Views
3 years ago

2018-03 Innovatie

 • Text
 • Schepen
 • Jaar
 • Januari
 • Haven
 • Procent
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Miljoen
 • Sluis

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 30 januari 2018 Overslagrecord aan vooravond van 25-jarig bestaan Feestelijke cijfers voor Haven van Brussel In 2018 bestaat de Haven van Brussel 25 jaar. Dat jaar begon feestelijk met de presentatie van de gunstige overslagcijfers van 2017. Dankzij de toename van 7 procent kwam het vervoer over water uit op bijna 7 miljoen ton. Het grootste deel kwam uit of ging naar Brussel zelf: 4,8 miljoen ton na een stijging van 8,8 procent. Het transitvervoer nam minder hard toe: met 3 procent naar 2 miljoen ton. “Veelbelovende cijfers” noemde de Haven ze in een verklaring. “Aangezien de waterwegtrafiek in Brussel een zeer concrete impact heeft op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Als de waterwegtrafiek via de weg zou verlopen, zouden er immers bijna 650.000 vrachtwagens meer rondrijden op de Brusselse wegen. Dat stemt overeen met 2.000 vrachtwagens per dag en impliceert een besparing van 100.000 ton CO 2 en 25 miljoen euro externe kosten.” Bouwmaterialen vormen met 58,9 procent het grootste ladingsegment voor de Brusselse haven. Dat heeft alles te maken met de inspanningen van de havenautoriteiten om aannemers met locaties nabij het water ertoe te bewegen gebruik te maken van de binnenvaart voor de afvoer van grond. Daarna volgen olieproducten Het jubileumlogo symboliseert de verschillende soorten gebruik die mogelijk zijn op het water: economisch en recreatief. (23,7 procent) en containers (7,7 procent). Met 31.038 TEU, 4 procent meer dan in 2016, zette de containerterminal een nieuw record neer. Voor de Haven van Brussel is het aanleiding om de terminal binnenkort uit te breiden. Het gepalettiseerd transport neemt ook toe, maar dat moet zich nog verder ontwikkelen. Minister-president Rudi Vervoort van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de haven in zijn portefeuille. Hij zei bij de presentatie van de jaarcijfers: “Het waterwegtransport en de havenactiviteit zijn rechtstreekse troeven voor de Brusselse economie en genereren heel wat jobs. Daarnaast is waterwegtransport ook de meest milieuvriendelijke transportwijze. Ik ben dan ook verheugd dat de havenactiviteit in Brussel het goed doet.” Jubileum In 2018 viert de haven haar 25e verjaardag. De Haven van Brussel werd opgericht op 1 juni 1993 als gevolg van de regionalisering van de havens en vaarwegen in België. Het jubileum zal worden gevierd met tal van evenementen. Speciaal voor de verjaardag is een nieuw logo gecreëerd. Het symboliseert de verschillende soorten gebruik die mogelijk zijn op het water: economisch en recreatief. 2018 staat ook in het teken van twee belangrijke projecten. Op 23 maart vestigt zich een bedrijf in bouwmaterialen in het ‘Bouwmaterialendorp’ in het Vergotedok. Later in de lente opent de Brussels Cruise Terminal in de voorhaven. De nieuwe kade van 240 meter is bestemd voor riviercruiseschepen en boten met dagtoeristen. Op 20 mei is er een speciale, uitgebreide editie van het jaarlijkse Havenfeest. Het evenement is bedoeld voor alle Brusselaars, zodat zij hun haven kunnen ontdekken en zich kunnen uitleven op de kades. Mensen kunnen bijzondere schepen bezoeken, meedoen of kijken naar een ‘port run’, een zeepkistenrace, een indrukwekkende ‘death ride’ en via een ‘skywatch’ de haven van bovenaf bewonderen. De festiviteiten eindigen ’s avonds met een concert. Manneken Pis Een ludieke actie in het kader van de 25e verjaardag is de schenking van een sluismeesters-/ brugwachters uniform aan misschien wel de bekendste Brusselaar van allemaal: Manneken Pis. “Het gaat hierbij een symbolische actie waarbij we hulde willen brengen aan de operationele diensten van de Haven van Brussel, die dag en nacht toezicht houden om de bevaarbaarheid van het kanaal in Brussel te garanderen. "Zij spelen echter ook een cruciale rol in de preventie van overstromingen in Brussel. Het kanaal is immers het grootste stormbekken van het Gewest en het waterpeil moet voortdurend in de gaten gehouden worden op de twee sluizen in Brussel. Zij zorgen ervoor dat het waterpeil geregeld wordt in geval van hoogwater.” In 2018 gaat de Haven van Brussel haar milieu-inspanningen vergroten. Ze wil dit jaar de eerste Belgische haven zijn die het label ‘CO 2 - neutraal’ krijgt. De audit is vorig jaar al uitgevoerd. De benodigde compensatiemaatregelen treft de havenbeheerder dit jaar. Wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns stetig fort“ Op maat gemaakt: ALUMINIUM LUIKEN Im Auftrag unserer Betreiber suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Schiffsführer/in mit ADN-Schein, Rheinpatent (von Mannheim bis offenes Meer) und Tankschiff-Erfahrung Sie bedienen die Steuer- und Navigationsanlage und koordinieren die Betriebsabläufe an Bord. Außerdem führen Sie die Schiffsunterlagen. Schichtsystem Fahrgebiet Sozialleistungen 21 / 21 Tage Rheinstrom und ARA-Raum sowie Nebenflüsse nach deutschem Recht Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter personal@maintank.com. Für Fragen steht Ihnen Herr Bernd Kettinger unter +49 9372/9900-10 zur Verfügung. Info: Peter Tinnemans 0622957187 www.tinnemans-scheepswerf.nl Werkendam 0183 67 80 30 Een behouden vaart begint met een goede uitrusting! NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor verkoop en keuring van brandblusmaterialen en zwemvesten. Keuring brandblusser aan boord: €8,50 incl. voorrijden excl. btw KHS-Schiffs-Service Gesellschaft mbH, Mainstr. 45, 63939 Wörth www.maintank.de Simplus Brandblusapparaten bv Dordrecht 078 652 07 52

De Binnenvaartkrant 13 30 januari 2018 BöB vraagt overheid om beter haven- en binnenvaartbeleid De slagkracht van de binnenhavens en de binnenvaart in Duitsland moet worden versterkt. De BöB, het verbond van Duitse binnenhavens, verlangt van de toekomstige regering dat ze concrete maatregelen neemt. In Duitsland onderhandelen SPD, CDU en CSU over een nieuwe ‘grote coalitie’, waarvan de BöB hoopt dat ze de binnenhavens toekomstbestendig zal maken. De havens moeten worden uitgebreid en ontwikkeld, beter worden aangesloten op het multimodale verkeersnet en ze hebben bescherming nodig tegen de oprukkende woningbouw aan het water. Minder bureaucratie Veel binnenhavens komen steeds meer in de verdrukking door de bouw van woningen en kantoorpanden aan de waterkant. Voor steden zijn dergelijke vastgoedprojecten vaak financieel aantrekkelijk. Havens zijn echter belangrijk voor de stedelijke logistiek, betoogt de BöB. Die wil dat hun functie als overslaglocatie beter beschermd wordt. De huidige wetgeving rond ruimtelijke ordening houdt volgens de bond onvoldoende rekening met de binnenhavens. Ook de bouwwetgeving is aan verbetering toe. Daarnaast speelt de bureaucratische milieuwetgeving de binnenhavens parten. Nationale regelingen voor bijvoorbeeld waterbeheer staan hun ontwikkeling vaak in de weg. Maar ook de Europese kaderrichtlijn Water is volgens de BöB aan herziening toe. De Duitse vaarwegbeheerder heeft grote problemen bij de omzetting hiervan en binnenhavens worden erdoor afgeremd. De BöB wil dat de volgende bondsregering de richtlijn objectief beoordeelt en zich in Brussel sterk maakt voor aanpassingen. Meer ondersteuning Het Duitse subsidieprogramma voor multimodale overslaginstallaties moet blijven bestaan, maar worden vereenvoudigd. Het is veel te complex om subsidie aan te vragen, zegt de BöB. Bovendien neemt de behandeling van aanvragen te veel tijd in beslag. Daarnaast merkt de BöB dat niet alle Duitse deelstaten de ontwikkeling van hun binnenhavens stimuleren. Hierdoor dreigt het binnenhavenlandschap te veranderen in een soort lappendeken. De komende bondsregering moet deelstaten financieel tegemoet komen bij het ontwikkelen van hun binnenhavens. Extra ondersteuning vragen de binnenhavens voor de overslag van zware lading. Ze scharen zich achter het Masterplan Zware Lading van de Duitse werkgroep rond zware lading en kranen. Dit zou moeten worden opgenomen in het Masterplan voor Goederenvervoer en Logistiek. Bestaande wet- en regelgeving wordt niet altijd correct uitgevoerd, waardoor veel zware lading op de weg belandt. Zo worden vergunningen voor vervoer van zware lading met vrachtwagens vaak verleend zonder dat er is gekeken naar alternatieve transportmogelijkheden over het water of het spoor. Dit laatste is echter wel verplicht. Masterplan vaarwegen De overheid moet ook meer werk maken van de modal shift, vindt de BöB. In Duitsland stagneert het verschuiven van goederenstromen van de weg naar spoor en water. Voor weg- en spoorvervoer heeft de overheid een Masterplan opgesteld. Dit is volgens de BöB ook voor de vaarwegen nodig. Bovendien moet de overheid een onderhoudsconcept voor de vaarwegen maken. De BöB verwacht verder dat de projecten uit het Bundesverkehrswegeplan eindelijk geprioriteerd worden. De overheid mag dit volgens het verbond niet op de lange baan blijven schuiven. Ook de hervorming van de Wasserund Schifffahrtsverwaltung (WSV) moet op korte termijn worden afgerond. Binnen de WSV heerst inmiddels zoveel onduidelijkheid over bevoegdheden dat grote infrastructuurprojecten vertraging oplopen. De spoortarieven in Duitsland zijn onlangs drastisch verlaagd, waardoor de binnenvaart lading Sterke start voor North Sea Port verliest aan het spoor. Dat kan volgens de BöB niet de bedoeling zijn. Het verbond pleit voor een herziening van de vaartrechten die het perspectief biedt dat deze rechten op termijn volledig worden afgeschaft. Tot slot zou de overheid zich beter moeten verdiepen in het verduurzamen van de vloot. De Europese emissie-eisen zijn voor de sector nauwelijks haalbaar. De BöB wil dat Duitse scheepvaartbedrijven hierbij ondersteund worden door de overheid. Ook voor alternatieve brandstoffen en elektrische voortstuwing moet volgens het verbond meer geld worden uitgetrokken. Nu inschrijven voor LKSCC-vaartocht Ook dit jaar organiseert het Landelijke Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (LKSCC) een vaartocht voor hulpbehoevenden. Dat gebeurt in samenwerking met de Landelijke Parochie voor de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap. De vaartocht met vakantie-hospitaalschip Prins Willem Alexander is bedoeld voor mensen die speciale hulp nodig hebben. De reis is van zondag 29 april tot en met vrijdag 4 mei. De opstapplaats is Nijmegen; ontscheept wordt er in Arnhem. De inschrijving staat open voor mensen afkomstig uit de binnenvaart, de circus- en kermisgemeenschap die niet met een normaal gezelschap op vakantie kunnen. Mensen die (één op één) hulp nodig hebben. De ongeveer veertig vrijwilligers aan boord verlenen die hulp en dragen zodoende bij aan een onvergetelijke reis voor de gasten. De kosten voor deze geheel verzorgde reis bedragen € 695,- per persoon. Meer informatie over het programma, het vaarschema en de voorzieningen aan boord is te vinden op www.kscc.nl/binnenvaart/ pwa-boottocht-zieken. Wilt u mee, of kent u iemand die graag mee zou willen? Neem dan contact op met het LKSCC voor informatie en een inschrijfformulier: +31 (0)24 - 377 75 75 info@kscc.nl LKSCC t.a.v. PWA-vakantie 2018 postbus 390 6500 AJ Nijmegen North Sea Port, de nieuwe fusiehaven van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen), heeft vorig jaar 123,1 miljoen ton behandeld. De overslag via de binnenvaart bedroeg 56,5 miljoen ton. In het havengebied Zeeland zijn 67,6 miljoen ton overgeslagen, waarvan 33,5 miljoen in en uit binnenvaartschepen. De haven in Gent kwam uit op 55,5 miljoen ton, waarvan 23 miljoen via de binnenvaart. De fusiehaven zette op vele vlakken records neer en profileert zich in de markt als specialist voor bulk- en stukgoed. Vrijwel de helft van de totale overslag via de zeevaart was vorig jaar droge bulk; bijna één derde was vloeibare bulk. Een vijfde was conventioneel stukgoed. Van de Vlaamse overheid krijgt North Sea Port subsidie voor vijf projecten die goederen van de weg naar het spoor en het water moeten verschuiven. Vanuit Gent wordt een nieuwe binnenvaartverbinding opgezet naar Willebroek. De bestaande verbinding voor containerschepen tussen Gent en Antwerpen wordt uitgebreid. Ook worden containers die nu nog over de weg van Gent naar Zeebrugge worden gebracht overgezet op binnenschepen. “Ik wil modernisering van Neckar nog meemaken” Fabian Gramling, parlementariër voor de CDU in deelstaat Baden-Württemberg, vindt dat de sluizen op de Neckar sneller moeten worden verruimd. De Duitse bondsregering verwacht dat het goederenvervoer in Baden-Württemberg tussen 2010 en 2030 met 21 procent gaat groeien. Om de wegen te ontlasten, moet volgens Gramling de Neckar worden klaargestoomd voor de toekomst. De vaarweg heeft nog onbenutte capaciteit en alleen zo zal de deelstaat de groeiende tonnages kunnen verwerken. De binnenvaart in Baden- De sluis in Obertürkheim. (foto Amt für den Neckarausbau) Württemberg doet momenteel slechts 12 procent van het totale vervoer. Gramling stelt vast dat de binnenvaart veel minder hard groeit dan spoor- en wegvervoer. “Daarom moeten de revisie en vooral uitbreiding van de Neckarsluizen sneller worden uitgevoerd dan nu gepland.” Te traag De verlenging van de sluizen tussen Mannheim en Plochingen is opgenomen in het Duitse Bundesverkehrswegeplan, de planning voor infrastructuurprojecten in de komende twaalf jaar. Gramling heeft navraag gedaan naar lopende en geplande projecten. Dit jaar start de revisie van de rechterkolk in Besigheim. De revisie en verlenging van de linkerkolk in Pleidelsheim en de rechterkolk in Marbach zitten in de planning. In Pleidelsheim gaat de bouw in 2025 van start, in Marbach in 2023. Dat moet sneller, vindt Gramsing. “Het gaat in de goede richting en iedereen is van goede wil. Maar persoonlijk zou ik de modernisering van de Neckar nog willen meemaken.” De aanstaande Duitse verkeersminister mag hierover een stevig debat verwachten…

Binnenvaartkrant