die op korte termijn wensten te realiseren: Krotzenburg € 5,10, Karlsruhe € 5,50, Mannheim € 5,00, Dillingen € 5,80, Duisburg € 2,60 en Julia € 3,25. “Let op: dit zijn geen kostprijstarieven”, waarschuwt Van Megen. Maar wel beduidend beter dan de gemiddelde tarieven die ten tijde van de enquête werden betaald: Krotzenburg € 3,00, Karlsruhe € 3,50, Mannheim € 3,25, Dillingen € 4,25, Duisburg € 1,25 en Julia € 2,40. Met het advies gooit de EUBO de knuppel in het hoenderhok. Anton Van Megen nam eind vorig jaar het initiatief voor European United Barge Owners naar aanleiding van de financiële problemen die drogeladingschippers hebben door de crisis. De op 17 december opgerichte coöperatie behartigt de economische belangen van haar leden en streeft de verbetering van de economische positie van de binnenvaartondernemer na. Kolenpendels Om een eerste impressie te krijgen van de problemen in de binnenvaart besloot Van Megen tot een enquête naar de tarieven van de kolenpendels naar Duitsland en Frankrijk. In totaal ondervroeg hij 232 binnenvaartondernemers (247 schepen en koppelverbanden, samen goed voor 928,243 ton). “De schepen die in de huur zitten, hebben de langjarige contracten bijna allemaal moeten openbreken en hun tarief moeten verlagen omdat de vrijemarkttarieven fors gedaald zijn. Waarbij je je vraagtekens kunt zetten wat de waarde van een contract is.” Van de 232 binnenvaartondernemers gaven 223 aan wel stil te willen gaan liggen om een acceptabel tarief te bereiken. Van Megen: “Velen hebben dat ook al gedaan, op individuele basis. Deze acties leiden bijna nooit tot het gewenste effect. Het tarief dat nu betaald wordt, dekt voor de ondernemers niet de kosten die de reis met zich mee brengt. Zelfs de variabele kosten worden in de meeste gevallen niet opgebracht. Bijna alle ondernemers gaven aan binnenkort te stoppen met deze tarieven en stil te willen gaan liggen om te wachten tot er een acceptabel tarief betaald wordt. Voor acties als stakingen, vaarwegblokkades, et cetera is geen draagvlak onder deze ondernemers.” De EUBO roept haar leden en andere binnenvaartondernemers op om in de tariefsonderhandelingen vooral de kracht van hun positie mee te laten wegen. De binnenvaartvloot vervoert op jaarbasis tussen de 400 en 500 miljoen ton lading, aldus Van Megen. “Die lading kan niet in de trein en niet in de vrachtauto. Men heeft het schip nodig voor het transport en wil dat transport ook graag per binnenvaart, vanwege de milieuvriendelijkheid, de goede service en beschikbaarheid.” “Dan moet men ook een minimaal kostendekkend tarief betalen. Vraag dit en als het niet betaald wordt, vaar dan niet. Alleen voor variabele kosten varen – vaak niet eens slijtage meegerekend – heeft geen zin. Ga dan stilliggen! Dan komt er druk op de markt en zullen de tarieven volgens het vrijemarktprincipe omhoog gaan.” Deel museumbestuur stapt op Door Jo Bindels Het voornemen van de gemeente Maasgouw om de subsidie voor de drie musea binnen de gemeente fors af te bouwen en het Maas- en Scheepvaartmuseum zelfs te sluiten, heeft voor veel beroering gezorgd. Het gemeentebestuur vindt dat het museum geen bestaansrecht meer heeft door de te lage bezoekersaantallen en de hoge kosten. Het college wilde (een deel van) de collectie onderbrengen bij het Streekmuseum van Stevensweert. Vervolgens zou de collectie in 2012 kunnen verhuizen naar een expositieruimte in de nieuw te bouwen regiocentrale bij de sluis van Maasbracht. Tegenstanders lobbyden om de sluiting uit te stellen in afwachting van het gereedkomen van het regiocentrale. Zij vreesden dat door de sluiting de hele collectie uit elkaar zou vallen. Bovendien vinden ze dat het museum grote cultuurhistorische waarde heeft en van groot belang is voor Maasbracht op het gebied van recreatie en toerisme. De gemeenteraad bleek gevoelig voor die argumenten en drong er bij wethouder Twan Huyskens op aan om te onderzoeken of het museum kon worden behouden. Handhaven Tijdens een vergadering op woensdag 10 februari bleek dat binnen het museumbestuur – mede naar aanleiding van de uitspraken in krantenartikelen in de lokale pers en het politieke lobbywerk – diepgaande verschillen van opvatting bestaan over de toekomst van het Maas- en Scheepvaartmuseum. Dat leidde tot het onmiddellijk aftreden van de secretaris (tevens tijdelijk voorzitter) Sjra Peters, penningmeester Karel Welters en bestuurslid Jos Tobben. De taken worden waargenomen door de overgebleven leden van het bestuur met Roelof Fransbergen als voorzitter. De twee andere bestuursleden, Theo Nout en Dick de Jonge, hebben te kennen gegeven voor het museum te willen blijven werken als vrijwilliger. Roelof Fransbergen heeft de taak op zich genomen zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur te formeren. Dit bestuur moet volgens hem de volgende prioriteiten stellen: overleggen met het gemeentebestuur over de nieuwe en ongunstige subsidieregeling, kostenvermindering bewerkstelligen en de inkomsten verhogen met als doel de collectie van het museum te handhaven op de huidige locatie.

Binnenvaartkrant