Views
4 years ago

2005-09

 • Text
 • Schip
 • April
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Meter
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 16 26 APRIL 2005

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 17 Afrikaans land heeft groot potentieel voor binnenvaart België helpt bij wederopbouw Congolese havens België gaat Congo helpen bij de wederopbouw en herinrichting van twee belangrijke havens. Hiervoor is een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de havens van Antwerpen en Matadi enerzijds en de havens van Brussel en Kinshasa anderzijds. In totaal trekt de Belgisch overheid een miljoen euro uit voor het havenproject. Daarnaast wordt de Wereldbank om ondersteuning gevraagd. Het samenwerkingsproject komt er na een werkbezoek van minister Armand De Decker van Ontwikkelingssamenwerking aan de Democratische Republiek Congo (DRC) eind vorig jaar. Toen vroegen de Congolese autoriteiten – waaronder ONATRA (Office National des Transport) – België om hulp bij de wederopbouw van hun havens. Door Sarah De Preter De havens van Matadi en Kinshasa liggen allebei aan de Congostroom, één van de machtigste rivieren ter wereld. Met een totale lengte van 4700 kilometer is het de zesdegrootste rivier op aarde. Congo heeft een rijk en breed vertakt rivierennetwerk. Dat biedt veel mogelijkheden voor binnenvaart, ondanks hinder door stroomversnellingen en zandbanken. Matadi ligt in het zuidwesten van het land, op 120 kilometer van de Atlantische Oceaan. Het is een mainport voor Congo, een draaischijf voor de in- en export van goederen. De hoofdstad Kinshasa ligt driehonderd kilometer ten oosten van Matadi. De haven van Kinshasa speelt een belangrijke rol in de handelsstromen van en naar het binnenland. Na tientallen jaren van terugval kent de Congolese economie een licht herstel. Buitenlandse investeerders tonen weer interesse in het land. Zo wil Siemens er enkele vliegvelden moderniseren. De Europese Unie heeft de structurele samenwerking met de DRC, die begin jaren ‘90 stopgezet werd, weer opgepikt. Toch verloopt de wederopbouw zeer langzaam. Lokale ondernemingen draaien er op slechts 25 procent van hun capaciteit. Desastreus beheer en talrijke oorlogen hebben van Congo een van de armste landen ter wereld gemaakt. Het jaarinkomen per inwoner wordt geschaft op nauwelijks tachtig dollar en zo’n zestien miljoen mensen lijden aan ondervoeding. Er heerst een enorme kloof tussen het economisch potentieel en daadwerkelijke economische activiteiten. Landbouw, bosbouw en mijnbouw brengen lang niet op wat mogelijk is. De redenen zijn legio: politieke onrust, slecht economisch management en een gebrek aan communicatiemiddelen. Zorgwekkend is ook de toestand van het Congolese transportnet. Van het 58.000 kilometer lange wegennet is slechts 2800 kilometer geasfalteerd. De vier grote spoorregio’s in het land zijn onvolledig met elkaar verbonden en het luchtverkeer staat op een laag pitje. In 2001 bedroeg het totale goederenvervoer 1,3 miljoen ton. Stroom Stroom doet leven, zou men denken, maar dat geldt nauwelijks voor Congo. Volgens Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker worden veel havens niet gebruikt. Waar dat wel het geval is, ondervindt de scheepvaart veel hindernissen. Bijvoorbeeld in de haven van Matadi, waar jarenlang niet meer gebaggerd werd. Schepen kunnen daardoor niet volledig beladen binnenvaren. De Wereldbank biedt nu financiële steun voor de verbetering van de toegankelijkheid. Bij deze baggerwerken zijn Belgische baggergroepen betrokken. Het op 12 april ondertekende samenwerkingsakkoord moet ertoe bijdragen dat ook binnen de havens zelf modernisatie kan plaatsvinden. De havens van Antwerpen en Brussel zullen daarbij ondersteuning bieden. Als zeehaven begeleidt Antwerpen de wederopbouw van de haveninstallaties in Matadi. De haven van Brussel verleent hulp in de haven van Kinshasa. Daar moeten onder andere kades worden vrijgemaakt. Er liggen tal van scheepswrakken onder het wateroppervlak, waardoor schepen niet kunnen afmeren. In beide havens zal ook gebaggerd worden en in de opleiding van personeel worden voorzien. Eerste stap De Belgische regering trekt voor beide havenprojecten vijfhonderdduizend euro uit. Daarmee kan in Kinshasa de heropbouw gefinancierd worden, aldus De Decker. Maar voor Matadi is het slechts een eerste stap. ‘In de zeehaven is meer geld nodig. Daarom hebben we hulp van de Wereldbank nodig. Ik zal het dossier in Washington voorleggen en verder begeleiden.’ De Decker wil ook de haven van 26 APRIL 2005 Luik betrekken bij het project. Die zou ondersteuning kunnen bieden in de binnenhaven van Kisangani in het noordoosten van Congo. De minister noemt het havenakkoord een belangrijke stap voor de Congolese economie. ‘De aanwezigheid van de Congostroom maakt de economische heropleving in Congo mogelijk. De wederopbouw van de havens is dan ook noodzakelijk voor de samenleving in de steden langs de rivier en de Congolese economie in haar geheel.’ Binnenvaart moet ondersteund worden, daar het voor Congo het goedkoopste en meest doeltreffende transportmiddel is. ‘Doordat de rivier op sommige plaatsen verzand is en de bebakening aan verbetering toe is, zullen we in de toekomst werk maken van haar bevaarbaarheid.’ Naast minister De Decker hebben minister Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken en de Congolese minister van Transport, Evariste Muakasa, hun handtekening onder het akkoord gezet. ‘Meer evenwicht in waterbeleid’ De Vlaamse regering heeft de waterbeleidsnota goedgekeurd. Daarin zijn de krachtlijnen vastgelegd voor een ‘intergraal waterbeleid’. De verschillende aspecten van de rivieren moeten beter in evenwicht worden gebracht: de hoeveelheid water, de kwaliteit ervan en de rol die water speelt. Oók als alternatieve transportweg voor goederen en mensen: ‘De ontwikkeling van de scheepvaart zal versterkt worden. Nieuwe impulsen voor watergebonden recreatie en onroerend erfgoed verhogen de belevingswaarde van water.’ Om de versnippering op te vangen, wil de regering nieuwe Baggeren voor de Belgica In de Schelde nabij Temse gaat de Afdeling Zeeschelde ‘onderwaterbuldozeren’. Bij deze werkzaamheden, die op baggeren lijken, wordt het zand naar het midden van de stroom geblazen. Het onderwaterbuldozeren is nodig om in de zomer de Belgica te kunnen ontvangen. Dit onderzoeksschip meert van vrijdag 15 tot en met maandag 18 juli aan in Temse. Het is al de vierde keer dat de Belgica naar Temse komt. De gemeente is peter van het schip. Bij de vorige bezoeken waren er geen problemen met de diepgang. Maar het stilvallen van de Boelwerf (waar de Belgica werd gebouwd) tien jaar geleden heeft invloed gehad op een zandbank in de Schelde. Om het drijvend laboratorium ook dit jaar te kunnen ontvangen, moet de vaargeul nu worden voorbereid. De Belgica is tweehonderd dagen per jaar op zee en wordt bemand door de Koninklijke Marine. Het schip houdt op de Noordzee fauna en flora in het oog. Daarbij worden belangrijke gegevens verzameld en aan boord onderzocht. Vorig jaar werd de Belgica twintig jaar. overleg- en coördinatiestructuren oprichten. Ook grensoverschrijdende samenwerking wordt essentieel genoemd. De krachtlijnen uit de waterbeleidsnota zullen mee als uitgangspunt dienen bij de opstelling van bekkenbeheerplannen en van stroomgebiedbeheersplannen. (foto Sarah De Preter) Handelsreis naar Baja De NV Waterwegen en Zeekanaal organiseert samen met Export Vlaanderen een zakenreis naar Zuid-Hongarije. In juni brengt een delegatie, onder leiding van de Vlaamse minister Kris Peeters, een bezoek aan de Donauhaven Baja. De reis past in een vijf jaar geleden gestart project van Waterwegen en Zeekanaal met de haven van Baja. Die wil uitgroeien tot een miltimodaal platform voor het goederenvervoer en een logistiek centrum. Daarvoor moet een modal shift van de weg naar de vaarweg worden gerealiseerd. Ervaring daarmee heeft de haven van Baja nauwelijks. Waterwegen en Zeekanaal stelt haar kennis over deze materie beschikbaar. Zo wordt een marketingstrategie op touw gezet, die ook in andere havens en sectoren kan worden gebruikt. Tijdens een colloquium in Baja willen de projectpartners de resultaten van het marketingplan voorstellen aan de lokale bedrijven. Op het programma staat ook een bezoek aan de haven. Extra geld voor Zeekanaal De NV Waterwegen & Zeekanaal krijgt 2,5 miljoen euro extra om de gevolgen te financieren van enkele recente calamiteiten. Daarbij gaat het om de instorting van de Verbrande Brug en de ingestorte oevers van het Zeekanaal in Vilvoorde. Het geld komt er op voorstel van Vlaams minister van Openbare werken Kris Peeters. Met de extra middelen kunnen de herstelwerkzaamheden aan de brug en de oevers binnen de afgesproken tijd worden afgewerkt. Op 10 januari was de oever van het Zeekanaal in Vilvoorde over een afstand van enkele tientallen meter ingestort. Daarbij liep het wegdek van de Brusselsesteenweg grote schade op. De NV Meer efficiency bij brand De brandweer in Beveren heeft nieuwe communicatieapparatuur gekregen. Bij brand kan nu vanuit de commandowagen veel sneller worden gecommuniceerd met de kazerne en met de getroffen bedrijven. Brandweerlui kunnen bovendien online een databank raadplegen over gevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn in de haven. Daarnaast kunnen ze live camerabeelden doorsturen naar de crisiscel in de kazerne. Het is de eerste keer dat dit systeem in Europa wordt gebruikt. Momenteel loopt een test in drie van de 22 bedrijven met gevaarlijke stoffen in de Waaslandhaven. Nog onlangs had het zogenoemde Paulus-rapport uitgewezen dat de brandweerkorpsen in geval De stad Baja telt 40.000 inwoners. Belangrijkste activiteiten zijn landbouw, voedingsindustrie en natuurlijk het havengebeuren. De haven van Baja speelt al eeuwen een belangrijke rol voor de doorvoer van goederen Waterwegen & Zeekanaal startte vrij snel met de voorlopige herstelwerkzaamheden. Tien dagen na het incident was de bres in de oever gedicht. Het werk liep vertraging op doordat belangrijke kabels en gas- en stroomleidingen moesten worden omgelegd. Inmiddels zijn damplanken aangebracht naast de gedeelten van de oever die waren blijven staan. Er is nu weer een stabiele oeverconstructie gebouwd en het wegdek van de Brusselsesteenweg is voorlopig hersteld. Voorlopig is eenrichtingverkeer op de weg mogelijk. Later dit jaar zal Waterwegen en Zeekanaal samen met de stad Vilvoorde en de Afdeling Wegen Vlaams-Brabant de Brusselsesteenweg herinrichten. van nood niet snel genoeg kunnen optreden. Het rapport kwam er naar aanleiding van de gasramp in Ghislenghien vorig jaar. Tussen een noodoproep en de aankomst bij de brandhaard zouden maximaal twaalf minuten mogen zitten, stelt de onderzoekscommissie onder het voorzitterschap van de Antwerpse gouverneur Camille Paulus. Twee minuten om de noodoproep te verwerken, twee minuten voor het korps om zich klaar te maken en acht minuten om naar de brandhaard te rijden. Ook moeten per brand minimum zes brandweerlui aanwezig zijn. Het is geen eis maar een dringend advies. naar Midden- en Centraal- Europa. Maar pas sinds de voltooiing van het Main- Donau-kanaal en de herstellingswerken na de Balkanoorlog kan de binnenvaart tussen Oost- en West-Europa ook echt een rol spelen.

Binnenvaartkrant