Views
3 years ago

2008-03

 • Text
 • Pompen
 • Januari
 • Schepen
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 26

De Binnenvaartkrant 26 29 januari 2008 Als leverancier van het complete schip wensen wij V.O.F. Kuup scheepvaartbedrijf een goede en behouden vaart met het ms Tyda-Kyra Combi International bv Postbus 72, 4940 AB Raamsdonksveer Keizersveer 1B, 4941 TA Raamsdonksveer Tel.: 0162 57 03 00 Fax : 0162 57 03 17 E-mail:info@amerpoort.com

De Binnenvaartkrant 27 29 januari 2008 Doorlees Tyda-Kyra >> Vervolg van pag. 25 Over de bouw van de Tyda Kyra hebben Buijks en Provoost nog een bijzonder verhaal: “In China worden we elke keer weer verrast. Op één van de Chinese werven waarmee wij samenwerken, werkten twee compagnons. Toen wij voor de bouw van de Tyda Kyra en de Johannes sr. op die werf kwamen, was één van die compagnons daar echter niet meer werkzaam. We vervolgden onze reis en op een gegeven moment zagen we dat er langs de Yangtse rivier een nieuwe werf was gebouwd. Nieuwsgierig geworden bezochten we die werf en daar kwamen we de bewuste man weer tegen. Hij was zelf een werf begonnen en zat daar met technisch personeel min of meer op ons te wachten. Alles lag panklaar gereed en zelfs de contracten waren al opgemaakt. Binnen drie kwartier kwamen we tot zaken en de inmiddels gebouwde casco’s van de Tyda Kyra en de Johannes Sr. zijn tot onze volle tevredenheid gebouwd. In dertien weken tijd twee schepen.” Ervaring De Familie Buijks heeft jaren in de binnenvaart gevaren, terwijl Simon Provoost de nodige technische ervaring heeft opgedaan op een scheepswerf. Door die kennis en ervaring te bundelen heeft Combi International diverse nieuwe type schepen ontwikkeld, te weten de Delta Liner, een 110 meter lang schip, ontwikkeld vanuit type Allegonda en de Neckar Liner, een schip met een afmeting van 105 bij De Combi Twin wordt voortgestuwd door twee Mitsubishi dieselmotoren van 1300 pk elk. 11 meter dat ontwikkeld is voor het varen op kanalen. De Tyda Kyra is zoals genoemd van het type Combi Twin. Simon Provoost vertelt daarover: “De trend is dat steeds meer schippersfamilies mooier en prettiger willen wonen. Bij dit type hebben we dat kunnen realiseren door meer ruimte te creëren in zowel de voor- als achterwoning. Dit is mogelijk door het ruim iets korter te maken, waardoor de woning op het achterschip maar liefst anderhalve meter langer is dan bijvoorbeeld op het type Allegonda. Het is zelfs mogelijk om op het voorschip twee gescheiden woningen te maken. Met dit concept kunnen slechts vier containers minder worden vervoerd, maar daarvoor beschikt familie Kuup wel over beduidend meer woonruimte en luxe. Het ruim hebben we slimmer geconstrueerd, waardoor het draagvermogen met circa 100 ton is toegenomen.“ R E C H T V O O R U I T | een bijdrage van Van Dam & Kruidenier Advocaten Wet Tewerkstellingsvergunningplicht Regelmatig worden wij in de praktijk geconfronteerd met bedrijven en soms ook met particulieren aan wie forse boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Kort maar ook enigszins ongenuanceerd samengevat, verplicht de Wav werkgevers erop toe te zien dat door hen tewerkgesteld personeel van buiten de Europese Unie beschikt over een zogenaamde ‘tewerkstellingsvergunning’. Ook voor onderdanen van sommige al wel tot de EU toegetreden landen, zoals Roemenië, geldt nog een (discutabele) tewerkstellingsvergunningplicht. Voor bijvoorbeeld Polen is deze plicht per 1 januari jl. in geschil. Hoewel het er op eerste gezicht op lijkt dat er sprake zou moeten zijn van een tamelijk formele relatie tussen werkgever en werknemer in de vorm van een arbeidsovereenkomst, betaling van loon en een gezagsverhouding, is de werkelijkheid anders: in het kader van de Wav gelden veel ruimere criteria, die maken dat bepaalde activiteiten al snel onder de werking van de Wav worden begrepen. Met name de hantering van het begrip ‘feitelijk werkgever’ maakt dat de Wav sneller wordt overtreden dan men gewoonlijk denkt. Onder feitelijk werkgever wordt namelijk een ieder aangemerkt die een ander in de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf arbeid laat verrichten. De aard, omvang en duur van de werkzaamheden zijn daarbij in beginsel niet van belang. Evenmin is van belang of er voor de arbeid loon wordt ontvangen of niet. Een voorbeeld uit de praktijk: een schipper heeft zijn neef uit Rusland te logeren. Op een kwade dag vraagt hij, omdat er op dat moment geen personeel beschikbaar is, zijn neef om enige inkopen voor de onderneming te doen. Bij terugkomst brengt de neef de ingekochte spullen aan boord en op dat moment stapt de Arbeidsinspectie binnen voor een controle op de naleving van de Wav. De schipper is uiteraard niet in staat een tewerkstellingsvergunning voor zijn neef te produceren en krijgt daarom een forse boete op grond van de Wav opgelegd. Het, op zichzelf natuurlijk begrijpelijke, verweer van de schipper dat het hier ging om een familiale dienst, doet volgens de Arbeidsinspectie niet af aan het feit dat de schipper als feitelijk werkgever van zijn neef in de zin van de Wav moet worden beschouwd. De boete bleef gehandhaafd. Ook bij inzet van personeel van een opdrachtnemer, zoals een aannemer of leverancier, geldt dat de opdrachtgever beschouwd wordt als feitelijk werkgever. De opdrachtgever kan zich niet op het standpunt stellen dat de naleving van de tewerkstellingsvergunningsplicht een zaak is van alleen zijn opdrachtnemer, hij dient ook zelf te controleren of het door zijn opdrachtnemer ingezette personeel (uiteraard alleen voor zover dit personeel uit niet EU-landen afkomstig is) over een tewerkstellingsvergunning beschikt. Ook het verweer dat u als opdrachtgever/feitelijk werkgever niet op de hoogte was van het feit dat het personeel door uw opdrachtnemer zonder tewerkstellingsvergunning werd ingehuurd, met andere woorden dat u dus geen verwijt treft van de situatie, gaat niet op. De opgelegde boetes voor overtreding van de Wav zijn fors. Standaard legt de Arbeidsinspectie € 8.000,= boete op per overtreding van de Wav. Lopen er dus meerdere niet EU-arbeiders zonder vergunning rond, dan kan dit al snel fors in de papieren lopen. In de praktijk blijkt het ook uitermate lastig om dergelijke boetes verlaagd, laat staan van tafel te krijgen. Goede controle op de aanwezigheid van de benodigde tewerkstellingsvergunningen is dus van groot belang. Krijgt u in uw onderneming te maken met de hierboven beschreven omstandigheden, verzekert u zich er dan van dat de benodigde vergunningen aanwezig zijn. Doet u dat niet, dan loopt u grote financiele risico’s, waartegen veelal weinig verweer mogelijk is. © 2008 Frits Bienfait en Bram Marcus (met dank aan Jolanda Lolkema voor haar bijdrage), Van Dam & Kruidenier Advocaten (zie ook: www.damkru.nl). De tekst is als leidraad bedoeld en de auteurs streven geen volledigheid na. In voorkomend geval is het altijd raadzaam eerst advies in te winnen.

Binnenvaartkrant