Views
4 years ago

2009-24

 • Text
 • November
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Behouden
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Onze
 • Meter

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 24 17 november 2009 Bent u een pion… of bent u aan ZET .nl Hebt u de zaken onder controle? Of hebt u weleens het gevoel dat alle ontwikkelingen zo snel gaan dat u niet meer dan een pion in een groot economisch spel bent? Als u zelf de zetten wilt bepalen, moet u op de hoogte zijn van het laatste nieuws op uw vakgebied. Dat kan via www.binnenvaartkrant.nl. En de website biedt nog meer mogelijkheden. In contact komen met uw (potentiële) klanten bijvoorbeeld. Want die bezoeken www.binnenvaartkrant.nl immers ook om alle ins & outs van de bedrijfstak bij te houden. Informeer naar de slimme manieren om online te adverteren. Vraag naar de voordelen en de voorwaarden. Bel naar 010-4140060, of mail naar advertentie@binnenvaartkrant.nl

De Binnenvaartkrant 25 17 november 2009 Gelderse gedeputeerde wil meer vervoer over water mogelijk maken Evenals veel andere overheidsbestuurders is ook gedeputeerde Marijke van Haaren van de provincie Gelderland de mening toegedaan dat de drukte op de overvolle wegen moet verminderen door – daar waar dat kan – in de toekomst meer goederen over het water te gaan vervoeren. Als gedeputeerde voor Mobiliteit wil zij de benodigde maatregelen treffen om dat vanuit haar provincie mede te realiseren. Ze is ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Binnenhavens. In een ‘Ontmoeting op de brug’ wil Van Haaren haar plannen graag toelichten. Ongeveer zes jaar is Marijke van Haaren nu gedeputeerde van de provincie Gelderland. Ze is geboren en getogen in Noord-Holland. Daar woonde haar ouderlijk gezin in ‘t Zand langs het Noord- Hollands Kanaal. Na haar middelbare schoolopleiding studeerde zij MO Engels en ze gaf vervolgens een jaar Engels in het voortgezet onderwijs. “Ik ben ermee gestopt omdat ik vond dat ik veel te hard moest werken voor hetgeen ik verdiende. Daarnaast was het toen moeilijk om aan werk te komen in het onderwijs, want je kon in die tijd bijna alleen maar invallen. En als invaller werd je maar heel krap betaald.” “Daarom ben ik bij Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gaan werken. Ik was daar verkoopmedewerker voor huizen, hypotheken en verzekeringen.” Marijke van Haaren is lid van het CDA en was, voordat zij gedeputeerde werd, vijf jaar wethouder in Ede. “De binnenvaart valt enerzijds onder mobiliteit, maar anderzijds ook onder economie”, aldus de Gelderse gedeputeerde Marijke van Haaren. (foto Harrie van Eeuwijk) Mobiliteit en economie Als gedeputeerde heeft ze mobiliteit en economie in haar portefeuille. “Dat is het hele, brede spectrum van mobiliteit en vervolgens de economische ontwikkeling van Gelderland. Dus het meekijken naar bedrijventerreinen, het denken over de ontwikkeling van de economie, de subsidieregelingen, enzovoort.” “De binnenvaart komt zowel bij mobiliteit als bij economie aan de orde komt. Maar ik moet daarbij wel opmerken dat binnenvaart, wat tijd betreft, een klein deel is van mijn portefeuille. Maar toch bepaald niet onbelangrijk. De grootste subsidieverleningen liggen op de terreinen van het wegvervoer en het openbaar vervoer.” “De provincie Gelderland kent brede en grote rivieren en het is zonde om daar niets mee te doen”, merkt Van Haaren op. “De binnen- vaart valt voor mij enerzijds onder mobiliteit maar anderzijds ook onder economie. Mijn werkzaamheden daarvoor zijn om mede te bewerkstelligen dat er meer vervoer over water gaat. Ik moet zorgen voor de binnenwateren als vaarwegen. Dus dat wil zeggen op de juiste plek de goede voorzieningen mee zien te realiseren, zoals havens, goede overslagmogelijkheden en goede toevoerwegen.” Grote rivieren Over subsidiemogelijkheden voor de binnenvaart zegt Marijke van Haaren: “Echte subsidieregelingen voor binnenvaart kennen wij niet. Maar toen ik als gedeputeerde kwam, bestond er al een fonds voor goederenvervoer. En daaruit heb ik wel verschillende bijdragen aan loswallen geleverd. Ik kan niet echt zeggen dat wij de binnenvaart overal mee subsidiëren. Maar ik wil de binnenvaart wel graag stimuleren. Doch ik ga daarbij niet over de schippers en de schepen. Ik moet zorgen dat er gevaren en aangelegd kan worden.” “De betekenis van de grote rivieren is voor ons tweeërlei. Aan de ene kant vormen de grote rivieren voor ons een enorme barrière, hoewel het een prachtig landschap is. Dus voor de infrastructuur is het enorm lastig, want er moeten op de juiste plekken bruggen komen, maar ook veerponten. Het is daarom goed dat ik voorzitter ben van de veerponten in Gelderland. Gedeeltelijk doen de gemeentes de diverse werkzaamhe- den voor veerponten zelf en gedeeltelijk doen exploitanten het.” “Van de andere kant is de rivier een belangrijke verkeersader, dus de mogelijkheid om op een andere manier dan over de weg of het spoor je goederen te vervoeren. Dat zal steeds belangrijker worden.” Binnenhavens “Vóórdat ik mijn taak bij de Provincie aanvaardde, had ik geen contacten met de binnenvaart”, vervolgt de gedeputeerde. “Nu wel, ook als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Binnenhavens. Daar heeft men mij voor gevraagd. Het heeft natuurlijk ook een link met mijn werk; dus heb ik daar ja op gezegd. Want ik wil alleen maar bijzondere klussen doen die een link hebben met mijn werk. Daarbij dan nog het liefst op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarom doe ik het.” “De vereniging staat er echt voor om te zorgen dat het gebruik van binnenhavens wordt gestimuleerd en dat de faciliteiten goed zijn. Ook assisteren wij desgevraagd bij gemeenten hoe men een haven beter kan plannen en inrichten zodat die later effectief geëxploiteerd wordt. Met de containerhaven van Nijmegen zijn we nu aan de slag. Uiteraard hebben we daarover contacten met Koninklijke Schuttevaer. Daarnaast hebben we veel contacten met allerlei andere branchegerelateerde organisaties.” Zelf bezoekt Marijke van Haaren regelmatig de havens in haar eigen provincie. “Zo heb ik en houd ik dus regelmatig contact met de mensen van de binnenvaart.” Die havens in haar eigen gebied zijn Zutphen, Doesburg, Harderwijk en de langs de Waal liggende havens Medel (Tiel), Haaften en Nijmegen. “Vanuit de Provincie willen we deze havens ook zeker stimuleren.” “Verder kijken we nu ook naar een ROP bij Valburg, een regionaal overslagpunt, maar dan zonder water. Er is daar reeds een containeruitwisselpunt van trein op trein. Maar wat wij er willen, is ook een overslag van trein op vrachtwagen. Zo´n multimodaal uitwisselpunt daar, wat destijds gepland was en waar ook water bij zou zijn, dat zit er niet meer in. Dit dient dan een ROP te worden tussen de Betuwespoorlijn en de A 15.” Nieuwe kade in Duiven “De Nota Goederenvervoer die ik pas het levenslicht heb doen zien, is een eerste aanzet om middelen te verwerven ten bedrage van 11 miljoen euro, om het een en ander te realiseren in het kader van mobiliteit. Ik ben er hoopvol over dat het lukt.” “Met mijn nieuwe visie op goederenvervoer, waar vervoer over water een grotere plek heeft gekregen, heb ik in die sfeer dus geld gevraagd voor de verbetering van een aantal havens. Met name Nijmegen, Wageningen, Zutphen en Medel komen daar aan bod. Dat doen we samen met de centrale overheid. Die heeft een quick-scan ‘Binnenhavens’ gedaan en heeft daar nu geld voor over. Daar konden de gemeentes zich voor inschrijven en wij moeten dan de helft betalen.” “Wij beoordelen als Provincie de plannen van gemeentes en gaan daar dan in mee doen. Verder denken wij met gemeentes die al een loswal of haven hebben, hoe ze die kunnen verbeteren.” “Zo hebben we nu een vraag van de gemeente Duiven om aan de IJssel een kade te realiseren.” Dat zal misschien een containerterminal worden. “Dat ligt er een beetje aan wat de exploitant daar dan mee zou willen. Maar we beginnen met een kade.” In Duiven is de gemeente bezig met een duurzaam bedrijventerrein en men wil daar ook de aan- en afvoer van goederen milieuvriendelijk laten verlopen. Daarom is er ook gekeken naar de loop van de rivier. “Daar streven we dus naar de modaliteiten water en weg. Er komt geen spoor bij.” Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke drijfveren. “We werken er daarom aan dat havens steeds duurzamer worden. Bijvoorbeeld dat de binnenvaartschepen niet meer hun elektrische energie hoeven te halen uit vervuilende dieselaggregaten, maar dat ze schone stroom af kunnen nemen vanaf de wal. Het duurzaamheidseffect vind ik van groot belang. Wij willen daarom ook meer vervoer over water en dan denk ik dat schippers daar op die wijze ook een bijdrage aan kunnen leveren.” Waalweelde “Het is niet altijd even gemakkelijk om zaken te realiseren die je zou willen. Soms heb je wel een mooie locatie aan het vaarwater, waar een haven heel goed zou kunnen, maar dan heb je geen goede toeleidende infrastructuur. Bijvoorbeeld doordat geen toeleidingswegen door de uiterwaarden heen aangelegd kunnen worden. De ontsluiting van zo’n haven is dan een probleem.” Een zaak waar de provincie nu mee bezig is, is het project Waalweelde. “Wij willen behouden wat er is en dat dan ook beter benutten. Aan de rivier heb je heel veel ecologische hoofdstructuur, maar je hebt ook havens en je hebt steden die pal aan de rivier liggen. Om optimaal de kansen van het water te gebruiken zijn we bezig een integraal project te maken. Want anders heb je allemaal conflicterende belangen. Wat we proberen in dit project, is deze conflicterende belangen op elkaar af te stemmen. Nu heb je heel veel wetgeving die elkaar gegijzeld houdt in ontwikkelingen en wat we nu willen proberen is om langs de Waal die belangen beter op elkaar af te stemmen.” “Ik denk dat dat ook voor de binnenvaart een belangrijk streven gaat worden. Want intussen heb je heel veel wetgeving over flora en fauna, over natuurbescherming enzovoort. Dus het is ingewikkeld geworden om langs die rivier iets te ontwikkelen. Daarom hebben wij als provincie het voortouw genomen om dat in een keer goed neer te zetten. Daarbij zijn er samenwerkingsverbanden met allerlei partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeentes, binnenvaartorganisaties en havenorganisaties. En allerlei goede ontwikkelingen mede realiseren vind ik een prachtige klus.”

Binnenvaartkrant