Views
2 years ago

2003-21

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Gaat
 • Schip
 • Binnenschifffahrt

PAGINA 17 7 OKTOBER

PAGINA 17 7 OKTOBER 2003 Regio Aalst denkt al aan containervaart Verladers eisen verdieping van de Dender Enkele maanden geleden verscheen een rapport over de toekomst van de kleine vaarwegen in Vlaanderen. Daaruit bleek in een kosten-batenanalyse onder andere dat de opwaardering van de Dender tot Aalst voor schepen tot 1350 ton positief zou uitvallen. De Vlaamse volksvertegenwoordigster en burgemeester van de stad Aalst Anny De Maght (VLD) gaat zich in het Vlaams parlement sterk maken voor dit project. Veel regionale bedrijven zijn geïnteresseerd in een los- en laadkade langs de rivier. Sommige denken ook al aan containervervoer. De Dender heeft een totale lengte van 65 kilometer. Daarvan ligt 47,9 kilometer op Vlaams grondgebied. Vanaf de monding in de Schelde is de rivier voor 2,6 kilometer bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton. Tussen Dendermonde en Aalst kunnen schepen tot 600 ton varen. Door Sarah De Preter Maar zelfs dat is theorie, zegt regiodirecteur Jan van Geyseghem van de Kamer van Koophandel. ‘In de praktijk leiden diepgangbeperkingen ten gevolge van achterstallig onderhoud ertoe dat zelfs deze schepen vaak niet volledig afgeladen kunnen worden. Dat is een economisch nadeel voor de bedrijven uit onze regio.’ Nu al maakt een tiental bedrijven in de streek gebruik van de binnenvaart. Samen zijn ze goed voor een half miljoen ton per jaar. Een groot deel van die vracht is bestemd voor de firma Gabriëls uit Aalst. De petroleumhandelaar bevoorraadt particulieren en tankstations in de regio. ‘Naast vrachtwagens zetten wij twee binnenschepen in om de lading vanuit de zeehaven naar Hofstade te brengen,’ aldus directeur Ignace Gabriëls. ‘Deze 600-tonners zijn zo’n vijftig jaar oud en zullen op termijn moeten worden vervangen. Voor ons is het niet meer rendabel om zulke kleine scheepjes te laten bouwen. Bovendien is het op enkele van de nieuwste raffinaderijen in de zeehaven nu al verboden om nog met schepen onder duizend ton te laden. Wij denken dus aan een groter schip van 1350 ton. Dat kost nauwelijks meer, maar kan ruim het dubbele van de lading vervoeren.’ Getijden ’Voorwaarde is evenwel dat de Dender voor deze tonnenmaat wordt uitgediept. Anders zien wij ons genoodzaakt de lading over de weg te transporteren. Dat zou jammer zijn want de binnenvaart is zeker een kostengunstig en milieuvriendelijk alternatief. Maar zonder aangepaste infrastructuur kunnen we er geen gebruik van maken.’ Gabriëls heeft er naar eigen zeggen over nagedacht om naar Dendermonde te verhuizen. Daar kunnen wél grotere schepen worden gelost. Maar die locatie had weer andere problemen opgeworpen. ‘Men is daar ook tijdens het lossen en laden onderworpen aan de getijden op de Schelde. In dat geval hadden we in speciale overslaginfrastructuur moeten investeren. Het lossen van de schepen was daardoor te duur geworden.’ Voor Gabriëls is de regio rond Aalst bovendien een uitstekende vestigingsplaats. ‘Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor tal van andere bedrijven die hopen dat ze in de toekomst beter gebruik kunnen maken van het water.’ In de regio Aalst zijn ook graanverwerker Amylum en bouwmaterialenhandelaar De Witte gevestigd. Beide zouden veel meer gebruik van de binnenvaart willen maken. Baggeren In totaal twintig bedrijven ondersteunen VLD’er De Maght, die het verdiepingproject in het Vlaams parlement gaat aankaarten. De burgemeester van Aalst toont zich zelfverzekerd: ‘De problemen in het wegvervoer zijn ons NBB: Luik tweede Europese binnenhaven De Nationale Bank van België (NBB) publiceert elk jaar rapporten over het economische belang van de Belgische zeehavens. Dit jaar werd voor de eerste keer een soortgelijke studie voor de haven van Luik uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de gezamenlijke tonnage van de in Luik verhandelde goederen en grondstoffen sinds 1997 aanzienlijk gestegen is. In 2001 heeft ze een recordpeil bereikt: in dat jaar werd bijna 13,5 miljoen ton via de haven van Luik verscheept. Luik versterkt daarmee zijn positie als tweede rivierhaven van Europa, na Duisburg en vóór Parijs. De investeringen in het havengebied bedroegen in 2001 bijna 150 miljoen euro. De werkgelegenheid in de haven is elk jaar gedaald, aldus de NBB. In 2001 werden 14.000 arbeidsplaatsen geteld, tegen ruim 15.300 in 1997. Het aantal deeltijdwerkers, het aantal vrouwelijke werknemers en uitzendkrachten is de afgelopen vijf jaar toegenomen. allemaal bekend. Op een uitgediepte Dender hebben we nog plaats genoeg. Deze bijdrage voor een betere mobiliteit zou ook andere voordelen hebben. Zo kan de jaarlijks terugkerende wateroverlast door een diepere vaargeul worden beperkt.”’ Jan van Geyseghem vindt het hoog tijd dat de regering ook voor de kleine vaarwegen concrete acties onderneemt. ‘Op de Dender naar Aalst wordt wel af en toe wat gewerkt. Maar dat volstaat niet om de rivier ook in de toekomst als vaarweg te kunnen gebruiken. Daarvoor moet gebaggerd worden op dit negen kilometer lange stuk. Als Kamer van Koophandel ondersteunen wij ten volste dat de binnenvaart met affiches en campagnes wordt gepromoot. Maar belangrijk is vooral dat ook op infrastructureel vlak concreet zaken worden afgewerkt.’ ‘Dat betekent dat de overheid op korte termijn met plannen en een bijhorend budget over de brug moet komen. Meer diepgang op de Dender is ook belangrijk voor bedrijven die niet aan het water zitten, maar wel gebruik zouden kunnen maken van overslagfaciliteiten.’ Problematisch is evenwel de Ook tijdens de nachturen wordt voortaan gratis geschut op het Albertkanaal. Het systeem van de nachtbonnen is definitief van de baan. Naar aanleiding van de aanhoudende droogte startten in Vlaanderen enkele weken berging van baggerspecie. ‘Er is slechts beperkt bergingscapaciteit voorhanden langs de rechteroever van de Dender stroomafwaarts van de spoorbrug in Oudegem. Op de lange termijn moet dus uitgekeken worden naar nieuwe bergingscapaciteit.’ Containers Het regionale bedrijfsleven hoopt dat de Dender binnen drie jaar uitgediept is. Daarbij moeten naast de rivier ook enkele kunstwerken worden aangepakt. Zo is de sluis in Denderbelle aan modernisatie toe en moet de spoorwegbrug in Oudegem worden verhoogd. Ondernemers aan de Dender denken niet alleen aan bulkvervoer per binnenschip. Maar liefst zeventien firma’s kunnen zich ook containertransport voorstellen. Momenteel wordt onderzoek verricht naar dat thema. De stad Aalst laat een terrein onderzoeken dat in aanmerking kan komen voor een containerterminal. ‘Er lopen ook besprekingen met Honda,’ aldus Van Geyseghem. ‘Het bedrijf beschikt over een perceel grond in de buurt van het geleden waterbesparende acties. Daartoe behoorde ook het gratis schutten tijdens de nachturen op het Albertkanaal. Veel schippers zagen in het verleden af van nachtelijke schutting omwille van de beoogde terrein en zou bereid zijn het te verkopen.’ ‘Veel containers richting Aalst worden nu nog over de weg vervoerd. Maar het vrachtvervoer over de weg krijgt te maken met immense fileproblemen. De werkzaamheden op de Ring van Antwerpen zullen dat er niet beter op maken. Daarom vragen wij de overheid om geld voor de vaarwegeninfrastructuur vrij te maken.’ Hij wijst er ook op dat het transport via de Dender soms de enige optie is. Zo vervoerde de firma Welders uit Aalst enkele maanden geleden haar grootste bestelling ooit per ponton naar Antwerpen. Vijf kolommen, reactoren en andere drukvaten met een totaalgewicht van 110 ton gingen over het water richting de zeehaven. Wegvervoer was uitgesloten, daar één van de kolommen 55 meter lang en 65 ton zwaar was. Toch was ook het transport via de Dender geen makkelijke klus. De sluis van Denderbelle was net lang genoeg om het ponton met het gevaarte te schutten. De doorvaart onder de spoorbrug in Oudegem was millimeterwerk. Ponton en lading sleepten net niet over de bodem. ”Stel werken Ring uit” De Antwerpse haven vraagt Vlaams minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt om de geplande werkzaamheden op de Ring uit te stellen. Binnen de haven wordt gevreesd dat het onderhoud aan de snelwegen een enorme chaos met zich mee zal brengen. Daarop had CD&V-senator Ludwig Caluwé eerder al gewezen. ‘De impact op het economische leven in en rond Antwerpen kan moeilijk overschat worden,’ aldus Caluwé. ‘Het economische hart van Nachtbonnen definitief passé De NV Zeekanaal, de gemeenten Willebroek en Boom en de afdeling Zeeschelde van de Vlaamse Gemeenschap hebben op 24 september de beheersovereenkomst ondertekend voor het waterrecreatiecentrum Willebroek-Boom. Het centrum werd bij deze gelegenheid omgedoopt tot VaartpuntRupel. Vlaanderen dreigt afgesneden te worden door de herstelling van de belangrijkste verkeersader. Ramingen van de mogelijke socio-economische schade spreken van 890 miljoen euro; alleen aan verliesuren door de files.’ Tijdens de werken wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot twee maal twee, ofwel een halvering van de capaciteit. Veel bewoners en bedrijven in Antwerpen vragen zich af of van mobiliteit in de regio dan nog wel sprake zal kunnen zijn. Het project heeft tot doel het gebied rond de oude monding van het Zeekanaal in de Rupel uit te bouwen tot een toeristische draaischijf. De rol die het VaartpuntRupel kan vervullen in het Toervaartnetwerk in de Benelux werd mede gesteund door het Brabants Bureau voor Toerisme (NL) en de Europese Unie, die ‘De havenwereld pleit voor voorlopige herstellingen aan de Ring en uitstel van de grondige renovatie,’ aldus havenschepen Delwaide. ‘De bedrijven vrezen serieus imagoverlies. Enkele rederijen hebben al schikkingen getroffen om hun trafiek langs andere havens te sturen.’ Vlaams minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt wil over het voorstel nadenken. Hij wijst er echter op dat bij uitstel 400 à 500 miljoen euro aan schadeclaims te verwachten zijn. kosten. Uit een enquête van de Dienst voor de Scheepvaart was al gebleken dat de sector de nachtbonnen graag definitief zou zien verdwijnen. Het systeem leidde in de ochtenduren tot files bij de sluizen. Beheerovereenkomst Vaartpunt Rupel ondertekend het totaalproject mee financierde. Sinds de start van het project in 1998 zijn verschillende deelprojecten afgesloten. Zoals de heraanleg van de kanaaloevers in Klein-Willebroek, de bouw van een vlottende steiger in Boom en de heropening van de Klein-Willebroekse sluis.

PAGINA 18 7 OKTOBER 2003 ANKERS • KETTINGEN • LIEREN G.J.Wortelboer Jr. BV Quarantaineweg 5 P.O. Box 5003 3008 AA Rotterdam The Netherlands tel. +31 (0)10 429 22 22 fax +31 (0)10 429 64 59 Goede-/complete en zeer compacte computer • Minitower • 15” TFT-scherm • 256 MB geheugen • 1 GHz processor • 40 GB harde schijf • cd-rom speler • modem • diskette station • 4 x USB poort (2 x voor en 2 x achter) • RS-232 poort • printer poort • geluidskaart • netwerkaansluiting • toetsenbord + muis • Windows 98 €1.249,- Ook diverse andere opstellingen mogelijk! 1HALLA 1A"@FCA @A"BCCD "AD:":EFA1 :D@FAGAH I::11E"::E 5 3313 C" DC"D"ACNE TEL.: 078-6148219 FAX : 078-6351120 HARTOG & ZN. SCHEEPSSCHROEVEN V.O.F. ! "eparatie van ont-ette scheepsschroeven ! 1poedaanpassing ! Blad6dia vergroten ! Draaiwerk asgat ! :dvie-en voor alle type schepen i.v.m. hermotorisering of andere wij-igingen van de aandrijvingen www.wortelboer.nl gjw@wortelboer.nl ANCHORS • CHAINS • WINCHES FULL TIME SERVICE t.b.v. alle voorkomende elektrische en elektronische installaties en6of apparatuur !" uu% se%(ice+ , dagen pe% 2ee34 5eige%singel 78 !9!! :; d ?@ssel AeleBCCn 87D8 E F7 GG GG HutCteleBCCn J 8K E FG7K"7!7 Le%3plaats 87D8 E FF 7, G7 bNgNgN J 8K E FG7K"7!F OaP 87D8 E F7 FF GG CB J 8K E FGFK788D DA-CAPO DA-CAPO SPECIALIST IN SCHEEPSTIMMERWERK Rivierdijk 423a - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601 www.da-capobv.nl info@da-capobv.nl ’t Ambacht Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 Fax (078) 619 53 42 • SCHEEPSLUIKEN • HAVENSERVICE • ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN • STALEN VLOEREN !"#eep&we()*en*,a"#ine)ab(ie0 • vermogens van 5 tot 60 kVA op voorraad • snelle service • lage inbouwprijzen • levering van alle onderdelen VOOR NEDERLAND EN BELGIË BARTH AGGREGATEN 's-GRAVENDEEL TEL. 078-673 37 99 (NA 18.00 UUR 078-673 48 00) AGGREGATEN € 399,- €4.599,- KVH-4i De beste satelliet volgschotel in de markt. (3 jaar lang Best Product Award) • uitbreidbaar tot 6 tuners (onafhankelijk beeld) • Internetten tot 2 MB/sec mogelijk via BySky (onbeperkt) • Twin LNB • Bruikbaar tussen -25 o C tot +55 o C • compl. met Pioneer digitale satelliet-tuner Met behoud van nummer aansluiten op Shipcomm On-Net abonnement OM NOG VOORDELIGER TE BELLEN!! Abonnementskosten € 11,32 p/m Piek naar mobiel € 0,18 p/m Piek naar vast < 30 min € 0,14 p/m Piek naar vast 30 tot 60 min € 0,11 p/m Piek naar vast 60 tot 90 min € 0,09 p/m Piek naar vast > 90 min € 0,08 p/m Onderling verkort kiezen € 0,07 p/m Dal naar vaste nummers € 0,08 p/m Dal naar mobiele nummers € 0,08 p/m !ebitel P -akelijk ! adviespunt Scheepsbetimmeringen en Meubelmakerij als vanouds T E L . : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 5 , FA X : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 , M O B . : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7 NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP: www.binnenvaartkrant.nl/vlootschouw/ UBZ-LH68 set • 1 dubbele bureaulader • 2 portofoons • 2 earheadsets • 2 tassen • 2 accu’s 5210 compact formaat geel/zwart/grijs geen zendmachtiging • Water/stof/schokbestendig • ingebouwde antenne • trilfunctie • voicedailing • modem + Ir GRATIS i.c.m. 24 mnd Shipcomm Abonnement Alle prijzen zijn excl. BTW Telecommunicatie BV Parallelweg 11, 2921 LE Krimpen a/d IJssel, Telefoon: (0180) 515858, Fax: (0180) 516633 e-mail adres: telecom@kalkman.nl GVF/TRIPLE-R dieptefiltratie: De perfecte oplossing! Toepassingen Cp alle hydraulische installaties en smeerolieRtoepassingen Voordelen Cliebesparing van ca. 80V 50V Iinder slijtage Iilieuvriendelijk GVF/TRIPLE-R Nederland B.V., Postbus 254, 7550 AG Hengelo Binnenhavenstraat 82, 7553 GK Hengelo, (industrieterrein ”Twente Kanaal Noord”) Tel.: 074-2428109 Fax: 074-2915033 e-mail: info@gvf-triple-r.com, Internet: www.gvf-triple-r.com GENERATORSETS ? ADT bouwt generatorsets met DEUTZ motoren en LEROY-SOMER generatoren. Standaardsets van 4,5 tot 350 kVA waaronder bijvoorbeeld de stille en zuinige oliegekoelde 1011 sets in 18, 26 en 37 kVA. Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 Fax (078) 681 50 56 Superstille geluidgedempte versies of speciale uitvoeringen worden voor u op maat gebouwd. DEUTZ generatorsets ........? Natuurlijk bij ADT in Dordrecht. Voor kleine tot ingrijpende reparaties en kompleet onderhoud. Helling 120 meter. Groot schroevendok. ADT BV - Dordrecht 078 - 6136177 Internet: http://www.adtbv.nl • Email: info@adtbv.nl

De Binnenvaartkrant