Views
4 years ago

2008-24

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Pompen
 • November
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Meter
 • Schepen
 • Behouden

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 24 18 november 2008 Klassieke schepen en hun fans bijeen in Enkhuizen In Enkhuizen werd van 7 tot en met 9 november de beurs voor klassieke schepen gehouden. Voor de twaalfde maal op rij een gezellig treffen van bezoekers met een gelijkluidend DNA-profiel van de liefde voor ‘echte schepen’. Waarmee bedoeld wordt de vloot uit een tijdperk dat altijd in de voltooid verleden tijd wordt beschreven. Of de belangstelling nu uitgaat naar een zalmschouwtje, een schoener of een historische veerboot, doet er nog niet eens zo toe. Wat de liefhebbers absoluut interesseert is hoe het schip werd gebouwd, zijn specifieke eigenschappen, de materialen die voor de bouw zijn gebruikt en hoe ze verwerkt zijn. En altijd komt er een verhaal boven water hoe de eigenaar het schip op de kop heeft getikt of voor de sloop heeft behoed. En ook wat een werk hij er aan heeft gehad om het schip op te knappen. Soms hebben vele tientallen vrijwilligers jaren aan een schip gewerkt en zijn de financiële middelen beschikbaar besteld door een sponsor. En natuurlijk is het werk daarna nooit af. Op het expositieterrein langs de buitenhaven was voor de Beurs voor Klassieke Schepen een enorme tijdelijke hal opgezet voor de 160 exploitanten die dezelfde taal spreken als de eigenaren van de klassieke schepen en die voor hen alle expertise en benodigde materialen op het schap hebben. De natte kant van de beurs kreeg gestalte in de komst van meer dan honderd klassieke schepen naar Enkhuizen dat weekend. Wisselprijswinnaar Ed Kastelein (midden) wordt gefeliciteerd door beursmeester Thedo Fruithof. Rechts Commissaris van de Koningin Harry Borghouts. Certificaat Harry Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, opende de beurs. Dat hij tien jaar als officier in dienst is geweest bij de Koninklijke Marine, was te merken aan het gemak waarmee hij maritieme onderwerpen in zijn speech aansneed. De plaats waar de beurs plaatsvond, ligt aan de nieuwe Gependam, de locatie waar grote charterschepen in Enkhuizen passagiers aan wal zetten. Via een riante subsidie uit het programma Nautische projecten van de provincie werd de bouw mogelijk gemaakt. Of in de toekomst nog meer subsidie beschikbaar komt voor andere watergerichte projecten, hangt ervan af of er nog wel rente wordt ontvangen op de deposito’s van de provincie, grapte Borghouts. Daarmee verwees hij naar de in IJsland gestalde en verdwenen spaartegoeden van Noord-Holland. Borghouts is van mening dat alles moet worden gedaan om de historische vloot te behouden en in de gelegenheid moet worden gesteld zijn reizen te kunnen maken. Dat hangt af van de momenteel onduidelijke situatie rond de nationale en Europese certificering. Denemarken en Duitsland willen nationale certificaten niet meer erkennen omdat ze de veiligheid aan boord van de charterschepen onvoldoende zouden waarborgen. Wisselprijs Dat zou betekenen dat veel eigenaren forse investeringen moeten doen of te maken krijgen met beperking van hun vaargebied. En bij gebrek aan beide: het schip langs de kant te laten liggen. Tot nu toe hebben onderhandelingen nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Borghouts vindt dat minister Plasterk van Cultuur moet worden ingeschakeld om een bijdrage te leveren voor het behoud van ons varend cultureel erfgoed. De openingsplechtigheid vormde tevens het decor van een novum: de uitreiking van een wisselprijs voor een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de wereld van het klassieke schip. Ed Kastelein heeft een meer dan 100 procent match met dat profiel en hij kreeg dan ook deze nieuwe onderscheiding. Hij bouwde de schoeners Zaca a Te Moana (43,80 meter) en de Eleonora E (49,00 meter). Op dit moment werkt hij aan een replica van de Atlantic, een legendarische schoener uit 1903 met drie masten en een lengte van 69.24 meter en een zeiloppervlak van ruim 1700 m2. De Atlantic vestigde in 1905 bij een transatlantische oversteek een snelheidsrecord, dat uiteindelijk pas na bijna honderd jaar voor het eerst werd geëvenaard. Het schip komt volgend jaar in de vaart en zal net als de andere schepen zijn weg naar de chartermarkt vinden. Volgens de websites gaat het om huurprijzen van 70.000 euro per week. (lees op pagina 29 over een FONVsymposium dat tijdens de beurs plaatsvond.) Wij verzorgden de complete betimmering aan boord van het ms Caron en wensen schip en bemanning veel succes en een behouden vaart. Rabobank Sliedrecht- Graafstroom feliciteert V.O.F. Caron met het Ms Caron en wenst schip en bemanning een behouden vaart. Rabobank Sliedrecht-Graafstroom Postbus 33, 3360 AA Sliedrecht Telefoon: (0184) 43 03 00 Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl/sliedrecht-graafstroom Begonialaan 1 6851 TE Huissen Postbus 111 6850 AC Huissen T 026-3250336 F 026-3258600 www.willemsen-interieurbouw.nl info@willemsen-interieurbouw.nl

De Binnenvaartkrant 25 18 november 2008 Nieuwe schutsluis Meppelerdiep maakt achterland bereikbaar voor 110-meterschepen DOOR JAN JOHAN TEN HAVE Een van de maatregelen die genomen moeten worden om het Meppelerdiep op te waarderen tot minimaal klasse IV-vaarweg, zoals het kabinet heeft gepland in de Nota Mobiliteit, is opwaardering van de Meppelerdiepsluis. Die komt er, mede dankzij extra financiële injecties van 5 miljoen euro uit de regio en 10 miljoen euro van rijkswege. De keersluis in het Meppelerdiep wordt aan de Meppeler zijde vervangen door een schutsluis die zelfs voldoet aan de klasse Va-eisen, voor schepen met een lengte tot 110 meter, een breedte van 11,40 meter en een diepte van 3,50 meter. “Hiermee teken ik niet alleen voor groei van de Nederlandse binnenvaart, in het bijzonder in deze regio. Ik teken ook voor een actief bedrijfsleven”, zei staatssecretaris Tineke Huizinga bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst, al varend over het Meppelerdiep op het luxe plezierjacht Carpe Diem. “Den Haag en de regio vinden elkaar voor een florerende binnenvaart.” Menens Gedeputeerde Rob Bats ging bij de ondertekening uitgebreid in op het belang van de nieuwe schutsluis. Hij noemde het een verdienste van gezamenlijke regionale inzet. “Het is ons menens. Dat mag blijken uit de regionale bijdrage van 5 miljoen euro.” Er wordt een compleet nieuwe sluis aangelegd met twee sluishoofden, aan de Meppelerdiepkant van de huidige keersluis. De totale investering bedraagt 47 miljoen euro. Hiervan draagt het rijk 42 miljoen euro bij en de regio 5 miljoen. De laatste 10 miljoen van de rijksbijdrage werd eerder dit jaar beschikbaar gesteld op initiatief van de ChristenUnie. Dat geld komt uit het ‘coalitiepakket’, een bedrag van 150 miljoen dat dit jaar nog besteed moest worden. De ChristenUnie diende het plan voor de aanpak van keersluis Zwartsluis in, in de vorm van een drietal amendementen. Voordat de ChristenUnie hiermee kwam, diende het CDA in de Tweede Kamer al een motie in over dit onderwerp. Daarbij was de financiering echter niet geregeld. Die motie is niet in stemming gebracht, omdat inmiddels duidelijk was dat de Christen- Unie met haar amendementen zou komen. De coalitiepartijen CDA en PvdA gaven daaraan hun steun, waarmee de financiering rond was. Belang Bats noemt de ombouw van de Meppelerdiepsluis “van groot belang, zowel regionaal als nationaal”. “De keersluis is te vaak gesloten, waardoor de scheepvaart gestremd is. De sluis heeft verder niet de gewenste afmetingen en voldoet niet Staatssecretaris Tineke Huizinga en gedeputeerde Rob Bats van Drenthe ondertekenen de bestuursovereenkomst Meppelerdiepsluis. aan de eisen van hoogwaterveiligheid. Ofwel, de sluis is te klein, te ondiep en moet te vaak dicht door te hoge of te lage waterstanden.” Momenteel is het Meppelerdiep hierdoor minstens zestien dagen per jaar onbevaarbaar. Dat levert veel hinder en extra kosten op voor bedrijven in Zwartsluis en Meppel die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer van goederen over water. “De nieuwe schutsluis heeft grote gevolgen voor de economische kansen op regionale en landelijke schaal”, zei Bats. “Het Meppelerdiep is een belangrijke schakel in de natte verbinding tussen de mainports Rotterdam en Amsterdam aan de ene kant en het achterland van Noordoost-Nederland, Duitsland en zelfs de Baltische staten anderzijds.” Niet voldoende Volgens Jan Huurman van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is er naast het ombouwen van de Mepelerdiepsluis ook aandacht nodig voor de natte bedrijventerreinen aan deze vaarweg. “Een mooie vaarweg alleen is immers niet voldoende”, zegt hij. “In de bestuursovereenkomst is dan ook afgesproken dat de gemeenten en provincies zich zullen inspannen voor goede kwaliteit van de natte bedrijventerreinen zelf en actief uitgiftebeleid gaan voeren om de groei van natte bedrijvigheid te stimuleren.” Voor verdere ontwikkeling van de binnenvaart (bereikbaarheid van terminal Meppel en de havens in Zwartsluis voor de steeds groter wordende binnenschepen) is de opwaardering van de sluis onontkoombaar. Bats: “Nu kan de verwachte verdubbeling van de jaarlijkse tonnage goederen en van het aantal containers plaatsvinden.” Stimulans Volgens de gedeputeerde is dit een belangrijke stimulans voor bedrijven om in Meppel en Zwartsluis gevestigd te blijven en voor nieuwe watergebonden bedrijven om zich in dit gebied te vestigen. “De provincies Overijssel en Drenthe willen juist het goederenvervoer over water gemakkelijker maken en de bevaarbaarheid van waterroutes naar de economische centra bevorderen. De provincie Drenthe en Rijkswaterstaat hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in de realisatie van het natte bedrijventerrein Oevers D in Meppel. En de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel hebben datzelfde gedaan met de haven van Zwartsluis. Deze investeringen zijn gelukkig niet tevergeefs geweest.” “Ook voor Hasselt en Genemuiden is het water van groot economisch belang. En bovendien heeft de betere bereikbaarheid per schip van Meppel positieve gevolgen voor de verdere ontwikkelingen van de containervaart op het IJsselmeer en voor Kampen.” Bats benadrukte tenslotte het belang van goede vaarverbinding voor ontlasting van het Nederlandse wegennet: “In een tijd van bereikbaarheidsknelpunten op wegen is een goede vaarwegverbinding een noodzaak. Zo zorgen wij ervoor dat er uiteindelijk minder goederenvervoeroverdeweggaatenmeerper schip.” Groene sluiskolk Het bestaande sluishoofd wordt (inclusief de brug) vervangen. Het nieuwe buitensluishoofd krijgt een ongeveer 7 meter bredere doorvaart en een grotere drempeldiepte. De doorvaarthoogte bij een gesloten brug blijft minimaal gelijk aan de huidige situatie en is bij geopende brug onbeperkt. Het voornemen is om te zorgen voor een zo groot mogelijke doorvaarthoogte bij een gesloten brug. Er wordt een nieuw, tweede binnensluishoofd aangelegd aan de Meppelerdiepzijde. Dit tweede sluishoofd krijgt een doorvaartbreedte van ongeveer 37 meter en een onbeperkte doorvaarthoogte. Tussen de twee sluishoofden komt een zogenaamde ‘groene’ sluiskolk, met graskades en damwanden onder de waterlijn. De kolk wordt ongeveer 185 meter lang met een ligplaats van 115 meter en geleidelijke overgang naar de sluishoofden. De kade langs het Meppelerdiep wordt verhoogd met 20 tot 30 centimeter. De aanleghoogte van de sluiskolk en het binnensluishoofd wordt zo minimaal mogelijk gehouden. Planning Begin volgend jaar staat in Zwartsluis een informatiebijeenkomst op het programma voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Dan wordt een toelichting gegeven op het besluit van de staatssecretaris en het vervolgtraject. Direct belanghebbenden, zoals bedrijven en aanwonenden, krijgen hiervoor een uitnodiging van Rijkswaterstaat. Naar verwachting nemen de voorbereidende werkzaamheden (zoals afspraken met de omgeving, selectie en contracteren van aannemers en vergunningenprocedures) ruim een jaar in beslag. Gedurende deze periode zal Rijkswaterstaat doorlopend overleg onderhouden met de omgeving en belanghebbenden over de voorbereidingen en werkzaamheden. Na deze periode gaat in 2010 de daadwerkelijke bouw van start. Die duurt naar verwachting drie jaar. Onder het toeziend oog van Tineke Huizinga onthult wethouder Ton Dohle van Meppel een blik op de toekomst van het Meppelerdiep (foto’s Jan Johan ten Have). Stremmingen Tijdens de werkzaamheden is de sluis waarschijnlijk een aantal perioden gesloten. Schippers, verladers en bedrijven die afhankelijk zijn van aan- en afvoer van goederen over water ondervinden daar ongetwijfeld hinder van. Rijkswaterstaat zegt zijn uiterste best te doen om stremmingen en overlast daarvan zoveel mogelijk te beperken. Mogelijk wordt bijvoorbeeld tijdelijk gebruik gemaakt van de Grote Kolksluis. Rijkswaterstaat wil met het bedrijfsleven afspraken maken over stremmingsperioden en stremmingsduur. HET SPEL "DE BINNENVAART" NU IN PRIJS VERLAAGD Voor slechts € 20,00* per stuk. Kijk op www.binnenvaartkrant.nl. *exclusief 19% btw en € 7,50 administratiekosten per spel

Binnenvaartkrant