Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2009-16

 • Text
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schip
 • Vaart

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 28 juli 2009 Wij feliciteren V.O.F. Amesha van harte met het kvb Amesha en Amesha II. TEGELZETTERSBEDRIJF v. NOORLOOS KRAAIJVELD

De Binnenvaartkrant 15 28 juli 2009 Vlaamse havens zien trafiek gevoelig dalen In de Vlaamse zeehavens is de overslag gedurende het eerste halfjaar gevoelig achteruitgegaan. Alleen de haven van Zeebrugge wist de schade te beperken tot een daling van slechts 3,8 procent. De andere havens verloren een vijfde tot zelfs een derde van hun overslag. De Antwerpse haven behandelde 77 miljoen ton goederen, een kleine 20 procent minder dan in dezelfde periode van 2008. De sterkste dalingen werden genoteerd bij het conventioneel stukgoed (35,5 procent) en de roro (33,1 procent). Het massagoed daalde met 18,5 procent en de containeroverslag met 17,7 procent. Aan het Deurganckdok is zowat de helft minder containers behandeld dan vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan de inkrimping van het containervervoer van en naar Azië. Volgens het Havenbedrijf zijn de procentuele verliezen enigszins vertekend door de vergelijking met een uitzonderlijk sterk eerste halfjaar in 2008. Toen behandelde de haven extra veel goederen door de sociale onrust in een aantal Franse havens. Antwerpen verloor een vijfde deel van de lading. (foto Sarah De Preter) Nog geen heropleving De terugval in de overslag komt ongeveer overeen met wat het Antwerpse Havenbedrijf eerder dit jaar had voorspeld. “We hebben toen een inschatting gemaakt van een daling van ongeveer 15 procent”, aldus gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx. “Alleen de terugval van het conventioneel stukgoed hadden we lager voorzien. De jongste maanden tekent zich echter een stabilisering af van de volumes. In het tweede kwartaal zien we een stagnatie van het maritiem goederenverkeer. We vermoeden dat deze tendens de rest van het jaar zal aanhouden. Er zijn echter nog onvoldoende tekenen voor een economische heropleving in de tweede helft van 2009.” In Gent ging de haventrafiek met 28,7 procent achteruit tot 16,8 miljoen ton. De zwaarste klappen vielen in de droge bulk (40 procent), het conventioneel stukgoed (32 procent), de roro-trafiek (30 procent) en het containervervoer (21 procent). In de vloeibare bulk realiseerde de haven een groei van 9 procent. Ook in de overslag van bouwmaterialen en slakkenzand werd een stijging genoteerd. Terwijl de zeevaart de afgelopen zes maanden 31,8 procent verloor, daalde de binnenvaartoverslag met ‘slechts’ 24,5 procent naar 7,5 miljoen ton. Ondanks de slechte cijfers ziet havenvoorzitter Sas van Rouveroij de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Kijk naar de bedrijven die actief zijn in de sector van de biobrandstoffen. En de invulling van het Kluizendok met nieuwe bedrijven is eveneens een wissel op de toekomst.” Ook de haven van Oostende heeft de afgelopen maanden ongeveer een derde van de lading zien verdampen. Er werden nog 3,12 miljoen ton goederen behandeld. Vooral de roro-trafiek van en naar het Verenigd Koninkrijk stortte in (35 procent). De stukgoed- en bulktrafiek verloor 11,7 procent. Uitzondering De haven van Zeebrugge deed het in vergelijking met de andere Vlaamse zeehavens opvallend goed. Het ladingverlies bleef er beperkt tot 3,8 procent. De haven heeft zelfs 4 procent meer containers behandeld dan in dezelfde periode van vorig jaar. Verder profiteerde de kusthaven van een sterke aanvoer van vloeibaar aardgas. Alleen in de autooverslag en het ferryverkeer naar Engeland leed de haven sterke verliezen. “Nieuw paritair comité zou verademing zijn” Begin dit jaar legde Theo De Wit zijn mandaat neer als bestuurder van het gelijknamige bunkerbedrijf in Antwerpen. Hij deed dit in het kader van de bedrijfsoverdracht aan zoon Peter en schoondochter Ilse. De komende vijf jaar wil Theo nog als adviseur bij de zaak betrokken blijven. Ongeveer net zo lang hoopt hij zich nog te kunnen inzetten voor Aequitas, de in 2007 opgerichte binnenvaartorganisatie. “We willen Aequitas op sporen krijgen, maar daarna is het de bedoeling dat Explosieve ‘buit’ Op het kanaal Ieper-IJzer zitten de baggerwerken erop die de vaarweg toegankelijk maken voor schepen met een diepgang tot 1,50 meter. Net op tijd voor de start van het toeristisch vaarseizoen. De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal was al in de lente van 2008 begonnen met baggeren, maar de werkzaamheden moesten worden stilgelegd nadat er oorlogsmunitie uit de Eerste Wereldoorlog werd gevonden. Pas na de zomer van 2008 kon het baggeren weer gestart worden, in aanwezigheid van twee munitieexperts. Uit veiligheidsoverwegingen werd de baggergrond extra uitgezeefd, waardoor alle mogelijke munitie gevonden werd. DOVO, de munitiedienst van het Belgische leger, zorgde nadien voor de afvoer en het de jongere generatie het overneemt.” Met ‘Aequitas op sporen krijgen’ bedoelt De Wit dat de vereniging officieel erkend wordt als beroepsorganisatie, maar ook dat de Belgische binnenvaart met één stem leert spreken. “Het naar buiten treden met één gezamenlijk standpunt blijft nog altijd de beste manier om de belangen van een sector te behartigen.” Volgens De Wit is de sector wat dat onschadelijk maken van de gevonden munitie. De buit is aanzienlijk: in totaal zijn 2512 stuks aangetroffen, waaronder 627 handgranaten, 18 mortieren, 67 projectielen en 105 ontstekers. Tien projectielen hadden een toxische inhoud en zes waren geladen met fosforzuur. Twee projectielen werden ter plaatse onschadelijk gemaakt. Nu de vaargeul gebaggerd is, kunnen schepen met een diepgang tot 1,50 meter het kanaal Ieper-IJzer bevaren. In totaal is er 50.000 kuub weggebaggerd over een lengte van 15 kilometer. De werkzaamheden kosten circa 5 miljoen euro, waarvan anderhalf miljoen euro extra door de aanwezigheid van de munitie. Later dit jaar start een volgende fase waarbij de vaargeul breder wordt gemaakt. betreft goed op weg. En met wat geluk is de oprichting van een nieuw, overkoepelend paritair comité voor zee- en binnenvaart, zoals al lang door de overheid gepland, nog dit jaar een feit. Grouwels is minister van Openbare Werken In Brussel heeft Brigitte Grouwels (CD&V) de eed afgelegd als minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Grouwels was in de vorige Brusselse regering staatssecretaris en bevoegd voor onder andere het havenbeleid. Als minister van Openbare Werken De Internationale Afdeling van Koninklijke Schuttevaer heeft een gesprek gehad met het Antwerpse havenbedrijf over de stremming van de Van Cauwelaertsluis, die vanaf december gepland is. Tijdens de renovatie van de sluis hoeven binnenschepen geen doorvaartkosten te Kanshebber “In dit nieuwe comité zal de binnenvaart een subcommissie zijn”, aldus De Wit. “De kans is groot dat er maar plaats is voor één vertegenwoordiger. Dat moet dan wel iemand zijn die door de hele sector gemandateerd is.” Als alle regels gerespecteerd worden, gebeurt de vertegenwoordiging in het paritair comité op grond van het ledenaantal. Aequitas is – mits erkend als beroepsorganisatie – een kanshebber. “Als het niet lukt dat wij de binnenvaart in het paritair comité vertegenwoordigen, dan kan altijd nog Unizo de vertegenwoordiging opnemen.” Een nieuw paritair comité met een frisse binnenvaartvertegenwoordiging zou een nieuw tijdperk inluiden voor de Belgische binnenschippers, die zich hoe langer hoe minder serieus genomen voelen door de binnenvaartvertegenwoordigers in en Mobiliteit blijft ze ook verantwoordelijk voor de haven. Ze wil zich de komende tijd onder meer inzetten voor de verhoging van enkele Brusselse bruggen. Dat vereist volgens Grouwels goede afspraken met de burgemeesters, want de werkzaamheden zullen voor hinder betalen voor het schutten in de zeesluizen, maar zeeschepen hebben wel voorrang bij het schutten. Hoe men daar in de praktijk mee om zal gaan, is nog niet bekend. Een en ander wordt besproken in de werkgroep binnenvaart van de Kamer van Koophandel, waarin ook het huidige paritair comité. De sector verzet zich steeds luider tegen allerlei regeltjes die de vrijheid van schippers beknotten en hun concurrentiekracht ondermijnen. Te denken valt aan het verbod op interim-arbeid. Het standpunt van Aequitas is duidelijk: “Wij hebben altijd gezegd dat de nationale regelgeving óók van toepassing moet zijn op de binnenvaart. We zien niet in waarom er voor onze sector altijd nog extra toeters en bellen moeten bijkomen.” zorgen. “Maar ze moeten, als we de boot van het transport over de binnenwateren niet willen missen.” In het Brusselse regeerakkoord staat te lezen dat de regering een globale strategie voor het goederenvervoer wil uitwerken. Hiervoor zullen de nodige studies worden gestart. Geen doorvaartkosten tijdens renovatie Van Cauwelaertsluis de VBR vertegenwoordigd is. Die heeft er echter geen bezwaar tegen als ook de internationale afdeling van Koninklijke Schuttevaer voortaan deelneemt aan het overleg. Een verzoek hiertoe wordt voorgelegd aan de voorzitter van de werkgroep binnenvaart.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant