Views
3 years ago

2007-16

 • Text
 • Pompen
 • Juli
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Pagina

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 18 31 JULI 2007 WIJ WENSEN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. VEEL SUCCES MET DE OSR 31

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 19 31 JULI 2007 15 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen: VAN RANDFIGUUR TOT HIPPE MARKTSPELER Dit najaar viert Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) haar vijftiende verjaardag met een groot binnenvaartcongres. Ook het jaarverslag 2006 staat volledig in het teken van dit jubileum. Het is een terugblik op een periode waarin de binnenvaart de grootste omwenteling doormaakte van de afgelopen tweehonderd jaar. De uitdagingen voor de toekomst zijn er niet minder om: aanpassingsvermogen en innovatiekracht zullen volgens PBV beslissen wie de winnaars en de verliezers worden. Ook is er specifiek beleid nodig om de kwaliteit van de binnenvaart verder uit te bouwen. Met een vervoersprestatie van 4,55 miljard tonkilometer en een netwerk van dertien terminals langs rivieren en kanalen is de binnenvaart in Vlaanderen al lang niet meer wat zij in 1992 was. PBV zag het levenslicht in het jaar dat de Boelwerf failliet ging, de werkloosheid piekte en België met een torenhoge overheidsschuld kampte. De organisatie kreeg als opdracht nieuw leven in te blazen in een sector die zichzelf door sloopregelingen aan het opheffen was. Door een defect aan de stuw in Oudenaarde is het koppelverband Kemp II/Patmar Z van Patrick Van Stappen in het weekend van 21 juli tot twee keer toe aan grond gelopen. Het schip was geladen met zand en zou normaal gezien op zaterdagavond gaan lossen. Maar dat werd maandag, mede doordat de schipper op zondag geen toestemming kreeg om mee te schutten met de passagierschepen. “Wij waren zaterdagmiddag rond zes uur in Oudenaarde aan het schutten. Achter ons was de stuw volledig opengegaan en wilde vervolgens niet meer sluiten”, vertelt Van Stappen. “Het water is daardoor blijven zakken. Wij zijn stilletjes verder gevaren maar een eindje verderop aan grond komen te zitten. Daar zijn we blijven liggen tot de stuw een paar uur later weer manueel kon worden gesloten.” Op de sluis in Oudenaarde bevestigt men dit: “Er was een storing in de computerbesturing, waardoor het niveau in het bovenpand gevoelig is gezakt. Tegen de avond was het probleem Vertrouwen in de toekomst straalt ook de naam uit van dit Belgische binnenschip: de Futura. Door Sarah De Preter “Binnen deze door de overheid georganiseerde transportsector werden verarmde schippers geacht te overleven. Als er al een beleid werd gevoerd, was het gericht op saneren. Impulsen voor ondernemerschap of vernieuwing waren er niet.” De binnenvaart was in die tijd ook nauwelijks zichtbaar. Afgezien van een vleugje romantiek (‘het vrijgevochten leven op het water’) leefde bij het grote publiek toch vooral het beeld van een schippersbestaan aan de zelfkant van de samenleving. Inmiddels is de schipper van toen een ‘binnenvaartondernemer’ geworden. En het schip is hip, stelt PBV. Deze positieve ommekeer kwam er natuurlijk niet vanzelf. De afgelopen vijftien jaar stonden in het teken van drastische veranderingen: de liberalisering van de markt, de professionalisering van het beroep en de voortschrijdende vernieuwing van de vloot. De containervaart deed haar intrede en is vandaag goed voor bijna een half miljoen containers op de Vlaamse rivieren en kanalen. Kaaimuren werden gebouwd, telematica dook op. En zodoende kon de binnenvaart haar marktaandeel vergroten. Een verheugende ontwikkeling, al kan PBV de behaalde successen ook relativeren. “Ondanks alles blijft het marktaandeel van de binnenvaart in Vlaanderen nog altijd beneden het streefcijfer dat vastgelegd is in het Mobiliteitsplan Vlaanderen Beleidsvoornemens.” Toekomstgericht TWEE KEER AAN DE GROND NA COMPUTERSTORING verholpen.” Alleen passagiervaart Inmiddels was het koppelverband richting Kerkhove gevaren, waar het rond middernacht aankwam. Van Stappen: “Ik heb het schip vastgemaakt en ben rond tien uur ’s ochtends met de sluismeester gaan praten. Maar omdat het inmiddels zondag was, mocht alleen de passagiervaart schutten. De commandopost in Evergem wilde geen toestemming geven om ons ook door te laten. Ik vertelde dat ik de hele nacht bezig geweest wast, maar dat mocht niet baten. Mij snel mee te nemen met de passagierboten was toch het minste wat ze hadden kunnen doen…” Zo zijn nu eenmaal de regels, aldus een van de sluiswachters in Oudenaarde. “Van mei tot september mogen op zondag alleen passagierschepen schutten en moeten de vrachtschepen wachten, tenzij ze toestemming hebben van de scheepvaartinspectie.” Rond drie uur ’s middags trad een tweede computerstoring op, waardoor de Kemp II/Patmar Z opnieuw aan grond geraakte. Het voorste schip zat een meter scheef in het water. Pas op maandagmorgen begon het water weer te stijgen en kon Van Stappen verder varen. Voorlopig zonder schade. “Ik heb gelukkig nog niets van een lek bemerkt. Voor alle zekerheid heb ik op zaterdag de losser gebeld. Want als wij lek geraakt waren, dan hadden we onmiddellijk moeten lossen. We gaan nu voor nazicht naar de werf.” Volgens Van Stappen kwam hij als enig geladen schip in de problemen. “Er lagen wel nog wat lege schepen. Boven de sluis van Oudenaarde kreeg één daarvan door het zakkende water een ladder door een raam. Omdat de eigenaar niet aan boord was, is een buurman de boel gaan afplakken. We hebben nog geluk dat het op een zaterdag en zondag gebeurd is. Normaal gezien komen wij hier niet, want wij varen meestal in de Kempen.” Inmiddels zijn de problemen in Oudenaarde definitief opgelost. In 1996 kwam er in Vlaanderen voor de eerste keer een echt beleidsplan voor de binnenvaart. Tien jaar later werken de nationale overheden aan de omzetting van het Europese actieprogramma Naiades. Vergelijking van beide plannen illustreert volgens PBV de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. “Het plan van 1996 was defensief, gericht op sanering. Naiades daarentegen biedt een kader voor een toekomstgericht groeiscenario.” Tussen beide plannen ligt de afschaffing van de toerbeurt: een kantelmoment dat in eerste instantie de vrachtprijzen deed kelderen. Maar dat uiteindelijk ook ruimte creëerde voor ondernemerschap, stelt PBV: “Na enkele jaren leidde dit tot nieuwe trafieken en transportvolumes. De rotatie van binnenschepen nam toe, de bedrijfsexploitatie verbeterde en het rendement van de vloot en van de ondernemingen steeg.” De Europese Commissie verwacht de komende jaren nog een forse stijging van het goederenvervoer. Zonder een verdere ontwikkeling van de binnenvaart zal volgens PBV geen enkele oplossing duurzaam zijn. “In de volgende jaren komt vanuit onze zeehavens een ware containervloed op ons af. De afvoer naar het hinterland is een nog grotere opgave dan de capaciteit van dokken en kaden. Dat zal nog veel efficiënter zal moeten georganiseerd worden.” Daarbij moet de sector inspelen op verschuivingen in de logistieke wereld: binnenhavens nemen participaties in de zeeterminals, rederijen en terminals integreren. De zeehavens breiden hun belangen uit tot ver in het hinterland. “De binnenvaart zal zich moeten aanpassen aan deze structurele ontwikkelingen in het brede logistieke landschap, wil ze in de volgende vijftien jaar haar plaats onder de zon verdienen.” Succesfactoren Wat zijn volgens PBV de succesfactoren voor de toekomst? Ten eerste is dat innovatievermogen: “Dat geldt voor de héle branche: ook de vraag naar kleine schepen blijft bestaan. Nieuwbouw in dit segment, de behoeften van bedrijven en specifieke infrastructuurprogramma’s voor de kleine waterwegen wijzen in dezelfde richting.” Daarnaast pleit PBV voor het bundelen van de krachten: “Binnenvaartondernemingen zullen in het volgende decennium meer moeten samenwerken, zowel onderling als met verladers en terminaloperatoren.” CONTAINERSUBSIDIE Brussel mag vaste binnenvaartcontainerdiensten van en naar de hoofdstad subsidieren. De Europese Commissie geeft groen licht voor deze steunmaatregel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tot slot is ook aanpassingsvermogen noodzakelijk. “Werken met personeel, investeren in het juiste type schip, flexibiliteit in de werkorganisatie, werkuren en ploegenregeling. Aanpassing dringt zich op voor alle actoren van de binnenvaart. Zoals bevrachters, expediteurs, havenbesturen of terminaloperatoren werken ook binnenvaartondernemers op zichzelf wellicht efficiënt. Maar dit wil niet zeggen dat ook de logistieke ketting als geheel efficiënt is georganiseerd. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Ook andere schakels ondergaan wijzigingen.” Ook qua infrastructuur is er in Vlaanderen de komende jaren nog veel werk te verzetten. Hoopgevend noemt PBV de plannen om de haven van Zeebrugge beter voor de binnenvaart te ontsluiten. In en rond Antwerpen moeten belangrijke projecten voor 2015 gerealiseerd zijn: het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal, het verbreden van de sluizen en de aanleg van rustige en veilige ligplaatsen. Een hefboomeffect verwacht de promotieorganisatie van de Europese Seine-Schelde verbinding, met als belangrijk onderdeel de modernisering van de Leie. Sturende maatregelen De conclusie van 15 jaar binnenvaartpromotie: “In de afgelopen vijftien jaar heeft de sector de efficiëntie van zijn eigen exploitatie sterk opgevoerd. De volgende jaren ligt het accent op de efficiëntie van de logistieke ketting, waarvan de binnenvaart een onderdeel wordt.” Maar al deze inspanningen kan de binnenvaart niet alleen realiseren. Er is beleid nodig, zegt PBV, dat inmiddels met twaalf sectorspecifieke voorstellen de aanzet heeft gegeven: “Het is weinig waarschijnlijk dat ondernemingen met vandaag een marginale rendabiliteit zich spontaan kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden – zonder beleidsimpulsen van de overheid, zonder gerichte subsidieregelingen en zonder sturende maatregelen die gewenst gedrag bevorderen en ongewenst gedrag ontmoedigen. Een sectorbeleid zal ook bijdragen tot een kwaliteitsvolle uitbouw van de binnenvaart.” Belgische binnenvaart anno 2007: een sector vol dynamiek. (foto’s Sarah De Preter) geeft de haven daarvoor de komende drie jaar 450.000 euro. Met de maatregel wil Brussel het binnenvaartvervoer aantrekkelijker maken dan het containervervoer via de weg.

Binnenvaartkrant