Views
2 years ago

2012-26

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Rotterdam
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 18 december 2012 TB administratie- & advieskantoor voor de maritieme sector TB Plus Aventurijn 300 3316 LB Dordrecht Tel 078 684 14 00 Fax 078 684 14 09 E-mail info@tb-plus.nl Namens het TB Plus team wensen wij alle vrienden, bekenden en relaties goede kerstdagen en een goed 2013. • Administratie & Advieskantoor Voor een grenzeloos & waterdicht advies Koedood Dieselservice B.V. wenst u een voortvarend 2013! Frankepad 1, 3340 AD Hendrik Ido Ambacht, Tel. 078 68 131 27, Fax. 078 68 120 25, E-mail. info@koedood.nl

De Binnenvaartkrant 29 18 december 2012 KERSTSPECIAL 2012 Juridische nieuwsfeiten en ontwikkelingen op een rijtje Wij willen beginnen om u en uw dierbaren prettige feestdagen te wensen. Natuurlijk willen wij de traditie voortzetten om u te informeren over de juridische nieuwsfeiten en ontwikkelingen. Het nieuwe jaar begon voor veel ondernemers met een teleurstelling. Op 15 december 2011 trok minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Personenvennootschappen op het laatste moment in, omdat deze extra regelgeving geen kansen maar drempels voor het midden- en kleinbedrijf zou opleveren. Met deze wet zou de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid mogelijk zijn geworden. Nu blijven de vennoten of maten aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap onder firma of maatschap. Flex-BV In het najaar werd een ander wetsvoorstel op het gebied van ondernemingen na jaren wachten wel ingevoerd. Op 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht ingevoerd. De eis om bij oprichting een minimumkapitaal van 18.000 euro bijeen te brengen is vervallen. Met één euro kun je nu een BV oprichten. Ook is meer vrijheid ontstaan om de statuten naar wens in te richten. Zo kunnen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen worden uitgegeven, is een variabele stemrechtverdeling mogelijk en kan iedere aandeelhouder een eigen bestuurder benoemen. De blokkeringsregeling kan worden beperkt en ook tijdelijk of geheel worden uitgesloten en in de statuten kunnen aandeelhoudersovereenkomsten worden opgenomen. Ook zijn de regels voor terugbetaling van kapitaal op aandelen aanzienlijk vereenvoudigd. De andere kant van de medaille is dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders groter wordt. Voor bestaande vennootschappen verdient het aanbeveling de statuten door de notaris te laten scannen. Zo zullen huidige statuten verwijzen naar ‘oud’ recht. Om de statuten helemaal ‘up-todate’ te krijgenkan het wenselijk zijn te verwijzen naar het ‘flex’-BVrecht of daarvan juist af te wijken. Tegenstrijdig belang Naast de ‘flex’-wetgeving treedt op 1 januari 2013 de Wet Bestuur en Toezicht in werking. Deze wet wijzigt de tegenstrijdig belangregeling en maakt het mogelijk om een one-tier board in te stellen. Tegenstrijdig belang kan bestaan als een bestuurder direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap. Voorheen had dit tot gevolg dat de bestuurder de vennootschap niet rechtsgeldig kon vertegenwoordigen. Er was sprake van externe werking. De nieuwe regeling ziet op de besluitvorming binnen het bestuur. Er is derhalve geen sprake meer van externe werking. Voorts is het mogelijk om in de statuten op te nemen dat er een uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders zijn binnen het bestuur. Dit wordt de one-tier board genoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen tot niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd. Niet-uitvoerende bestuurders houden dan toezicht op het bestuur. Zij nemen als het ware de toezichthoudende taak van de raad van commissarissen over. Als wordt gekozen voor de one-tier board is het niet mogelijk om een raad van commissarissen in te stellen. Zoals bekend moeten alle ondernemingen ingeschreven zijn in het handelsregister. Vanaf 2013 verdwijnt de jaarlijkse bijdrage aan het handelsregister. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Woninghypotheken In de media heeft u waarschijnlijk vernomen dat de hypotheekregels wijzigen voor hypotheken die vanaf 1 januari 2013 worden afgesloten. De hypotheekrente blijft aftrekbaar maar moet binnen dertig jaar volledig en annuïtair worden afgelost. Bestaande gevallen worden ongemoeid gelaten. Als u een bestaande hypotheek wilt oversluiten (u gaat naar een andere bank) dan verandert dat niets aan de renteaftrek, mits u geen extra bedrag bijleent. De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6 procent naar 2 procent. Let wel: dit tarief geldt alleen voor woningen. De regering heeft ook bepaald dat de termijn voor vermindering van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van onroerend goed (zowel voor woningen als voor nietwoningen), wordt verruimd naar 36 maanden in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015. Energielabel In verband met de Europese Richtlijn is Nederland verplicht de invoering van het energieprestatiecertificaat, ook wel genoemd: Notarissen Brian de Randamie en Helen Verstoep belichten de belangrijkste veranderingen energielabel, te bevorderen. De richtlijn eist dat de verkoper van een woning het certificaat overhandigt bij het sluiten van de koopovereenkomst. In het wetsontwerp stond dat de notaris zijn dienst zou moeten weigeren als de verplichting niet zou worden nagekomen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft aangegeven dat het niet mogen passeren van de leveringsakte een te zware sanctie zou zijn en in elk geval niet zou moeten gelden bij veilingverkoop. Zo dacht de Tweede Kamer er ook over, want in november werd tegen het Wetsvoorstel energieprestatie gebouwen gestemd. De minister beraadt zich nu over nieuwe maatregelen. Als u van plan bent op termijn uw woning te verkopen, zou het verstandig kunnen zijn de woning te laten certificeren. Dit kan nu nog tegen betrekkelijk geringe kosten. Op het moment dat het echt verplicht wordt, zouden de kosten van een energielabel wel eens flink kunnen stijgen. Huurwoningen worden door de woningbouwcorporaties al geruime tijd van energielabels voorzien. Provisieverbod Vanaf 1 januari geldt een zogenoemd provisieverbod voor financieel adviseurs; dus ook voor hypotheekadviseurs. De kosten van het financieel advies worden niet meer indirect via de rente of premie betaald, maar rechtstreeks aan de adviseur. De bedoeling is dat de advieskosten voor de consument transparanter worden. In deze tijd blijft wel de vraag wat de consument zal willen betalen voor zo’n advies. Na een overlijden kan de notaris een verklaring van erfrecht opstellen, waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn. De notaris gaat in zo’n geval na of de overledene een testament heeft gemaakt. Dit doet hij bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag. Sinds 6 december 2012 is het mogelijk om ook inlichtingen te vragen bij testamentenregisters in andere Europese landen. Momenteel zijn de aangesloten landen onder meer België, Frankrijk, Polen en Roemenië. Vanaf 2015 wordt het in de Europese landen gemakkelijker om het erfrecht toe te passen, omdat dan de Europese Erfrechtverordening in werking treedt. Mede namens onze medewerkers wensen wij u gezellige en ontspannen feestdagen en een voorspoedig en gezond 2013. Brian de Randamie en Helen Verstoep, De Randamie en Verstoep Notarissen in Rotterdam

Binnenvaartkrant