Views
1 year ago

2019-16

28 30 juli

28 30 juli 2019 Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van Saabradars alsmede de temperatuur- en drukmeting. Wij feliciteren Kamari S.A. met mts Milano en wensen haar veel succes Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 513333 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727 Een behouden vaart Wij wensen Kamari S.A. veel succes met het mts Milano Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor Kamari S.A. Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart. www.rensendriessen.com Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com THE CONNECTION SPECIALIST ‘ Wij wensen het mts Milano een behouden vaart. ’ Wij verzorgden de complete afbouw en danken Kamari S.A. voor hun vertrouwen! Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500 • info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl

29 30 juli 2019 Havenbeleid moet rekening houden met gevolgen klimaatverandering Havens moeten zich voorbereiden op extreme weersituaties en klimaatverandering. Dat is een van de vijf ‘megatrends’ die bepalend zullen zijn voor de toekomst van zeehavens. Dat komt naar voren in een analyse van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De andere vier megatrends zijn digitalisering, energietransitie, anders en efficiënter werken en veranderende politieke en economische orde. De klimaatverandering heeft onder meer effect op de vaarwegen, voorspellen de onderzoekers. Daardoor “kan de verhouding tussen binnenvaart enerzijds en spoor/weg anderzijds sterk veranderen. Langere periodes van extreem hoog of laagwater kunnen leiden tot meer weg- of spoorvervoer”. Dat heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid werk voor de binnenvaart, het betekent ook een wijziging in het achterlandvervoer vanaf de zeehavens. Bij stijging van de zeespiegel op de lange termijn bestaat de kans dat de Nieuwe Waterweg wordt afgesloten met een sluis, stelt KiM. Daarmee zou Rotterdam het voordeel van de open verbinding met de Noordzee (deels) verliezen. Beleid Zeehavens hebben te maken met belangrijke economische, geopolitieke en technologische veranderingen. In de publicatie Trends en hun invloed op zeehavens geeft het KiM een overzicht van lopende en komende ontwikkelingen voor deze sector. Het instituut maakte de overzichtsstudie op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding is de Havennota die komend najaar zal verschijnen met daarin de visie van het ministerie op de toekomst van het mainportbeleid en op mainport Rotterdam. KiM heeft daarvoor ook gekeken hoe België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië in hun zeehavenbeleid omgaan met deze trends. Vijf megatrends KiM onderscheidt vijf megatrends. De reikwijdte van deze trends gaat veel verder dan zeehavens alleen. Zij hebben een belangrijke invloed op de hele samenleving. De megatrends zijn: · digitalisering · energietransitie ·extreme weersituaties/klimaatverandering · anders en efficiënter werken · veranderende politieke en economische orde Deze megatrends vertakken zich in trends die met meer of minder grote waarschijnlijkheid een effect op zeehavens zullen hebben. Enkele daarvan lopen al langer, zoals schaalvergroting en verticale integratie. Andere zijn pas later gestart, bijvoorbeeld de opkomst van een biobased economy en autonoom vervoer. Protectionisme In de studie beschouwt het KiM een zeehaven niet alleen als op- en overslaglocatie, maar ook als een plek voor industrie, voor logistiek en voor hoogwaardige maritieme dienstverlening. Zo leidt de megatrend energietransitie tot minder overslag van fossiele grondstoffen en beïnvloedt die ontwikkeling ook de aanwezige industrie, zoals kolencentrales en raffinaderijen. Een belangrijke trend is het toenemend protectionisme van handelsbelangen door landen. De naderende Brexit heeft daar bijvoorbeeld duidelijk invloed op. Die heeft naar verwachting een negatief effect op Rotterdam als locatie voor overslag, maar kan juist een positief effect hebben op de haven als locatie voor hoogwaardige maritieme dienstverlening. Nu neemt Londen op dat vlak een leidende positie in. Hoe anticiperen concurrerende landen en havens op de ontwikkelingen? Daarvoor keek het KiM naar het nationaal zeehavenbeleid van België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. “Met de megatrend energietransitie wordt in alle landen rekening gehouden met plannen voor onder meer het verminderen van het energiegebruik en de distributie van alternatieve energiebronnen. Ook de megatrend digitalisering krijgt veel aandacht.” Maatregelen en overheidsinstrumenten om te anticiperen op de trends zijn er in de vijf bestudeerde landen nog nauwelijks. De beleidsnota’s beschrijven volgens het KiM in de meeste gevallen vooral het gewenste toekomstbeeld. Gaat de binnenvaart lading verliezen als gevolg van de klimaatverandering en wat heeft dat dan voor gevolgen voor de Rotterdamse haven? (foto Tekst & Toebehoren) ADN-basis wordt keuzevak in mbo ADN-basis is vanaf 2020 geen verplichte leerstof meer in de binnenvaartopleidingen op mboniveau. Voor studenten die de opleiding Schipper of Kapitein- Manager doen, wordt het een keuzevak. ADN Hoofdstuk 1.3 (Onderricht van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen) wordt voor alle studenten wél een verplicht onderdeel. Op verzoek van de sector is het ADN-basis in 2009 als verplicht onderdeel opgenomen in het kwalificatiedossier voor de binnenvaart. Darin staan de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Onnodig en te zwaar De laatste jaren kwamen er bij de brancheorganisaties “met enige regelmaat signalen binnen dat dit voor een deel van de leerlingen onnodige en te zware ballast was”, stelt het CBRB in zijn nieuwsbrief van 26 juli. “Sommige leerlingen liepen studievertraging op door het niet halen van het ADNexamen. Dit bracht ook extra kosten voor de leerling met zich mee.” Over aanpassing van het studiemateriaal beslist de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die verantwoordelijk is voor de kwalificatiedossiers in het mbo. In eerste instantie waren er maar twee opties: wel in het kwalificatiedossier of helemaal eruit. Op aandringen van BLN-Schuttevaer kwam er een derde mogelijkheid: het ADN-basis opnemen als keuzedeel. Dit verzoek is, namens BLN-Schuttevaer en het CBRB, ingediend bij het SBB en nu ook aanvaard. Het CBRB ziet deze wijziging als een vroegtijdige stap richting harmonisatie in het kader van de Europese Richtlijn Beroepskwalificaties die per 2022 van kracht wordt. Nederland is het enige land dat ADN-basis heeft opgenomen in de mbo-opleidingen. Zij-instromers “Ook wordt nu voldaan aan de bepalingen voor beroepsvereisten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); het valt niet onder beroepsvereisten voor de binnenvaart. Het is geen vereiste voor héél de binnenvaartbranche.” Het ADN-basis is evenmin als verplichting opgenomen in het traject beroepsopleiding via CBR/ CCV. Dat geldt voor zij-instromers. In overleg met de brancheorganisaties is de SBB nu gestart met de ontwikkeling van een nieuw, tussentijds, kwalificatiedossier met het ADN-basis als keuzedeel. Als in 2022 het kwalificatiedossier verder aangepast wordt aan de Europese Richtlijn evalueert de SBB vooraf met de brancheorganisaties en de onderwijsinstellingen of deze oplossing voor ADN-basis in de praktijk goed bevalt.

Binnenvaartkrant