Views
2 years ago

2007-24

 • Text
 • November
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Schip
 • Schepen
 • Onze

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 20 november 2007 Besluit Datum: DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: 1. ‘het hoofd Waterdistrict Zeeuwse Delta’, het hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta (adres: Evertsenstraat 98 te Goes, Postbus 287, 4460 AR Goes); 3. ‘BPR’, het Binnenvaartpolitiereglement; 4. 'BABS', het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Scheepvaartverkeer; 5. 'AWB', de Algemene Wet Bestuursrecht. Overwegingen ten aanzien van het besluit Vereiste van besluit Op grond van artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet, juncto artikel 2, onder a. van het BABS, is voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens, zoals opgenomen in o.m. bijlage 8 van het BPR, een verkeersbesluit vereist van het bevoegde gezag. Op grond van artikel 2, eerste lid, onder a.1 e van de Scheepvaartverkeerswet ben ik bevoegd. Belangenafweging en motivering Doordat de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldinge als haven is gemarkeerd door middel van lichtopstanden, heeft dit vaarwater de status van nevenvaarwater. De Oosterschelde is hoofdvaarwater ten opzichte van het Kanaal door Zuid-Beveland. Dit betekent dat scheepvaart komende vanuit een nevenvaarwater slechts mag uitvaren nadat zij zich ervan heeft vergewist dat dit kan geschieden zonder dat schepen (ook kleine recreatievaart) worden genoodzaakt hun koers of snelheid plotseling en in sterke mate te wijzigen. In de onderhavige situatie dient de uitgaande en binnenkomende beroepsvaart (doorgaande verkeersstroom) dus rekening te houden met veelal kleine schepen, met name recreatievaart, die kort boven de havenhoofden langs oversteken. In de praktijk leidt dit geregeld tot gevaarlijke situaties. De veiligheid ter plaatse kan aanzienlijk worden verhoogd door de status van het Kanaal door Zuid-Beveland te wijzigen in die van hoofdvaarwater. Hierdoor wordt de hoofdtransportas ook het hoofdvaarwater. Dit kan door aanpassing van de markering op de havenhoofden van het Kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldinge en op de Oosterschelde. Door deze aanpassing van de vaarwegmarkering wordt een nieuwe corridor gecreëerd, waardoor de doorgaande vaart een onbelemmerde doorgang krijgt en het voor met name de gebruikersgroep recreatie en visserij veel duidelijker zal worden waar veilig kan worden gevaren. De Witte Tonnen Vlije en het Keeten krijgen daardoor ten opzichte van elkaar de status van vaarwater van gelijk belang, waardoor het initiatief voor passage mede bij de gebruiker komt te liggen. Procedure Door mij is geen voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Reden hiervan is dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit redelijkerwijs niet in hun rechten worden geschaad en vertegenwoordigers van beroepsvaart en recreatievaart, te weten de Koninklijke Schuttevaer en het Koninklijk Watersportverbond, zijn gehoord. BESLUIT: 2 november 2007 Nummer: AXD 1393 Wijziging voorrangssituatie. Instellen van een hoofdvaarwater op de hoofdtransportas Kanaal door Zuid-Beveland - Brabantsch Vaarwater - Witte Tonnen Vlije Op grond van het vorenstaande besluit ik bekend te maken: 1. Dat het nieuwe vaarwater 'Aanloop Wemeldinge' wordt begrensd door de lijn die het oostelijk en westelijk havenhoofd van het Kanaal door Zuid-Beveland, de tonnen AW3, AW1, de scheidingston BV23–O20, de tonnen Gevraagd: Kapitein of eventueel Z.Z.P. voor kvb Carisma Systeemvaart 14 dag op / 14 dgn af Tel. 0653-15 33 74 BV24, AW2, AW4, AW6, de scheidingston AW8–O23 en het oostelijk havenhoofd van het Kanaal door Zuid-Beveland verbindt; 2. Dat het nieuwe vaarwater ‘Aanloop Wemeldinge’ en het vaarwater ‘Kanaal door Zuid-Beveland’, hoofdvaarwater zijn ten opzichte van het vaarwater ‘Oosterschelde’; 3. Dat in een nader uit te geven Bekendmaking aan de Scheepvaart de wijzigingen in de vaarwegmarkering, voor wat betreft positie, nummering en karakter, zullen worden aangegeven; 4. Dat dit verkeersbesluit in werking treedt na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. De bij dit besluit behorende kaart ligt ter inzage bij Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta, afdeling JBO, Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het hoofd waterdistrict Zeeuwse Delta, ing. S.P.R.L. van Herk MEDEDELINGEN: Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen 6 weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland (adres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg). Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 1. de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt; 4. een opgave van de redenen waarom men zich niet met de beschikking kan verenigen. Voorlopige voorziening Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 1. de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking; 4. de gronden van het verzoek (motivering). Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. Gevraagd gehuwde schipper op mbs 900 ton, binnenlandse vaart Tel. 078-6812866 Te koop aangeboden M/S CAESAR, bouwjaar 1982, 2681 ton, 100x11.40x3.40 1200 MAK, eventueel met goed Donau contract Tel. 06 53996853 of email frecaesar@orange.nl - OOST bv Bemiddeling aan- en verkoop van schepen J.A. Oost tel 0653-153374 • jan.oost@veka-group.nl MOTORSCHEPEN Ms Helena, bj 1998, 2819 ton, afm. 110 x 11.45 x 3.36, 1835 PK Cat Ms Immaculata bj 2001, 2850 ton, afm. 110 x11.45 x 3.30, 1500 pk Cat Ms Valentia, bj 1930, 950 ton, afm. 67 x 8,20 x 2,55, 560 pk CAT Ms Helena Ms Immaculata Ms Euronavi bj. 1956, 1850 ton, afm. 100 x 9,50 x 2,82 m 1380 pk CAT container stuurhut Ms Suzanne Maria, bj. 1974, 3594 ton, afm. 108,50 x 11,40 x 4,00 mtr. 2 x 1100 pk Cat Ruime financieringsmogelijkheden MS, bj. 1982, afm. 105 x 11,45 x 3,52 mtu. 2900 ton, 2 x 1200 pk mtu Te koop nieuwbouw mcs, afm. 110 x 11,45 mtr., bouwwerf China Leverbaar compleet april 2008 Kvb Eternity bj. 2000, 6925 ton, afm. 187 x 12,50 x 4,00 mtr., 2 x 1521 pk Cat, met luiken Kvb bj. 1996, 5100 ton, afm. 186 x 11,45 x 3,50 mtr. Motor 2400 pk ABC Kvb bj. 1998, afm. 172 x 11,45 x 3,50 mtr., 5600 ton, 2 x 1521 Pk Cat BEUNSCHEPEN Mbs Linsi bj. 1960, 946 ton, afm. 67 x 8,20 x 2,72 m., 2 x 360 pk Volvo Mbs Johanna Margaretha, bj. 1966, afm. 63 x 7,20 x 2,80 m, 850 ton. Prijs 125.000,- Euro Mbs Devyanta, bj., 1970, 1320 ton, afm. 85 x 8,20 x 3,00 mtr., 525 pk Industrie TANKERS Mts Isabel bj. 1974 2000 ton afm 100x9,00x3,20 m 1200 pk MITSUBISHI Mts Vopak Rowland, bj. 2005, afm. 81,20 x 10,20 x 3,20 m, 1700 ton, RVS tanks Met starters mogelijkheden Mts, bj. 1959/2005, 2007 ton, afm. 86 x 11,40 x 3,21 mtr., 960 pk, met nieuw middenvoorschip 2005 Mts Haus Nico, bj. 2005, afm. 110 x 11,45 x 5,40 mtr., 3000 ton, 1835 Pk Cat 2 Bunkertankers, bj. 2006, afm. 110 x 11,45 x 3,60 mtr., 3000 ton, 1800 pk ABC Op diverse schepen inruil en financiering bespreekbaar PARTYBOOT STADSPOORT Bj. 1997, afm. 45 x 7,34 x 1,37 m. Motor Volvo Penta 510 pk, luxe inrichting 225 zitplaatsen. Gevraagd diverse schepen ter bemiddeling. Voor diverse klanten jonge schepen gevraagd. NIEUWBOUWPROGRAMMA Nieuwbouw dubbelwandig midden-voorschip voor tankers 11,45 en 10,50 Nieuwbouw 135 x 11,45 m. Leverbaar 2008 Nieuwbouw 135 x 14,20 mtr. 2x Compleet leverbaar 2008 Nieuwbouw 110 x 11,45 mtr. Leverbaar eind 2008 Nieuwbouw tankers in alle afmetingen Startende ondernemers gevraagd voor diverse tankschepen en droge lading hebben wij financiële mogelijkheden voor u. W.L.A. DE BOT & DTR. REGISTERED SHIPBROKER ® Div. Motorschepen 300 / 7000 ton ca. 250 ms in ons bestand Motortankschepen - Motorsleepboten - Motorvletten - Motorbeunschepen - Duwboten - Duwbakken Partyboten - Dekschuiten - pontons Elevatorbakken - Recreatievaartuigen etc. Zie www.debotshipbrokers.nl Tel. 010 - 4667106 / fax 010 - 4669664 E-mail: info@debotshipbrokers.nl MS NOVALIS bj 1955 - 55.80 x 6.60 m. 965 m3 - Fr. Al. Kap 480 PK CAT 2004 - boegschr. 272 PK - won. 3 slkmrs. MS PEGASOS 1495 t bj 1999 - kanaalschip - 90 TEU 1250 PK Cummins/Wärtsilä - boegschroef 470 PK MBS 947 t bj. 1960 omgebouwd 2000 - 67.53 x 8.20 x 2.72 552 cub - 2 x 380 PK 1994 - boegschroef 320 PK S.I. 2014 SLEEP/DUWBOOT SAM K bj. 1945 - 16.91 x 3.87 m. 360 PK GM - won.vernieuwd 2001 / tegen elk aannemelijk BOD SLEEP/DUWSCHIP 1800 t - 3200 m3 - boegschroef 280 PK kijk eens op www.binnenvaartkrant.nl www.vlootschouw.nl Gevraagd kapitein Op container koppelverband, vaargebied Antwerpen – Basel, 14 daagse rondreis, vrijetijdssysteem 14 op/14 af. Tel. 06-53461246

De Binnenvaartkrant 13 20 november 2007 Kans op legionella aan boord BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE HOMEPAGE WWW.GALLEMAKELAARS.NL - Nieuwbouw Motorvrachtschip, "Type Marina", als casco of compleet afgebouwd, Afm. 110m x 11m45 x 3m65, 3.200 ton, 3650m³, bouwwerf China. LEVERING maart 2008. BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE HOMEPAGE WWW.GALLEMAKELAARS.NL “Devotion”, 3395 ton 1989, 110x11m40x3m73, 4000m³, Stalen buikdenning, Aluminium overzakbaar container stuurhuis, autokraan 14m, 450pk Cummins kopschroef, Caterpillar 1850pk bj. 1999 “Aliana”, 3163 ton 2004, 110x11m40x3m55, 3285m³, 208 TEU, aluminium friese kap luiken + hydr. luikenwagen, Stalen buikdenning, 535pk kopschroef, aluminium overzakbaar container stuurhuis, autokraan 17.5m, Caterpillar 1521pk bj. 2004 “Oriana”, 2700 ton 1996, 110x11m40x3m27, 3600m³, stalen buikdenning, aluminium friese kap luiken + hydr. Luikenwagen, 585pk kopschroef, aluminium overzakbaar stuurhuis, autokraan 16m, Stork 2000 pk, bj. 1996 “Praxeas”, 1280 ton 1963, 80x8m20x2m82, 28 TEU, Aluminium schuifluiken bj. 1982, Azobe vloer, 350pk kopschroef, aluminium overzakbaar stuurhuis, autokraan 12m. GM. 825 pk bj. 1996 “Zafferano”, 1054 ton 1965, 73mx8m20x2m62, 1600m³, Aluminium Friese kap luiken + hydr. luikenwagen bj. 2006 kopschroef Daf 220 pk, teakhouten stuurhuis bj. 1991, autokraan 10m, Cummins 860 pk bj. 2006. Deze aangeboden schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand, mocht U interesse hebben voor deze of één van de andere schepen uit ons bestand, bel ons dan gerust eens op voor verdere informatie. Tevens vullen wij ons verkoopbestand graag aan met nieuwe verkoopaanbiedingen, wilt u uw schip voor de verkoop aanbieden dan komen wij graag vrijblijvend een keer bij u langs. SCHIFFSMAKLER 22399 Hamburg, Moorhof 2e Tel. +49 40 6004660 Fax +49 40 60046633 Tlx 2174615 kluth d email: kluth-hamburg@t-online.de Zum Verkauf Koppelverband-Motorschiff 2.530 t, Baujahr 1973, Abmessungen 95 x 11,40 x 3,30 m, Motor: ABC 2200 PS, 1 Laderaum, doppelwandig, Schiebeluken, mit Schubleichter 2300 t, Bj. 1974, Abmesungen 72 x 11,40 3,50 m Koppelverband-Motorschiff 2.540 t, Baujahr 1983, Abmessungen 110 x 11,40 x 3,50 m, Motor: MTU 1800 PS, 1 Laderaum, doppelwandig, mit Schubleichter 1700 t, Abm. 70 x 11,40 m, Motorschiff 2.550 t, Baujahr 1980, Abmessungen 110 x 10,50 x 3,20 m, Motor: 1600 PS, Bj. 2006, 1 Laderaum, Eisenstrau, Schiebeluken, Motorschiff 2550 t, Baujahr 1980, Abmessungen 105 x 11,20 x 3,20 m, Motor: 1500 PS ABC-Diesel, Bj. 1994, 1 Laderaum, Eisenstrau, Wallgänge, Aluluken, Motorschiff 1300 t, Baujahr 1962, Abmessungen 80 x 8,20 x 2,80 m, Motor: Deutz 800 PS, 1 Laderaum, Alulukenstapelluken, Motortanker 1500 t, Baujahr 2005, Abmessungen 85 x 9,50 m, doppelwandig mit Vertrag, Fahrgastschiff 500 Personen, Baujahr 1995, Abmessungen 40 x 9,60 x 1,30 m Fahrgastschiff 700 Personen, Baujahr 1988, Abmessungen 67 x 9,00 m, Fahrgastschiff 100 Personen, Baujahr 1961, Abmessungen 21 x 4,75 x 0,98 m Kabinenschiff Baujahr 1998, 5 Kabinen für 12 Personen, Abmessungen 28,60 x 4,90 m, Ferner haben wir noch andere Schiffsgrößen, Koppelverbände zum Verkauf, die wir Ihnen gerne anbieten sowie auch PONTON, SCHUBBOOTE von 200-2000 PS usw. Für Deutsche Kunden suchen wir dringend Motorschiffe 100-110 x 11,40/10,50 m Baujahr 1985/1995 Motorschiffe 100-110 x 9,50 m, Baujahr 1965-1985 Motorschiffe 80-86 x 9,50 m, Baujahr 1960-1975 Wir beraten Sie gern auch bei der Finanzierung und haben auch recht günstige Möglichkeiten. De Inspectie Verkeer en Waterstaat vraagt schippers alert te zijn op de verhoogde kans die ze lopen op een legionellabesmetting. Aanleiding hiervoor is de aanwijzing dat watertanks en leidingen op binnenschepen niet altijd voldoende lijken te worden bijgehouden om de kwaliteit van het water te waarborgen. Zo worden de watersystemen aan boord niet regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën en bestaat er opvallend weinig vraag naar kwetsbare onderdelen die periodiek vervangen zouden moeten worden. Ook is volgens de inspectie het ingeslagen water niet altijd van dezelfde kwaliteit. Vooral in Oost-Europa is het niveau in sommige gevallen niet vergelijkbaar met dat in West-Europese landen. Besmetting met de legionella vindt plaats via de longen door het inademen van in de lucht zwevende waterdeeltjes waarin de bacterie zit. De inspectie adviseert schippers daarom, naast een regelmatige controle van watersystemen, vooral ook te letten op mogelijke besmettingshaarden aan boord waar waterdamp in voorkomt, zoals douches, airco-installaties en whirlpools op passagiersschepen. De legionellabacterie gedijt het best bij temperaturen tussen de 20 en 50 graden, met een optimum tussen de 25 en 40 graden. Een door micro-organismen geproduceerde slijmachtige afscheiding op een stilstaand wateroppervlak, de zogeheten biofilm, kan daarbij als gastheer optreden. Voorzorg Hoe de kans op een legionella-besmetting te verkleinen? - Bij het ontwerp van het schip kunnen de watertanks en leidingen zo geplaatst worden dat vanuit de directe omgeving zo min mogelijk warmte wordt overgedragen op het water. Eventueel kunnen de tanks of leidingen worden geïsoleerd. - De tanks kunnen aan de binnenzijde worden bekleed met een drinkwatergeschikte beschermingslaag die de vorming van de biofilm vertraagt. - Voor leidingen wordt het gebruik van koper aangeraden. Koper heeft eveneens een remmende werking op de groei van de biofilm. - Bochten waarin water kan blijven staan in leidingen met een lage gebruiksfrequentie (één keer per week) moeten zoveel mogelijk worden vermeden. - De inspectie raadt het gebruik van rubberen tussenstukken in de leidingen met klem af. Micro-organismen kunnen zich hier beter aan vasthechten en vermeerderen. Schoonmaken De beste manier om het water in de tanks te behandelen is met een combinatie van een desinfecterend middel op chloorbasis en een UV-desinfectiesysteem. De ultraviolette straling veroorzaakt een fotochemische reactie in de aanwezige micro-organismen. Hierdoor kunnen ze zich niet meer vermenigvuldigen. Belangrijk is dan wel de locatie van het systeem ten opzichte van potentiële groeihaarden en dat de schipper de UV-lamp controleert en onderhoudt volgens de instructies van de leverancier. Sarkozy wil meer binnenvaart De Franse president Nicolas Sarkozy will in het kader van verbetering van de luchtkwaliteit ook inzetten op modal shift: vervoer verschuiven van de weg naar het water. Dat zei hij in de slotrede van de grote Franse milieudiscussie Grenelle de l’environnement. Natuurlijk noemde hij ook het goederenvervoer per spoor, dat met een kwart zou moeten toenemen. De komende twaalf jaar moet de uitstoot van schadelijke stoffen met twintig procent afnemen. De Voies Navigables de France (VNF – de Franse Rijkswaterstaat) toonde zich verheugd over de woorden van hun president. De VNF had al een rijtje maatregelen opgesomd voor de Franse regering om de mogelijkheden van vervoer over water uit te breiden. Daaronder de uitbreiding van vaarwegen en de verdere ontwikkelingen van binnenhavens. De VNF spreekt zelfs van een verdubbeling van het vervoer over water. Zeker in de zeehavens zou het aanzien van de binnenvaart in Frankrijk beter kunnen, vindt de VNF. Met een aandeel van vijftien procent in de afvoer naar het achterland neemt de binnenvaart daar maar een bescheiden plaats in. Daarom wil de VNF betere infrastructuur van en naar de havens over water evenals de aanpassing van terminals aan meer overslag naar binnenschepen. Tegelijk wees de VNF de Franse regering erop dat om vervoer over water daadwerkelijk te promoten er meer moet worden gedaan om verladers ervan te overtuigen er ook gebruik van te maken. Natuurlijk kwam ook de Seine- Nord verbinding ter sprake, het nieuwe kanaal tussen Parijs en de Schelde, waarmee een grote vaarweg ontstaat tussen het Seine-bekken en Rotterdam. Die verbinding zou al in 2014 klaar moeten zijn. „Een nieuw tijdperk voor de binnenvaart“, aldus de VNF bij monde van voorzitter François Bordry. Het wachten is op steun uit Brussel. Deze maand moet Europees transportcommissaris Jacques Barrot uitsluitsel daarover geven.

Binnenvaartkrant