Views
3 years ago

2007-16

 • Text
 • Pompen
 • Juli
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 43 De afgelopen maanden heeft Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) twee nieuwe hydrografische meetvaartuigen in de vaart gebracht. De door Scheepswerf Made gebouwde Surveyor 1 en Surveyor 2 vervangen drie meer dan dertig jaar oude peilboten: de Dintelwerken, Calandwerken en Eurowerken. Door nieuwe meettechnieken als het multibeam-echolood en hedendaagse technische en ergonomische eisen ware die schepen toe aan vervanging. De Calandwerken blijft nog in dienst van het Havenbedrijf als reservevaartuig. De nieuwe boten hebben een lengte van 18 meter en zijn speciaal voor de haven van Rotterdam ontworpen. Die dankt zijn reputatie onder andere aan zijn diepte. Die varieert van enkele meters in de stadshavens tot bijna 23 meter in het westen bij de Noordzee. Om die diepgang te garanderen wordt jaarlijks zo’n 20 miljoen ton gebaggerd. De havenbodem is in zijn geheel digitaal weergegeven. De baggerdesk van het Havenbedrijf houdt minutieus de diepte van de haven in de gaten en dirigeert de gecontracteerde baggerschepen. SCR-katalysator De Surveyor 1 werd in april gedoopt. In juni volgde de Surveyor 2. Ze zijn uitgerust met de modernste technieken om de lodingen te verrichten. De boten kunnen in één klap de diepte van een groot gebied in beeld brengen. Met de vorige generatie peilboten had men daarvoor een heleboel afzonderlijke peilingen nodig. De schepen zijn uitgerust met twee voortstuwingsmotoren en twee generatorsets die voldoen aan de nieuwe milieueisen van CCR2. De uitlaatgassen worden daarna geleid door speciale roetfilters met daarachter een SCR-katalysator. Door deze zeer schone motorinstallaties wordt de NOxuitstoot met 75 tot 80 procent verminderd en het resterende fijnstof wordt met meer dan 95 procent gereduceerd. Het Havenbedrijf heeft van het Ministerie van VROM subsidie ontvangen voor de twee peilvaartuigen, als bijdrage voor de schone motoren en de SCR-katalysator. Het ging in totaal om een bedrag van 82.000 euro. Die subsidie was afkomstig van de regeling VERS 2005/2006, die wordt uitgevoerd door SenterNovem. Voorbeeldrol Het Rotterdamse Havenbedrijf was de eerste organisatie in Nederland die twee schepen voorzag van SRC-katalysatoren, CCR2-motoren en roetfilters. Bovendien gebruiken de Surveyors zwavelarme brandstof (EN590). Het Havenbedrijf vervult hiermee bewust een voorbeeldrol. Maurits Prinssen houdt zich op de afdeling strategie infrastructuur en maritieme zaken van het Havenbedrijf Rotterdam voornamelijk bezig met milieu. “In de regio Rijnmond bestaat een actieprogramma om de lucht te verbeteren. Eén van die maatregelen is het schoner maken van de overheidsvloot. Wij zijn zelf een NV van de overheid en willen daarom het goede voorbeeld geven.” Over de SRC-katalysator als nageschakelde techniek zegt hij: “We willen daarmee laten zien dat de techniek werkt en zo een spin-off creëren binnen de private ondernemingen. Binnen onze eigen vloot waren er twee schepen die in aanmerking kwamen voor milieuaanpassingen: de Surveyor 1 en 2. Deze waren al wel ontworpen maar nog niet gebouwd.” Aanpassing Door de ontwerpen van de schepen aan te passen, slaagde Scheepswerf Made erin alle motoren van een SCR-katalysator met nageschakelde techniek te voorzien. Per schip zijn dat twee voortstuwingsmotoren en twee generatoren. Ook voor de CCR2-motoren vroeg het Havenbedrijf subsidie. Hoe wist Prinssen van deze subsidie? “In mijn werk heb ik veel contacten met onder meer het ministerie van VROM en met SenterNovem”, antwoordt hij. “SenterNovem was vorig jaar met een stand aanwezig op de Binnenvaart Innovatiedag, waar we de benodigde formulieren hebben gekregen. Je vult per motor een formulier in en je moet de nodige gegevens aanleveren. De subsidieaanvraag is verder zonder problemen verlopen.” “Om private bedrijven over de streep te trekken voor hogere meerinvesteringen is de subsidieregeling naar mijn mening onmisbaar. Ik denk dan ook dat er best meer publiciteit mag komen voor de subsidieregeling. Dat geldt ook voor de schonere brandstoffen waar wij mee varen. Het is pas effectief om een roetfilter te plaatsen wanneer je met schonere brandstof vaart. Die brandstof moet dan weer volop beschikbaar zijn bij de bunkerleveranciers. Niet alleen in Rotterdam, maar het liefst in heel Europa.” Ook in de toekomst wil Havenbedrijf Rotterdam milieumaatregelen nemen voor de schepen. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij bestaande schepen. Als eerste is het representatieschip van het bedrijf aan de beurt, de Nieuwe Maze. Op dat schip neemt het Havenbedrijf Rotterdam zeer waarschijnlijk dezelfde maatregelen als op de Surveyor I en II. Maurits Prinssen gelooft dat SRC-katalysatoren, CCR2- motoren en roetfilters in de toekomst onmisbaar zijn. Hij schrijft de Surveyor 1 en 2 dan ook in voor de jaarlijkse verkiezing ‘Schip van het Jaar’, de 31 JULI 2007 NIEUWE MEETVAARTUIGEN VOOR HAVENBEDRIJF ROTTERDAM HEBBEN VOORBEELDFUNCTIE (foto’s Jac Beekers/Scheepswerf Made) De voortstuwingsmotoren en de generatorsets voldoen aan de CCR2-eisen en de uitlaatgassen worden door speciale roetfilters geleid met daarachter een SCR-katalysator. innovatieprijs die eind dit jaar wordt uitgereikt. Als de hydrografische meetvaartuigen daar in de prijzen vallen, versterkt dat hun voorbeeldfunctie. VAKANTIEPLEZIER Familie en vrienden van Irene Schot-Bruyninckx kunnen de binnenvaart op het vakantieadres niet loslaten. Nou is het spelen van het Binnenvaartspel wel een heel leuke manier om met de binnenvaart bezig te zijn, op de camping in Oberweis. (foto familie Bruyninckx) VERKENNING NIEUWE ZEESLUIS IJMUIDEN “Door de verwachte groei tussen 2010 en 2020 van de overslag in de Amsterdamse haven is het wenselijk snel met de verkenning te starten voor de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.” Met dit meest recente CPB-advies gaat Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat nu aan de slag om te zien hoe dit grote project is te realiseren. Ondertussen hebben er al gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven uit de regio hoe de aanleg van de nieuwe sluis gefinancierd kan worden. Ze hebben afgesproken alle opties open te houden en ook de gevolgen voor de verbindingen met het achterland en de beschikbare ruimte in kaart te brengen. Daarbij speelt de kostenbatenanalyse een grote rol. Zodra deze zogeheten verkenning in kaart is gebracht volgt verder overleg. Hoewel alle betrokkenen opgelucht adem halen nu er schot zit in de bouw van de nieuwe sluis, vinden ze het jammer dat de procedure niet eerder heeft plaatsgevonden. In 2005 zag toenmalige minister Peijs de noodzaak van dit project nog niet in. Hoewel vertegenwoordigers van de havens aan het Noordzeekanaal waarschuwden dat ze tussen 2006 en 2010 een groei tot ruim 70 procent verwachtten, wilde zij pas in 2008 kijken of er eventueel maatregelen nodig zouden zijn. Die beslissing is nu teruggedraaid.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 44 31 JULI 2007 WIJ FELICITEREN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. MET DE MEETVAARTUIGEN SURVEYOR 1 EN 2

Binnenvaartkrant