Views
2 years ago

2003-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Pagina
 • Familie
 • Schepen

PAGINA 26 23 APRIL

PAGINA 26 23 APRIL 2003 Voor alle reparaties & verbouwingen staan we direct voor u klaar hét adres voor: • denverhogingen • stalen vloeren • kalfdekken • boegschroeven • hermotoriseringen • alle reparaties boven de waterlijn Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129 - 6651 KB Druten Tel.: +31 487 - 515 544 - Fax : +31 487 - 517 088, e-mail: info@gerlienvantiem.com - Internet : http://www.gerlienvantiem.com EIGEN REPARATIEKADE, 3 STEVENDOKKEN, 2 WERKPONTONS, 5 TORENKRANEN v a k k u n d i g - v o o r d e l i g - s n e l www"euros(ipser+i,es"n. BOUWPAKKETTEN Bouwnummer 21 zojuist gesneden /E12 4562 74 E895:1 ;77< 7=>E /

Eerste steen gelegd voor Centrale Verkeerspost Binnen enkele jaren zullen alle bruggen en sluizen op het Zeekanaal Brussel-Schelde automatisch worden bediend. Dat geldt ook voor de kunstwerken op het kanaal Leuven-Dijle. In Willebroek werd op 11 april de eerste steen gelegd voor de Centrale Verkeerspost Zeekanaal. De aanwezigen konden zich overtuigen van de technologische toekomst op de vaarwegen. De automatische bediening moet er toe bijdragen dat de scheepvaart op de vaarwegen ook in de toekomst vlot en veilig kan verlopen. De transportstromen op de as Antwerpen- Brussel-Charleroi (ABC-as) groeien immers gestaag. Afgelopen februari werd de mijlpaal van tien miljoen ton op jaarbasis overschreden. In 1991 was de trafiek voor het laatst zo hoog. Door Sarah De Preter Om een verdere toename van het vervoer te kunnen blijven garanderen werd een flexibeler bedieningssysteem van sluizen en bruggen op het Zeekanaal Brussel-Schelde noodzakelijk. Ook de kunstwerken op het kanaal Leuven-Dijle zullen op termijn van op afstand worden bestuurd. In Willebroek verrijst daartoe één centrale bedieningspost. De ruwbouw daarvan zal in het voorjaar 2004 klaar zijn. ‘Daarna gaan we eerst de binnenkant van het gebouw verder afwerken,’ vertelt Kevin Polfliet van NV Zeekanaal. ‘In het late voorjaar willen we dan de technologie in het gebouw implementeren en er vervolgens de kunstwerken één voor één op aansluiten. Vermoedelijk zal het systeem in 2005 operationeel zijn.’ Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de communicatie-infrastructuur. De glasvezelbekabeling is al aangelegd. ‘Langs het Zeekanaal en het kanaal Leuven-Dijle zullen de komende tijd camera’s worden geplaatst. Daardoor kan visueel contact worden gemaakt met de centrale bedieningspost. Ook wordt er audioapparatuur aan de kunstwerken voorzien. De schipper kan op die manier contact opnemen met de bediener.’ De communicatiestromen zullen via een grote netwerkserver lopen. ‘Technologisch gezien zitten er heel wat hoogstandjes achter. We willen ervoor zorgen dat de nodige veiligheid wordt geboden en eventuele noodstops mogelijk zijn.’ Demonstratie Op het Zeekanaal zullen zo’n twintig kunstwerken op het netwerk worden aangesloten. Ook de Scheldebrug in Temse zal in de toekomst vanuit Willebroek worden bestuurd. Op PAGINA 27 23 APRIL 2003 Automatische bediening kunstwerken Zeekanaal in 2005 Onlangs heeft het gemeentebestuur van Beveren een negatief advies uitgebracht over de aanleg van een laaden loskade voor het afvalverwerkingsbedrijf Indaver langs de zwaaikom van de sluis in Kallo. De afdeling Zeeschelde van Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) had een dossier ingediend voor de bouw van een kraanbalk en het verharden van terreinen langs de sluis. Maar het project zou de leefkwaliteit van de deelgemeente Kallo in het gedrang brengen, vreest het gemeentebestuur in Beveren. ‘Principieel maken wij geen bezwaar tegen een vermeerde inzet van binnenschepen,’ verzekert de Beverse schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Boudewijn Vleugels. ‘We hebben zelf aangegeven dat de binnenvaart een oplossing kan bieden voor de mobiliteitsproblemen die de aanvoer van huisafval naar de grote verbrandingsovens met zich meebrengt. Tenslotte komt in Kallo het huisvuil binnen uit de hele provincie.’ Door Sarah de Preter Over méér binnenvaart is men het dus binnen het gemeentebestuur wel eens. Maar waarom dan het negatieve advies? ‘Wij zijn van mening dat de voorgenomen bouwplaats voor de kade te dicht bij de gemeente Kallo ligt. We vrezen dat de overslag van containers hinder voor de inwoners met zich mee zou brengen,’ aldus Vleugels. ‘In het verleden werden een leefbaarheidstudie en een milieustudie doorgevoerd. Uit die laatste bleek dat Kallo nu al met te veel geluidsoverlast te maken krijgt. Gezien de geringe afstand tussen de dorpskern en de zwaaikom van de sluis in Kallo denken we dat de aanleg van een overslagterminal daar niet veel verbetering in zou brengen.’ Het gemeentebestuur is van mening dat er naar een alternatieve locatie moet worden gezocht. ‘In eerste instantie denken we aan een alternatief binnen de haven. Dat zou kunnen aan het noordelijk insteekdok. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de kade dan dichter bij de verbrandingsoven van Indaver zou liggen en het vrachtvervoer beperkt blijft. Er moeten dan wel mobiliteitsvoorzieningen worden gecreëerd.’ Indaver zal samen met de gemeente op zoek gaan naar een alternatieve plek voor de kade. Dat bevestigt de woordvoerder van het bedrijf, Jos Artois. ‘Wij promoten al jaren het transport via de binnenvaart en staan ook ten volle achter de initiatieven van Promotie Binnenvaart Vlaanderen en de NV Zeekanaal. het kanaal Leuven-Dijle worden circa dertig kunstwerken aangesloten op een netwerk. In Kampenhout moet daarvoor een centrale bedieningspost worden gebouwd. Die werkzaamheden moeten nog beginnen. Bezoekers van de Telematicadag die NV Zeekanaal op 11 april organiseerde, kregen alvast een voorproefje van de technologische toekomst. Vanaf de Blauwe Reiger, het schip van de NV Zeekanaal, werden de Dumont-brug in Klein-Willebroek en ook de brug in Tisselt automatisch bediend. Door de centralisering van de bediening moet alles uiteindelijk veel overzichtelijker worden. Volgens Leo Clinckers, administrateur-generaal van NV Zeekanaal, zal het project geen negatief effect hebben op de huidige tewerkstelling bij de vennootschap. ‘Uitgespaard personeel kan worden ingezet voor onderhoudstaken,’ aldus Clickers. ‘Deze taken moeten momenteel te vaak worden uitbesteed.’ Financiering Bij het project laat zich NV Zeekanaal ondersteunen door de afdelingen Electriciteit en Mechanica van Antwerpen en Gent, de Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten en de gespecialiseerde firma’s Egemin en Tein Telecom. De nodige kredieten heeft de Vlaamse regering ter Binnenvaart scoort op het vlak van emissies beter dan het wegtransport. Het gaat over grote hoeveelheden afval, waar het principe just-in-time niet van toepassing op is. Maar het ontbreekt aan de infrastructuur om de aanvoer mogelijk te maken. Daarom is het nodig dat de overheid regulerend en stimulerend optreedt. De projecten daartoe staan op stapel.’ Enkele jaren geleden was Indaver betrokken bij een proef, waarbij afval via het water werd vervoerd van Vilvoorde naar Doel. ‘In het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen is bepaald dat ernaar gestreefd moet worden dat vijftig procent van het afvaltransport niet over de beschikking gesteld. De laatste jaren heeft de regering vrij veel aandacht aan de modernisering van alternatieve transportmodi geschonken. Te denken valt aan het kaaimurenprogramma op basis van publiek-private samenwerking. En het beleid heeft succes, concludeert Johan Laurent, raadgever van Vlaams minister van Mobiliteit, Bossuyt. Vlaanderen kent immers een groei van het transport Nabij de sluis van Kallo wilde Indaver een kade realiseren. De dorpskern ligt zo’n kilometer verderop. (foto Sarah De Preter) weg gebeurt, maar via water en spoor.’ Uitbreiding Het kanaal Leuven-Dijle met op de achtergrond de stad Leuven. Langs de vaarweg zullen de komende tijd zo’n 75 camera’s worden geplaatst. (foto Sarah De Preter) over de vaarwegen. Laurent toont zich verheugd over de ontwikkeling en invoering van telematicaprojecten voor de binnenvaart. ‘Het is van groot belang dat de vele investeringen in telematica-infrastructuur weloverwogen gebeuren om zoveel mogelijk resultaat op het vlak van veiligheid, overzichtelijkheid en snelheid te kunnen genereren.’ Toch kunnen volgens de woordvoerder van de minister investeringen in telematicatoepassingen en scheepvaartbegeleidingssystemen pas renderen als de verschillende Vlaamse waterwegbeheerders ‘met de neus in dezelfde richting kijken. De telematicasystemen van de diverse Vlaamse waterwegbeheerders moeten goed op elkaar afgestemd zijn, zodat men komt tot één-loket-functie ten dienste van de gebruikers.’ Nieuwe wervelbed-installatie 2005 operationeel Op zoek naar alternatieve kadeplaats voor Indaver Op de locatie van Indaver in Doel wordt nog dit jaar gestart met de bouw van een wervelbed-oven met een totale verwerkingscapaciteit van 460.000 ton. In deze installatie zal enerzijds slib van waterzuiveringsinstallaties en anderzijds hoogcalorisch afval verwerkt worden. Artois: ‘In de milieuvergunning is bepaald dat een belangrijk deel van het afval via het water moet worden vervoerd. In de eerste twee jaren van de exploitatie minstens 25 procent. Vanaf het derde jaar is dat minstens vijftig procent.’ Het was de bedoeling een kade vlak bij de Kallosluis aan te leggen om de aanvoer van afval via het water mogelijk te maken. Het transport zou gebeuren in gesloten containers om zwerfvuil en stank te voorkomen. In schepen van het type kempenaar zouden twaalf containers van dertig voet kunnen worden vervoerd. De schepen zouden met een kraan worden gelost waarna vrachtwagens de containers verder naar Doel zouden brengen. ‘De nieuwe installatie in Doel zal ten vroegste eind 2005 operationeel worden,’ aldus Artois. ‘Er blijft dus wel nog ruimte en tijd om naar een andere plek te zoeken. We appreciëren dat het gemeentebestuur in Beveren alles in het werk wil stellen om de inplanting van een loskade in de Waaslandhaven te kunnen realiseren.’

Binnenvaartkrant