Views
2 years ago

2004-04

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Februari
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Schip
 • Meter
 • Onze

PAGINA 44 10 FEBRUARI

PAGINA 44 10 FEBRUARI 2004 Industrial Pump Group De Specialist in SCHEEPSCLEANING Pompen programma: • Worm • Lading • Stripping • Slob • Ballast • Centrifugaal www.industrialpumps.nl MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Kwaliteitspomp op de juiste plek ! Vestiging Rotterdam: Klompenmakerstraat 30 3194 DE Hoogvliet T. +31(0)10-2632444 F. +31(0)10-2632449 nps@pumpservice.nl www.pumpservice.nl Nieuw concept Nieuw design Nieuwe airconditioning Mooi spul hè……. Hoofdkantoor: Rooswijkweg 20 1951 MD Velsen-Noord T. +31(0)251-268050 F. +31(0)251-268059 info@industrialpumps.nl www.industrialpumps.nl Airconditioning !"# %&'()#)*&(+, -. /')0.++&)#.1. &#+2"11"2.3' 45678 .'9.#-:, ))9 !))' )!.'-'39; .# 13(

Op dinsdag 27 januari verzakte de oostelijke dijk langs het Julianakanaal bij Stein over tweederde van de breedte en over een lengte van tien meter. Een wandelaar sloeg alarm en Rijkswaterstaat, politie, brandweer en de gemeente Stein kwamen in actie. De scheepvaart op het traject Born-Limmel werd gestremd. Kroniek van een week paniek, hectiek en frustratie. Met een lekkende waterleiding in de hoofdrol. Medewerkers van Rijkswaterstaat hadden de dijk ’s ochtend nog visueel geïnspecteerd en toen geen problemen geconstateerd. Als even na het middaguur groot alarm wordt geslagen, vaardigt burgemeester Meijer van Stein een noodverordening uit. De politie sluit het gebied rond de verzakking potdicht af voor nieuwsgierigen. Omdat de dijk dreigt te breken, waardoor zo’n zes miljoen kubieke meter water uit het kanaal zich over Stein zou uitstorten, worden in de loop van de avond ruim vijfhonderd bewoners geëvacueerd. Door Jo Bindels Enkele schepen mogen nog het pand Limmel-Born verlaten, waarna Rijkswaterstaat het kanaal afsluit voor de scheepvaart. Tegelijkertijd start een noodoperatie met big bags en laat Rijkswaterstaat het waterpeil met ruim een meter verlagen om de druk op de dijk te verminderen. Rijkswaterstaat staat voor een raadsel. Nog nooit hebben zich langs het Julianakanaal problemen voorgedaan met de zeventig jaar oude dijken. Diverse suggesties circuleren als mogelijke oorzaak: de droge zomer, schepen die mogelijk tegen de dijk zijn gevaren en daardoor de dijk hebben verzwakt en ook de trillingen van de scheepsmotoren worden als een (on)mogelijk boosdoener gezien. Huub Ruber van Rijkswaterstaat Dienstkring Maastricht/Maas vindt dat een vergelijking met Wilnis mank gaat omdat er sprake is van twee verschillende soorten dijken. Woensdag 28 januari is de situatie onveranderd ernstig. Rijkswaterstaat gaat uit van een incident, niet van structurele problemen. Er moet een lek zitten aan de waterkant, zo zeggen woordvoerders. Van twee kanten wordt het lek aangevallen. Aan de landkant stapelen de big bags zich op in het gat. Aan de waterkant, waar onder andere een kleilaag het dijklichaam beschermt, laat Rijkswaterstaat nieuwe klei in het water zakken ter hoogte van het vermoedelijke lek. Door de stroming van het water naar en in het vermoedelijke lek moet de klei een prop gaan vormen en zo het gat dichten. Medewerkers van GeoDelft worden ingeschakeld om te onderzoeken wat er mis is. Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van de inwoners van Stein te waarborgen, zo benadrukt burgemeester Meijer. Hij kondigt ook aan dat Rijkswaterstaat woensdagavond dan wel donderdagmorgen een damwand van vijftig meter lang wil slaan om het lek definitief te dichten. In de namiddag krijgt de pers gelegenheid om van nabij opnamen te maken. Ik sta naast een collega van de regionale krant De Limburg te kijken naar een handpalmbreed stroompje dat onophoudelijk uit een ruimte tussen twee big bags tevoorschijn komt. Als we een half uur later vertrekken hebben we allebei de indruk dat het stroompje groter is geworden. Donderdag deelt de burgemeester mee dat het effect van de kleioperatie nog niet merkbaar is. De uitstroom houdt onverminderd aan. Een duiker heeft een scheur in de kleilaag getraceerd waarin hij zijn hele arm kan steken. Rijkswaterstaat treft de voorbereidingen voor het slaan van een damwand. Een risicovolle operatie. Het materieel om de damwand in de grond te trillen moet vanuit Antwerpen worden aangevoed – over water. Anticlimax PAGINA 45 10 FEBRUARI 2004 Paniek, hectiek en frustratie door dijkverzakking Stein Het water stroomde woensdagavond 28 januari nog onophoudelijk uit het lek. Tijdens de voorbereidingen voor het slaan van de damwand sluit de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) een waterleiding af die in de dijk ligt. Deze handeling heeft een verrassend effect: de uitstroom stopt onmiddellijk. Hoewel direct na de bekendwording van de verzakking over de aanwezigheid van een waterleiding is gesproken, heeft niemand daar verder aandacht aan geschonken, en dus ook niet onderzocht. Tijdens de persconferentie op donderdagmiddag (29 januari) verkondigt een blij kijkende burgemeester dat de noodverordening onmiddellijk is ingetrokken en dat de ruim vijfhonderd evacué’s weer naar huis mogen. De vertegenwoordigers van WML en Rijkswaterstaat kijken zuinig. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat erkent met enige schaamte dat Rijkswaterstaat niet gedacht heeft aan de mogelijkheid van een gesprongen waterleiding. Meteen begint het zwartepieten tussen WML en Rijkswaterstaat. De locatie van de waterleiding is tot op tien meter nauwkeurig bekend bij Rijkswaterstaat. Die zegt WML gebeld te hebben om de leiding af te sluiten, WML zegt Rijkswaterstaat als eerste gebeld te hebben om te attenderen op het afsluiten van de waterleiding. Rijkswaterstaat zegt ook dat er geen relatie was te leggen tussen de uitstroom in de dijk en de locatie van de waterleiding. Die is waarschijnlijk aangelegd met de bouw van de dijk, zeventig jaar geleden. De leiding ligt 2,70 meter dieper dan de bodem van het kanaal. Rijkswaterstaat acht het lek in de waterleiding mogelijk de oorzaak van de dijkverzakking; de woordvoerder van de WML zet vraagtekens bij deze verklaring. Hij vindt het vreemd dat een stalen waterleiding ingebed in beton, die al zeventig jaar zonder gebreken functioneert, het ineens laat afweten. Hij acht de verzakking van de dijk mogelijk de oorzaak van het breken van de waterleiding. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat deelde woensdag 4 februari mee dat twee prioriteiten hoog op de lijst staan. Op de eerste plaats een onderzoek naar de mogelijke oorzaak. Dit onderzoek moet ook duidelijk maken wie verantwoordelijk en dus schadeplichtig is. De kosten bedragen tot nu toe circa anderhalf miljoen euro – nog afgezien van het omzetverlies en omvaarkosten voor de binnenvaart. Mogelijk moet de rechter er aan te pas komen. Verder wil Rijkswaterstaat zo spoedig mogelijk de beschadigde dijk herstellen om de beperkingen voor de scheepvaart op te heffen. Eén miljoen schade voor binnenvaart In Maasbracht lagen schepen te wachten tot het Julianakanaal weer vrijgegeven werd. Vanaf het water wordt het gat gedicht met big bags. (foto’s Jo Bindels) ● Importeur ● Sales ● Parts & Service (advertenties) Tel. 078-6395777, e-mail: post@mdb-roodenburg.nl De dijkverzakking in het Julianakanaal bij Stein heeft de scheepvaart in problemen gebracht. Van dinsdag tot en met vrijdag was het pand Limmel-Born gestremd. Vanaf maandag was scheepvaart weer beperkt mogelijk. Direct na het bekend worden van de dijkverzakking sommeerde Rijkswaterstaat de zich in de nabijheid bevindende schepen het pand zo spoedig mogelijk verlaten, Vervolgens werd alle vaart verboden. Vanaf Ternaaien tot in Maasbracht lagen tientallen schepen vast. Schepen die nog tijdig de waarschuwing ontvingen, konden via omwegen hun reis naar de geplande bestemming vervolgen. Dat kostte echter extra tijd en gasolie. Vrijdag 29 januari besloot Rijkswaterstaat weer beperkte scheepvaart op het kanaal toe te staan. Het peil werd met twintig centimeter verhoogd. Rijkswaterstaat stond op dat moment nog geen vaart toe langs de verzakking. Op maandag 2 februari verzachtte Rijkswaterstaat de maatregelen en kon er op het hele pand Limmel-Born weer gevaren worden. Maar met een maximale snelheid van negen kilometer per uur (langs de verzakking maximaal vijf kilometer) en de schepen moesten in konvooi van vier schepen varen; onder begeleiding van een vaartuig van Rijkswaterstaat. Verder was er éénrichtingverkeer ingesteld. 'Op donderdag 5 februari werd de konvooivaart opgeheven. Sindsdien gelden er nog wel éénrichtingsverkeer en een opvaarverbod.' Aanvankelijk was de maximale diepgang 2.80; die is inmiddels verhoogd tot drie meter. Rijkswaterstaat heeft een duwbak langs de dijkverzakking gelegd om de golfslag te beperken. Koninklijke Schuttevaer schat de totale schade voor de binnenvaart op een miljoen euro. Dat betreft de omvaarkosten van honderd schepen per dag gedurende de stremming en de ligkosten van 25 schepen in Born en Maasbracht. Ook DSM en Sabic hebben door inschakeling van vrachtauto’s en treinen voor aan- en afvoer van grondstoffen extra kosten gemaakt. De hoogte van deze schade is niet bekend.

Binnenvaartkrant