Views
2 years ago

2003-10

 • Text
 • Adverteren
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Nieuwe
 • Pompen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Jaar
 • Vaart

PAGINA 4 6 MEI

PAGINA 4 6 MEI 2003 PERSONEEL GEVRAAGD PER DIRECT GEVRAAGD MATROOS op M.S. CRIGEE int.vaart in bezit van dienstboekje. 2 weken op, 1 af en loon n.o.t.k Tel: 0651400379 of 004915114248386 of 0183-504059. GEVRAAGD: Volmatroos/stuurman op m.t.s. "Calcit 7". Loon en vrije tijd n.o.t.k. Tel. 078-6816000 of 06-53125892 !e#raa&'()p(mts .hrist)ffel(3455(t)n int7min7en(chemie('a&#aart(een( #)lmatr))s met(tan9er(er#arin&(((3:(;(3:((aar'en( ?el7(54@:A4:@BC@ Gevraagd: Matroos Op KVB loon n.o.t.k. 2 wkn op/1 wk af Tel.: 0653-53 46 00 0049-171-605 77 66 FAMILIEBERICHTEN Nooi$%&ee(%)ouw%,oe$-$appen%1o(en Nooi$%&ee(%)e%-$e& 2e%1e(inne(in3en%4i)n%5i)n 6aa(%7e%lee3$e%i-%4o%on7(aa3li)9 Pieter van der Werf :;%%

PAGINA 5 6 MEI 2003 Europese vaarwegenkaart voor 2010 niet haalbaar De Europese Commissie heeft een schets gemaakt van de infrastructuur van zee- en binnenhavens en waterwegen in 2010. In dat jaar moet het Trans Europese Netwerk voor Transport zijn voltooid. De Commissie komt ook nog met een kaart van de ‘maritieme snelwegen’ op zee. Deze moeten voorrang verlenen aan de kustvaart, die snel groeit en om veiligheids- en commerciële redenen zou moeten worden gescheiden van het overige maritieme verkeer. Een ontwerprichtlijn voor de invoering van maritieme snelwegen zal op korte termijn bij de ministers van Vervoer worden ingediend. De geschatte kosten van het trans Europese transport netwerk bedragen ongeveer 400 miljard euro voor alle projecten die in 2010 klaar zouden moeten zijn, plus ruim 100 miljard euro voor projecten in de tien nieuwe lidstaten. De ambitieuze plannen worden echter niet volgens de verwachtingen uitgevoerd. Van de veertien projecten die in 1994 door de staatshoofden en regeringsleiders werden goedgekeurd zijn er slecht drie voltooid en van de resterende elf verkeren sommige nog in de voorlopige studiefase. Dat laatste geldt ook voor de in september vorig jaar voorgestelde verbetering van de Donau tussen Vilshofen en Straubing in Duitsland. De vaart op dit traject van ongeveer zeventig kilometer is problematisch als gevolg van onvoldoende diepte. De uitvoering van dit project zal volgens de Commissie leiden tot een forse toename van de binnenvaart op de Donau en vermindering van het wegtransport in deze regio. Het traject Vilshofen-Straubing zou na voltooiing acht miljoen ton capaciteit kunnen verwerken, Marktwerking in loodswezen Er komt een marktwerkingsmodel voor het loodswezen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. Het model houdt onder meer in dat er een landelijke concessie wordt verleend aan het loodswezen voor tien jaar. Na afloop van de concessietermijn wordt marktwerking bij het loodsen van zeeschepen ingevoerd. Verder wordt een nieuwe tariefstructuur ingevoerd en zal de Nederlandse Mededingingsautoriteit zorgen voor een onafhankelijk prijstoezicht op de loodsgeldtarieven en leveringscondities van het loodswezen. Nieuwe baas Rijkswaterstaat Bert Keijts wordt op 1 juni de nieuwe directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming. Keijts (1952) is sinds 1 januari 2002 directeurgeneraal Water bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder was hij plaatsvervangend directeurgeneraal Rijkswaterstaat en plaatsvervangend directeurgeneraal Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van VROM. Hij studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Risico’s vervoer in kaart gebracht Om de transporten van gevaarlijke stoffen over wegen en binnenwateren In Nederland in beeld te brengen, heeft Verkeer en Waterstaat zogenoemde risicoatlassen uitgebracht. De risicoatlassen ‘hoofdvaarwegen’ en ‘wegvervoer’ brengen de risico’s in kaart op het gebied van externe veiligheid. Dat is de veiligheid van de mensen die wonen en werken langs de wegen en vaarwegen. De locaties waar volgens de atlassen risico’s bestaan, bevestigen al eerder bekende informatie. Voor locaties met een hoger risico zoeken de betrokken ministeries naar oplossingen. Daarbij wordt zowel gekeken naar maatregelen in de buurt van de locatie zelf – zoals het plaatselijk verhogen van de verkeersveiligheid – als naar de mogelijkheden om het transport zelf veiliger te maken, het aantal transporten te verminderen of het vervoer om te leiden. De atlassen maken duidelijk waar maatregelen moeten worden genomen en waar ruimtelijke beperkingen op de oevers langs vaarwegen moeten worden overwogen. Ook zijn de atlassen voor de overheid een hulpmiddel om op de juiste plekken voorbereid te zijn op een ernstig ongeval en kan de informatie worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het externe veiligheidsbeleid. In 2001 verscheen al een risicoatlas voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Later dit jaar staat er nog een atlas gepland over buisleidingen. rekening houdend met de groeiende economie in de nieuwe EU-lidstaten. De benodigde investering bedraagt 700 miljoen euro. Diverse opties worden bekeken om een oplossing te vinden die de minste nadelige invloed heeft op het milieu en in het bijzonder de fauna. Achterstand Ook de ontwikkeling van het grensoverschrijdende autowegennet in het TEN-programma heeft ernstige vertraging opgelopen als gevolg van een terugloop in de investeringen. Zoals de zaken er nu voorstaan zal het wegennetwerk niet in 2010, maar pas in 2020 zijn voltooid. De Europese Commissie wil het voor het bedrijfsleven wettelijk en financieel aantrekkelijker maken om in de Trans Europese Netwerken te investeren en zo de achterstand in te halen. Maar daarvoor moeten dezelfde horden worden genomen die de ontwikkeling en uitbreiding van de TEN's nu belemmeren: de begrotingsproblemen van de nationale overheden. De Commissie blijft zich echter inzetten voor het TEN-project, omdat het een onvervangbaar en vitaal onderdeel vormt van de gemeenschappelijke markt. advertentie De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Zo zou het EU-vaarwegennetwerk er in 2010 uit moeten zien. Nu staat al vast dat lang niet alle plannen tijdig gerealiseerd zijn. (Illustratie Europese Commissie) 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag

Binnenvaartkrant