Views
4 years ago

2004-01

 • Text
 • Adverteren
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Teren
 • Rotterdam
 • Januari
 • Schip
 • Pagina
 • Twee

PAGINA 20 6 JANUARI

PAGINA 20 6 JANUARI 2004 De bank wenst het ‘mts Karbouw’ een behouden vaart. BINNENVAARTUNIT ROTTERDAM Wilhelminaplein 7-8, Rotterdam. Telefoon 010-4962640. C.E. van ’t Hof BV Niveau - alarmering Overvul beveiliging Drukmeting en -alarmering Temperatuurmeting en -alarmering Eclipse niveaumeting NXT Computer systeem Diepgang meting X-BOB met Lloyds certificaat Ringdijk 34 2981 EW Ridderkerk Telefoon; NL 0180 - 430327 Telefax: 0180 - 433728 Wij wensen Mts Karbouw een goede en behouden vaart Wij wensen het Mts „Karbouw” veel geluk en een behouden vaart. Een nieuw gecoat-dubbelwandig tankschip is van stapel gelopen en wij hebben er een nieuwe partner bij. Naar onze mening een reden om dit te vieren. Voor kwaliteit volgens ISO 9002 bieden wij de gewenste zekerheid als één van de grootste binnentankvaartrederijen van Europa met transporten van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee. Een samenwerking met toekomst. Ook iets voor U ? Neem dan contact op met: Telefoonnr.: +49-2066-207-210 Faxnr.: +49-2066-207-284 REEDEREI JAEGERS Uw partner op de Europese waterwegen MARFLEX LEVERDE DE DEEPWELL EN NAZUIGPOMPEN WIJ WENSEN DE BEMANNING OP MTS KARBOUW VEEL SUCCES EN EEN GOEDE VAART!!!!! TEL.: 0186 - 890 200 FAX : 0186 - 890 299 email: info@marflex.com website: www.marflex.com Wij verzorgden de volledige betimmering op het Mts Karbouw en wensen de familie Van Thull een goede en behouden vaart. T E L . : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7 !"#$%&' ()*+&,#!-".* /0,0 accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs ”Wij wensen u behouden vaart” Scheepmakerij 360 3331 MC Zwijndrecht riegman.klaverdijk@remmerswaal.nl Telefoon 078 - 625 6000 Telefax 078 - 625 6009 www.remmerswaal.nl VHS Wij wensen familie Van Thull een goede en behouden vaart met het mts Karbouw VHS Mobiel BV, Straal-& Schilderwerken Postbus 95, 5427 ZH BOEKEL Tel: 0492-352546, Fax: 0492-352532 GSM: 06-22321101

PAGINA 21 6 JANUARI 2004 Jaar van de Binnenvaart 2004 in Maasbracht van start Afgelopen vrijdag (2 januari) heeft burgemeester Frans Willems van Maasbracht in zijn nieuwjaarstoespraak het startsein gegeven voor het Jaar van de Binnenvaart 2004. De lijst van evenementen is uitgebreider dan tijdens de twee voorgaande vieringen in 1994 en 1999. Doel van het Jaar van de Binnenvaart is regionaaal en landelijk de aandacht te vestigen op Maasbracht als centrum van de binnenvaart en tweede grootste binnenvaarthaven van Nederland. Burgemeester Wilms: ‘2004 is door de Stichting Culturele Activiteiten Maasbracht (Stichting CAM) uitgeroepen tot het Jaar van de Binnenvaart. Daarmee opnieuw onze betrokkenheid met de binnenvaart accentuerend.’ Uit alle geplande activiteiten noemde hij er één: de waterprocessie, die ook in september 1999 werd gehouden. ‘Een activiteit met een prachtig uiterlijk vertoon maar vooral ook met een diepere betekenis. De verbondenheid van de beroepsvaart met het geloof, in het bijzonder met Maria. Ik mag deze processie van harte bij u aanbevelen. Het Jaar van de Binnenvaart wil ik hiermee officieel voor geopend verklaren.’ Behalve de vaste evenementen, zoals die ook plaatsvonden tijdens de vieringen in 1994 en 1999, vermeldt het programma een aantal extra activiteiten zoals een waterbridge-drive, een expositie van Maasbrachtse schilders en de herdenking van zestig jaar schepenkerkhof. De speciale werkgroep maakt zich sterk om met twee in het oog springende uitbreidingen nog meer cachet te geven aan dit eerste Jaar van de Binnenvaart in de 21e eeuw. Dat zijn de start van de jaarlijkse Maasbrachtse kermis aan de haven en de jaarlijkse logistieke dag van het ELCL Limburg, die dit jaar in Maasbracht zou moeten plaatsvinden. Vertegenwoordigers van de werkgroep gaan binnenkort met partijen om de tafel zitten om deze twee doelen te realiseren. Vervolg eindejaarsoverwegingen notaris Van Nieuwland De Vof verdwijnt Misschien al in 2004, maar anders begin 2005 zal het Wetboek van Koophandel verdwijnen en daardoor zal ook de vennootschap onder firma niet meer bestaan. In het huidige recht is namelijk de maatschap er voor het uitoefenen van een beroep (bijvoorbeeld de dokter) en een vennootschap onder firma is er voor het uitoefenen van een bedrijf (bijvoorbeeld de scheepvaartondernemers). In het wetsontwerp zoals dat er thans ligt, verdwijnen de maatschap en de vennootschap onder firma en deze vormen zullen opgaan in een nieuwe rechtsvorm: de openbare vennootschap. De vennoten van een openbare vennootschap (OV) zijn hoofdelijk aansprakelijkheid voor de vennootschapsschulden. Dat betekent een aanzienlijke verzwaring van de aansprakelijkheid van hen die thans maat zijn in de huidige maatschap. De OV zal in het handelsregister moeten worden ingeschreven en derhalve zal uw dokter indien hij in een (openbare) maatschap werkt, ook in het Handelsregister moeten worden ingeschreven. Het wetsontwerp geeft de vennoten van de OV de mogelijkheid voor een rechtspersoon te kiezen: OVR. Let op: fiscaal blijft het neutraal of het nu een OV of OVR is. De vennootschapsbelasting is dus niet van toepassing op de OVR. Een eenmaal gemaakte keuze kan men altijd wijzigen. Het nieuwe recht is dwingend. Terwijl je vroeger van alles en nog wat kon afspreken, kan dat straks niet meer, tenzij de wet je de mogelijkheid geeft. De vennootschap (OV of OVR) is een overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen (de vennoten), welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten. De OV is rechtspersoon indien dit in de overeenkomst van vennootschap is bepaald en de overeenkomst in een notariële akte is opgenomen en de vennootschap onder opgave van haar rechtspersoonlijkheid in het Handelsregister is ingeschreven. Iedere vennoot moet iets inbrengen. Dat kan geld zijn of alleen arbeidsvermogen. Het komt daardoor dicht in de buurt van een arbeidsovereenkomst. De vennootschap onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst doordat ondergeschiktheid van de één ten opzichte van de ander zich niet verdraagt met het karakter van de vennootschap. Eenvoudiger tenaamstelling van schepen We spreken over een openbare vennootschap, dat is de vennootschap tot het uitoefenen van beroep of bedrijf, die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam. De letters OVR moeten deel uitmaken van de naam. De OVR (rechtspersoonlijkheid) leidt tot grote praktische voordelen. De OVR is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Voor registergoederen, zoals schepen, zal dit veel voordeel opleveren. Straks, onder het nieuwe recht, kunnen schepen eenvoudig ten name van de OVR worden gesteld. Ook zullen de goederenrechtelijke gevolgen van het toe- en uittreden van vennoten gemakkelijker zijn. De wetgeving heeft slechts twee artikelen voor de commanditaire vennootschap (CV). De CV is de als zodanig optredende OV welke naast één of meer gewone vennoten één of meer commanditaire vennoten heeft. De commanditaire vennoot is de vennoot die niet uitsluitend arbeid inbrengt, die uitgesloten is van de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de vennootschap en die in het verlies van de vennootschap niet verder behoeft te delen dan tot het bedrag dat hij heeft ingebracht, of verplicht is in te brengen. Binnen de CV kunnen drie soorten vennoten worden onderscheiden: de gewone vennoot die tevens besturend vennoot is; de gewone vennoot die geen besturend vennoot is; en de commanditaire vennoot die geen besturend vennoot is. In de CV moeten tenminste een gewoon (tevens besturend) vennoot en tenminste een commanditaire vennoot deelnemen. Er is duidelijk een verschil tussen de OV en de rederij, namelijk de rederij is geen rechtspersoon en de OV kan rechtspersoonlijkheid bezitten. Wat betreft de aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de rederij zijn haar leden aansprakelijk; ieder naar evenredigheid van zijn aandeel in het schip (de bank wil daar vaak niet mee akkoord gaan). Voor verbintenissen van de openbare vennootschap zijn de vennoten hoofdelijk verbonden, en de leden van de rederij delen in de winst en het verlies voor gelijke delen, tenzij anders is overeengekomen. De OVR zal wel de keuze van velen worden, alleen al omdat niet gevreesd behoeft te worden voor uitwinning van het vermogen van de rechtspersoon voor privé-schulden van de vennoot; zijn crediteuren hebben immers geen vordering op de rechtspersoon. De privécrediteur kan wel het faillissement van de vennoot uitlokken, hetgeen tot gevolg heeft dat de vennootschap ten aanzien van de gefailleerde vennoot wordt ontbonden, maar de OVR zelf blijft gewoon bestaan. En als dan in de statuten van de OVR staat dat het aandeel van de gefailleerde vennoot (dat is dus alleen een geldbedrag; het schip blijft onder de OVR) in ten hoogste tien jaarlijkse termijnen moet worden betaald, dan begrijpt u dat bij het uittreden van een vennoot uit de OVR, of een faillissement, de OVR gewoon kan door blijven draaien. Dit verhaal over de OV en OVR is een voorschot op hetgeen dit jaar nog te vertellen is. Maakt u zich niet ongerust: alles zal geruisloos gaan verlopen. Jan Bernard van Nieuwland, notaris te Rotterdam Ook dit jaar is er een waterprocessie, zoals in 1999. (archieffoto Jo Bindels) HET VOORLOPIGE PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: 20 maart: Vereniging Ouderen Maasbracht houdt een water-bridge-drive aan boord van een rondvaartboot 27 maart: Stichting Schippersreünie organiseert in De Spil de twaalfde Schippersreünie 29 mei: Roefeldag (leerlingen hoogste groepen van de basisschool maken kennis met het bedrijfsleven) in het kader van de binnenvaart 25 juni: Shanti-avond. Een avond met zeemansliederen in de Kösterie 26 juni: Ontvangst van Kamerleden, leden van de Provinciale Staten, het college van burgemeester en wethouders, sponsoren, VIPS en afvaardigingen van de deelnemers aan het Jaar van de Binnenvaart aan boord van een rondvaartboot 26 en 27 juni: Maasbrachter Havendagen aan de haven en in het centrum van Maasbracht (advertenties) 26 en 27 juni: Open Huis in het dr. Engelsoord met een expositie van schilderijen van Maasbrachtse schilders 16 september: Logistieke Dag Limburg. Te organiseren door ELC-Limburg in samenwerking met de gemeente Maasbracht. Deelnemers zijn naast bestuurders van provincie en gemeenten prominenten uit de vervoersbranche 25 september: De Maasbrachtse kermis start dit jaar in het kader van het Jaar van de Binnenvaart aan de haven 26 september: De Waterprocessie onder auspiciën van het CAM met – wellicht – deelname van de Sterre der Zee uit Maastricht 30 september: Herdenking van het 60-jarig Schepenkerkhof. Onderdeel van deze herdenking is het onthullen van een monument in de vorm van een plaquette december: Op een nader te bepalen datum vindt tijdens een feestavond in Cultureel Centrum De Spil de afsluiting plaats van het Jaar van de Binnenvaart SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !AA#$A%E' )IER , R-TTERDA0 12134561,,, D789:;?@=

Binnenvaartkrant