Views
3 years ago

2005-08

 • Text
 • Jaar
 • April
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Behouden

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 26 12 APRIL 2005 Vakbeurs Shipping Industry is drie dagen lang een regionaal platform waar ondernemers en relaties uit de industrie, logistiek en maritieme branche elkaar ontmoeten. Bij deze vakbeurs wordt dé unieke full-service-formule gehanteerd. Exposanten Producenten, importeurs, constructeurs, aannemers, installateurs, groothandels, dienstverlenende en logistieke bedrijven uit de volgende branches: - Maritieme industrie - Metaal- en elektro industrie - Aannemerij en installatietechniek - Distributie en logistiek - Overige watergebonden industrie Bezoekers Deze vakbeurs richt zich onder andere op branchegerelateerde bedrijven uit een breed technisch industrieel gebied dat veelal een link met het water heeft. Openingstijden Dinsdag 24 mei 2005 14-00 – 22.00 uur Woensdag 25 mei 2005 14.00 – 22.00 uur Donderdag 26 mei 2005 14.00 – 22.00 uur www.evenementenhalgorinchem.nl EVENEMENTENHAL GORINCHEM FRANKLINWEG 2, 4207 HZ GORINCHEM Tel. 0523-289898 • E-mail: info@evenementenhalgorinchem.nl WÄRTSILÄ ® , SULZER ® and DEUTZ ® are registered trademarks. Total Service for DEUTZ marine engines begins here. As the owner or operator of DEUTZ medium or large marine engines you now have a greater range of service options than ever before. With the acquisition by Wärtsilä of the DEUTZ medium and large marine engines original spare parts, repair and maintenance businesses, Wärtsilä’s entire global network is at your service. Wärtsilä will now be your supplier of original spare parts and services including technical support for these DEUTZ engines. Wärtsilä’s global service network can provide you with support for every lifecycle stage of your vessel; original spare parts, service and maintenance agreements, reconditioning, upgrades and modernization packages, and other special products. To find out more about our Total Service visit www.wartsila.com/service or call your local contact number below. The Wärtsilä global service network now offers a wide range of OEM service and support for the following DEUTZ marine engines: 232,234,616,2016 716,816 601,602,603,604,604B,620 327,518,618,18/22 440,441,444,484 500,501,510,511,545,645 536,350,358,366 528,628,PA6,540,640 In addition to these DEUTZ marine engines, Wärtsilä is also the Total Service provider for: ■ WÄRTSILÄ ■ SULZER ■ SACM ■ STORK ■ NOHAB ■ GMT ■ WICHMANN ■ POYAUD ■ BOLNES ■ DUVANT CREPELLE ■ NORDBERG Wärtsilä Nederland B.V. Hanzelaan 95, Zwolle 8000 GB, P.O. Box 10608 Netherlands Tel. +31 38 425 3253 Tel. +31 38 425 3253 (24 hrs) Fax. +31 38 425 3290 e-mail: service.sales.nl@wartsila.com Wärtsilä Canada, Inc. 4420 Garand Street H4R2A3 Montreal, Quebec Canada Tel. +1 514 335 3150 Tel. +1 514 237 6610 (24 hrs) Fax. +1 514 332 4173 e-mail: ca.sales@wartsila.com Wärtsilä China Ltd. TYTL 108 RP, Sai Tso Wan Road, Tsing Yi Island, New Territories, Hong Kong China Tel. +852 2528 6605 Tel. +852 9132 9523 (24 hrs) Fax. +852 2750 3669 e-mail: service.sales.cn@wartsila.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 27 Er staat veel te veranderen op het gebied van sociale wetgeving en arbeidsvoorwaarden. Vorig jaar november bereikten de sociale partners en het kabinet, na een lange periode van onrust in de Nederlandse overlegpolder, alsnog een akkoord. Het pakket van aanpassingen betreft de loonontwikkeling, VUT/prepensioen en levensloop, de WAO, WW en kinderopvang. Met het akkoord ging een aantal eerdere voorstellen van het kabinet van tafel. Belangrijk punt is dat er ondanks het verdwijnen van het collectieve prepensioen nog voldoende mogelijkheden zijn om met fiscale ondersteuning eerder stoppen met werken te bewerkstelligen zijn. We zetten een aantal wetsvoorstellen op een rijtje. Sinds 1 januari 2005 geldt volgens het akkoord tussen kabinet en werkgevers en werknemers het volgende fiscale regime. De richtpensioendatum is 65 jaar. Het ouderdomspensioen mag maximaal honderd procent zijn van het laatstverdiende pensioengevende salaris bij een opbouw van maximaal twee procent per dienstjaar (eindloon). Werknemers die 63 tot 65 jaar oud zijn en veertig dienstjaren hebben, mogen een direct ingaand ouderdomspensioen krijgen van zeventig procent van het laatstverdiende pensioengevende salaris. Er komen meer/andere mogelijkheden met betrekking tot de opbouw van het pensioen. Het kabinet zal bijsparen over verleden diensttijd toestaan voor een periode van vijftien jaar. Wat betreft de overgangsmaatregelen zijn de volgende punten van belang. Vóór 1 januari 2005 bestaande pensioenregelingen dienen 1 januari 2006 te zijn aangepast. Tot 1 januari 2006 opgebouwde prepensioen- of overbruggingspensioenaanspraken kunnen worden omgezet in een aanspraak ouderdomspensioen dat ingaat op 65 jaar. Voor degenen die op 31 december 2004 55 jaar of ouder zijn mogen de huidige regelingen (met prepensioen of ouderdomspensioen ingaand vóór 65 jaar in combinatie met overbruggingspensioen) worden voortgezet. Aanpassingen WAO De WAO verdwijnt en hiervoor komt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in de plaats. De WIA kent twee soorten uitkeringen: de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten en de Regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die volledig (meer dan tachtig procent) arbeidsongeschikt zijn en geen of een geringe kans op herstel hebben, komen vanaf 2006 in aanmerking voor een uitkering volgens de IVA. Zij worden de eerste vijf jaar jaarlijks herkeurd om te bezien of herstel optreedt. De IVA-uitkering bedraagt zeventig procent van het laatst verdiende loon. Het “oude” WAO-hiaat komt hiermee te vervallen. Werknemers die tenminste 35 procent arbeidsongeschikt zijn en niet onder de hierboven genoemde IVA vallen, vallen onder de WGA. De loonaanvulling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkenden wordt afhankelijk gesteld van een minimale benutting van vijftig procent van de resterende verdiencapaciteit. De hoogte van de loonaanvulling bedraagt zeventig procent van het verschil tussen het oude loon en het loon bij volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. Ingewikkeld? Jazeker, maar de accountmanagers van SAA Overvliet leggen het graag uit. Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden. Verzekeraars hebben de producten om dit risico te verzekeren nu nog op de plank liggen tot de nieuwe wet er door is. De totale periode waarover de eigenrisicodrager de WGAuitkering moet betalen, is tien jaar per geval. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemers die een uitkering ontvangen ingevolge de WGA. Voor mensen die nu in de WAO zitten en ouder zijn dan vijftig jaar, blijft het oude herbeoordelingsregime (het oude Schattingsbesluit) gelden. Bij eventuele herkeuring blijven voor deze groep de oude criteria van toepassing. Op grond van de afspraken die werkgevers en werknemers samen maken over het beperken van de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, ziet het kabinet af van het wetsvoorstel dat betalingen boven zeventig procent van het laatste loon ontmoedigt. De totale ziekengelduitkering aan de werknemer over de twee ziektejaren tezamen mag niet meer bedragen dan 170 procent van het laatstverdiende loon. Als er vanaf 2006 niet meer dan 25.000 volledig duurzaam arbeidsongeschikten per jaar bijkomen, zal de IVA-uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 worden verhoogd tot 75 procent van het laatstverdiende loon. Dan zal ook de Pemba met terugwerkende kracht met ingang tot 1 januari 2006 worden afgeschaft. Lijfrente Lijfrente is (en blijft) aftrekbaar mits er voldoende ruimte (pensioentekort) is. Dit pensioentekort dient middels een berekening aangetoond te worden. De fiscale aftrek voor een overbruggingslijfrente komt te vervallen per 1 januari 2006. De overbruggingslijfrente (en -pensioen) wordt gesloten om het gemis van een AOW-uitkering op te vangen bij “pensionering” voor de 65-jarige leeftijd. Er komt een levensloopregeling. Het maximale opbouwpercentage (per jaar) wordt twaalf procent van het bruto jaarsalaris. De maximale ruimte in de levensloopregeling wordt in plaats van 150 procent op 210 procent gesteld. De werkgevers kunnen geen nadere eisen stellen aan het moment van opname bij het geven van een werkgeversbijdrage en de werkgeversbijdrage is voor werknemers die niet aan de levensloopregeling deelnemen opvraagbaar. De levensloopregeling wordt aantrekkelijker gemaakt door bij opname van het tegoed, een jaarlijks met de tabel-correctiefactor te indexeren heffingskorting toe te kennen, gerelateerd aan het op te 12 APRIL 2005 Veel wijzigingen in sociaal stelsel op komst (Vervolg van pagina 25) nemen tegoed, met een maximum van € 183,- per ingelegd jaar. Er verandert nogal wat op het gebied van de sociale wetgeving. Voor een “normaal” mens nauwelijks bij te houden. SAA Overvliet volgt de ontwikkelingen op de voet. Het is tenslotte ons vak! Wij kunnen ons dus voorstellen, dat er vragen rijzen naar aanleiding van dit artikel. Uiteindelijk hebben we de dingen slechts kort samengevat. Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met een van de accountmanagers van SAA Overvliet. SAA/Overvliet Assurantiemakelaars, Rotterdam Gevolgen dreunen nog na Uiteindelijk werd de Santina naar Maasbracht gesleept, waar bij Scheepsreparatiebedrijf Ph. Tinnemans & Zn de reparatie plaatsvond. De machinekamer zag er uit alsof er een oorlog in had gewoed en de woonruimte had zware rookschade opgelopen. Eind februari was het leed geleden. Maar ook tijdens het interview was aan Herman toch te merken dat het incident en de vernederende behandeling door de Franse overheid hem en zijn vrouw zeker niet in de koude kleren zijn gaan zitten. De vaste crew van de Maasbracht Group, aangevuld met enkele externe experts, nam de reparatie voor zijn rekening. In de machinekamer prijkt nu een Caterpillar 3512 van 1380 pk met starre opstelling. Marga is blij met de gloednieuwe woning. Herman: ’Ik ben heel erg tevreden over de afwerking in Maasbracht.’ Waarvan akte. Tot slot nog een uniek berichtje. Echtgenote Marga is afkomstig uit het Midden-Limburgse kerkdorpje Ell. En dat is ook het domicilie van de Santina. ‘Wij zijn het enige schip in Nederland met domicilie in Ell’, eindigt Herman trots. Achteraf waardering voor strengheid Ze kon erg streng zijn, daar waren de aanwezigen het over eens. Maar achteraf begrijpen ze waarom en hebben ze ook waardering voor de manier waarop Mies van de Bol van 1948 tot 1961 leiding gaf aan de groep Grote Jongens op het Beatrix Internaat in Amsterdam. Dat werd zaterdag 2 april duidelijk, toen de “zuster” in haar huidige woonplaats Rotterdam in het zonnetje werd gezet door haar oud-pupillen. Enkele dagen eerder (op 28 maart) was ze namelijk honderd jaar geworden en dat mocht volgens de initiatiefnemers, Jan Punt en Gerard Koekkoek, niet zomaar voorbij gaan. Ze maakten er een Kanjerdag voor Bolletje van. De “grote jongens” en hun echtgenotes kwamen van ver: zelfs uit Delfzijl, Keulen, Mannheim en Thionville. Mies kreeg veel aandacht, warme woorden, bloemen en een door haar zelf onthuld ‘stuurrad’, dat in de recreatieruimte van Huize Dijkveld (het bejaardenhuis waar ze tegenwoordig woont) blijft hangen. Mies van de Bol heeft net honderd rode rozen gekregen uit handen van Cor Feenstra. Achter hem staat mede-organisator en ceremoniemeester Jan Punt. (foto MGR) In de machinekamer is niets meer te zien van de brand. (foto’s Jo Bindels) (advertentie) SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant