Views
3 years ago

2006-05

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 22 28 februari 2006 Wij feliciteren de familie Vandenbussche van harte met de Medusa B

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 23 Prins proeft van maritieme opleiding Prins Filip heeft een bezoek gebracht aan de Hogere Zeevaartschool (HZS) in Antwerpen. Hij kon er kennis maken met diverse aspecten van het maritieme onderwijs. Medewerkers van de Zeevaartschool informeerden de prins over het belang van de hogeschool voor de Belgische nautischmaritieme industrie. Anno 2006 is de Zeevaartschool in Antwerpen veel meer dan een traditionele school. Het instituut heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum, dat niet alleen jonge mensen opleidt maar ook uitrusting en knowhow ter beschikking stelt voor de training van loodsen en mensen uit de koopvaardij, het baggerwezen, de sleepvaart en de douane. Er wordt ook regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht op projectbasis. Onlangs heeft de Hogeschool een belangrijke internationale stap gezet. In Cambodja gaat ze een Europees project coördineren voor maritiem onderwijs. Bij dit project zijn ook partners uit Ierland, Spanje en Vietnam betrokken. Eind januari opende in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, het Cambodia Maritime Training Center de deuren. Dit De Vlaamse minister-president Yves Leterme heeft een bezoek gebracht aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven ondertekende hij een overeenkomst waarin gepleit wordt om de IJzeren Rijn spoedig weer in gebruik te nemen. De regering van Noord-rijn- Westfalen is tegen dit project en daar zal, zo bleek na afloop van het bezoek, voorlopig weinig verandering in komen. Als het aan Leterme en de haven van Antwerpen ligt, zullen spoedig vijftien treinen per dag rijden over de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Nu is dat onmogelijk omdat een deel van de lijn in Nederland buiten gebruik is gesteld. Terwijl het dossier in Nederland al langer omstreden is, ligt het sinds een jaar ook in Duitsland onder vuur. In tegenstelling tot de voormalige regering van Noordrijn-Westfalen is de nieuwe regering er geen In de Zeebrugse achterhaven heeft DEME Environmental Contractors zijn nieuwe Grond Recyclage Centrum in gebruik genomen. In het centrum wordt vervuilde grond uit grote infrastructuurwerken en bodemsaneringsprojecten bewerkt tot secundaire bouwstof voor funderingen en wegbermen. Prins Filip wordt rondgeleid op de Hogere Zeevaartschool. centrum zal op termijn maritieme opleidingen aanbieden op bachelor-niveau. In België vinden steeds meer studenten hun weg naar de Hogere Zeevaartschool. Dit jaar staan bij de HZS 481 studenten ingeschreven, maar liefst zeventig procent meer dan vijf jaar geleden. Een kwart van alle studenten komt uit het buitenland. De directeur van de Hogere Zeevaartschool, Kapitein Patrick Blondé, pleit voor clustervorming van het maritieme voorstander van om het tracé te heractiveren. Daardoor kan vooralsnog alleen de haven van Rotterdam een volwaardige spoorverbinding aanbieden met het Ruhrgebied. In Duitsland maken de Kamers van Koophandel Duisburg en Krefeld, het stadsbestuur en de haven van Duisburg zich sterk voor de IJzeren Rijn. Al in 2001 ondertekenden de Vlaamse regering en de deelstaat Noordrijn-Westfalen hiertoe een memorandum of understanding. Heribert Becker, erepresident van de Kamer van Koophandel in Duisburg en consul van België, vraagt de regering van Noordrijn-Westfalen het dossier te blijven ondersteunen. Maar door de regeringswissel in de Duitse deelstaat is dit problematisch geworden: enkele Nederlandse en Duitse gemeenten die langs de spoorlijn liggen, verzetten zich tegen de plannen en de CDU in Noordrijn-Westfalen heeft in dat verband toezeggingen gedaan. Tussen Duisburg en België onderwijs in Vlaanderen. Hierdoor zouden het onderwijspersoneel en de beschikbare infrastructuur beter benut kunnen worden. Studenten zouden daardoor ook vlotter kunnen doorstromen van het ene naar het andere niveau. In tegenstelling tot andere hogescholen in Vlaanderen is de Hogere Zeevaartschool financieel nog steeds rechtstreeks afhankelijk van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Kapitein Blondé wil dat de overheid hiervoor spoedig een oplossing uitwerkt. Yves Leterme op de bres voor de IJzeren Rijn Grond Recyclage Centrum De nieuwe installatie is belangrijk voor de West-Vlaamse aannemers, die nu minder grote afstanden moeten afleggen met hun vervuilde grond. De keuze voor de locatie viel op Zeebrugge omdat in deze regio grote infrastructuurprojecten plaatsvinden. Bovendien is het centrum toegankelijk voor de binnenvaart, die niet alleen vervuilde grond aanvoert maar ook chemisch zwaar verontreinigde bodem kan transporteren naar Kallo. Daar is een tweede vestiging wordt jaarlijks meer dan twee miljoen ton goederen via het spoor en de binnenvaart getransporteerd. Daarbij is de haven van Antwerpen de belangrijkste partner. Met de containerterminal Antwerp Gateway bundelen Antwerpen en Duisburg de krachten. Het is de eerste keer dat een binnenhaven een aandeel heeft in een zeeterminal. De terminal is vorig jaar in bedrijf gegaan. Nu dringen de havens aan op een betere spoorverbinding. Volgens de Duisburgse havendirecteur Eric Staake heeft het spoorvervoer tussen Duisburg en Antwerpen nog enorme potentie. Yves Leterme kaartte het thema ook aan bij minister-president Jürgen Ruttgers (CDU) van Noordrijn-Westfalen. Na afloop van dat gesprek bleek dat er op korte termijn geen ommezwaai moet worden verwacht in de opstelling van de Duitse deelstaatregering. Half maart komt de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende naar Vlaanderen om over het dossier te praten. actief die over een speciale reinigingsinstallatie beschikt. In Zeebrugge wordt de grond gereinigd in grote putten. Alle toegangswegen zijn voorzien van folie, zodat er geen verontreinigd materiaal in de bodem of het kanaal kan terechtkomen. De nieuwe installatie heeft twee miljoen euro gekost en biedt voorlopig werkgelegenheid aan vijf personen. 32 miljoen voor haven Oostende In de komende twee jaar trekt het Vlaams Ministerie van Openbare Werken 32 miljoen euro uit voor omvangrijke werkzaamheden in de haven van Oostende. De nautische toegankelijkheid van de haven zal hierdoor fors worden verbeterd. Oostende wordt ook beter beschermd tegen overstromingen. Alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden zouden in 2011 klaar zijn. Al in 2004 werd het overstromingsgevaar in Oostende verder teruggebracht door de aanleg van een noodstrand. Binnen enkele maanden zullen ook renovatiewerken aan de zeedijk ter hoogte van het centrum voltooid zijn. De hoofdwerkzaamheden voor het structurele herstel van de zeewering gaan pas volgend jaar van start. Als dat allemaal voltooid is, zal de kustzone beschermd zijn tegen de zogenoemde duizendjarige storm. Om de nautische toegankelijkheid van de haven te verbeteren, gaat nog dit jaar de verruiming van de zwaaikom ter hoogte van het Zeewezen- en Tijdok van start. Deze werkzaamheden kosten zo’n 800.000 euro. De komende maanden worden ook het Oosterstaketsel en de aanpalende lage dam gesloopt. In Brussel krijgen havenbedrijven die personeel aantrekken via de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) duizend euro korting per jaar per aanwerving. Dat is de haven van Brussel overeengekomen met de sociale partners. Met deze maatregel wil de haven een impuls geven aan de regionale tewerkstelling. Daarnaast gaat de haven in de toekomst een tariefrooster hanteren voor het uitgeven van bedrijfsterreinen. Tot nog toe werd de duur en de prijs van de concessies in de Brusselse haven per geval bepaald. Met het nieuwe tariefrooster wil men de transparantie verhogen. De raad van bestuur van de De stad Brugge laat een studie uitvoeren naar het goederenvervoer en de pleziervaart op de ringvaart. Het kanaal door het centrum van Brugge heeft een belangrijke impact op de bereikbaarheid van de stad. Vorig jaar is het vrachtvervoer via de Brugse ringvaart fors toegenomen. Dat heeft onder meer te maken met de expansie van de haven van Zeebrugge. In de toekomst zal het vervoer via de ringvaart 28 februari 2006 Het afbraakmateriaal wordt gebruikt voor de bouw van de nieuwe Oostelijke havendam. Verder komt er een nieuwe nautische uitrusting en gaat men een nieuwe vaargeul uitbaggeren tot één mijl in zee. Voor al deze werkzaamheden samen trekt minister Peeters de komende twee jaar bijna zestien miljoen euro uit. Na voltooiing van de werkzaamheden moet de haven van Oostende toegankelijk zijn voor alle scheepstypen tot een lengte van tweehonderd meter. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van de haven versterkt. Vorig jaar werd in Oostende ruim 7,7 miljoen ton overgeslagen. Dat was een stijging van 2,4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De geplande werkzaamheden zijn gekoppeld aan compenserende natuurprojecten. Minister Peeters wil tevens een aantal aanverwante aspecten aanpakken. Zo zal de Oosteroever in Oostende verder ontwikkeld worden tot een watersport- en recreatiegebied. Het Vlaams Gewest en het stadsbestuur gaan samen de Albert I promenade en het Zeeheldenplein renoveren en een ondergrondse parkeergarage onder de zeedijk aanleggen. Korting bij inzet binnenvaart haven had al eind vorig jaar een besluit genomen over dit nieuwe rooster. Er werd toen overeengekomen de plannen eerst voor te leggen aan de sociale partners alvorens ze definitief goed te keuren. Nu ook de sociale parters instemmen met de nieuwe tariefstructuur, zal het plan spoedig worden ingevoerd. Interessant is de beloofde korting die de haven biedt aan bedrijven die hun goederen via de vaarwegen transporteren. De hoogte van deze korting moet nog worden vastgesteld. De haven wil zich met deze maatregel sterk maken voor een verhoogd gebruik van de binnenvaart en schaart zich daarmee achter het beleid van de Brusselse regering. Brugge doet onderzoek naar binnenvaart nog groeien. De nieuwe studie moet nu uitwijzen wat de gevolgen zijn van deze stijging voor de leefbaarheid en de mobiliteit in de binnenstad en de aansluitende agglomeratie. Het onderzoek wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap. De stad, het Zeebrugse Havenbedrijf MBZ en enkele andere instanties gaan samen een gespecialiseerd onderzoeksbureau aanwijzen.

Binnenvaartkrant