Views
2 years ago

2003-12

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Juni
 • Nieuwe
 • Schip
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Onze

PAGINA 32 3 JUNI

PAGINA 32 3 JUNI 2003 !"#$W# T(#)*+ ,--(T.+!#) "! "!/-!0 #*0") )T-!0--(0 1)234 5 V77r levering ?ij de T(#)*+ #*0") V"#W#( BCet navigatieFakket v77r de ?innenvaart 5 ,--(T.+!#) V++( 0# B"!!#!V--(T "! )23 1internati7nale standaard4 stand mei KLLM ,aartV7ne KY C77Zdvaarwegen !ederland K2L € NWesterscPeldeQ Paven -ntwerFen NC7llands 0ieF N)cPelde S (ijn ver?inding N!77rd en 07rtse ,il N-msterdamS (ijn kanaal NCaven (7tterdam NWaal en Terwede N,anaal CansweertS Wemeldinge N,etenQ ,rammerQ V7lkerakQ N"Usselmeer en randmeren NC7llands 0ieF N!77rdVeekanaal S Caven -msterdam NVeerse Teer NCaringvliet NWrevelingenmeer NCaven Went N+ude Taas en )Fui N,anaal Went B TerneuVen ,aartV7ne K[ (ijn van Tillingen t7t "ZZeVPeim km M\L S km ][L L € "nclusieZ alle Pavens langs de (ijn !eckar WeselS0atteln ,anal (PeinSCerne ,anal $itgegeven d77r de W)0 en Tresc7 ,aartV7ne K3 !77rdSWest 0uitsland K2L € Tittellandkanal t7t #l?eS)eitenkanal km L BKMM #l?eS)eitenkanal km L BYY[ 07rtmundS#mskanal km L BY^K 0attelSCammkanal km L B \L #l?e tussen #l?eS)eitenkanal en Cam?urg Tittellandkanal tussen W7lZs?urg en Tagde?urg 1augustus KLLM4 ,ustenkanal 1augustus KLLM4 ,aartV7ne ML Tain` Van TainV t7t Bam?erg km LS M]\ Y^^ € Tet gegevens _ierre Ver?ergP $itgegeven d77r de W)0 ,aartV7ne MY T0S,anaal en 07nau Y^^ € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt N07nau 0uitsland` van ,ePlPeim t7t _assau` km K\YL B KKLL NTainS07nau ,anaal kmYSY3Y $itgegeven d77r de W)0 ,aartV7ne MM 07nau +7stenrijk YY2 € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt 07nau van _assau t7t Wrens )l7vakije km KKLL B Y]3M $itgegeven d77r Bundesministerium +7stenrijk ,aartV7ne M[ 07nau C7ngarije km Y]3M B Y\K2 K2L € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt 07nau van Wenen t7t BeVdan ,aartV7ne M\ T7eVel en )aar Y^] € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt T7eVel van ,7?lenV t7t (emicP km L B KMK )aar van V7lklingen t7t ,7nV km L B 3[ T7eVel in arankrijk ,aartV7ne K] B7ven (ijn ` "ZZeVPeim t7t BirsZelden km M\L B Y[L ^2 € ,aartV7ne Belgib Tidden B +7st YK2 € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt N,anaal Brussel B (uFel NTaas t7t !amen NBeneden !ete N)am?re t7t *Parler7i N!etekanaal N-l?ertkanaal ,aartV7ne \[ !77rd arankrijk YK2 € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt N#scaut arance N/iais7n 0unkercue N/iais7n /dsSBeauvin N_7rt de 0unkercue ,aartV7ne \Y West !ederland YK2 € N!77rdP7llandscP kanaal N-lkmaarder meer N.aan NWaddenVee Carlingen t7t 0en Celder N!77rdVeekanaal t7t Caarlem N(ingvaart Caarlemmermeer NC7llandscPe "Usel NVaarweg )cPagen B Tedem?lik NW7uwe N0elZtse )cPie ,aartV7ne \K .uid !ederland YK2 € N0intelQ TarkQ Tarkkanaal NTaas N-merQ BergscPe Taas NUulianakanaal NBies?7scP N.uid Willemsvaart NTaasSWaalkaal N,anaal Wessem B !ederweert NTerwedekanaal NWilPelminakanaal N-Zgedamde Taas en CeudenscP ,anaal ,aartV7ne \M +7st !ederland YK2 € N"Ussel NTeFFelerdieF N.warte Teer NTwentPe kanaal N.warte Water N!eder (ijn ,--(T.+!#) B#)*C",B--( !-U--( KLLM ,aartV7ne M3 07nau )ervib en *r7atib km Y\K2 B ][L K2L € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt 07nau van BeVdan t7t #iserne T7r ,aartV7ne M] 07nau (umania en Bulgarije km ][L S MLL e *7nstanVa K2L € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt 07nau van #iserne T7r t7t *eranav7da en *7nstanVa ,aartV7ne M^ 07nau m7nding .warte .ee km MLL B L K2L € Tet gegevens _ierre Ver?ergPt 07nau m7nding t7t )ulina B7rcea arm en *Pilia arm e Bala kanal ,aartV7ne \L !77rdS!ederland YK2 € N_rinses Targrietkanaal NVan )tarken?7rgPkanaal NWr77tte BrekkenQ Witte Brekken N#emskanaal N,7ev7rdermeerQ )l7termeerQ )neekermeer Tet gegevens _ierre Ver?ergPt N,anaal Went B +7stende NBenedenscPelde t7t WintPam NB7udewijnkanaal N/eie NWinscP7terdieF NBergumermeer N#ems van #emsPaven t7t _aFen?urg N!77rd Willemskanaal ,aartV7ne \ Belgib West YK2 € N-Zleidingskanaal van de /eie N,anaal van (7eselare naar de /eie N(ingvaart Went N,anaal B7ssuit B ,7rtrijk NB7ven B )cPelde ,--(T#! ,$)TW-T#(#! 0"# ++, B#)*C",B--( ."U! V++( 0# B"!!#!V--(T ,aartV7ne BelgiscPe ,ust Y^^ € *adVand t7t !ieuwF77rt T(#)*+ cv?a W$$)TW#.#/ V7lledige BelgiscPe territ7riale wateren ,aartV7ne K\ Bremen Y32 € Bremen en BremerPaZen Cunte T7nding Weser inclusieZ WillemsPaS Zen ,aartV7ne K2 Cam?urg Y32 € #l?e van *ufPaZen t7t Cam?urg Cam?urg Paven ,ielerkanal t7t ,iel Info: www.tresco.org E-mail: info@tresco.org Tel: + 32 (0) 3 669 .57 .36 Fax: + 32 (0) 3 669 .57 .37

PAGINA 33 3 JUNI 2003 Jubileum EMO (deel 2) Dertig jaar overslag ten dienste van hoogovens en centrales EMO (Europees Massagoed- Overslagbedrijf) bestaat dertig jaar. Het is het grootste bulkoverslagbedrijf van West- Europa. Vier grote brugkranen lossen dagelijks vele duizenden tonnen kolen en ertsen, die via transportbanden naar het opslagterrein gaan of direct naar binnenschepen worden overgeslagen. Tevens worden er zes goederentreinen per dag beladen en zijn er enorme silo’s ter beschikking om verschillende soorten kolen te mengen. De jubilerende EMO vormt één van de belangrijkste toegangspoorten voor de grondstoffen van de Duitse staalindustrie en de brandstof voor de Duitse en Nederlandse elektriciteitscentrales. Vorig jaar werd er 33 miljoen ton kolen en erts gelost uit zeeschepen, waarvan 20 miljoen ton kolen. Dat aandeel kolen is groeiend. Een ontwikkeling die al jarenlang aan de gang is of tenminste werd aangekondigd. Het hangt samen met de kolenproductie van Duitsland zelf (zie kader over kolenproductie in Duitsland). Als die verder afneemt, zal de import van kolen vanuit Australië, Amerika en Zuid-Afrika in Duitsland verder toenemen, dan wordt waarschijnlijk ook het aandeel van de kolen bij de EMO groter. Er is permanent een hoeveelheid bulk in opslag van zo’n 4 miljoen ton. Klanten laten vaak de goederen bij EMO liggen en nemen het pas later af als de marktprijs omlaag is gegaan. Van de bulk in opslag is ongeveer twee miljoen ton kolen, maar wel een aantal van zo’n 100 partijen van verschillende calorische waarden. Het productieproces met behulp van grote gecombineerde opslag/graafmachines (waarvan één bijna geheel automatisch kan draaien) en kilometers transportbanden is derhalve een ingewikkeld proces dat vanuit een controlekamer met tientallen computerschermen en monitors in goede banen wordt geleid. Het mengen van soorten kolen zoals dat voorheen wel in opdracht van het GKE gebeurde (het Gemeenschappelijk Koleninkoopbureau voor de Elektriciteitscentrales roept in de binnenvaart herinneringen op aan de tijd van de kolencontractenregeling) is voorbij. Dagelijks worden enorme bulkcarriers gelost bij EMO Het GKE bestaat niet meer en de afnemers van de Nederlandse centrales – EON en Essent Electrabel - vragen niet om geblende kolen. Alleen de Amer Centrale in Geertruidenberg wordt nog volledig vanaf de Maasvlakte voorzien van (Zuid-Afrikaanse en Colombiaanse) kolen met pendelbakken. Kwaliteit EMO is sinds april dit jaar volledig ISO 9001 gecertificeerd. Een kwaliteitsborging dat door het unieke karakter van het bedrijf ook een geheel eigen opzet heeft. Eén van de aspecten is overigens voor alle gecertificeerde bedrijven gelijk: de klachtenafhandeling moet leiden tot verbeteringen in de interne processen. EMO houdt daarom ook rekening met klachten van binnenschippers, die door een schriftelijke klacht in te dienen bij kunnen dragen aan verbeteringen van de werkwijze van EMO. De kwaliteitsbewaking volgens ISO-certificering getuigt ervan De kraanmachinist zit veertig meter boven het zeeschip bij de lossing ervan en kijkt recht in het ruim. dat EMO openstaat voor die communicatiemogelijkheid. Onderdeel van de kwaliteitsbewaking is dat de tijden van de belading van binnenschepen worden bijgehouden en zo een historisch overzicht ontstaat van het werken met de binnenvaart. Kolenproductie in Duitsland Het zelf delven van kolen is een kostbare, arbeidsintensieve aangelegenheid en het is voor West-Europese landen veel goedkoper kolen van overzee te importeren, want in Zuid-Afrika en Amerika en Australië worden de kolen met grote graafmachines in de dagbouw gewonnen. In Nederland, België en Engeland zijn de ondergrondse kolenmijnen gesloten (in Engeland zijn er nog enkele actief). De Duitse regering heeft het lang tegengehouden dat elektriciteitscentrales en hoogovens volledig om zouden schakelen naar het stoken van geïmporteerde kolen, deels vanuit sociaal oogpunt – omdat er zoveel mensen werkzaam zijn in de mijnbouw – deels omdat ze daarmee de eigen energievoorziening volledig uit handen zouden geven. Dat openhouden van de eigen mijnen gebeurt middels het subsidiëren van de kolenproductie in eigen land. Die subsidie van vele miljarden euro’s wordt afgebouwd maar dat gebeurt zo langzaam dat gesproken wordt van een ‘warme sanering’ van de kolenmijnen in Duitsland. Voorlopig heeft ‘Brussel’ ermee ingestemd dat de staatssteun mogelijk is tot 2010. het is echter voor Duitsland een dure zaak, die jaarlijks nog enkele miljarden euro’s kost. Het wachten is op het moment dat de exploitant en eigenaar van de overgebleven tien mijnen, Ruhrkohle AG, besluit dat de gedwongen afslanking niet langer kan en de resterende mijnen sluit. Er waren in de jaren zeventig zestig mijnen actief in het Ruhrgebied met vele honderdduizenden medewerkers. In de huidige tien mijnen werken nog 45.000 mensen met nog eens zoveel mensen in de toeleveringsindustrie. In principe is het de bedoeling die mensen zonder al te pijnlijke ingrepen af te laten vloeien. Er worden nog jaarlijks 26 miljoen ton kolen geproduceerd in de Ruhr – tegenover 100 miljoen ton dertig jaar geleden. Hoewel het officieel nog niet vast staat, wordt er rekening mee gehouden dat de kolenproductie in Duitsland binnen tien jaar op nul staat. Alle processen bij EMO worden vanuit de controlekamer in goede banen geleid. (foto’s MGR)

De Binnenvaartkrant